Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2007 z dne 14. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2007 z dne 14. 9. 2007

Kazalo

Ob-24702/07 , Stran 6341
1. Predmet javnega razpisa: – štipendiranje nadarjenih dijakov in študentov, – sofinanciranje šolnin za nadarjene dijake in študente. 2. Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa je zagotavljanje sredstev za sofinanciranje izobraževanja nadarjenih dijakov in študentov v Republiki Sloveniji ali v tujini iz sredstev proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2007. 3. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj: – državljanstvo Republike Slovenije, – stalno prebivališče v Mestni občini Nova Gorica, – status dijaka ali študenta, – ni prejemnik republiške, Zoisove, kadrovske ali druge štipendije, – ni v delovnem razmerju, – da dijak dosega najmanj prav dober splošni učni uspeh v preteklem šolskem letu, študent pa poprečno oceno opravljenih izpitov v preteklem študijskem letu najmanj 8, – da študent dodiplomskega študija ob vpisu v prvi letnik ni starejši od 21 let, študent podiplomskega študija pa ne starejši od 28 let, – da je na področju izobraževanja dosegel javno priznan uspeh ali izjemni dosežek v zadnjih dveh šolskih oziroma študijskih letih. 4. Prijava: prijavite se lahko samo na obrazcu iz razpisne dokumentacije, ki ga dobite v Oddelku za družbene dejavnosti Mestne občine Nova Gorica, soba 27./III., od ponedeljka do petka od 8. do 12. ure in od 13. do 14. ure ter ob sredah od 8. do 12. in od 13. do 16. ure ali na spletni strani http://www.nova-gorica.si. 4.1. Prijavi (Obr. P-01) mora prijavitelj priložiti: 1. podatke o družinskih članih (Obr. P-02), 2. dokazila o premoženjskem stanju (Obr. P-03), 3. izjave o dovolitvi vpogleda v podatke o dohodkih oziroma prejemkih (Obr. P-04), 4. overjeno fotokopijo dokazila o učnem uspehu v šolskem oziroma študijskem letu 2006/07, 5. originalno potrdilo o vpisu za šolsko oziroma študijsko leto 2007/08, 6. dokazilo o višini šolnine (priložijo samo prosilci za sofinanciranje šolnine), 7. druga dokazila, ki so navedena v razpisni dokumentaciji. 4.2. Prijavi prijavitelj priloži tudi: – kratek življenjepis, – dokazila o doseženih rezultatih na tekmovanjih, – bibliografijo objavljenih del, – potrdila o sodelovanju pri znanstvenih raziskavah, umetniških prireditvah ipd., – kritike in recenzije dosežkov na področju umetnosti in drugih področjih, – dokazila o prejetih priznanjih ali nagradah, – priporočila javnih zavodov, – druga dokazila, ki kažejo na sposobnost in primernost kandidata. 4.3. Rok za prijavo je do 1. 10. 2007. Prijave z vsemi potrebnimi dokazili oddajte osebno v glavni pisarni 38/I. ali pošljite na naslov Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj – razpis za štipendiranje« in navedbo naslova prijavitelja. Za pravočasno se šteje prijava, ki je do izteka roka za prijavo oddana na pošto s priporočeno pošiljko oziroma do 15. ure istega dne vložena v glavni pisarni Mestne občine Nova Gorica (soba 38/I). Nepravočasne vloge uprava s sklepom zavrže. Nepopolno vlogo mora prijavitelj dopolniti v postavljenem roku. Če tega ne stori, uprava s sklepom vlogo zavrže. 5. Višina razpoložljivih sredstev: podeljenih bo predvidoma 5 štipendij oziroma šolnin. 6. Merila za izbor: – dosežen učni uspeh, – javno priznan uspeh oziroma izjemni dosežek – doseženi rezultati kandidata, – deficitarnost poklica v Mestni občini Nova Gorica. Ob enakih pogojih imajo prednost kandidati z nižjim dohodkom na družinskega člana. 7. Pogoji za porabo sredstev O dodelitvi štipendij in sofinanciranju šolnin odloča Odbor za kulturo, šolstvo in šport, ki odloči tudi o številu dodeljenih štipendij oziroma obsegu sofinanciranja šolnin v okviru razpoložljivih sredstev. Odbor lahko odloči tudi, da se štipendija oziroma šolnina ne podeli. Medsebojno razmerje med Mestno občino Nova Gorica in prejemnikom štipendije oziroma šolnine se uredi s pogodbo. 8. Dodatne informacije: dodatne informacije lahko dobite na Oddelku za družbene dejavnosti Mestne občine Nova Gorica 26./III., pri Majdi Stepančič, tel. 05/33-50-163 ali 33-50-161. Prijavitelji bodo o odločitvi pisno obveščeni po zaključenem razpisu.