Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2007 z dne 21. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2007 z dne 21. 9. 2007

Kazalo

Št. 400-175/2007-9 Ob-25494/07 , Stran 6436
1. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«. Nepovratna sredstva se dodelijo za sofinanciranje projektov (v nadaljevanju: operacij), vključenih v izvedbene načrte regionalnih razvojnih programov in potrjenih s strani svetov regij, na naslednjih vsebinskih področjih: 1. ekonomska in izobraževalna infrastruktura; 2. prometna infrastruktura; 3. okoljska infrastruktura; 4. razvoj urbanih naselij; – operacije usklajenega razvoja v urbanih območjih, – operacije zagotavljanja čistih transportnih sistemov in javnega potniškega prometa, – operacije vzpostavitve katastrov gospodarske javne infrastrukture, – celovita prenova mestnih jeder in zgodovinskih mest ter degradiranih in opuščenih urbanih območij; 5. javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih; 6. socialna infrastruktura; – socialnovarstvena infrastruktura, – zdravstvena infrastruktura. Operacije se izvajajo v skladu z veljavnimi predpisi in navodili organa upravljanja v Republiki Sloveniji. 1.1. Upravičeni nameni in upravičeni stroški 1.1.1. Ekonomska in izobraževalna infrastruktura (1.A) Upravičeni nameni: 1. komunalno urejanje zemljišč za poslovne in industrijske cone, katerih površina je manjša od 50 ha; 2. komunalno urejanje zemljišč, nakup oziroma gradnja (novogradnja, adaptacija, rekonstrukcija) objektov ter nakup opreme za regijske inkubatorje, pri čemer je pogoj, da gravitacijsko območje tega inkubatorja zajema najmanj 30.000 prebivalcev in da najmanjša posamična enota ni manjša od 200 m2; inkubatorji, vključeni v regionalna gospodarska središča v okviru Resolucije o nacionalnih razvojnih projektih v obdobju 2007 do 2023, specializirani univerzitetni inkubatorji in t. i. »spin-off« inkubatorji v podjetjih se ne financirajo iz naslova tega razpisa; 3. komunalno urejanje zemljišč in nakup oziroma gradnja (novogradnja, adaptacija, rekonstrukcija) objektov za potrebe višješolskih regijskih izobraževalnih središč. Upravičeni stroški so lahko upravičeni le v okviru upravičenih namenov te vsebine. Stroški navedeni od c) do i) so lahko upravičeni le kot vzporedni stroški stroškov a) in b). Upravičeni stroški te vsebine so: a) stroški izvedbe gradenj (novogradnje, adaptacije, rekonstrukcije), rušitev, priprav za gradnjo in stroški izvedbe gradbenih, obrtniških in instalacijskih del; b) stroški nakupa objektov; c) stroški nakupa zemljišč (do 10% vrednosti celotnih upravičenih stroškov operacije, ki se prijavlja na ta razpis); d) stroški storitev izdelave investicijske dokumentacije (razen dokumenta identifikacije investicijskega projekta); e) stroški storitev izdelave in revizije projektne dokumentacije; f) stroški zunanjega urejanja objektov; g) stroški storitev strokovnega nadzora gradnje; h) stroški nakupa, dobave in montaže pripadajoče opreme; i) stroški storitev informiranja in obveščanja javnosti o operaciji. 1.1.2. Prometna infrastruktura (1.B) Upravičeni nameni: 1. investicije v kategorizirane lokalne ceste, s pripadajočo prometno infrastrukturo in investicije v lokalno prometno infrastrukturo (npr. mostovi, nadvozi, podvozi). Iz investicijske dokumentacije mora biti razvidno, da njihova izvedba pomeni omogočanje oziroma spodbujanje gospodarskega razvoja v širšem regionalnem okolju. To pomeni, da mora biti v investicijski dokumentaciji jasno in nedvoumno izkazano, da je investicija potrebna zaradi izboljšanja dostopnosti bodisi do gospodarskega bodisi do turističnega objekta, ki se javno trži (gospodarski oziroma turistični objekt mora biti poimensko naveden). Pri novogradnjah cest ali pri investicijah v javne poti mora upravičenec do konca izvedbe operacije izvesti prekategorizacijo novogradnje ali javne poti v lokalno cesto; 2. investicije v pristanišča na sladkih vodah za potrebe lokalnega javnega potniškega prometa. Regionalne in državne ceste ter regionalna in državna prometna infrastruktura niso upravičeni za sofinanciranje po tem javnem razpisu. Upravičeni stroški so lahko upravičeni le v okviru upravičenih namenov te vsebine. – Pri upravičenem namenu pod zap. št. 1 so stroški navedeni od b) do i) lahko upravičeni le kot vzporedni stroški stroškov