Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2007 z dne 14. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2007 z dne 14. 9. 2007

Kazalo

4214. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z eksplozivi, stran 11524.

Na podlagi drugega odstavka 40. člena Zakona o eksplozivih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z eksplozivi
1. člen
V Pravilniku o strokovni usposobljenosti za delo z eksplozivi (Uradni list RS, št. 82/03 in 95/04) se v 4. členu doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Ne glede na določbe petega in šestega odstavka tega člena se osebam, ki uspešno opravijo preizkus osnovne usposobljenosti za polnjenje streliva za lastno uporabo in za streljanje z možnarji izda certifikat o usposobljenosti z neomejeno veljavnostjo. Prav tako tem osebam ni potrebno opravljati obnovitvenega preizkusa usposobljenosti.«
2. člen
V 5. členu se besedi »naslednje pogoje« nadomesti z besedama »naslednji pogoj«, vejica na koncu prve alinee nadomesti s piko, druga alinea pa črta.
3. člen
Sedmi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(7) Fizična oseba iz prejšnjega odstavka tega člena po uspešno opravljenem preverjanju dobi certifikat o usposobljenosti, ki ima neomejeno veljavnost«.
4. člen
V prvem odstavku 18. člena se beseda »rojstne« nadomesti z besedo »osebne« za besedo »izobrazbi« se črta vejica in besedilo »potrdilo delodajalca o rednem delu, če je kandidat v delovnem razmerju, zdravniško spričevalo, potrdilo o nekaznovanju«
V četrtem odstavku se za besedo »podatke« postavi pika, ostalo besedilo tega odstavka pa črta.
Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Komisija pred preverjanjem strokovne usposobljenosti kandidata pridobi iz uradnih evidenc pristojnega državnega organa potrdilo o nekaznovanju in podatke o izdanem orožnem listu.«
5. člen
V tretjem odstavku 19. člena se črta beseda »dvakrat«.
6. člen
V 22. členu se na koncu pika nadomesti z vejico in doda besedilo »če je s tem pravilnikom tako določeno.«
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
7. člen
Posameznikom, ki so jim bili na podlagi preverjanja strokovne usposobljenosti za polnjene streliva za lastno uporabo in za streljanje z možnarji izdani certifikati z omejeno veljavnostjo, komisija izda nove certifikate z neomejeno veljavnostjo.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-166/2007/13
Ljubljana, dne 7. septembra 2007
EVA 2007-1711-0039
Dragutin Mate l.r.
Minister
za notranje zadeve