Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2007 z dne 14. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2007 z dne 14. 9. 2007

Kazalo

Št. 41001-120/2007 Ob-24857/07 , Stran 6378
1. Namen javnega poziva: namen javnega poziva je pospeševati vrhunsko umetniško ustvarjalnost v izvedbi mariborskih umetniških ustvarjalcev in kulturnih organizatorjev z akcijami in projekti, ki so odprti za mednarodno sodelovanje in internacionalizirajo mariborsko kulturno okolje. 2. Sofinancirane akcije in projekti Z javnim pozivom se dodelijo sredstva za sofinanciranje: – izvirnih kulturno umetniških projektov v koprodukciji s kulturnimi izvajalci iz drugih držav, – organizacije mednarodnih festivalov in ostalih kulturnih dogodkov, ki predstavljajo vrhunske umetniške stvaritve oziroma izvajalce iz tujine, – projektov mednarodne izmenjave umetnikov, – posredovanja vrhunskih mariborskih umetniških projektov v tujino in obratno. 3. Višina sredstev: višina razpoložljivih proračunskih sredstev, namenjenih za predmet poziva, znaša 22.964 EUR. Mestna občina Maribor bo sofinancirala izbrane akcije in projekte največ do 50% njihove prijavljene vrednosti. 4. Zahtevani pogoji in omejitve Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – imajo sedež v Mestni občini Maribor in imajo urejen pravni status za izvajanje kulturne dejavnosti, – njihovi projekti so namenjeni in dostopni javnosti, – pri izvedbi kulturnih akcij in projektov dosegajo rezultate, pričakovane za poklicno ukvarjanje s kulturo. Posamezen prijavitelj lahko prijavi največ eno akcijo oziroma projekt. Za sredstva se lahko potegujejo samo tiste akcije in projekti, katerih izvedba se zaključi v letu 2007 – dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2007. S tem javnim pozivom se ne sofinancira: – akcij in projektov, ki se financirajo v sklopu rednega delovanja javnih zavodov s področja kulture, – akcij in projektov, ki so pridobili sredstva na drugih razpisih/pozivih Mestne občine Maribor, – akcij in projektov, ki so komercialno usmerjeni oziroma so sestavni del profitnih dejavnosti, – akcij in projektov, ki ne dosegajo profesionalne ravni umetniškega ustvarjanja. 5. Oddaja prijave: prijava na poziv mora biti oddana na posebnem obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Le-ta je dostopna v referatu za kulturo Oddelka za družbene dejavnosti Mestne občine Maribor, Ul. heroja Staneta 1 (soba 337/III), ali na spletni strani http://www.maribor.si (razpisi). Razpisna dokumentacija obsega poleg prijavnega obrazca še vzorec pogodbe in izjavo prijavitelja (obrazec 2). Prijavitelji pošljejo svoje prijave v zaprtih kuvertah (priporočeno s povratnico ali oddajo v glavni pisarni MOM) na naslov Mestna občina Maribor, Oddelek za družbene dejavnosti, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor, s pripisom »ne odpiraj – poziv kultura – mednarodne akcije in projekti«. 6. Rok oddaje prijave Rok za oddajo prijav začne teči z objavo poziva v Uradnem listu RS. V postopku javnega poziva bo v izboru med prijavitelji, ki bodo izpolnjevali zahtevane pogoje, upoštevan vrstni red prispetja prijav oziroma datum in čas oddaje na pošti. Skrajni rok za oddajo prijav je 2. 11. 2007. Nepopolne prijave ne bodo obravnavane. 7. Obravnava prijav Strokovna komisija bo obravnavala vse popolne prijave, ki prispejo najkasneje do posameznega roka začetka seje strokovne komisije, in sicer: 1. rok zasedanja dne 5. 10. 2007, 2. rok zasedanja dne 19. 10. 2007, 3. rok zasedanja dne 5. 11. 2007. Kolikor bodo na predhodni seji razdeljena vsa sredstva, komisija ne bo več zasedala. Postopek javnega poziva poteka do porabe razpoložljivih proračunskih sredstev. 8. Obveščanje prijaviteljev Prijavitelji izbranih akcij in projektov bodo o izboru pisno obveščeni v roku 8 dni po sprejemu odločitve župana. Dodatne informacije dobite v referatu za kulturo Oddelka za družbene dejavnosti, Mestna občina Maribor, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor, soba 337/III (Nataša Kocjančič).