a). Pri tem upravičenem namenu so v okviru stroškov gradnje lokalnih cest in lokalne prometne infrastrukture upravičeni stroški tudi gradnja hodnikov za pešce, kolesarskih poti, avtobusnih postajališč, križišč, krožišč, javne razsvetljave ter ostalih elementov, ki predstavljajo sestavni del cestnega telesa. – Pri upravičenem namenu pod zap. št. 2 so stroški navedeni od c) do i) lahko upravičeni le kot vzporedni stroški stroškov a) in b). Upravičeni stroški te vsebine so: a) stroški izvedbe gradenj (novogradnje, adaptacije, rekonstrukcije), rušitev, priprav za gradnjo in stroški izvedbe gradbenih, obrtniških in instalacijskih del; b) stroški nakupa objektov; c) stroški nakupa zemljišč (do 10% vrednosti celotnih upravičenih stroškov operacije, ki se prijavlja na ta razpis); d) stroški storitev izdelave investicijske dokumentacije (razen dokumenta identifikacije investicijskega projekta); e) stroški storitev izdelave in revizije projektne dokumentacije; f) stroški zunanjega urejanja objektov; g) stroški storitev strokovnega nadzora gradnje; h) stroški nakupa, dobave in vgradnje opreme prometne infrastrukture; i) stroški storitev informiranja in obveščanja javnosti o operaciji. 1.1.3. Okoljska infrastruktura (2.A) Upravičeni nameni: 1. izgradnja manjših (javnih in individualnih) čistilnih naprav na območjih z nižjo gostoto prebivalstva – do 2.000 populacijskih enot; 2. izgradnja sistemov za odvajanje odpadnih komunalnih in padavinskih voda (sekundarno omrežje); 3. vlaganja v zmanjšanje vodnih izgub na vodovodnih sistemih; 4. vlaganja v oskrbo z vodo in vlaganja v posodobitev obstoječih vodovodnih sistemov; 5. izgradnja rezervnih vodnih virov za manjše vodovodne sisteme – do 49.000 prebivalcev; Upravičeni stroški so lahko upravičeni le v okviru upravičenih namenov te vsebine. Stroški navedeni od b) do i) so lahko upravičeni le kot vzporedni stroški stroškov a). Upravičeni stroški te vsebine so: a) stroški izvedbe gradenj (novogradnje, adaptacije, rekonstrukcije), rušitev, priprav za gradnjo in stroški izvedbe gradbenih, obrtniških in instalacijskih del; b) stroški nakupa zemljišč (do 10% vrednosti celotnih upravičenih stroškov operacije, ki se prijavlja na ta razpis); c) stroški nakupa objektov; d) stroški storitev izdelave investicijske dokumentacije (razen dokumenta identifikacije investicijskega projekta); e) stroški storitev izdelave in revizije projektne dokumentacije; f) stroški zunanjega urejanja objektov; g) stroški storitev strokovnega nadzora gradnje; h) stroški nakupa in dobave opreme okoljske infrastrukture; i) stroški storitev informiranja in obveščanja javnosti o operaciji. Priključki stavb na javno kanalizacijo in pretočne ter nepretočne greznice in male čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, niso objekti javne kanalizacije in torej ne predstavljajo upravičenega stroška. 1.1.4. Razvoj urbanih naselij (3.A) 1.1.4.1. Operacije usklajenega razvoja v urbanih območjih Upravičeni nameni: 1. izdelava strokovnih podlag za regionalne prostorske načrte in izdelava regionalnih prostorskih načrtov; 2. sofinanciranje skupnega načrtovanja učinkovitega javnega potniškega prometa v okvirih širših gravitacijskih območij; operacije morajo biti skladne z nacionalnimi usmeritvami in veljavnimi standardi na tem področju, zato mora biti vlogi priloženo soglasje RS, Ministrstva za promet, iz katerega izhaja ta usklajenost. Upravičeni stroški so lahko upravičeni le v okviru upravičenih namenov te vsebine. Stroški c) so lahko upravičeni le kot vzporedni stroški stroškov a) ali b). Upravičeni stroški te vsebine so: a) stroški storitev izdelave študij in prostorskih aktov v urbanih območjih; b) stroški storitev izdelave študij za učinkovit javni potniški promet v okvirih širših gravitacijskih območij; c) stroški storitev informiranja in obveščanja javnosti o operaciji. 