Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2007 z dne 14. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2007 z dne 14. 9. 2007

Kazalo

Ob-25168/07 , Stran 6372
Naziv in sedež naročnika: Filmski sklad Republike Slovenije – javni sklad, Miklošičeva 38/V, 1000 Ljubljana. 1. Predmet poziva: predmet poziva je sofinanciranje razvoja projektov (igranih, animiranih in dokumentarnih filmov) za leto 2008. 2. Okvirna vrednost razpisanih sredstev je skupaj 75.000 EUR. 3. Pogoji za sodelovanje na pozivu: 3.1. Za sredstva Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada (v nadaljevanju: Filmski sklad) se lahko v skladu s pogoji poziva potegujejo pravne osebe, ki so v Republiki Sloveniji registrirane za opravljanje dejavnosti s področja filmske in video dejavnosti ter fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. 3.2. Predlagatelj lahko kandidira samo s projektom in programom, ki ni namenjen marketingu in ekonomski propagandi. 3.3. Predlagatelj, ki je z istim programom ali projektom kandidiral za proračunska sredstva in pridobil proračunska sredstva drugega sklada s področja avdiovizualnih medijev v Republiki Sloveniji ali kandidira za proračunska sredstva drugega sklada s področja avdiovizualnih medijev v Republiki Sloveniji, se ne more z istim programom ali projektom potegovati na tem pozivu za sredstva Filmskega sklada. 3.4. Predlagatelj je dolžan predložiti dokumentacijo in priloge v slovenskem jeziku. 3.5. V postopku za sofinanciranje programov in projektov lahko kandidira in pridobi sredstva predlagatelj, ki je izpolnil vse pogodbene in finančne obveznosti do Filmskega sklada. 3.6. Posamezen producent ali fizična oseba se lahko na ta javni poziv prijavi z največ tremi projekti. 3.7. Za sredstva na tem javnem pozivu lahko kandidira in pridobi sredstva slovenski producent s projektom v slovenskem jeziku, v katerem bo skupni slovenski delež dosegal minimalno 50% predračunske vrednosti projekta in v katerem udeležba slovenskih avtorjev, soavtorjev in avtorjev prispevkov, glavnih igralcev in stranskih igralcev dosega minimalno 50%. 4. Merila in kriteriji Pri izboru projektov in programov bo Filmski sklad upošteval merila in kriterije, določene s Pravilnikom o merilih in kriterijih za sofinanciranje projektov in programov Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada (Uradni list RS, št. 16/05). Pri ocenjevanju projektov bo strokovno – programska komisija upoštevala naslednje kriterije: 4.1 vsebinska zasnova in potencial projekta – do 40 točk, 4.2 aktualnost za slovenski/evropski/ drug mednarodni kulturni prostor – do 10 točk, 4.3 dosežki in izkušenost režiserja in scenarista, glede na dosedanje realizirane filmske projekte, udeležbo in nagrade na filmskih festivalih – do 30 točk, 4.4 strokovna in finančna kredibilnost producenta glede na realizirane projekte, udeležbo in dosežke le-teh na filmskih festivalih ter uspešnost le-teh pri gledalcih; solventnost družbe producenta – do 20 točk. Pri oblikovanju skupne ocene »strokovna in finančna kredibilnost producenta« se upoštevajo: – Curriculum vitae producenta, dosedanje realizirane filmske projekte slovenskega producenta, udeležbo in dosežke le-teh na mednarodnih filmskih festivalih, uspešnost le-teh pri gledalcih ter prodajno uspešnost filma v tujini (kino in TV distribucija), kar predstavlja skupaj do 80% podane ocene pod 4.4 točko poziva, – solventnost družbe slovenskega producenta s predložitvijo bančnega potrdila o solventnosti, kar predstavlja skupaj do 20% podane ocene pod 4.4 točko poziva. Ocena »razvoja projekta«: maksimalno dosegljivo število točk 100. 