Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2007 z dne 14. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2007 z dne 14. 9. 2007

Kazalo

Ob-24843/07 , Stran 6342
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Šentrupert, Šentrupert 33, 8232 Šentrupert, tel. 07/34-34-60-00. 2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih vsebin: A) javni kulturni programi, B) javne kulturne prireditve, C) založništvo, D) izobraževanje, E) varstvo kulturne dediščine, F) investicije in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov. 3. Na javni razpis lahko oddajo vloge: – za področja A, B, C, D, F: društva, zveze, ustanove, skladi, zavodi, klubi, gospodarske družbe in druge organizacije, registrirane oziroma ustanovljene za izvajanje kulturne dejavnosti (izjemoma izvajalci lahko tudi niso registrirani za opravljanje kulturne dejavnosti, če so njihovi kulturni projekti v javnem interesu Občine Šentrupert); posamezniki, ki so vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu za kulturo; javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja za obseg dejavnosti na področju kulture, ki ne sodi v osnovno dejavnost iz ustanovitvenega akta javnega zavoda, – za področje E: lastniki ali upravljavci javne infrastrukture na področju kulture in objektov, ki se pretežno uporabljajo za kulturne dejavnosti, 4. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu Na javni razpis lahko oddajo vloge prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – da se prijavijo na javni razpis na predpisanih obrazcih in v določenih rokih, – da izkažejo na predpisanih obrazcih zaprto finančno konstrukcijo za prijavljen javni kulturni program ali kulturni projekt, – da imajo sedež oziroma stalno prebivališče v Občini Šentrupert (izjemoma se lahko sofinancira tudi kulturne projekte izvajalca, ki nima sedeža v Občini Šentrupert, če so kulturni projekti v javnem interesu Občine Šentrupert), – delujejo na področju kulture najmanj eno leto, – da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvedbo javnega kulturnega programa ali kulturnega projekta, – da so v preteklih letih redno izpolnjevali pogodbene obveznosti, če so prejeli sredstva iz proračuna Občine Trebnje, – za posameznike, ki so vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi pri ministrstvu za kulturo je pogoj, da imajo stalno prebivališče v Občini Šentrupert, – da izkažejo nepridobitni značaj javnega kulturnega programa ali kulturnega projekta, s katerim kandidirajo za sofinanciranje iz javnih sredstev. 5. Merila in kriteriji za dodelitev sredstev Za ocenjevanje javnih kulturnih programov bodo upoštevana naslednja merila in kriteriji: vrednotenje kulturnih izvajalcev glede na posamezno vrsto kulturne dejavnosti, glede na kakovost izvedbe programa, glede na število sekcij, število aktivnih članov in glede na število nastopov na javnih prireditvah. Za ocenjevanje javnih kulturnih prireditev bodo upoštevani naslednji elementi točkovanja: raven prireditve, število nastopajočih, delež zagotovljenih lastnih sredstev, število obiskovalcev, tradicionalnost, pomen prireditve za širši kulturni prostor, vzpostavitev vzvodov za partnerstvo. Na področju založništva bodo upoštevani naslednji elementi točkovanja: vsebinska tematika, število izvodov, obseg edicije, delež zagotovljenih lastnih sredstev, izvirnost avtorskega dela, umetniška in kakovostna vrednost. Pri izobraževanju se bodo sofinancirali stroški kotizacije za izobraževanje in usposabljanje strokovnih kadrov in članov kulturnih društev. Za ocenjevanje projektov s področja varstva kulturne dediščine bodo upoštevana sledeča merila: ovrednotenje kulturnega spomenika, stopnja ogroženosti spomenika zaradi človeških ali drugih zunanjih vplivov, izdelana izvedbena dokumentacija, pomembnost projekta za vlogo v javnem dogajanju in za popularizacijo spomenika, zagotovljena lastna finančna sredstva, projekt je sofinanciran iz državnih in evropskih virov. V okviru podprograma