1.1.4.2. Operacije zagotavljanja čistih transportnih sistemov in javnega potniškega sistema Upravičeni nameni: 1. gradnja infrastrukture za potrebe nemotoriziranega prometa (kolesarske poti, mirujoči promet) v mestnih naseljih; 2. gradnja parkirišč na obrobju mestnih naselij za potrebe razvoja sistemov »park&ride«. V investicijski dokumentaciji mora biti grafični prikaz, iz katerega je jasno razvidna lokacija parkirišča in opis park&ride sistema; 3. izvajanje operacij za povečevanje nemotoriziranega prometa in zmanjševanje motoriziranega prometa v mestnih naseljih. Mestna naselja so opredeljena v publikaciji Statističnega urada Republike Slovenije, http://www.stat.si/doc/pub/mestna_naselja_slo_03.pdf. Upravičeni stroški so lahko upravičeni le v okviru upravičenih namenov te vsebine. – Pri upravičenih namenih pod zap. št. 1 in zap. št. 2 so upravičeni stroški od a) do g); stroški navedeni od b) do g) so lahko upravičeni le kot vzporedni stroški stroškov pod a). – Pri upravičenem namenu pod zap. št. 3 so stroški navedeni od b) do g) lahko upravičeni le kot vzporedni stroški stroškov a) in h). Upravičeni stroški te vsebine so: a) stroški izvedbe gradenj (novogradnje, adaptacije, rekonstrukcije), rušitev, priprav za gradnjo in stroški izvedbe gradbenih, obrtniških in instalacijskih del; b) stroški nakupa zemljišč (do 10% vrednosti celotnih upravičenih stroškov operacije, ki se prijavlja na ta razpis); c) stroški storitev izdelave investicijske dokumentacije (razen dokumenta identifikacije investicijskega projekta); d) stroški storitev izdelave in revizije projektne dokumentacije; e) stroški storitev strokovnega nadzora gradnje; f) stroški nakupa in dobave opreme prometne infrastrukture; g) stroški storitev informiranja in obveščanja javnosti o operaciji; h) stroški storitev izvajanja operacij za povečanje nemotoriziranega prometa in zmanjševanje motoriziranega prometa v mestnih naseljih, izgradnja pripadajoče infrastrukture in nakup, dobava in montaža pripadajoče opreme. 1.1.4.3. Operacije vzpostavitve katastrov gospodarske javne infrastrukture Upravičeni namen: 1. operacije izdelave katastrov gospodarske javne infrastrukture, v skladu s Pravilnikom o vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora (Uradni list RS, št. 9/04). Upravičeni stroški so lahko upravičeni le v okviru upravičenega namena te vsebine. Stroški b) so lahko upravičeni le kot vzporedni stroški stroškov a). Upravičeni stroški te vsebine so: a) stroški storitev izdelave katastrov gospodarske javne infrastrukture; b) stroški storitev informiranja in obveščanja javnosti o operaciji. 1.1.4.4. Celovita prenova mestnih jeder in zgodovinskih mest ter degradiranih in opuščenih urbanih območij Upravičeni nameni: 1. povečanje atraktivnosti (celovita prenova) objektov, ulic in trgov v mestnih jedrih in zgodovinskih naseljih, ki imajo status mestnih naselij; 2. povečanje atraktivnosti (celovita prenova) objektov, ulic in trgov v degradiranih in opuščenih urbanih območjih (v rudarskih in industrijskih območjih). Upravičene so le operacije celovite prenove mestnih jeder in naselij in celovita prenova urbanih območij. Prenova posameznih objektov ni upravičen namen v okviru te vsebine. Predmet prenove so lahko tudi objekti in zemljišča, ki niso v javni lasti, s tem da je lahko investitor in nosilec operacije izključno samoupravna lokalna skupnost. Pri izvedbi je potrebno upoštevati pogoje in smernice pristojnih služb (npr. pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine). Mestna naselja so opredeljena v publikaciji Statističnega urada Republike Slovenije, http://www.stat.si/doc/pub/mestna_naselja_slo_03.pdf. Upravičeni stroški so lahko upravičeni le v okviru upravičenih namenov te vsebine. Stroški navedeni od c) do g) so lahko upravičeni le kot vzporedni stroški stroškov a) in/ali b). Upravičeni stroški te vsebine so: a) stroški izvedbe prenove objektov, in sicer: fasade, strehe in stavbnega pohištva (stroški priprav za gradnjo ter stroški izvedbe pripadajočih gradbenih, obrtniških in instalacijskih del); b) stroški zunanjega urejanja objektov, ulic in trgov (stroški priprav za gradnjo ter stroški izvedbe gradbenih, obrtniških in instalacijskih del v okviru novogradnje, adaptacije oziroma rekonstrukcije, spremljajoči stroški komunalne ureditve teh območij); c) stroški storitev izdelave investicijske dokumentacije (razen dokumenta identifikacije investicijskega projekta); d) stroški storitev izdelave in revizije projektne dokumentacije; e) stroški storitev strokovnega nadzora gradnje; f) stroški nakupa in dobave opreme pripadajoče prometne infrastrukture; g) stroški storitev informiranja in obveščanja javnosti o operaciji. 1.1.5. Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih (2.B.) Upravičeni nameni: 1. izvedba operacij javne infrastrukture v okviru območij Natura 2000 (opazovalnice, razgledišča, učne poti, kolesarske poti, ki niso del mreže državnih kolesarskih poti, parkirišča, druga pripadajoča prometna infrastruktura); 2. lokalno-regionalne operacije trženja in razvoja izdelkov ter storitev, ki prispevajo k ohranjanju biotske pestrosti (oblikovanje blagovnih znamk za širša območja varstva narave, oblikovanje standardov, trženjske aktivnosti); 3. obnova objektov kulturne dediščine, razglašenih za kulturni spomenik lokalnega pomena, katere namen je povečanje turistične atraktivnosti regije in ustvarjanje novih delovnih mest. Pri izvedbi je potrebno upoštevati pogoje in smernice pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine; 4. gradnja objektov kulturne infrastrukture, ki morajo biti poleg kulture namenjeni tudi drugim dejavnostim (gospodarskim, družbenim, pri čemer je najmanj 50% površin objekta, ki je predmet operacije, namenjenih kulturi); gre za večnamenske centre, katerih namen je povečanje turistične atraktivnosti regije in ustvarjanje novih delovnih mest; 5. izgradnja in urejanje javne turistične infrastrukture in turističnih razvojnih projektov regionalnega pomena v vrednosti do 4 milijone EUR, katerih cilj je povečanje turistične atraktivnosti regije in ustvarjanje novih delovnih mest. Projekti, financirani v okviru Resolucije o nacionalnih razvojnih projektih v obdobju od 2007 do 2023, niso upravičeni do sofinanciranja po tem javnem razpisu. Knjižnice niso upravičeni namen sofinanciranja po tem javnem razpisu. Športni objekti in objekti športne infrastrukture niso upravičeni namen sofinanciranja po tem javnem razpisu. Upravičeni stroški so lahko upravičeni le v okviru upravičenih namenov te vsebine. – Pri upravičenih namenih pod zap. št. 1, zap. št. 3., zap. št. 4. in zap. št. 5 so upravičeni le stroški od c) do j); stroški od e) do j) so upravičeni le kot vzporedni stroški stroškov c) in/ali d). – Pri upravičenem namenu pod zap. št. 2 so upravičeni le stroški od a) do b) in stroški j); stroški j) so upravičeni le kot vzporedni stroški a) in/ali b). Upravičeni stroški te vsebine so: a) stroški storitev upravljanja operacije s strani zunanjega izvajalca, izbranega v skladu z zakonodajo, ki ureja javno naročanje; b) stroški storitev oblikovanja blagovnih znamk, standardov, izdelkov in storitev, ki promovirajo območja s posebnimi varstvenimi režimi s strani zunanjega izvajalca, izbranega v skladu z zakonodajo, ki ureja javno naročanje; c) stroški izvedbe gradenj (novogradnje, adaptacije, rekonstrukcije), rušitev, priprav za gradnjo in stroški izvedbe gradbenih, obrtniških in instalacijskih del in stroški zunanjega urejanja objektov; d) stroški nakupa objektov; e) stroški nakupa zemljišč (do 10% vrednosti celotnih upravičenih stroškov operacije, ki se prijavlja na ta razpis); f) stroški storitev izdelave investicijske dokumentacije (razen dokumenta identifikacije investicijskega projekta); g) stroški storitev izdelave in revizije projektne dokumentacije; h) stroški storitev strokovnega nadzora gradnje; i) stroški nakupa in dobave pripadajoče opreme; j) stroški storitev informiranja in obveščanja javnosti o operaciji. 1.1.6. Socialna infrastruktura (3.B.), kadar pomanjkanje te infrastrukture predstavlja pomembno oviro za regionalni razvoj ter ustvarjanje delovnih mest 1.1.6.1. Socialnovarstvena infrastruktura Upravičeni nameni: 1. gradnja in obnova domov za ostarele, če je v investicijski dokumentaciji ustrezno utemeljeno, da takšna investicija pomembno prispeva k razvoju regije, ustvarja nova delovna mesta ter investitor dokaže, da ni interesa zasebnega kapitala za izvedbo te investicije; 2. gradnja in obnova varstveno-delovnih centrov, če je v investicijski dokumentaciji ustrezno utemeljeno, da takšna investicija pomembno prispeva k razvoju regije, ustvarja nova delovna mesta ter investitor dokaže, da ni interesa zasebnega kapitala za izvedbo te investicije. Operacija mora ob izpolnjevanju zgoraj navedenih zahtev imeti pridobljeno tudi soglasje RS, Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve (to soglasje je pri operacijah te vsebine obvezna priloge vloge). Upravičeni stroški so lahko upravičeni le v okviru upravičenih namenov te vsebine. Stroški od b) do h) so upravičeni le kot vzporedni stroški stroškov