Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2007 z dne 18. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2007 z dne 18. 9. 2007

Kazalo

4274. Sklep o začetku priprave občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji, stran 11700.

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07; ZPNačrt) je župan Občine Šmartno pri Litiji 7. 9. 2007 sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji
1.
S sklepom se pričnejo priprave za izdelavo in sprejem občinskega prostorskega načrta za območje Občine Šmartno pri Litiji.
Z dnem 28. 4. 2007 je začel veljati ZPNačrt, ki določa, da se postopki za sprejem prostorskega reda občine, začeti pred uveljavitvijo tega zakona, na podlagi določb ZUreP-1, v okviru katerih ta še ni bila javno razgrnjena, nadaljujejo in končajo po določbah tega zakona kot občinski strateški prostorski načrt ali občinski prostorski načrt. Postopek sprejema Prostorskega reda Občine Šmartno pri Litiji po ZUreP-1 je v fazi, ko je že bila organizirana prva prostorska konferenca, in že pridobljene vse smernice nosilcev urejanja prostora, akt pa še ni bil javno razgrnjen.
Ministrstvo za okolje in prostor je pripravljavca, z odločbo št. 35409-145/2006, z dne 10. 7. 2006, prejeto dne 19. 7. 2006, seznanilo, da je v postopku priprave in sprejemanja Prostorskega reda Občine Šmartno pri Litiji treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje.
V nadaljevanju priprave prostorskega akta bo Občina Šmartno pri Litiji pripravila občinski prostorski načrt, ki bo vključeval urbanistični načrt naselja Šmartno pri Litji in izvedbeni del tega akta, saj priprava in sprejem strateškega dela prostorskega akta že poteka v ločenem postopku.
Za pripravo izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta se bodo na podlagi osnutka občinskega prostorskega načrta pridobile nove smernice nosilcev urejanja prostora.
Za območje naselja Šmartno pri Litiji se bo izdelal urbanistični načrt, za pripravo katerega se bo smiselno uporabilo že izdelane strokovne podlage za pripravo urbanistične zasnove naselja Šmartno pri Litiji.
2.
V postopku se bo pripravljal občinski prostorski načrt za območje Občine Šmartno pri Litiji.
3.
Za prostorske ureditve bodo izdelane strokovne rešitve na podlagi novo pridobljenih smernic nosilcev urejanja prostora in na podlagi že izdelanih strokovnih podlag:
– Prostorska izhodišča za pripravo SPRO, november 2005;
– Analize stanja in teženj v prostoru kot podlaga za izdelavo SPRO in PRO Šmartno pri Litiji, junij 2006;
– Analiza razvojnih možnosti kot podlaga za izdelavo SPRO in PRO Šmartno pri Litiji, junij 2006;
– Strokovne podlage urbanistične zasnove naselja Šmartno pri Litiji (dopolnitev strokovnih podlag za SPRO Šmartno pri Litiji), junij 2006;
– Strokovne podlage za pripravo prostorskega reda Občine Šmartno pri Litiji – analiza poselitve, oktober 2006.
4.
Roki za pripravo OPN in njegovih posameznih faz:
Osnutek OPN:
a) občina na podlagi prikaza stanja, usmeritev iz državnega strateškega prostorskega načrta, usmeritev iz občinskega strateškega prostorskega načrta, če je bil sprejet kot samostojen akt, razvojnega programa, če je bil izdelan za območje, ki ga obravnava prostorski akt, lastnih razvojnih potreb ter izraženih razvojnih potreb drugih oseb, pripravi osnutek OPN;
b) ministrstvo pošlje osnutek OPN nosilcem urejanja prostora iz 5. točke tega sklepa in jih pozove, da najkasneje v roku 30 dni podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti;
c) nosilci urejanja prostora iz 5. točke tega sklepa predložijo smernice najkasneje v 30 dneh po prejemu vloge;
d) ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, najkasneje v 30 dneh odloči, ali je za OPN treba izvesti celovito presojo vplivov njegove izvedbe na okolje; če ministrstvo odloči, da je potrebno le-to izvesti, občina zagotovi pripravo okoljskega poročila.
Dopolnjen osnutek OPN:
– občina pregleda in analizira pridobljene smernice in podatke ter dopolni osnutek OPN tako, da posamezno strokovno rešitev pridobi z utemeljitvijo izbora najustreznejše strokovne rešitve; občina zagotovi izdelavo strokovnih podlag za pripravo dopolnjenega osnutka OPN.
Sodelovanje javnosti:
– občina z javnim naznanilom obvesti javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka OPN na sedežu Občine Šmartno pri Litiji, ki traja 30 dni; javno naznanilo mora biti objavljeno najmanj 7 dni pred pričetkom javne razgrnitve; občina med javno razgrnitvijo v Občini Šmartno pri Litiji organizira javno obravnavo;
– občina preuči pripombe in predloge javnosti in do njih zavzame stališče, ki ga objavi na krajevno običajen način in v svetovnem spletu; lastnice ali lastnike zemljišč iz javnega naznanila mora občina pisno seznaniti s svojimi stališči glede pripomb in predlogov, ki so jih izrazili v okviru javne razgrnitve;
– v primeru, da je za OPN treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje, mora občina javnost seznaniti sočasno ter na način iz prejšnjih odstavkov tudi z okoljskim poročilom.
Priprava predloga OPN:
– občina pripravi predlog OPN na podlagi stališč do pripomb ter predlogov javnosti in ga pošlje ministrstvu;
– občina in ministrstvo pošljeta nosilcem urejanja prostora iz 5. točke tega sklepa, da dajo najkasneje v 30 dneh mnenje k predlogu OPN z vidika njihove pristojnosti, v katerem se opredelijo do upoštevanja smernic;
– v primeru, da je za OPN treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje, se pristojna ministrstva v mnenju opredelijo tudi do sprejemljivosti vplivov OPN na okolje z vidika svoje pristojnosti, ministrstvo pa jih pošlje ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja. Na podlagi mnenj ministrstev iz prejšnjega odstavka ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, odloči o sprejemljivosti vplivov izvedbe OPN skladno z zakonom, ki ureja varstvo okolja;
– minister v 75 dneh od prejema predloga OPN s sklepom potrdi predlog OPN, če nosilci urejanja prostora v mnenjih ugotovijo, da so v predlogu OPN njihove smernice upoštevane in v primeru iz prejšnjega odstavka, da je ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, skladno z zakonom, ki ureja varstvo okolja, izdalo potrdilo, da so vplivi njegove izvedbe na okolje sprejemljivi;
– OPN sprejme občinski svet z odlokom, ki ga objavi v uradnem glasilu skupaj z datumom in številko sklepa ministra iz prejšnjega odstavka oziroma sklepa vlade iz šestega odstavka 51. člena ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07), s katerim je ta potrdila predlog OPN.
5.
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice na predlog prostorskega akta:
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska 58, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska 58, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za gospodarstvo (področje energetike, področje notranjega trga in blagovne rezerve, področje turizma, področje podjetništva in konkurenčnosti, direktorat za elektronske komunikacije), Kotnikova 5, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za jedrsko varnost, Železna 16, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO za okolje (področje ohranjanja narave, področje varstva okolja, področje upravljanja z vodami), Vojkova 1b, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za promet, Direktorat za ceste, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za promet, Direktorat za železnice, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za promet, Direktorat za civilno letalstvo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana,
– Občina Šmartno pri Litiji (področje lokalnih cest, oskrbe z vodo in odvajanja komunalnih odpadnih voda), Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji.
Nosilci javnih pooblastil:
– Zavod za gozdove Slovenije, OE Ljubljana,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Ljubljana,
– Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana,
– Zavod za ribištvo Slovenije,
– Agencija za železniški promet RS,
– Elektro Ljubljana d.d., PE Elektro Ljubljana okolica,
– ELES, Ljubljana,
– Javno podjetje komunalno stanovanjsko podjetje Litija, d.o.o.,
– Geoplin d.o.o.
6.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, v svetovnem spletu, ter se ga pošlje ministrstvu in sosednjim občinam.
Št. 352-003/2007
Šmartno pri Litiji, dne 7. septembra 2007
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.