Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2007 z dne 14. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2007 z dne 14. 9. 2007

Kazalo

Ob-25170/07 , Stran 6376
Naziv in sedež naročnika: Filmski sklad Republike Slovenije – javni sklad, Miklošičeva 38/V, 1000 Ljubljana. 1. Predmet poziva: predmet poziva je sofinanciranje razvoja scenarijev (igranih, animiranih in dokumentarnih filmov) za leto 2008. 2. Okvirna vrednost razpisanih sredstev je skupaj 160.000 EUR. 3. Pogoji za sodelovanje na pozivu: 3.1. Za sredstva Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada (v nadaljevanju: Filmski sklad) se lahko v skladu s pogoji poziva potegujejo pravne osebe, ki so v Republiki Sloveniji registrirane za opravljanje dejavnosti s področja filmske in video dejavnosti ter fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. 3.2. Predlagatelj lahko kandidira samo s projektom in programom, ki ni namenjen marketingu in ekonomski propagandi. 3.3. Predlagatelj, ki je z istim programom ali projektom kandidiral za proračunska sredstva in pridobil proračunska sredstva drugega sklada s področja avdiovizualnih medijev v Republiki Sloveniji ali kandidira za proračunska sredstva drugega sklada s področja avdiovizualnih medijev v Republiki Sloveniji, se ne more z istim programom ali projektom potegovati na tem pozivu za sredstva Filmskega sklada. 3.4. Predlagatelj je dolžan predložiti dokumentacijo in priloge v slovenskem jeziku. 3.5. V postopku za sofinanciranje programov in projektov lahko kandidira in pridobi sredstva predlagatelj, ki je izpolnil vse pogodbene in finančne obveznosti do Filmskega sklada. 3.6. Posamezen producent ali fizična oseba lahko na ta javni poziv prijavi z največ tremi projekti. 3.7. Za sredstva na tem javnem pozivu lahko kandidira slovenski soavtor – pisec scenarija ali slovenski producent s projektom, ki bo izdelan v slovenskem jeziku. 4. Merila in kriteriji Pri izboru projektov in programov bo Filmski sklad upošteval merila in kriterije, določene s Pravilnikom o merilih in kriterijih za sofinanciranje projektov in programov Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada (Uradni list RS, št. 16/05). Pri ocenjevanju projektov za sofinanciranje razvoja scenarijev za igrane in animirane filme bo strokovna komisija upoštevala naslednje kriterije: – vsebinska izvirnost in potencial tematike – do 40 točk, – aktualnost za slovenski/ evropski/ drug mednarodni kulturni prostor – do 15 točk, – prepričljivost in komunikativnost zgodbe in glavnih likov (ali likovne zasnove pri animiranem filmu) – do 35 točk, – prepričljivost dialogov – do 10 točk. Pri ocenjevanju projektov za sofinanciranje razvoja scenarijev za dokumentarne filme bo strokovna komisija upoštevajo naslednje kriterije: – vsebinska izvirnost in potencial tematike – do 40 točk, – aktualnost za slovenski/ evropski/ drug mednarodni kulturni prostor – do 20 točk, – prepričljivost in komunikativnost pripovedne strukture – do 40 točk. Ocena »razvoja scenarija«: maksimalno dosegljivo število točk 100. 5. Obvezne priloge Prijavnemu obrazcu je potrebno priložiti: 1. izpolnjeni, podpisani in ožigosani prijavni obrazec oziroma v primeru prijave fizične osebe izpolnjeni in podpisani prijavni obrazec, 2. izpolnjena, podpisana in ožigosana izjava št. 1 prijavitelja, da se strinja z razpisnimi pogoji oziroma v primeru prijave fizične osebe izpolnjeni in podpisani prijavni obrazec, 3. izpolnjena in podpisana izjava št. 2 glavnega avtorja (po 105. členu Zakona o avtorski in sorodnih pravicah), da soglaša z navedenimi podatki, če sam ni predlagatelj, 4. izpolnjena, podpisana in ožigosana izjava št. 3 oziroma, v primeru prijave fizične osebe izpolnjena in podpisana izjava št. 3, da predlagatelj z istim programom ali projektom ni kandidiral za proračunska sredstva drugega sklada s področja avdiovizualnih medijev v Republiki Sloveniji in pridobil proračunska sredstva ali ne kandidira za proračunska sredstva drugega sklada s področja avdiovizualnih medijev v Republiki Sloveniji, 5. izpisek iz sodnega registra oziroma registra društev oziroma evidence ustanov, ki ne sme biti starejši od šestih mesecev in s katerim se dokazuje registracija prijavitelja za opravljanje filmske in video dejavnosti. V primeru prijave fizične osebe, mora le-ta predložiti potrdilo o stalnem prebivališču, ki ne sme biti starejše od šestih mesecev, 6. štiri izvode sinopsisa v slovenskem jeziku, 7. štiri izvode treatmentov/povzetkov (kratki igrani film najmanj 100 vrstic, kratki dokumentarni film najmanj 50 vrstic, celovečerni igrani/animirani film najmanj 250 vrstic, celovečerni dokumentarni film najmanj 100 vrstic) v slovenskem jeziku, 8. štiri izvode scenarijev; za animirani film se predloži storyboard v slikah ter prikaz metode, risbe in tehnike. 