Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2007 z dne 14. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2007 z dne 14. 9. 2007

Kazalo

Ob-24847/07 , Stran 6346
I. Naročnik javnega razpisa: Občina Šentrupert, Šentrupert 33, 8232 Šentrupert. II. Predmet javnega razpisa: izbor in sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Občini Šentrupert za leto 2007, v skupni vrednosti 6.000 EUR, od tega: 1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov, v višini 2.000 EUR; 1.1 Športna vzgoja predšolskih otrok – 1.1.1 Interesna športna vzgoja predšolskih otrok: – Zlati sonček (sofinancira se gradivo za izvajanje programa); 1.2 Športna vzgoja šoloobveznih otrok – 1.2.1 Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok: – Zlati sonček (sofinancira se gradivo za izvajanje programa; – Krpan (sofinancira se gradivo za izvajanje programa); – Drugi 80-urni programi, izven redne dejavnosti šole (sofinancira se strokovni kader in stroški uporabe objekta, če to ni šolski objekt); – Šolska športna tekmovanja (sofinancira se občinska, regijska in državna tekmovanja); 1.3 Športna vzgoja mladine – 1.3.1 Interesna športna vzgoja mladine (za 80-urne programe se sofinancira strokovni kader in uporaba objekta); 1.4 Športna dejavnost študentov – 1.4.1 Interesna športna dejavnost študentov (za 80-urne programe se sofinancira strokovni kader in uporaba objekta). 2. Športna rekreacija, v višini 1.000 EUR; – za 80-urne programe se sofinancira uporaba objekta, – za socialno in zdravstveno ogrožene ter za občane, starejše od 65 let se dodatno, sofinancira strokovni kader. 3. Šport invalidov, v višini 1.000 EUR – sofinancira se 80-urne programe za skupino, v kateri je 10 udeležencev. Invalidskim organizacijam, ki združujejo člane na nivoju regije, se pri sofinanciranju upošteva sorazmerni delež številka članov iz Občine Šentrupert. 4. Razvojne in strokovne naloge v športu v višini 1.000 EUR: – 4.1 Izobraževanje, usposabljanje izpopolnjevanje strokovnih kadrov – (sofinancirajo se stroški plačanih kotizacij). 5. Športne prireditve, v višini 1.000 EUR: – 5.1 Sofinancirajo se neposredni materiali stroški organizacij športnih prireditev, in sicer za članske in mlajše kategorije. III. Merila, ki bodo uporabljena za vrednotenje razpisanih programov in vsebin: – merilo razširjenosti, – merilo uspešnosti, – za športne objekte: finančni kriterij, izkoriščenost objekta, razlogi za investicijo, status objekta, – višina sofinanciranja se izračuna na podlagi točkovnega sistema iz meril, – podrobnejša merila, za vsebine in programe, ki so predmet sofinanciranja, so določena s Pravilnikom o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v občini Trebnje (Ur. l. RS, št. 18/06) in so tudi sestavni del razpisne dokumentacije. IV. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci letnih programov: Za izvajalce letnih programov se lahko prijavijo: – športna društva, – zveza športnih društev, ki jo ustanovijo društva za posamezno območje, – zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu, – ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne, – vrtci, osnovne šole; ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – so registrirani najmanj eno leto in izvajajo program javnega interesa – nacionalni program športa v RS; – imajo sedež v občini in delujejo na območju Občine Šentrupert, za občane Šentruperta, razen invalidskih društev oziroma invalidskih organizacij, ki so zasnovane tako, da združujejo člane na področju regije (v tem primeru se upošteva število članov iz Občine Šentrupert); – imajo zagotovljene materialne, prostorske in kadrovske pogoje za uresničevanje načrtovanih programov športa; – prijavljajo program športa ali projekt, ki je predmet javnega razpisa in imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki za izvedbo programa, delež lastnih sredstev, delež uporabnikov in sredstva, pridobljena iz drugih virov; – športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju nacionalnega programa in občinskega programa. V. Prevzem razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija je na voljo po objavi tega razpisa. Prevzame se lahko osebno ali na internetni strani Občine Šentrupert: www.sentrupert.net, do roka za oddajo vloge. VI. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge: vloge na javni razpis morajo biti predložene v roku 30 dni po objavi tega razpisa v Uradnem listu RS. Za pravočasne se bodo štele vloge, ki bodo do roka, navedenega v razpisni dokumentaciji, prispele na sedež naročnika, z oznako na ovojnici »ne odpiraj – vloga na javni razpis za šport 2007« in navedbo naslova vlagatelja na ovojnici, na naslov: Občina Šentrupert, Šentrupert 33, 8232 Šentrupert. Vloga, ki prispe po roku, se ne odpira in se vrne vlagatelju. VII. Postopek za dodelitev sredstev: odpiranje prejetih vlog vodi strokovna služba. Odpirajo se samo v roku predložene in pravilno označene vloge po vrstnem redu, v katerem so bile predložene. O odpiranju vlog se vodi zapisnik, ki vsebuje tudi ugotovitve o popolnosti vlog. Vlagatelje nepopolnih vlog se pisno pozove k dopolnitvi vlog. Vloge, ki ne bodo dopolnjene v roku, ki bo naveden v pozivu za dopolnitev, se s sklepom zavržejo. Strokovna služba opravi pregled popolnih vlog in vlog, ki so bile v roku dopolnjene ter jih oceni na podlagi pogojev in meril, navedenih v razpisni dokumentaciji. Na podlagi ocene, strokovna služba pripravi predlog sofinanciranja izbranih izvajalcev in ga predloži Občinskemu svetu, ki o tem odloči s sklepom. Občinska uprava je dolžna v roku 15 dni obvestiti vse vlagatelje o odločitvi občinskega sveta. Občinska uprava mora hkrati s sklepom o izbiri pozvati vlagatelje k podpisu pogodbe. Če se vlagatelj v roku 30 dni ne odzove na poziv, se šteje, da je odstopil od zahteve za sofinanciranje. Za dodelitev sredstev se sklene pogodba med občino in izvajalcem letnega programa športa. VIII. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2007, v skladu s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev. IX.  Dodatne informacije: Irena Ribič, tel. 07/34-34-600.