Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2007 z dne 21. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2007 z dne 21. 9. 2007

Kazalo

4288. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu (občinski podrobni prostorski načrt) pokopališča v Borovnici, stran 11725.

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 7. člena Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 42/99, 17/00, in Naš časopis december 2001) je Občinski svet Občine Borovnica na 7. redni seji dne 13. 9. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu (občinski podrobni prostorski načrt) pokopališča v Borovnici
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(podlaga za prostorski akt)
(1) S tem odlokom se, v skladu z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Vrhnika za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Vrhnika za obdobje 1986–1990, ki se nanašajo na območje Občine Borovnica – dopolnitev 2002 (Uradni list RS št. 108/04) sprejme spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta pokopališča v Borovnici (Uradni list RS, št. 11/93 in 5/06) (v nadaljevanju besedila OPPN).
(2) OPPN je izdelan na podlagi naslednjih idejnih načrtov in strokovnih podlag:
– Geodetski načrt s certifikatom (Primis Vrhnika d.d., št. 91-2007-06, februar 2007),
– Geotehnično poročilo o raziskavah tal za potrebe razširitve pokopališča Borovnica na bivši deponiji rezanega lesa v tovarni Liko v Borovnici (SLP d.o.o., št. GEO0101/98, januar 1998),
– Ureditev pokopališča v Borovnici, skupaj s poslovilnim in pripadajočim servisnim objektom, Programsko idejna zasnova-osnova (MIROTI d.o.o., marec 2007),
– Idejna rešitev potekov komunalnih vodov (Megaron d.o.o. Ljubljana, maj 2007),
– Zasnova požarne varnosti (Biro Balia d.o.o., št. načrta 100407, avg. 2007).
(3) OPPN je izdelal Primis Vrhnika d.d. avgusta 2007 pod št. naloge 17/07.
2. člen
(vsebina odloka)
(1) Ta odlok določa: ureditveno območje, zasnovo projektnih rešitev za urbanistično, krajinsko in arhitekturno oblikovanje, zasnovo projektnih rešitev prometne, energetske in komunalne infrastrukture, rešitve in ukrepe za varovanje okolja, ohranjanja narave in trajnostne rabe naravnih dobrin, varovanje kulturne dediščine, etapnost izvedbe, obveznosti investitorja in izvajalcev, tolerance ter nadzor nad izvajanjem določb tega odloka.
(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so obrazložene in grafično prikazane v občinskem podrobnem prostorskem načrtu, navedenem v 1. členu tega odloka.
3. člen
(sestavni deli občinskega podrobnega prostorskega načrta)
I. Besedilo odloka
 
II. Kartografski del, ki obsega naslednje grafične načrte:
 
  1.  Načrt namenske rabe prostora
 
1.1.   Izsek iz prostorskih sestavin plana     M 1:5000
     Občine Borovnica
 
1.2.    Izsek iz prostorskih ureditvenih      M 1:2500
     pogojev Občine Borovnica
  2.      Načrt ureditvenega območja z načrtom
     parcelacije
2.1.   Geodetski načrt s prikazom območja      M 1:500
     občinskega lokacijskega načrta
 
