Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2007 z dne 14. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2007 z dne 14. 9. 2007

Kazalo

4246. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Vrhnika, stran 11559.

Na podlagi 46. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 99/99, 39/00, 36/01) župan Občine Vrhnika sprejme
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Vrhnika
1. člen
(vsebina sklepa)
Ta sklep določa:
– oceno stanja in razloge za pripravo sprememb in dopolnitev Dolgoročnega plana Občine Vrhnika za obdobje 1986 do 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Vrhnika za obdobje 1986 do 1990 (Uradne objave Naš časopis, št. 4/87, 13/88, Uradni list RS, št. 21/90, 41/94, 50/94, 63/96, 70/96, 73/97, 76/98, 69/99, Uradne objave Naš časopis, št. 40/2001, 272/01, 277/01, 304/2004); v nadaljevanju besedila: prostorske sestavine;
– območje sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin;
– način pridobitve strokovnih rešitev;
– roke za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin in njegovih posameznih faz;
– financiranje ter
– nosilce urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje prostorske ureditve iz njihove pristojnosti.
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin)
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin se na podlagi že izdelanih strokovnih podlagah nanašajo na opredelitev obvoznice Vrhnika in polovičnega avtocestnega priključka Verd v kartografskem delu prostorskih sestavin v M 1:5000 (podrobnejša namenska raba). Načrtovani prometni ureditvi sta sicer opredeljeni v kartografskem delu prostorskih sestavin v M 1: 25000 kot posega v proučevanju.
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin so utemeljene v sklenjenem dogovoru med pristojnimi ministrstvi in občino, da sta načrtovani prometni ureditvi prostorski ureditvi skupnega državnega in lokalnega pomena in ju občina načrtuje z občinskimi prostorskimi akti oziroma z občinskima podrobnima prostorskima načrtoma. Zaradi njune zakonite izdelave mora občina predvidena posega opredeliti v omenjenem kartografskem delu prostorskih sestavin ali v občinskem prostorskem načrtu, ki je trenutno v začeti fazi izdelave.
Ker je občina ocenila, da bo spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin hitreje sprejela, je pobudo za njihovo izdelavo št. 3505-29/2007 (5-06) z dne 22. 8. 2007 sprejel Odbor za urejanje prostora ter varstvo naravne in kulturne dediščine, na svoji 7. seji dne 3. 9. 2007.
3. člen
(območje sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin)
Območje sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin se nanaša na vse prostorske ureditve vezane na izgradnjo obvoznice Vrhnika in polovičnega avtocestnega priključka Verd.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovna rešitev kot podlaga za izdelavo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin se, z upoštevanjem vseh že izdelanih strokovnih podlag, pridobi v postopku priprave prostorskega akta.
5. člen
(roki za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin in njegovih posameznih faz)
(1) Priprava posameznih faz sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin je predvidena v naslednjih rokih:
– Občina Vrhnika začne pripravljati spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin na podlagi sklepa, ki ga sprejme župan, predvidoma v mesecu septembru 2007;
– priprava osnutka je predvidena v mesecu marcu 2008;
– pridobivanje smernic je predvideno v mesecu maju 2008;
– priprava dopolnjenega osnutka je predvidena v mesecu juniju 2008;
– javna razgrnitev in javna obravnava, ki traja najmanj 30 dni, je predvidena v mesecu juliju in avgustu 2008;
– občina obvesti javnost in člane Odbora za urejanje prostora ter varstvo naravne in kulturne dediščine občinskega sveta o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve;
– pridobivanje mnenj je predvideno v mesecu oktobru 2008;
– sprejem predloga na občinskem svetu je predviden v mesecu decembru 2008 ali januarju 2009.
(2) Smernice in mnenja k prostorskemu aktu pridobi MOP, Direktorat za prostor.
(3) Celovita presoja na okolje se izvaja v okviru postopka priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin, kolikor ministrstvo, pristojno za okolje pisno sporoči občini, da je le-ta potrebna.
(4) V primeru izdelave celovite presoje na okolje se roki za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin iz prvega odstavka tega člena ustrezno spremenijo.
6. člen
(financiranje)
Izdelavo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin financira Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, Vrhnika, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Finančne obveznosti se opredelijo v pogodbi.
7. člen
(nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje prostorske ureditve iz njihove pristojnosti)
(1) Nosilci urejanja prostora:
1. Ministrstvo za promet, Direktorat za ceste, Langusova cesta 4, 1000 Ljubljana,
2. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana,
3. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana,
4. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana,
5. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana,
6. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Sektor za varstvo okolja, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana,
7. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Sektor za varstvo Urad za upravljanje z vodami, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana,
8. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana,
9. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana,
10. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana,
11. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Sektor za vodno območje Donave, Einspilerjeva 6, 1000 Ljubljana,
12. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
13. DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., Dunajska 7, 1000 Ljubljana,
14. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za planiranje, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana,
15. Zavod RS za varstvo narave, Cankarjeva 10, 1000 Ljubljana,
16. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana, Tržaška cesta 4, 1000 Ljubljana,
17. Zavod za ribištvo Slovenije, Župančičeva 9, 1000 Ljubljana,
18. Holding Slovenske železnice d.o.o., Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana,
19. ELES – Elektro Slovenije d.o.o., Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana,
20. Elektro Ljubljana d.d., DE Ljubljana okolica, Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana,
21. Geoplin plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11, 1000 Ljubljana,
22. Komunalno podjetje Vrhnika d.d., Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika.
(2) Organizacija oziroma nosilec javnih pooblastil, ki mora v postopku priprave prostorskega akta sodelovati le s predložitvijo podatkov o lastnem omrežju, je Telekom Slovenije d.d., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana.
(3) V postopek priprave prostorskega akta se vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora in organizacije oziroma nosilci javnih pooblastil, za katere se v postopku priprave prostorskega akta izkaže, da rešitve posegajo v njihovo delovno področje.
8. člen
(druge določbe)
Ta sklep se pošlje Ministrstvu za okolje in prostor in sosednjim občinam.
9. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, objavi pa se tudi v občinskem glasilu Naš časopis in na spletni strani Občine Vrhnika.
Št. 3505-29/2007 (5-06)
Vrhnika, dne 4. septembra 2007
Župan
Občine Vrhnika
dr. Marjan Rihar l.r.