a). Upravičeni stroški te vsebine so: a) stroški izvedbe gradenj (novogradnje, adaptacije, rekonstrukcije), rušitev, priprav za gradnjo in stroški izvedbe gradbenih, obrtniških in instalacijskih del; b) stroški nakupa zemljišč (do 10% vrednosti celotnih upravičenih stroškov operacije, ki se prijavlja na ta razpis); c) stroški nakupa objektov; d) stroški storitev izdelave investicijske dokumentacije (razen dokumenta identifikacije investicijskega projekta); e) stroški storitev izdelave in revizije projektne dokumentacije; f) stroški zunanjega urejanja objektov; g) stroški storitev strokovnega nadzora gradnje; h) stroški storitev informiranja in obveščanja javnosti o operaciji. 1.1.6.2. Zdravstvena infrastruktura Upravičeni namen: 1. gradnja urgentnih centrov, ki so v lasti samoupravnih lokalnih skupnosti ali javnih zavodov, katerih ustanovitelj je samoupravna lokalna skupnost Operacija mora ob izpolnjevanju zgoraj navedenih zahtev imeti pridobljeno pozitivno mnenje RS, Ministrstva za zdravje. Upravičeni stroški so lahko upravičeni le v okviru upravičenega namena te vsebine. Stroški od b) do h) so upravičeni le kot vzporedni stroški stroškov a). Upravičeni stroški te vsebine so: a) stroški izvedbe gradenj (novogradnje, adaptacije, rekonstrukcije), rušitev, priprav za gradnjo in stroški izvedbe gradbenih, obrtniških in instalacijskih del; b) stroški nakupa zemljišč (do 10% vrednosti celotnih upravičenih stroškov operacije, ki se prijavlja na ta razpis); c) stroški nakupa objektov; d) stroški storitev izdelave investicijske dokumentacije (razen dokumenta identifikacije investicijskega projekta); e) stroški storitev izdelave in revizije projektne dokumentacije; f) stroški zunanjega urejanja objektov; g) stroški storitev strokovnega nadzora gradnje; h) stroški storitev informiranja in obveščanja javnosti o operaciji. 1.2. Višina sredstev 1.2.1. Razpoložljiva sredstva po tem javnem razpisu S tem javnim razpisom SVLR razpisuje sredstva, ki v postopku prvega javnega razpisa (Prvi javni razpis za prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi«, v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, Uradni list RS, št. 48/07 z dne 1. 6. 2007) niso bila odobrena. Višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu, znaša 106.334.091 EUR, in sicer: – v letu 2007: 33.229.260 EUR, – v letu 2008: 38.186.734 EUR in – v letu 2009: 34.918.097 EUR. Glede na razpoložljiva sredstva po tem javnem razpisu so posamezne regije (z upoštevanjem prehoda dveh občin med regijami) upravičene do višine sredstev po letih, kot jih izkazuje naslednja tabela: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 1.2.2. Višina sofinanciranja Nepovratna sredstva so namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj, opredeljena v Operativnem programu krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 (razvojna prioriteta Razvoj regij, prednostna usmeritev Regionalni razvojni programi). Z njimi se lahko sofinancira največ 85% celotnih upravičenih javnih izdatkov operacije za upravičene stroške operacije. Najmanj 15% (razliko) celotnih upravičenih stroškov (tj. »lastno udeležbo«) mora za vsak upravičeni strošek zagotoviti samoupravna lokalna skupnost iz lastnih javnih virov. Delež sofinanciranja iz namenskih sredstev po tem javnem razpisu se zniža pri operacijah, ki ustvarjajo diskontirane neto prihodke v ekonomski dobi investicije (v skladu z Delovnim dokumentom št. 4 Evropske komisije – Navodilom za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi). Sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, na proračunskih postavkah SVLR: – št. 7616 Razvoj regij – infrastruktura regijskih poslovnih con – 07-13-EU, – št. 7618 Razvoj regij – prometna infrastruktura– 07-13-EU, – št. 7619 Razvoj regij – okoljska infrastruktura– 07-13-EU, – št. 7620 Razvoj regij – razvoj urbanih naselij– 07-13-EU, – št. 7621 Razvoj regij – spodbujanje razvoja turizma– 07-13-EU, – št. 7622 Razvoj regij – socialna infrastruktura – 07-13-EU. Sredstva se upravičencu realizirajo na osnovi vsakega posameznega zahtevka za izplačilo, s priloženimi originalnimi računi oziroma drugimi verodostojnimi knjigovodskimi listinami, ki izkazujejo nastanek obveznosti upravičenca in s priloženimi dokazili o plačilu teh obveznosti. Višina sofinanciranja je določena z višino v zahtevku