5. Obvezne priloge Prijavnemu obrazcu je potrebno priložiti: 1. izpolnjeni, podpisani in ožigosani prijavni obrazec, 2. izpolnjena, podpisana in ožigosana izjava št. 1 prijavitelja, da se strinja z razpisnimi pogoji, 3. izpolnjena in podpisana izjava št. 2 glavnega avtorja (po 105. členu Zakona o avtorski in sorodnih pravicah), da soglaša z navedenimi podatki, če sam ni predlagatelj, 4. izpolnjena, podpisana in ožigosana izjava št. 3, da predlagatelj z istim programom ali projektom ni kandidiral za proračunska sredstva drugega sklada s področja avdiovizualnih medijev v Republiki Sloveniji in ne kandidira za proračunska sredstva drugega sklada s področja avdiovizualnih medijev v Republiki Sloveniji, 5. izpisek iz sodnega registra oziroma registra društev oziroma evidence ustanov, ki ne sme biti starejši od šestih mesecev in s katerim se dokazuje registracija prijavitelja za opravljanje filmske in video dejavnosti. V primeru prijave fizične osebe mora le-ta predložiti potrdilo o stalnem prebivališču v Republiki Sloveniji, ki ne sme biti starejše od šestih mesecev, 6. štiri izvode sinopsisa v slovenskem jeziku, 7. štiri izvode treatmentov/povzetkov (kratki igrani film najmanj 100 vrstic, kratki dokumentarni film najmanj 50 vrstic, celovečerni igrani/animirani film najmanj 250 vrstic, celovečerni dokumentarni film najmanj 100 vrstic) v slovenskem jeziku, 8. predlog finančne konstrukcije z dokazili koproducentov projekta (pisma o nameri, predpogodbe, pogodbe), katera morajo izkazovati višino sredstev, ki jih v okviru predračuna projekt zagotovi producent s koproducenti, 9. predlog terminskega načrta, 10. dokazila režiserja: – biografija režiserja, – dokazila o realiziranih filmskih projektih (režija), kolikor je že realiziral kak projekt, – dokazila o sodelovanju na nacionalnem in mednarodnih filmskih festivalih, kolikor je sodeloval na teh festivalih, – dokazila o prejetih nagradah na nacionalnem in mednarodnih filmskih festivalih (režija), kolikor je prejel kako nagrado, 11. dokazila scenarista: – biografija scenarista – dokazila o realiziranih filmskih projektih (scenarij), kolikor je že realiziral kak projekt, – dokazila o sodelovanju na nacionalnem in mednarodnih filmskih festivalih, kolikor je sodeloval na teh festivalih, – dokazila o prejetih nagradah na nacionalnem in mednarodnih filmskih festivalih (scenarij), kolikor je prejel kako nagrado, – dokazila o drugem delu na področju scenaristike, 12. dokazila producenta: – biografija producenta, – dokazila o realiziranih filmskih projektih (produkcija), kolikor je že realiziral kak projekt, – dokazila o sodelovanju z realiziranimi filmskimi projekti na nacionalnem in mednarodnih filmskih festivalih, kolikor je sodeloval na teh festivalih, – dokazila o prejetih nagradah za realizirane filmske projekte na nacionalnem in mednarodnih filmskih festivalih, kolikor je prejel kako nagrado, – dokazila o gledanosti realiziranih filmskih projektov, potrjena s strani distributerja, – dokazila o prodajni uspešnosti realiziranih filmskih projektov v tujini (kino in TV distribucija), 13. potrdilo o solventnosti družbe, s predložitvijo bančnega potrdila o solventnosti za gospodarske družbe ali letno poročilo preteklega leta za javne zavode in ustanove, potrjeno s strani odgovorne osebe, 6. Izbor projektov in programov Vloge na javni poziv se obravnavajo posamično in vsaka praviloma predstavlja ločeno upravno zadevo. Vloge, prispele na poziv, bodo odprte po vrstnem redu prispetja. Po vrstnem redu prispetja bo vloge ocenjevala tudi strokovno – programska komisija. Izbrani bodo tisti projekti in programi, ki bodo izpolnjevali vse kriterije ter zahteve in bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni višje, vendar z najmanj 75 točkami po vrstnem redu prispetja, v skladu s predlagano finančno udeležbo Filmskega sklada ter ob upoštevanju višine razpisanih sredstev Filmskega sklada. 