Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2007 z dne 18. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2007 z dne 18. 9. 2007

Kazalo

Ob-25172/07 , Stran 6407
I. Predmet prodaje Nepremičnina št. 19/17, garaža površine 18 m2, vpisana v vložek št. 991, k.o. Šentjur pri Celju, zemljiške knjige Okrajnega sodišča Šentjur pri Celju, do deleža 1, nepremičnina št. 342, travnik površine 1.513 m2 in njiva površine 1.285 m2, vpisani v vložek št. 47, k.o. Tinsko, zemljiške knjige Okrajnega sodišča v Šmarju pri Jelšah, do deleža 1 in nepremičnina št. 347/2, vinograd površine 1.565 m2 in gospodarsko poslopje površine 15 m2, vpisani v vložek št. 48, k.o. Tinsko, zemljiške knjige Okrajnega sodišča v Šmarju pri Jelšah, do deleža 1, vse skupaj kot celota. Izklicna cena je 7.752,09 EUR. Na predmetu prodaje obstoji predkupna pravica. Predmet prodaje bomo prodajali na javni dražbi, ki bo v sredo, dne 26. 9. 2007 ob 14. uri, v sobi št. 236/II Okrožnega sodišča v Celju, Prešernova ulica 22, 3000 Celje. II. Pogoji javne dražbe Predmet prodaje se prodaja po načelu »videno – kupljeno«. Na javni dražbi lahko sodelujejo domače pravne in fizične osebe ter tuje pravne in fizične osebe ob pogojih vzajemnosti, ki predložijo dokazilo o plačilu varščine. Kupci ne morejo biti osebe, določene v 153. členu ZPPSL. Pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo na javni dražbi predložiti pisno pooblastilo, pravna oseba se izkaže z izpiskom iz sodnega registra, fizična oseba pa se izkaže z osebnim dokumentom. Pred javno dražbo mora vsak ponudnik plačati varščino v višini 10% izklicne cene in jo nakazati na transakcijski račun stečajnega dolžnika št. 06369 – 0953739277 pri Banki Celje z navedbo “plačilo varščine za javno dražbo”. Pred začetkom javne dražbe se mora ponudnik izkazati s potrjenim prenosnim nalogom ali položnico. Plačana varščina se bo kupcu vštela v kupnino, dražiteljem, ki na dražbi ne bodo uspeli, pa bo vrnjena v roku pet delovnih dni po končani javni dražbi brez obresti. Potencialnemu kupcu, ki plača varščino pa ne draži, se varščina ne vrne, ampak zapade v korist stečajne mase. Dražitelj, ki bo na dražbi uspel, mora skleniti kupoprodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljeni javni dražbi in plačati celotno kupnino na žiro račun stečajnega dolžnika v roku 15 dni po sklenitvi pogodbe, sicer se šteje, da je dražitelj od nakupa odstopil, varščina pa zapade v korist stečajne mase. Kupec mora pred sklenitvijo pogodbe stečajnemu upravitelju predložiti javno listino pristojnega organa, s katero dokazuje, da ne obstojijo dejstva in okoliščine iz I., II. in III. odstavka 153. člena ZPPSL ali podati izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavi, da ne obstojijo dejstva in okoliščine iz I., II. in III. odstavka 153. člena ZPPSL. Če uspešni ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe in plačal celotne kupnine v določenem roku, se prodaja razveljavi, plačano varščino pa bo stečajni dolžnik zadržal v korist stečajne mase. Izklicna cena ne vsebuje nobenih davščin, zato se le-te zaračunajo dodatno. Druge dajatve, stroške sestave in overitve kupoprodajne pogodbe in druge stroške, povezane s prenosom lastništva, mora plačati kupec. Kupljeni predmet prodaje bo kupcu izročen v last in posest po plačilu celotne kupnine. Uspešni ponudnik, ki bo sklenil kupoprodajno pogodbo, bo v skladu z 22. členom Zakona o kmetijskih zemljiščih napoten, da pri pristojni Upravni enoti pridobi odobritev pravnega posla. Dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo pri stečajnem upravitelju na tel. 03/541-75-05 vsak delovni dan od 10. do 12. ure. III. Pravila javne dražbe: 1. Dražbo vodi stečajni upravitelj. 2. Draži lahko tisti, ki je plačal varščino in to dokaže s pisnim dokazilom o plačilu. 3. Zastopnik dražitelja mora predložiti pooblastilo. 4. Dražitelji lahko dvigajo ceno za najmanjši znesek 300,00 EUR. 5. Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana višja ponudba. 6. Na dražbi uspe tisti dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. 7. Dražba je končana 10 minut po zadnji najvišji ponudbi. 8. Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče vložiti, dokler ni zaključen zapisnik o poteku javne dražbe. 9. Ugovore reši stečajni upravitelj takoj. 10. Premoženje proda stečajni upravitelj po navodilih in pod nadzorstvom predsednika stečajnega senata (154/I. člen ZPPSL).