Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2007 z dne 14. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2007 z dne 14. 9. 2007

Kazalo

Ob-24968/07 , Stran 6379
1. Prodajalec: Občina Domžale, Ljubljanska 69, 1230 Domžale. 2. Predmet javne ponudbe Predmet javne ponudbe je prodaja treh stanovanj v večstanovanjski stavbi na naslovu Ljubljanska 8, Dob, in sicer: a) stanovanja št. 1 v pritličju stavbe, v skupni izmeri 34,17 m2, ki obsega kuhinjo, sobo, dnevno sobo z jedilnim kotom, kopalnico z WC, predsobo, klet in drvarnico, kar predstavlja 1901/10000 delež na nepremičnini parc. št. 194/1, k.o. Dob; b) zasedenega neprofitnega stanovanja št. 3 v prvem nadstropju stavbe, v skupni izmeri 47,32 m2, ki obsega kuhinjo, sobo, kopalnico z WC, predprostor, klet in drvarnico, kar predstavlja 2609/10000 delež na nepremičnini parc. št. 194/1, k.o. Dob; Stanovanje je obremenjeno z najemnim razmerjem, sklenjenim za nedoločen čas z neprofitno najemnino. c) stanovanja št. 4 v prvem nadstropju stavbe, v skupni izmeri 56,38 m2, ki obsega kuhinjo, sobo, sobo, kopalnico z WC, klet in drvarnico, kar predstavlja 3134/10000 delež na nepremičnini parc. št. 194/1, k.o. Dob. Nepremičnina je vpisana v zemljiški knjigi (vložek št. 764, parc. št. 194/1, in sicer stanovanjska stavba 104 m2, dvorišče 57 m2, neplodno 16 m2). V stavbi ni vzpostavljena etažna lastnina. Prodajalec ne prevzema nobenih obveznosti iz morebitno drugačne ugotovljene površine stanovanja pri izdelavi etažnega načrta. 3. Vrsta pravnega posla za predmet prodaje pod 2. točko: prodajna pogodba. 4. Ponudbena cena Najnižja možna ponudbena cena, ki je predmet prodaje, je: a) za stanovanje št. 1 – 15.500 EUR, b) za stanovanje št. 3 – 28.000 EUR, c) za stanovanje št. 4 – 55.000 EUR. V ponudbeni ceni davek na promet nepremičnin ni vključen. 5. Ponudba in ponudnik: 1. Nepremičnine se prodajajo v celoti po sistemu videno-kupljeno. Prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmeta prodaje. 2. Ponudba je zavezujoča in dokončna. 3. Ponudnik je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje za pridobivanje nepremičnin na območju Republike Slovenije po veljavnih predpisih. 4. Ponudnik mora pred iztekom roka za zbiranje ponudb plačati varščino, s katero jamči za resnost ponudbe in izpolnjevanje pogodbenih obveznosti. Varščino v višini 10% od ponudbene cene nepremičnine, za katero vlaga ponudbo, je potrebno vplačati na račun prodajalca – Občina Domžale, Ljubljanska 69, Domžale, št. 01223-0100001491, sklic na št.: 00-110099. Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino ali zadržana, če pogodbe ne bo sklenil, neuspelim pa vrnjena brez obresti v roku 8 dni po končani izbiri. 5. Kupec stanovanja št. 3, ki ni najemnik, prevzame vse obveznosti prodajalca iz obstoječega sklenjenega najemnega razmerja z najemnikom, položaj najemnika pa se po izrecni zakonski določbi ne sme poslabšati. 6. Vse davčne dajatve na promet nepremičnin in stroške v zvezi s prenosom lastništva plača kupec. 7. Pisna ponudba mora vsebovati: – izpolnjen in podpisan obrazec ponudbe (OBR-1), – kopijo veljavnega osebnega dokumenta (osebna izkaznica ali potni list) za fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra za pravno osebo ali priglasitveni list za samostojnega podjetnika, ki ne sme biti starejši od 30 dni, sicer bo to organ pridobil sam, – dokazilo o plačilu varščine s priloženo celotno številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila varščine, – brezpogojno podpisano prodajno pogodbo (OBR-2). Obrazca OBR-1 in OBR-2 lahko ponudniki dvignejo na vložišču Občine Domžale. 6. Rok za oddajo ponudbe Rok za oddajo popolnih ponudb je najkasneje do vključno 28. 9. 2007 do 10. ure. Popolne ponudbe v okviru dokumentacije se oddajo na vložišču Občine Domžale ali pošljejo priporočeno na naslov – Občina Domžale, Ljubljanska 69, 1230 Domžale, s pripisom: »Javna ponudba za nakup stanovanja – ne odpiraj!«. Ponudbe, ki bodo prispele po razpisanem roku, nepopolne vloge ali nepravilno opremljene in označene ponudbe, komisija ne bo upoštevala in bo o tem obvestila ponudnike. Odpiranje ponudb bo komisijsko, in sicer 28. 9. 2007 ob 12. uri v konferenčni sobi Občine Domžale, Ljubljanska 69, Domžale. 7. Kriterij za izbor Edini kriterij za izbor najugodnejšega ponudnika je višina ponujene kupnine s strani ponudnika. Objava javne ponudbe ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno pogodbo za nepremičnino, ki je predmet tega razpisa. Prodajalec lahko ustavi postopek prodaje do sklenitve pravnega posla. V tem primeru se ponudnikom vrne morebiti vplačano varščino brez obresti. Kupnino bo najugodnejši ponudnik dolžan poravnati v roku 8 dni od dneva podpisa prodajne pogodbe. V primeru, da kupnina ni plačana v tem roku, se pogodba šteje za razdrto in se vplačana varščina obdrži. Kupnina se nakaže na račun prodajalca Občine Domžale, št. 01223-0100001491, odprt pri Banki Slovenije. 8. Informacije: podrobnejši podatki in informacije glede predmeta javne ponudbe so dostopni na Občini Domžale, Oddelek za premoženjske zadeve, tel. 01/72-41-110. Ogled nepremičnine je možen po predhodnemu dogovoru.