7. Način ocenjevanja programov in projektov Merila in kriteriji so ovrednoteni s točkami. Vsako od meril in kriterijev je ocenjeno z maksimalno dosegljivimi točkami, skupna ocena posameznega projekta ali programa je seštevek posameznih kriterijev in meril za programski sklop. Če se v okviru javnega poziva obravnava vloga predlagatelja, ki je interesno ali kako drugače povezana s članom strokovne komisije, le-ta ne sme biti prisoten pri razpravi o vlogi in se mora vzdržati glasovanja. V takem primeru se projektu prišteje povprečje števila točk ostalih ocenjevalcev. 8. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev in čas trajanja poziva Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2008. Poziv se prične z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije in traja 6 mesecev od objave v Uradnem listu RS do porabe sredstev oziroma do zaključka javnega poziva. Datuma zasedanja strokovno – programske komisije sta: 1. Prvo zasedanje strokovno-programske komisije bo potekalo dne 7. 12. 2007. 2. Drugo zasedanje strokovno-programske komisije bo potekalo dne 4. 4. 2008. 9. Dokumentacija poziva obsega: 9.1. besedilo poziva, 9.2. prijavni list, 9.3. obvezne priloge (točka 5 javnega poziva). Dokumentacijo poziva lahko predlagatelji v roku poziva dvignejo na sedežu Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada, Miklošičeva 38/V, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan od te objave naprej, in sicer med 9. in 12. uro, ob sredah pa tudi med 14. ter 16. uro. Na podlagi pisne zahteve lahko Filmski sklad dokumentacijo poziva pošlje tudi po pošti; v tem primeru zaračuna stroške poštnine. Dokumentacija poziva se lahko natisne tudi s spletne stran Filmskega sklada http://www.film-sklad.si, kjer se nahajajo tudi vsi ostali podatki, dokumenti in pravni akti, povezani z izvedbo javnega poziva (zakonski in podzakonski akti). 10. Oddaja in dostava vlog Vloga mora biti pravilno izpolnjena, podpisana in ožigosana oziroma v primeru prijave fizične osebe izpolnjena in podpisana na ustreznem prijavnem obrazcu iz dokumentacije poziva in mora vsebovati vse obvezne priloge ter podatke, ki so določeni v dokumentaciji poziva po vrstnem redu. Predlagatelj mora v celoti izpolnjen prijavni obrazec in prijavo predložiti v ločeni ovojnici. Predlagatelji, ki kandidirajo z več projekti, morajo vlogo za vsak projekt posebej predložiti v ločeni ovojnici. Vloga mora biti poslana na naslov Filmski sklad Republike Slovenije – javni sklad Miklošičeva 38/V, 1000 Ljubljana, z oznako na prednji strani: Ne odpiraj – vloga za javni poziv 2008 za sofinanciranje razvoja projektov, do 14. 3. 2008 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku. Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba predlagatelja: ime pravne osebe oziroma fizične osebe in naslov sedeža pravne osebe oziroma naslov stalnega prebivališča fizične osebe. Vloge, ki bodo oddane s priporočeno poštno pošiljko po datumu iz prejšnjega odstavka, se bodo štele za prepozne. Filmski sklad bo po postopku odpiranja vlog iz nadaljnjega postopka izločil vse prepozne in nepopolne vloge ter vloge, ki jih ni vložila upravičena oseba. Za nepopolno vlogo se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo in dokumentacija javnega poziva, in ni izpolnjena v skladu z drugim odstavkom te točke. 11. Sklenitev pogodbe: Filmski sklad bo z izbranimi predlagatelji na tem pozivu sklenil ustrezne pogodbe. Kolikor izbrani predlagatelj v roku 15 dni po prejemu poziva Filmskega sklada ne bo vrnil podpisane pogodbe, se bo štelo, da je umaknil zahtevo za sofinanciranje. 12. Pristojni delavec za dajanje informacij in pojasnil: Danica Baiee, tel. 01/234-32-00, elektronski naslov: danica@film-sklad.si 13. Vpogled v dokumentacijo poziva: zainteresirane osebe lahko vpogledajo v dokumentacijo poziva na sedežu Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada, Miklošičeva 38, Ljubljana, vsak dan med 9. in 12. uro, ob sredah pa tudi med 14. in 16. uro.