izkazanih upravičenih izdatkov, ki se povrnejo upravičencu v odobrenem deležu sofinanciranja. Upravičeni stroški so opredeljeni pri posameznih upravičenih namenih. Stroški, ki niso opredeljeni kot upravičeni, so neupravičeni stroški operacije. Davek na dodano vrednost in davek od prometa nepremičnin sta po tem javnem razpisu vselej neupravičeni strošek. Nakup objekta je lahko upravičen strošek, če je zanj izdelano poročilo, ki izkazuje: – da cena nepremičnine ne presega tržne vrednosti, kar mora potrditi neodvisni usposobljeni cenilec; – da je zgradba zgrajena v skladu z nacionalnimi predpisi, kar mora potrditi pooblaščeni uradni organ oziroma da izkazuje točke, ki ne izpolnjujejo pogojev, kadar je predvideno, da jih bo upravičenec med operacijo odpravil; – da zgradba v zadnjih desetih letih ni prejela nacionalnih nepovratnih sredstev ali nepovratnih sredstev Skupnosti, s katerimi bi prišlo do podvajanja pomoči v primeru sofinanciranja nakupa iz EU sredstev; – da se (bo) nepremičnina uporabljala za namen in v skladu s cilji, določenimi v operaciji. Sredstva za vse neupravičene stroške v celoti mora zagotoviti upravičenec. 1.3. Obdobje upravičenosti stroškov in obdobje za porabo sredstev 1.3.1. Obdobje upravičenosti stroškov Stroški, ki so nastali pred 1. 1. 2007, niso upravičeni do sofinanciranja po tem javnem razpisu. Stroški, ki bodo nastali po 30. 9. 2009, niso upravičeni do sofinanciranja po tem javnem razpisu. Operacija se mora zaključiti najkasneje 30. 9. 2009. 1.3.2. Obdobje za porabo sredstev S tem javnim razpisom se razpisujejo sredstva v letu 2007, v letu 2008 in v letu 2009. Sredstva, ki so na razpolago v letu 2007, lahko upravičenci porabijo v letu 2007 ali v letu 2008, in sicer morajo zahtevke za izplačilo na SVLR posredovati najkasneje do 30. 9. 2008. V vlogi na javni razpis je ne glede na to potrebno ločeno opredeliti porabo v letu 2007 in ločeno v letu 2008. Za sredstva, ki jih bodo upravičenci želeli črpati v letu 2007, bodo morali posredovati zahtevke za izplačilo na SVLR najkasneje 30. 11. 2007. Za sredstva, ki jih bodo upravičenci želeli črpati v letu 2008, bodo morali posredovati zahtevke za izplačilo na SVLR najkasneje 30. 9. 2008. Za sredstva, ki jih bodo upravičenci želeli črpati v letu 2009, bodo morali posredovati zahtevke za izplačilo na SVLR najkasneje 30. 9. 2009. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva iz tega javnega razpisa (datum prejema zadnjega zahtevka za plačilo s strani upravičenca na SVLR), se zaključi 30. 9. 2009. Izplačila za zahtevke, posredovane po tem datumu, razen v izjemnih primerih in ob soglasju Nadzornega odbora, niso več mogoča. 2. Upravičenci in prijavitelji Upravičenci do nepovratnih sredstev po tem razpisu so samoupravne lokalne skupnosti. Sveti regij lahko v okviru izvedbenih načrtov sprejmejo odločitev, da je za določene operacije upravičenec tudi subjekt spodbujanja razvoja na regionalni ravni ali javni zavod, katerega ustanovitelj je samoupravna lokalna skupnost. Prijavitelj operacije je upravičenec, ki je določen v izvedbenem načrtu ali delnem izvedbenem načrtu regionalnega razvojnega programa. Kadar se prijavljena operacija izvaja na območju več samoupravnih lokalnih skupnosti oziroma je v operacijo vključenih več upravičencev, morajo partnerji v operaciji določiti nosilca operacije, ki je prijavitelj na tem javnem razpisu ter upravičenec za nepovratna sredstva. Vse postopke v zvezi s to operacijo izvaja njen nosilec in je zanje v celoti odgovoren. V tem primeru mora biti vlogi priložen dogovor, ki natančno določa obveznosti in pravice vseh udeležencev v operaciji; podpisati ga morajo vsi udeleženci operacije. 3. Pogoji za dodelitev sredstev 3.1. Splošni pogoji 1. Predmet operacije mora biti skladen s predmetom javnega razpisa in določili javnega razpisa in razpisne dokumentacije. Cilji in kazalniki operacije morajo jasno opredeljeni in morajo doprinesti k ciljem razvojne prioritete »Regionalni razvojni program« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013. 2. Operacija mora biti opredeljena v Izvedbenem načrtu regionalnega razvojnega programa 2007-2009, ki mora biti potrjen s strani sveta regije. Svet regije lahko potrdi tudi delni izvedbeni načrt ali spremeni že sprejeti izvedbeni načrt. Svet regije potrdi, da je operacija ustrezno zajeta v izvedbenem načrtu s potrditvijo obrazca 1 razpisne dokumentacije. 