Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2007 z dne 18. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2007 z dne 18. 9. 2007

Kazalo

4269. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Postojna za leto 2007, stran 11688.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99, 70/00, 51/02), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in 110/02) in 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07) je Občinski svet Občine Postojna na 8. seji dne 11. 9. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Postojna za leto 2007
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Postojna za leto 2007 (Uradni list RS, št. 139/06) se v 2. členu prvi odstavek spremeni in se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+-------------------------------------------+------------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |       v EUR|
+-------------------------------------------+------------------+
|Skupina/Podskupina kontov         |     Rebalans|
|                      |  proračuna leta|
|                      |       2007|
+-----+-------------------------------------+------------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)   |    12.181.987|
+-----+-------------------------------------+------------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)       |    10.690.460|
+-----+-------------------------------------+------------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI           |     8.284.955|
+-----+-------------------------------------+------------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček   |     6.628.032|
+-----+-------------------------------------+------------------+
|   |703 Davki na premoženje       |     1.222.488|
+-----+-------------------------------------+------------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve|      434.435|
+-----+-------------------------------------+------------------+
|   |706 Drugi davki           |         0|
+-----+-------------------------------------+------------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI          |     2.405.505|
+-----+-------------------------------------+------------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od|     1.551.599|
|   |premoženja              |         |
+-----+-------------------------------------+------------------+
|   |711 Takse in pristojbine       |      16.834|
+-----+-------------------------------------+------------------+
|   |712 Denarne kazni          |       4.361|
+-----+-------------------------------------+------------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in   |      12.519|
|   |storitev               |         |
+-----+-------------------------------------+------------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki     |      820.192|
+-----+-------------------------------------+------------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI         |      367.997|
+-----+-------------------------------------+------------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih   |      141.486|
|   |sredstev               |         |
+-----+-------------------------------------+------------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog    |         0|
+-----+-------------------------------------+------------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in |      226.512|
|   |neopr. dolg. sredstev        |         |
+-----+-------------------------------------+------------------+
|73  |PREJETE DONACIJE           |      10.000|
+-----+-------------------------------------+------------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov|      10.000|
+-----+-------------------------------------+------------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine    |         0|
+-----+-------------------------------------+------------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI         |     1.113.530|
+-----+-------------------------------------+------------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih  |     1.113.530|
|   |javnofinančnih institucij      |         |
+-----+-------------------------------------+------------------+
|II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)     |    14.443.841|
+-----+-------------------------------------+------------------+
|   |40 TEKOČI ODHODKI          |     3.139.626|
+-----+-------------------------------------+------------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim|      629.351|
+-----+-------------------------------------+------------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za    |      112.490|
|   |socialno varnost           |         |
+-----+-------------------------------------+------------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve   |     2.238.082|
+-----+-------------------------------------+------------------+
|   |403 Plačila domačih obresti     |      149.589|
+-----+-------------------------------------+------------------+
|   |409 Rezerve             |      10.115|
+-----+-------------------------------------+------------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI           |     3.767.514|
+-----+-------------------------------------+------------------+
|   |410 Subvencije            |      109.824|
+-----+-------------------------------------+------------------+
|   |411 Transferi posameznikom in    |     2.030.713|
|   |gospodinjstvom            |         |
+-----+-------------------------------------+------------------+
|   |412 Transferi neprofitnim      |      620.138|
|   |organizacijam in ustanovam      |         |
+-----+-------------------------------------+------------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi  |     1.006.839|
+-----+-------------------------------------+------------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino    |         |
+-----+-------------------------------------+------------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI        |     7.303.601|
+-----+-------------------------------------+------------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih    |     7.303.601|
|   |sredstev               |         |
+-----+-------------------------------------+------------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI       |      233.099|
+-----+-------------------------------------+------------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim |      166.729|
|   |in fizičnim osebam, ki niso     |         |
|   |proračunski uporabniki        |         |
+-----+-------------------------------------+------------------+
|   |432 Investicijski transferi     |      66.370|
|   |proračunskim uporabnikom       |         |
+-----+-------------------------------------+------------------+
|III. |  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)  |    –2.261.853|
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)      |         |
+-----+-------------------------------------+------------------+
|   |                   |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|    B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV    |         |
|IN NALOŽB                 |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|Skupina/Podskupina kontov         |     Rebalans|
|                      |  proračuna leta|
|                      |       2007|
+-----+-------------------------------------+------------------+
|IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN  |         0|
|   |PRODAJA KAPITALSKIHDELEŽEV      |         |
|   |(750+751+752)            |         |
+-----+-------------------------------------+------------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL    |         0|
+-----+-------------------------------------+------------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil  |         0|
+-----+-------------------------------------+------------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev   |         0|
+-----+-------------------------------------+------------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije |         0|
+-----+-------------------------------------+------------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE      |         0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)|         |
+-----+-------------------------------------+------------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE      |      34.427|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV         |         |
+-----+-------------------------------------+------------------+
|   |440 Dana posojila          |      34.427|
+-----+-------------------------------------+------------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev in |         0|
|   |naložb                |         |
+-----+-------------------------------------+------------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova|         0|
|   |privatizacije            |         |
+-----+-------------------------------------+------------------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja v|         0|
|   |javnih skladih in drugih osebah   |         |
|   |javnega prava, ki imajo premoženje v |         |
|   |svoji lasti             |         |
+-----+-------------------------------------+------------------+
|VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN    |      –34.427|
|   |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.- |         |
|   |V.)                 |         |
+-----+-------------------------------------+------------------+
|   |                   |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA           |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|Skupina/Podskupina kontov         |     Rebalans|
|                      |  proračuna leta|
|                      |       2007|
+-----+-------------------------------------+------------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)          |     2.503.756|
+-----+-------------------------------------+------------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE             |     2.503.756|
+-----+-------------------------------------+------------------+
|   |500 Domače zadolževanje       |     2.503.756|
+-----+-------------------------------------+------------------+
|VIII.|ODPLAČILA DOLGA (550)        |      163.787|
+-----+-------------------------------------+------------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA           |      163.787|
+-----+-------------------------------------+------------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga     |      163.787|
+-----+-------------------------------------+------------------+
|IX. | POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA |      43.688|
|   |        RAČUNIH        |         |
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)      |         |
+-----+-------------------------------------+------------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)    |     2.339.968|
+-----+-------------------------------------+------------------+
|XI. |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-  |     2.339.968|
|   |IX.)                 |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|   STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE    |      47.191|
|31. 12. PRETEKLEGA LETA          |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|9009 Splošni sklad za drugo        |      47.191|
+-------------------------------------------+------------------+
«.
2. člen
V Odloku o proračunu Občine Postojna za leto 2007 se v 5. členu tretji odstavek spremeni in se glasi: »(prerazporejanje pravic porabe)
Med izvrševanjem proračuna Občine Postojna se lahko odpre nov konto ali poveča obseg sredstev na kontu za izdatke oziroma odpre novo proračunsko postavko znotraj področja programske klasifikacije če ni mogoče drugače zagotoviti ustreznega podprograma programske klasifikacije, če pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti prejemnika proračunskih sredstev ali načina izvedbe projekta. Odpre ga finančno-računovodska služba Občine Postojna.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-349/2006
Postojna, dne 11. septembra 2007
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.