6. Izbor projektov in programov Vloge na javni poziv se obravnavajo posamično in vsaka praviloma predstavlja ločeno upravno zadevo. Vloge, prispele na poziv, bodo odprte po vrstnem redu prispetja. Po vrstnem redu prispetja bo vloge ocenjevala tudi strokovno-programska komisija. Izbrani bodo tisti projekti in programi, ki bodo izpolnjevali vse kriterije ter zahteve in bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni višje, vendar z najmanj 75 točkami po vrstnem redu prispetja, v skladu s predlagano finančno udeležbo Filmskega sklada ter ob upoštevanju višine razpisanih sredstev Filmskega sklada. 7. Način ocenjevanja programov in projektov Merila in kriteriji so ovrednoteni s točkami. Vsako od meril in kriterijev je ocenjeno z maksimalno dosegljivimi točkami, skupna ocena posameznega projekta ali programa je seštevek posameznih kriterijev in meril za programski sklop. Če se v okviru javnega poziva obravnava vloga predlagatelja, ki je interesno ali kako drugače povezana s članom strokovne komisije, le-ta ne sme biti prisoten pri razpravi o vlogi in se mora vzdržati glasovanja. V takem primeru se projektu prišteje povprečje števila točk ostalih ocenjevalcev. 8. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev in čas trajanja poziva Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2008. Poziv se prične z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije in traja 6 mesecev od objave v Uradnem listu Republike Slovenije do porabe sredstev oziroma do zaključka javnega poziva. Datuma zasedanja strokovno-programske komisije sta: 1. Prvo zasedanje strokovno-programske komisije bo potekalo dne 7. 12. 2007. 2. Drugo zasedanje strokovno-programske komisije bo potekalo dne 1. 4. 2008. 9. Dokumentacija poziva obsega: 9.1. besedilo poziva, 9.2. prijavni list, 9.3. obvezne priloge (točka 5 javnega poziva). Dokumentacijo poziva lahko predlagatelji v roku poziva dvignejo na sedežu Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada, Miklošičeva 38/V, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan od te objave naprej, in sicer med 9. in 12. uro, ob sredah pa tudi med 14. ter 16. uro. Na podlagi pisne zahteve lahko Filmski sklad dokumentacijo poziva pošlje tudi po pošti; v tem primeru zaračuna stroške poštnine. Dokumentacija poziva se lahko natisne tudi s spletne stran Filmskega sklada http://www.film-sklad.si, kjer se nahajajo tudi vsi ostali podatki, dokumenti in pravni akti, povezani z izvedbo javnega poziva (zakonski in podzakonski akti). 10. Oddaja in dostava vlog Vloga mora biti pravilno izpolnjena, podpisana in ožigosana oziroma v primeru prijave fizične osebe izpolnjena in podpisana na ustreznem prijavnem obrazcu iz dokumentacije poziva in mora vsebovati vse obvezne priloge ter podatke, ki so določeni v dokumentaciji poziva po vrstnem redu. Predlagatelj mora v celoti izpolnjen prijavni obrazec in prijavo predložiti v ločeni ovojnici. Predlagatelji, ki kandidirajo z več projekti, morajo vlogo za vsak projekt posebej predložiti v ločeni ovojnici. Vloga mora biti poslana na naslov Filmski sklad Republike Slovenije – javni sklad Miklošičeva 38/V, 1000 Ljubljana, z oznako na prednji strani: Ne odpiraj – vloga za javni poziv 2008 za sofinanciranje razvoja scenarijev do 14. 3. 2008, oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku. Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba predlagatelja: ime pravne osebe oziroma fizične osebe in naslov sedeža pravne osebe oziroma naslov stalnega prebivališča fizične osebe. Vloge, ki bodo oddane s priporočeno poštno pošiljko po datumu iz prejšnjega odstavka, se bodo štele za prepozne. Filmski sklad bo po postopku odpiranja vlog iz nadaljnjega postopka izločil vse prepozne in nepopolne vloge ter vloge, ki jih ni vložila upravičena oseba. Za nepopolno vlogo se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo in dokumentacija javnega poziva in, ki ni izpolnjena v skladu z drugim odstavkom te točke. 11. Sklenitev pogodbe: Filmski sklad bo z izbranimi predlagatelji na tem pozivu sklenil ustrezne pogodbe. Kolikor izbrani predlagatelj v roku 15 dni po prejemu poziva Filmskega sklada ne bo vrnil podpisane pogodbe, se bo štelo, da je umaknil zahtevo za sofinanciranje. 12. Pristojni delavec za dajanje informacij in pojasnil: Danica Baiee, tel. 01/234-32-00, elektronski naslov: danica@film-sklad.si. 13. Vpogled v dokumentacijo poziva: zainteresirane osebe lahko vpogledajo v dokumentacijo poziva na sedežu Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada, Miklošičeva 38, Ljubljana, vsak dan med 9. in 12. uro, ob sredah pa tudi med 14. in 16. uro.