2.2.   Vplivi na urbane in krajinske         M 1:500
     strukture v širšem območju
 
2.3.1.  Načrt gradbene parcele            M 1:500
 
2.3.2.  Načrt zakoličbenih elementov gradbene     M 1:500
     parcele in predvidenih objektov
 
  3.  Načrt umestitve načrtovane ureditve v prostor s
     prikazom vplivov in povezav s sosednjimi območji
 
3.1.   Arhitektonsko zazidalna situacija in     M 1:500
     zunanja ureditev
 
3.2.1.  Prerezi in fasade
 
3.2.2.  Tridimenzionalni prikaz objektov
 
3.3.   Lega v širšem prostoru in povezave s     M 1:5000
     sosednjimi območji
 
3.4.1.  Prometno tehnična situacija in idejna     M 1:500
     višinska regulacija
 
3.4.2.  Zasnova komunalne ureditve          M 1:500
 
3.5.   Prikaz etapnosti izvedbe           M 1:500.
4. člen
(priloge občinskega podrobnega prostorskega načrta)
Obvezne priloge OPPN so:
1. Povzetek za javnost;
2. Obrazložitev in utemeljitev občinskega podrobnega prostorskega načrta;
3. Strokovne podlage (na vpogled pri pripravljavcu):
   3.1. Geodetski načrt s certifikatom (Primis Vrhnika d.d., št. 91-2007-06, februar 2007),
   3.2. Ureditev pokopališča, skupaj s poslovilnim in pripadajočim servisnim objektom; Programske idejne zasnove (Miroti d.o.o. Ljubljana, št. 109/07, marec 2007),
   3.3. Geotehnično poročilo o raziskavah tal za potrebe razširitve Pokopališča Borovnica na bivši deponiji rezanega lesa v tovarni Liko v Borovnici (SLP d.o.o. Ljubljana, št. GRO0101/98, januar 1998),
   3.4. Potek komunalnih vodov, Idejna zasnova (Megaron d.o.o. Ljubljana, maj 2007),
   3.5. Zasnova požarne varnosti (Biro Balia d.o.o., št. načrta 100407, avgust 2007);
4. Pogoji in usmeritve ter mnenja nosilcev urejanja prostora;
5. Seznam upoštevanih aktov in predpisov;
6. Spis postopka in sprejemanja akta;
7. Program opremljanja zemljišč (na vpogled pri pripravljavcu).
II. UREDITVENO OBMOČJE OPPN
5. člen
(obseg ureditvenega območja OPPN)
(1) Ureditveno območje Sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta (OPPN) pokopališča v Borovnici obsega zemljišče določeno za pokopališče z dolgoročnim planom Občine Borovnica.
(2) Ureditveno območje OPPN zajema parcele ali dele parcel: 319/2, 320/4, 3646, 3356/6, 3356/4, 3356/5, 331/1, 3645/2, 3645/4, 3645/3, 3643/1, 3644/2, 333/2, 251/1; vse v k.o. Borovnica. Površina ureditvenega območja občinskega podrobnega prostorskega načrta znaša 11.831 m2.
6. člen
(funkcija ureditvenega območja)
Z občinskim podrobnim prostorskim načrtom se znotraj ureditvenega območja predvidi gradnja oziroma ureditev poslovilnega objekta, poslovilne ploščadi, spremljajočega objekta, grobišča, grobnih polj, zelenih površin s sprevodnimi potmi in vso ostalo zunanjo ureditev, parkirnih površin, novega uvoza na pokopališče ter komunalno, energetsko in prometno infrastrukturo. Hkrati se na starem delu pokopališča predvidi preureditev poslovilnega objekta in rušitev lesene shrambe za orodje.
7. člen
(trajne in začasne ureditve)
(1) Vsi predvideni posegi v ureditvenem območju so trajni.
(2) Površine, ki so potrebne za nemoteno rabo načrtovanih objektov in ureditev, so namenjene ureditvi komunalno energetske infrastrukture na naslednjih parcelah, vse k.o. Borovnica:
– na parceli št. 3646, k.o. Borovnica se izvede jašek in NN razvod od obstoječe mrliške vežice do predvidenih porabnikov,
– na delu parcele 3643/1, k.o. Borovnica se izvede priključek na obstoječo fekalno kanalizacijo.
(3) Te površine se po končani ureditvi komunalno energetske infrastrukture in priključkov vrnejo v prvotno stanje oziroma namensko rabo in ostajajo v lasti dosedanjih lastnikov.
8. člen
(vplivno območje)
(1) V času gradnje bo vplivno območje obsegalo:
– vsa zemljišča znotraj ureditvenega območja OPPN.
(2) V času uporabe bo vplivno območje obsegalo:
– vsa zemljišča znotraj ureditvenega območja OPPN,
– del parcel št. 3369/25, k.o. Borovnica.
