Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2007 z dne 14. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2007 z dne 14. 9. 2007

Kazalo

Št. 478-86/2007/3 Ob-24956/07 , Stran 6370
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: RS, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana. 2. Zakonska podlaga za razpolaganje: Odlok o Programu prodaje državnega finančnega in stvarnega premoženja za leti 2007 in 2008 (Ur. l. RS, št. 126/06), Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03) v povezavi z drugim odstavkom 31. člena Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2007 in 2008 (Ur. l. RS, št. 126/06). 3. Opis predmetov prodaje: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 4. Način odprodaje: oprema se odproda po sistemu »videno – kupljeno«, zato kupec nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij. 5. Vrsta pravnega posla: prodaja na osnovi prodajne pogodbe. 6. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika: prodajna pogodba za vsak posamičen predmet razpolaganja, opisan v točki 3., bo sklenjena s tistim ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno nad izhodiščno ceno. V primeru, da bi več ponudnikov ponudilo enako najvišjo ceno nad izhodiščno ceno za vsak posamičen predmet razpolaganja, bo pooblaščena oseba za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem pozvala vse enako uspešne ponudnike, naj pisno in v določenem roku ponudijo višjo ceno od že ponujene. V primeru ponovno prejetih enakovrednih ponudb, bo najugodnejši ponudnik izbran z žrebom. Prednost imajo kupci, ki bodo ponudili odkup celotne opreme. 7. Način in rok plačila kupnine: uspešni ponudnik (kupec) je dolžan kupnino poravnati v roku 8 dni od sklenitve pogodbe. Plačilo kupnine v predhodno navedenem roku se šteje za bistveno sestavino pravnega posla. 8. Rok sklenitve pogodb: pogodba bo predvidoma sklenjena v roku petnajstih dni od zaključka zbiranja ponudb. Vzorec pogodbe je na ogled na RS, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, Ljubljana. 9. Informacije: ogled opreme je mogoč po predhodnem dogovoru s Tanjo Pihlar (01/478-18-08), ki interesentom nudi vse podrobnejše informacije. 10. Zbiranje ponudb: nakup na podlagi te objave se prične takoj po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Pisne ponudbe morajo prispeti do 25. 9. 2007 do 11. ure po pošti oziroma morajo biti do tega roka osebno vročene v glavni pisarni Ministrstva za javno upravo, Tržaška cesta 21, Ljubljana. Pisne ponudbe morajo biti oddane v zaprti pisemski ovojnici z navedbo »Ponudba za nakup opreme na Tržaški 132 – Ne odpiraj«. Ponudbe lahko predložijo fizične in pravne osebe. 11. Vsebina ponudbe: ponudba mora vsebovati ime in priimek oziroma naziv kupca, naslov, telefonsko številko, davčno številko, rok veljavnosti ponudbe ter ponujeno ceno za konkretni predmet razpolaganja. 12. Odpiranje ponudb: odpiranje ponudb ni javno. O izboru bodo vsi ponudniki obveščeni v 5 dneh od zaključka zbiranja ponudb. Prepozno prispele, nepravilno označene in nepopolne ponudbe pri izbiri ne bodo upoštevane. 13. Ustavitev postopka: prodajalec si pridržuje pravico, da ne glede na prejete ponudbe ne sklene pogodbe z nobenim ponudnikom, prav tako lahko Vlada RS ali pooblaščena oseba za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem ustavi začeti postopek do sklenitve pravnega posla. Odškodninska odgovornost prodajalca zaradi nesklenitve pogodbe s katerimkoli ponudnikom je izključena. 14. Prehod lastništva: lastništvo preide na kupca po plačilu celotne kupnine.