investicije in investicijsko vzdrževanje bodo upoštevane investicije in investicijsko vzdrževanje objektov, ki so označeni kot javna infrastruktura na področju kulture ter v objekte, ki se pretežno uporabljajo za kulturne dejavnosti ožjim delom občine in neprofitnim organizacijam in ustanovam. Sofinancirajo se izredni stroški, ki presegajo gospodarsko korist in običajne stroške vzdrževanja: stroški konservatorsko-restavratorskih posegov na kulturnih spomenikih, stroški gradbeno-obrtniških posegov, kakor jih zahtevajo kulturnovarstveni pogoji (stroški sanacije temeljev, stroški sanacije sten – zidov, stroški sanacije stropov, stroški sanacije stopnišč, stroški sanacije strešnih konstrukcij in streh – kritin, stroški sanacije stavbnega pohištva-okna, vrata, stroški sanacije stavbno-kleparskih del, stroški sanacije tlakov). Podrobnejše ocenjevanje po navedenih merilih in kriterijih je določeno s Pravilnikom o postopkih in merilih za vrednotenje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 20/06). 6. Okvirna višina sredstev, ki je zagotovljena v proračunu Občine Šentrupert za leto 2007 za sofinanciranje posameznih vsebin javnega razpisa: – javni kulturni programi sredstva v višini 2.000 EUR, – javne kulturne prireditve sredstva v višini 8.000 EUR, – založništvo v višini 1.500 EUR, – izobraževanje v višini 900 EUR, – varstvo kulturne dediščine sredstva v višini 9.267 EUR, – investicije in investicijsko vzdrževanje 1.000 EUR. 7. Obdobje, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2007 oziroma do porabe predvidenih sredstev, v skladu s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev. 8. Prevzem razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacije je na voljo takoj po objavi tega razpisa. Prevzame se jo lahko osebno – na oddelku za družbene dejavnosti, kontaktna oseba Irena Ribič, ali na internetni strani Občine Šentrupert www.sentrupert.net, do roka za oddajo vlog. 9. Rok in način predložitve vlog: vloge na javni razpis morajo biti predložene najkasneje v roku 30 dni po objavi tega javnega razpisa v Uradnem listu RS oziroma najkasneje zadnji dan tega roka oddane na pošti kot priporočene pošiljke. Za pravočasne se bodo štele vse vloge, ki bodo do roka prispele na sedež naročnika: Občina Šentrupert, Šentrupert 33, 8232 Šentrupert. Vloge, izpolnjene na razpisnih obrazcih morajo biti z vsemi zahtevanimi prilogami, dostavljene v zaprti kuverti, s pripisom »Vloga na JR kultura 2007, Področje: _____ (navedba osnovnega razpisnega področja, kot npr.: varstvo kulturne dediščine)«. Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja. Vloge, ki bodo prispele po roku, se ne bodo odpirale in bodo vrnjene naslovniku. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji ter kriteriji razpisa. 10. Postopek dodelitve in rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu razpisa: prijavitelji, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi. Vloge, ki ne bodo dopolnjene v pozivnem roku, bodo s sklepom zavržene. S strani strokovne komisije bo opravljeno vrednotenje popolnih vlog po merilih in kriterijih iz javnega razpisa. Strokovna komisija bo v roku 45 dni po zaključku javnega razpisa izdala prijaviteljem obvestila o predvideni višini sofinanciranja oziroma o zavrnitvi posameznih javnih kulturnih programov in kulturnih projektov. V 8 dneh od prejema obvestila se bodo lahko prijavitelji izjavili o predlogu strokovne komisije. Na podlagi predloga strokovne komisije bo župan izdal izvajalcem odločbo o izboru oziroma o zavrnitvi posameznih javnih kulturnih programov in projektov. Na izdano odločbo ne bo pritožbe, možen bo upravni spor. Z izbranimi izvajalci javnih kulturnih programov in projektov bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti glede izvedbe programov in projektov ter glede sofinanciranja izbranega programa v skladu s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev. 11. Kontaktna oseba za dodatne informacije: Irena Ribič, 07/343-46-00.