(3) Vplivno območje v času gradnje in v času obratovanja objektov je razvidno iz kartografskega dela občinskega lokacijskega načrta – »Vplivi na urbane in krajinske strukture v širšem območju« (list št. 2.2.).
III. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTURNO IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE
9. člen
(opis vplivov in povezav s sosednjimi območji)
(1) Območje obravnave v sklopu predpisanega vplivnega območja minimalno v širini 25 m meji na sledeče obstoječe rabe prostora:
– z J mejo na vodotok Malence in individualno stanovanjsko gradnjo z vrtovi in sadovnjaki,
– z Z mejo na območje farne cerkve in župnijski sadni vrt,
– s S mejo na območje osnovne šole in kompleks tovarne LIKO,
– z V mejo na območje lokalne ceste ob Borovniščici in na sam vodotok.
(2) V času gradnje bo poseg vplival na okolico:
– z izgradnjo NN voda in komunalnih priključkov,
– s postavitvijo gradbiščne ograje in gradbiščnega objekta,
– s hrupom gradbenih strojev,
– s prašenjem ob izvajanju gradbenih del,
– s povečanim prometom tovornih vozil.
(3) Predvideni objekti s pripadajočo zunanjo ureditvijo bodo po končani gradnji vplivali:
– s povečanim prometom na lokalno cesto ob Borovniščici,
– na območje industrijskega kompleksa LIKO z osenčenjem.
(4) Na predvideno pozidavo bo vplival:
– hrup in prah z dostopne ceste,
– hrup z železniške proge,
– dejavnost tovarne LIKO.
(5) Vplivi na okolico bodo v času gradnje in v času obratovanja objektov različni. V času gradnje se pričakujejo vplivi v zvezi z emisijami prašnih delcev in povečano stopnjo hrupa. V času uporabe ne bo vplivov zunaj ureditvenega območja OPPN, razen osenčenja, vendar to vpliva na nestanovanjske objekte. Vplivov novogradnje v času gradnje in obratovanja na varnost pred požarom, na higiensko in zdravstveno zaščito, na varnost pri uporabi ter pred hrupom, na poslabšanje bivalnih razmer zaradi spremembe osončenja ni.
10. člen
(opis rešitev načrtovanih objektov in površin)
(1) Načrtovana prostorska ureditev – širitev pokopališča in izgradnja poslovilnega objekta, se navezuje na obstoječe pokopališče, ki leži ob cerkvi sv. Marjete, v neposredni bližini osnovne šole in tovarne LIKO. Ozko in dolgo zemljišče predvidene širitve leži na vzhodni strani obstoječega pokopališča. Teren se rahlo spušča proti vodotoku Borovniščica.
(2) Prostorska ureditev se deli na štiri programske enote, ki se med seboj dopolnjujejo, nadgrajujejo:
– Programska enota A – območje glavnega vhoda
– Programska enota B – območje poslovilnega objekta
– Programska enota C – grobna polja
– Programska enota D – grobišče, prostor za raztros pepela, kolumbarij.
(3) Pred pritličnim poslovilnim objektom z nadstrešnico ob čelni fasadi, ki oblikuje manjši odprt atrij je tlakovan poslovilen prostor – ploščad. Skupaj z gospodarskim objektom (servisnim) in gospodarskim dvoriščem predstavlja to območje osrednji pokopališki prostor (programska enota B). Na vzhodni strani se navezuje na parkirišče in dalje na lokalno cesto (programska enota A), na zahodni strani pa preko utrjene površine ob poslovilnem objektu na območje kolumbarija (žarni zid) in v nadaljevanju na obstoječe pokopališče. Območje predvidenih žarnih in klasičnih grobov predstavlja logično nadaljevanje pokopnih mest obstoječega pokopališča. S prečnimi potmi (širine 1,20 m oziroma 2,00 m) je območje deljeno na pet grobnih polj in leži na zahodni strani novega dela pokopališča. Vsako grobno polje deli približno na polovici še vzdolžna vstopna pot široka 1,20 m (programska enota C). Grobovi so postavljeni v enoredne vrste, med potjo in nagrobniki naslednje vrste teče pas strižene žive meje. Severni del novega dela pokopališča, ki je razpeto med poslovilnim objektom s ploščadjo na vzhodni strani in grobnimi polji na jugu je urejeno kot grobišče in prostor za raztros pepela (programska