3. Vrednost investicijske operacije mora znašati najmanj 600.000 EUR (z vključenim davkom na dodano vrednost), vrednost neinvesticijske operacije pa najmanj 150.000 EUR (z vključenim davkom na dodano vrednost). Posamezna operacija mora predstavljati ekonomsko nedeljivo celoto aktivnosti, ki izpolnjujejo natančno določeno (tehnično-tehnološko) funkcijo in imajo jasno opredeljene cilje, skladne z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo. Operacija mora imeti v naprej določeno trajanje ter določen začetek in konec operacije. 4. Operacija mora imeti zaključeno finančno konstrukcijo oziroma ob upoštevanju virov po tem javnem razpisu zagotovljene vse ostale vire za izvedbo celotne operacije (po tekočih cenah). Če kateri od ostalih virov še ni zagotovljen, mora prijavitelj podati izjavo, da bo sredstva nadomestil iz lastnih virov, v primeru da ti viri dejansko ne bodo pridobljeni. 5. Pri vseh operacijah morajo »lastno udeležbo«, tj. sredstva za upravičene stroške operacije, ki so breme samoupravne lokalne skupnosti (minimalno 15% upravičenih stroškov), zagotavljati samoupravne lokalne skupnosti iz lastnih javnih virov. 6. Operacija mora biti ustrezno opredeljena v veljavnem aktu o proračunu samoupravne lokalne skupnosti, in sicer investicijska operacija v načrtu razvojnih programov (tretji del proračuna), neinvesticijska operacija pa v posebnem delu proračuna oziroma v njegovih obrazložitvah. Kot lastni vir za investicijske operacije lahko občine koristijo investicijska sredstva, pridobljena iz državnega proračuna na osnovi Pravilnika o namenih porabe, merilih in pogojih za dodelitev sredstev za sofinanciranje investicij občin (Uradni list RS, št. 19/07). 7. Vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti predložena v skladu z zahtevami javnega razpisa in razpisne dokumentacije. Razpisna dokumentacija natančno določa vsebino vloge in izhodišča za pripravo vloge. 8. Prijavitelj mora predložiti podpisano izjavo: – o seznanitvi in strinjanju z vsebino drugega javnega razpisa za prednostno usmeritev Regionalni razvojni programi v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Razvoj regij in o seznanitvi in strinjanju z razpisno dokumentacijo tega javnega razpisa, – o označevanju operacij, informiranju in obveščanju javnosti skladno z 9. členom Uredbe 1828/2006/ES in navodili organa upravljanja, – o hranjenju dokumentacije na operaciji ter upoštevanju omejitev glede sprememb na operaciji v skladu s 57. členom Uredbe 1083/2006/ES, – o dostopnosti dokumentacije operacije posredniškemu telesu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim nadzornim organom, – o seznanitvi s posledicami, ki bi nastale ob ugotovitvi dvojnega financiranja posamezne operacije, neupoštevanja veljavne zakonodaje in navodil v vseh postopkih izvajanja operacije ali če delež sofinanciranja operacije preseže maksimalno dovoljeno stopnjo, – o vodenju ločene knjigovodske evidence za operacijo in spremljanju prihodkov na operaciji, – o strinjanju z elektronsko ali drugačno objavo imena operacije, naziva upravičenca in zneska javnih sredstev, ki so bila dodeljena operaciji. 3.2. Posebni pogoji 1. Za investicijske operacije mora biti izdelana in s strani pristojnega organa upravičenca potrjena investicijska dokumentacija, izdelana v skladu z določili Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, 60/06) oziroma področnimi metodologijami, in sicer najmanj dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP). Sestavni del tega dokumenta morata biti analiza stroškov in koristi ter določitev zneska nepovratne pomoči EU, izdelana v skladu z Delovnim dokumentom št. 4 Evropske komisije – Navodilom za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi. 2. Za neinvesticijske operacije mora biti izdelana dispozicija operacije, z minimalno vsebino, ki jo določa razpisna dokumentacija. Kadar neinvesticijska operacija ustvarja diskontirane neto prihodke, jih je potrebno upoštevati pri določitvi zneska nepovratne pomoči EU v skladu z Delovnim dokumentom št. 4 Evropske komisije. 