Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2007 z dne 14. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2007 z dne 14. 9. 2007

Kazalo

SV 867/07 Ob-25077/07 , Stran 6387
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz Maribora, opr. št. SV 867/07 z dne 10. 9. 2007, je bila nepremičnina – dvosobno stanovanje št. 4, v izmeri 80,22 m2, v I. nadstropju večstanovanjske stavbe Prešernova ulica 18 v Mariboru, ki stoji na parc. št. 1003, k.o. Maribor – grad in kar vse je družba dolžnica in zastaviteljica Terabit d.o.o., Zagrebška cesta 40 A, Maribor, matična številka 5321956, pridobila na podlagi prodajne pogodbe z dne 6. 8. 2007, št. 2014-40/2007-02/07 in zemljiškoknjižnega dovolila z dne 7. 9. 2007, kar vse je bilo sklenjeno oziroma pridobljeno od prodajalca – Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor, matična številka 5805295, zastavljena v korist banke – upnice Nove kreditne banke Maribor d.d., s sedežem na naslovu Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, z matično številko 5860580, v zavarovanje neposredno izvršljive denarne terjatve upnice do družbe dolžnice, ki izvira iz pogodbe o zastavi nepremičnin št. 75/2007 v višini 90.000 EUR in v vseh glavnih in stranskih obveznostih, z vsemi obrestmi in vsemi pripadki, ter morebitnimi stroški, ki bi jih upnica imela z uveljavljanjem vračila terjatve, z rokom veljavnosti do dne 31. 12. 2017, do najvišjega zneska 90.000 EUR in v okviru katerega (na podlagi pogodbe o dolgoročnem kreditu št. 27594/17) že obstoji posamezna izvedbena terjatev upnice v višini 88.000 EUR s pripadki in pogodbeno dogovorjeno obrestno mero Euribor (šestmesečni) + 2,30% letno, ki je spremenljiva, z rokom vračila glavnice kreditnega zneska v 10 letih pri čemer zapade prvi obrok kreditnega zneska v plačilo dne 1. 11. 2007 in zadnji dne 1. 10. 2017 oziroma na odpoklic upnice.