enota D). Po robovih tega območja sta speljani dve sprevodni poti; ena teče ob grobnih poljih mimo prostora za raztros pepela in grobišča do poslovilne ploščadi, druga pa ob kolumbariju, mimo severne fasade poslovilnega objekta do gospodarskega dvorišča. Prostor za raztros pepela je oblikovan kot travnate terase, poudarjene z valovito speljano striženo živico in v loku zasajeno potezo drevja. Za raztros pepela je ob sredinski poti oblikovan zaliv, v katerem se odvija obred. Grobišče je travnata površina, ki se dviga proti kolumbariju. Kolumbarij je oblikovan v pokopališkem zidu tako, da je le-ta razširjen na 80–120 cm in tak omogoča oblikovanje žarnih polj z različno velikostjo žarnih niš (programska enota D).
(4) Novo pokopališče je za pešce dostopno z zahodne strani, servisni dostop in parkirišče sta predvidena na vzhodni strani, z lokalne ceste ob Borovniščici. V tem delu je predvideno parkirišče dimenzionirano za 28 obiskovalcev, eno parkirno mesto je za invalida. Parkirišče je zasajeno z drevnino in tako ločeno od ceste in od pokopališča na vzhodni strani. Posebno pozornost se posveti hortikulturni ureditvi pokopališkega prostora in s tem omilitvi delno degradiranega prostora, ki meji na industrijsko cono. V severnem delu, na meji s tovarno Liko, je predvidena grajena visoka ograja, delno oblikovana kot kolumbarij, drugje obrasla s popenjalkami. Na vzhodni strani, kjer sta oblikovana glavni vhod in uvoz je predvidena živica z vgrajeno zaščitno mrežo. Tudi na južni strani, ob potoku, bo izvedena ograja z živico razen v območju poslovilne ploščadi kjer je predvidena kovana ograja. Intenzivna zazelenitev, ki delno skrije zabojnike je predvidena tudi ob komunalnih otokih. Pokopališču dajejo značilno podobo tratna grobna polja, sprevodne tlakovane poti (ob kolumbariju je peščena) strižene živice in grmovnice, valovito speljane linije dreves in posamezne visoke drevnine.
(5) Zazidalna zasnova in ureditev zunanjih površin je razvidna iz kartografskega dela občinskega lokacijskega načrta – »Arhitektonsko zazidalna situacija in zunanja ureditev« (list št. 3.1).
11. člen
(pogoji za gradnjo enostavnih objektov)
Dovoljena je postavitev naslednjih enostavnih objektov:
– kip,
– skulptura ali druga prostorska inštalacija,
– vodnjak oziroma okrasni bazen,
– ograja ali zid za razmejitev območja,
– sajena živa meja,
– oporni zid,
– komunalni otok.
12. člen
(urbanistični pogoji za oblikovanje objektov in površin)
(1) Servisni objekt je postavljen vzporedno s parcelno mejo, ki teče med zemljiščema 3645/3 (LIKO) in 3645/4 (pokopališče). Od meje na severni strani je odmaknjen 1,50 m, od vzhodne meje (SV vogal parc. št. 3645/2 predstavlja izhodiščno točko) pa 34,30 m. Poslovilni objekt s poslovilno ploščadjo je v prostor postavljen tako, da je njegova sredinska os za 15° zamaknjena proti JZ glede na simetralo gospodarskega objekta. Sredinska os poslovilnega objekta je od izhodiščne točke odmaknjena 57 m. Parcelni meji na severni strani se s SZ vogalom približa na 3,70 m, gospodarskemu objektu pa s SV vogalom na razdaljo 8,50 m.
(2) Oblikovanje objektov je sodobno, fasade objektov so izdelane iz trajnih in kvalitetnih materialov.
(3) Z drevesi in živicami zasajene zelenice ob parkirišču, predstavljajo vizualno, protihrupno in protiprašno bariero med lokalno cesto in pokopališkim prostorom.
(4) Posegi v prostor se skladajo z elementi, prikazanimi na listu št. 3.1. »Arhitektonsko zazidalna situacija in zunanja ureditev«.
13. člen
(lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo)
Gabariti objektov:
(1) Poslovilni objekt z dvema vežicama in prostorom za svojce ter zunanjo nadstrešnico.
Objekt je grajen iz naravnih materialov: opeka, les, toplotno izoliran in klasično ometan. Glavna fasada je poudarjena z vogalnimi zasteklitvami.
Horizontalni gabarit objekta:  8,60 x 7,24 m
 