3. Pri investicijskih operacijah mora biti iz investicijskega dokumenta razvidno, da bodo pri načrtovanju in izvedbi operacije upoštevana naslednja izhodišča varstva okolja: – učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin), – okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov), – trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza), – zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oziroma strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno). 4. Sofinanciranje operacije, ki je predmet prijave na javni razpis, ne sme predstavljati državne pomoči. 4. Merila za izbiro operacij O operacijah, ki bodo v okviru kvote za posamezno razvojno regijo sofinancirane po tem javnem razpisu, odločijo Sveti regij s potrditvijo izvedbenih načrtov ali delnih izvedbenih načrtov regionalnih razvojnih programov. Prijavljene operacije morajo izpolnjevati pogoje tega javnega razpisa. 5. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija za javni razpis vsebuje: 1. navodilo za izdelavo vloge; 2. seznam operacij, ki se prijavijo za sofinanciranje na javni razpis (obrazec št. 1); 3. prijavni obrazec (obrazec št. 2); 4. obrazec izjave (obrazec št. 3); 5. obrazec podatkov o prijavitelju (obrazec št. 4); 6. obrazec dispozicije operacije (obrazec št. 5); 7. vzorec pogodbe o sofinanciranju (obrazec št. 6); 8. obrazec izjave o višini načrtovanih zahtevkov za izplačilo za upravičene stroške operacije (obrazec št. 7); 9. obvezne sestavine dokumenta identifikacije investicijskega projekta (priloga 1); 10. obrazec pravilne oprema ovojnice za prijavo na javni razpis (obrazec št. 8). Razpisna dokumentacija (navodila in obrazci) je na voljo na spletnem naslovu: http://www.svlr.gov.si ali vsak delovni dan med 9. in 12. uro na sedežu Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, v četrtem nadstropju (glavna pisarna). Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, na podlagi zahteve potencialnega prijavitelja, poslane na elektronski naslov: andreja.erdlen@gov.si. 6. Dodatne informacije Kontaktni osebi za vse eventualno potrebne dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo sta Andreja Erdlen in Tanja Hrastnik. Vse informacije morajo biti zahtevane v pisni obliki in se podajajo v pisni obliki ter se istočasno objavljajo tudi na spletni strani SVLR. Vsi objavljeni odgovori imajo status dopolnitve razpisne dokumentacije. SVLR bo organizirala informativni dan za prijavitelje. Datum in kraj bosta objavljena na spletnem naslovu www.slvr.gov.si. Potrebna je predhodna najava udeležbe na elektronski naslov: andreja.erdlen@gov.si, najkasneje do 1. oktobra 2007. Morebitna vprašanja je mogoče posredovati kontaktni osebi tudi po elektronski pošti: andreja.erdlen@gov.si oziroma po faksu: 01/478-37-60. 7. Rok in način prijave Popolna vloga, izdelana v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije, mora biti dostavljena na naslov: Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, do vključno 12. 11. 2007 (velja poštni žig do vključno 12. 11. 2007). Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, ki je na sprednji strani opremljena z naslovom SVLR (kot zgoraj), oznako »Ne odpiraj – vloga 2. JR RRP« ter polnim naslovom prijavitelja v levem zgornjem kotu ovojnice. Razpisni dokumentaciji je priložen obrazec pravilne opreme ovojnice za prijavo na javni razpis (obrazec št. 8), ki ga lahko (izpolnjenega) nalepite na sprednjo stran ovojnice. Nepravilno označene ovojnice in vloge, ki ne bodo prispele pravočasno, bodo neodprte vrnjene prijaviteljem. V primeru, da iz nepravilno označene ovojnice ne bo mogoče ugotoviti pošiljatelja, bo ovojnica komisijsko odprta zaradi ugotovitve naziva in naslova prijavitelja ter naziva operacije in nato vrnjena pošiljatelju. 8. Datum odpiranja vlog: odpiranje prispelih vlog ne bo javno in bo izvedeno v roku 8 dni od dostave vsake vloge. Odpiranja vlog bodo predvidoma 27. 9., 4. 10., 11. 10., 18. 10., 25. 10., 5. 11., 8. 11. in vsak delovni dan med 12. in 23. 11. 2007, po potrebi pa še 26. 11. 2007. 9. Obveščanje o izboru Pregled prispelih vlog in pozivanje k dopolnitvi vlog bo izvedeno v roku 8 dni od odpiranja vsake vloge. Prijavitelji bodo lahko vlogo dopolnjevali v roku 15 dni od prejema zahtevka za dopolnitev vloge. Prijavitelji bodo o rezultatih razpisa obveščani sprotno, najkasneje pa v roku 60 dni od skrajnega roka za dopolnjevanje vlog. 10. Pritožbeni postopek: za pritožbeni postopek se uporabljajo določbe 231. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07).