Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2007 z dne 14. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2007 z dne 14. 9. 2007

Kazalo

Št. 410-0138/2007-3 Ob-25057/07 , Stran 6360
1. Naročnik: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, Divača. 2. Predmet subvencioniranja: – primarno: programi, namenjeni iskalcem prve zaposlitve oziroma opravljanju pripravništva, ki prvič začenjajo opravljati delo ustrezno vrsti in nivoju dosežene izobrazbe in imajo stalno prebivališče na območju Občine Divača, – sekundarno: programi, namenjeni zaposlovanju brezposelnih oseb, ki imajo stalno prebivališče na območju Občine Divača in so na Zavodu za zaposlovanje prijavljeni minimalno 6 mesecev. V obeh primerih so predmet subvencioniranja programi, s katerimi se subvencionira zaposlitev s poklicno (triletno izobrazbo), V. (srednjo izobrazbo), VI. (višjo izobrazbo) in VII. (visoko) stopnjo izobrazbe. 3. Upravičenci do subvencij so: javni zavodi, zavodi, gospodarske družbe, samostojni podjetniki in ostale osebe javnega in zasebnega prava, ki poslujejo na območju občin: Divača, Sežana, Hrpelje-Kozina, Komen, Pivka in Postojna in so ali bodo v letu 2007 zaposlili iskalca prve zaposlitve ali brezposelno osebo, ki ima stalno prebivališče na območju Občine Divača, za minimalno dobo enega leta, če gre za zaposlitev osebe s VII. ali VI. stopnjo izobrazbe oziroma za minimalno dobo šestih mesecev, če gre za zaposlitev osebe s V. stopnjo izobrazbe ali poklicno – triletno izobrazbo. V primeru, da so upravičenci v letu 2007 že zaposlili brezposelno osebo oziroma iskalca prve zaposlitve iz zgornjega odstavka, so upravičeni do subvencije po tem razpisu le v primeru, če bo delovno razmerje z brezposelno osebo trajalo še najmanj en mesec po objavi tega razpisa v Uradnem listu RS. Prednost do subvencij imajo upravičenci navedeni v prvem odstavku te točke, ki imajo sedež na območju Občine Divača, ne glede na to, ali zaposlujejo osebo s VII., VI., V. ali triletno poklicno izobrazbo. Do pomoči niso upravičena podjetja, ki se ukvarjajo z dejavnostjo transporta, kmetijstva in ribištva, z izvozno dejavnostjo, ki je neposredno povezana z izvoznimi količinami, ustanavljanjem in delovanjem distribucijske mreže ali z drugimi tekočimi stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo ter pomoč, ki bi bila pogojena z uporabo domačega blaga na račun uvoženega. 4. Pravico do subvencioniranja programov imajo: organizacije iz točke 3 tega razpisa, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – da niso v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali likvidacijskem postopku, – da imajo registrirano dejavnost in obratujejo na območju občin: Divača, Sežana, Hrpelje-Kozina, Komen, Pivka in Postojna, kar je razvidno iz ustanovitvenih aktov, – da imajo poravnane vse davke in prispevke, določene z zakonom, – da zaposlitev predstavlja dodatno zaposlitev, – da imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja programa, – da bodo brezposelno osebo oziroma iskalca prve zaposlitve, ki ima stalno prebivališče na območju Občine Divača, zaposlili najmanj za dobo enega leta (za VII. in VI. stopnjo izobrazbe) oziroma za najmanj dobo šestih mesecev (za V. in triletno poklicno izobrazbo) od dneva sklenitve pogodbe v skladu s tem razpisom oziroma da so iskalca prve zaposlitve ali brezposelno osebo že zaposlili v letu 2007 in bo delovno razmerje s to osebo trajalo še najmanj en mesec po objavi tega razpisa v Uradnem listu RS. 5. Višina razpisanih sredstev znaša 14.188,00 EUR. Brezposelnemu iskalcu zaposlitve se nadomesti del plače v višini: – za univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo 4.223,75 EUR, – za višjo izobrazbo 3.425,99 EUR, – za srednjo in poklicno (triletno) izobrazbo 3.101,93 EUR. Prioriteto pri zaposlitvi imajo brezposelne osebe s VII. stopnjo izobrazbe, sledijo VI. stopnja, V. stopnja in poklicna (triletna) izobrazba. 6. Način izvajanja: izplačilo subvencije je vezano na najmanj dobo enega leta oziroma šestih mesecev. Oseba se v program vključi na podlagi izdelanega zaposlitvenega načrta. Med Občino Divača, delodajalcem in iskalcem prve zaposlitve se sklene tripartitna pogodba. Subvencija se izplača na podlagi tripartitne pogodbe, v enkratnem znesku, v roku 30 dni od podpisa pogodbe. 7. Razpisna dokumentacija in informacije: razpisno dokumentacijo lahko vlagatelji (upravičenci) dvignejo na Občini Divača, Kolodvorska ulica 3a v Divači, v sprejemni pisarni, v času uradnih ur ali na spletni strani http://www.divaca.si. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom je mogoče dobiti na tel. 05/731-09-37 pri Nataši Macarol. 8. Rok za predložitev vlog in način dostave vlog Za prvo obravnavo je potrebno izpolnjene vloge, z vso potrebno dokumentacijo, vložiti na Občino Divača, v roku petnajstih dni po objavi tega razpisa v Uradnem listu RS. Vse nadaljnje vloge bo komisija obravnavala mesečno, do porabe sredstev. Rok za predložitev zadnjih vlog je 20. 11. 2007. Nepopolne vloge ne bodo upoštevane. Izpolnjene vloge z vsemi zahtevanimi prilogami je potrebno vložiti v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – vloga za javni razpis subvencioniranje zaposlovanja 2007/08« osebno ali po pošti na naslov: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, Divača. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen pošiljatelj. Odpiranje vlog ne bo javno. O izboru in višini sredstev, dobljenih na tem razpisu, bodo vlagatelji obveščeni najkasneje v roku 30 dni od oddaje vloge.