Vertikalni gabarit:       P
 
Streha:             enokapnica, AB strešna plošča
                    v naklonu 3–6°
                 Kritina cinkotit
Horizontalni gabarit strehe:   8,60 x 7,24 m
 
Višina zgornjega roba strešine: 4,80 m
 
Nadstrešnica:          enokapnica, AB strešna plošča
                 v naklonu 3–6°
                 Kritina cinkotit
Horizontalni gabarit nadstr.:  16,80 x 12,00 m
 
Višina zgornjega roba nadstr.:  4,00 m
(2) Servisni objekt (gospodarsko poslopje) s sanitarijami za obiskovalce, prostorom za pogrebnike, skladiščem opreme, čistil, vodne tehnike.
Objekt je grajen iz naravnih materialov: opeka, les, toplotno izoliran in klasično ometan.
Horizontalni gabarit:       5,00 x 11,20 m
 
Vertikalni gabarit:        P
 
Streha:               dvokapnica, AB strešna
                   plošča v naklonu 3–6°
                  Kritina cinkotit
Višina slemena:          3,50 m
(3) Žarni grobovi dimenzij 1,60 m x 1,00 m in klasični grobovi dimenzij 2,50 m x 1,00 m, so postavljeni v vrste. Vzdolž grobnih vrst tečejo 0,80 m oziroma 1,20 m široki prehodi. Med prehodom in nagrobnikom naslednje vrste grobov teče 0.6 m–0.8 m širok pas žive meje. Grobne vrste s prehodi in pasovi žive meje tvorijo pet grobnih polj:
– I. grobno polje sestavljajo tri vrste žarnih grobov;
– II. grobno polje sestavljata dve vrsti klasičnih grobov;
– III. grobno polje sestavljajo štiri vrste žarnih grobov;
– IV. grobno polje sestavljajo tri vrste žarnih grobov;
– V. grobno polje sestavlja pet vrst žarnih grobov.
Med grobnimi polji tečejo v smeri SV–JZ prečne poti široke 1,20 m oziroma 2,00 m. Grobna polja vzdolžno deli na dve polovici vstopna pot široka 1,20 m.
(4) Kolumbarij (žarni zid) je oblikovan v pokopališkem zidu, ki meji na območje tovarne Liko. Zid je oblikovan v obliki krivulje – razširjen na 0,8 m do 1,20 m. Ta dimenzija zagotavlja oblikovanje različnih niš za 2, 3, ali 4 žare standardnih dimenzij. Kolumbarij obsega pet žarnih polj, v vsakem je trideset žarnih niš.
(5) Višinske kote terena in vhodov:
Višinska regulacija terena se prilagodi arhitektonski rešitvi zunanje ureditve ob tem, da se upošteva niveleto dostopne ceste kot izhodiščno točko rešitve. Izhodiščna višinska točka obstoječe makadamske ceste je 297,60 m. Pri določitvi dokončne izhodiščne točke je treba upoštevati, da bo cesta asfaltirana.
(6) Kapacitete območja:
Površina dela ureditvenega območja OPPN brez starega dela pokopališča in brez rezervatov za širitve, zajema zemljišča s parc. št.: 3645/2, 3645/4, 331/1, 3643/1, k.o. Borovnica in znaša cca 5.000 m2.
Površina objektov, ki služijo pokopališki dejavnosti znaša 252 m2.
(7) Dimenzije objektov so razvidne v kartografskem delu občinskega lokacijskega načrta – »Arhitektonsko zazidalna situacija in zunanja ureditev« (list št. 3.1).
IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE INFRASTRUKTURE
14. člen
(splošni pogoji)
(1) Glavni dostopi do objektov, primarne peš površine in parkirni prostori morajo biti urejeni tako, da omogočajo nemoteno uporabo tudi za funkcionalno ovirane ljudi.
(2) Prometna ureditev je razvidna iz kartografskega dela OPPN – Prometno tehnična situacija in idejna višinska regulacija (list št. 3.4.1.).
15. člen
(motorni promet)
(1) Dovoz in dostop za motorni promet in specialna komunalna ter intervencijska vozila do novega dela pokopališča bo z lokalne ceste ob Borovniščici, ki bo asfaltirana.
(2) Uvoz na parkirišče je širok 6,00 m.
Parkirišče in uvoz sta izvedena z zaščitnimi ukrepi, ki obsegajo posebej tesne obloge, dvignjen obodni rob delovne površine in odvodnjo vode preko standardiziranih lovilcev olj (SIST EN 858-2);
(3) Za varno vodenje prometa se predvidi ustrezna vertikalna in horizontalna cestno prometna signalizacija.
16. člen
(mirujoči promet)
Mirujoči promet se organizira na parkirišču ob glavnem vhodu. Uredi se 28–30 parkirnih mest.
17. člen
(kolesarski in peš promet)
V ureditvenem območju novega dela pokopališča se uredi dva vhoda za pešce; eden je na zahodni strani, drug pa na vzhodni, po poti ob potoku Malence. Predvidi se prostor s stojali za kolesa.
V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV ENERGETSKE, KOMUNALNE IN DRUGE GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE IN OBVEZNOSTI PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NANJO
18. člen
(splošni pogoji za komunalno in energetsko urejanje)
(1) Splošni pogoji za potek in gradnjo komunalne in energetske infrastrukture so:
– vsi objekti znotraj območja urejanja morajo biti priključeni na obstoječe in predvideno komunalno in energetsko infrastrukturno omrežje,
– praviloma morajo vsi sekundarni in primarni vodi potekati po javnih površinah,
– gradnja komunalnih naprav mora potekati usklajeno,
– dopustne so spremembe tras posameznih komunalnih vodov in objektov zaradi ustreznejše oskrbe in racionalnejše izrabe prostora,
– dopustne so delne in začasne ureditve, ki morajo biti v skladu s programi upravljavcev komunalnih vodov in morajo biti izvedene tako, da jih bo možno vključiti v končno fazo ureditve posameznega.
(2) Sestavni del meril in pogojev za komunalno in energetsko urejanje je karta »Zasnova komunalne ureditve« (list št. 3.4.2.).
19. člen
(kanalizacijsko omrežje)
(1) Oba objekta, poslovilni in servisni, bosta priključena na kanalizacijsko omrežje.
(2) Odpadne sanitarne vode, ki bodo nastale na obravnavanem območju, se bodo vodile na obstoječ S-kanal, ki poteka po makadamski poti ob Borovniščici.
(3) Meteorne vode s streh in povoznih površin bo potrebno voditi ločeno od sanitarnih vod preko lovilcev olj in maščob v potok Malence v skladu s pogoji upravljavca vodotoka.
(4) Meteorna kanalizacija in lovilec olj morata biti dimenzionirana na prispevno površino.
(5) Kanalizacija bo izvedena vodotesno. Za meteorne kanale naj se uporabijo plastične cevi, za sanitarni kanal pa polipropilenske ali poliesterske cevi.
20. člen
(vodovodno omrežje)
(1) Obstoječe pokopališče je že priključeno na vodovodno omrežje; z vodo je opremljen obstoječi komunalni otok, ki se nahaja na skrajnem zahodnem delu območja predvidene ureditve.
(2) Oba nova objekta, poslovilni in servisni, bosta priključena na javni vodovod.
(3) Priključki za vodo bodo izvedeni tudi na obeh predvidenih komunalnih otokih in na mestih predvidenih fontan.
(4) Vodovodno omrežje na območju OPPN bo sestavljeno iz omrežja za oskrbo s pitno vodo in sanitarno vodo in omrežja za zagotavljanje požarne varnosti z nadzemnimi hidranti. Za zagotavljanje požarne varnosti je predvidena vgradnja treh nadzemnih hidrantov.
21. člen
(elektroenergetsko omrežje)
(1) Odjem za obstoječo mrliško vežico je po NN podzemnem vodu urejen iz stanovanjske hiše na Rimski cesti 37 (parc. št. 352, k.o. Borovnica), do tu pa po NN vodu iz TP Borovnica-šola, ki je izveden delno z zemeljskim kablom, deloma pa nadzemno z golimi vodniki. Iz obstoječe mrliške vežice je že urejen priključek za razsvetljavo obstoječega pokopališča.
(2) Za priključitev predvidene mrliške vežice in gospodarskega objekta se uporabi obstoječi nizkonapetostni kabel. Traso kabla je potrebno prilagoditi zunanji ureditvi obravnavanega področja. Priklop se izvede na podlagi soglasja za priključitev, katerega si mora investitor pridobiti pred pričetkom projektiranja. Nizkonapetostni priključek se lahko izvede z zemeljskim kablom tipiziranega prereza, položenim v kabelski jarek, oziroma uvlečenim v zaščitno PVC cev Ø 110 mm pri križanju voznih površin in komunalnih vodov.
(3) Električna priključka bosta izvedena tudi na obeh predvidenih komunalnih otokih in na mestu predvidene fontane.
(4) Iz izdanega soglasja za priključitev bodo razvidni vsi tehnični pogoji za izvedbo priključka, oziroma izvedbo priklopa objekta na distribucijsko omrežje.
(5) Odmik temeljev predvidenih objektov od obstoječih elektroenergetskih kablov ne sme znašati manj kot 1,00 m.
(6) V primeru, da se v fazi projektiranja izkaže, da so potrebe po električni energiji večje od kapacitet, ki jih omogoča obstoječa TP, je potrebno poiskati skupno rešitev med investitorjem in Elektro.
22. člen
(zunanja razsvetljava)
(1) Vsa zunanja razsvetljava bo izvedena interno, priključena na poslovilni objekt.
(2) Razsvetljava je predvidena v območju notranjega roba sprevodne oziroma servisne poti. Posamične svetilke na križiščih poti in na izpostavljenih delih programskih enot (komunalnih otokih) in na parkirišču, bodo vezane na objekta.
23. člen
(javna higiena)
(1) Načrtovana ureditev predvideva dva komunalna otoka in eno odjemno mesto za zabojnike v času odvoza. Prostori za zabojnike morajo biti dovolj veliki, da bo omogočeno ločeno zbiranje odpadkov.
(2) Dovozna pot do odjemnega mesta mora biti dovolj široka, da bo omogočen dostop specialnim komunalnim vozilom. Dostop do zabojnikov mora biti vedno prost.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE, VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE IN TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH DOBRIN
24. člen
(splošne določbe)
(1) V času gradnje bodo morali biti zagotovljeni vsi potrebni varnostni ukrepi in organizacija gradbišča za preprečitev prekomernega onesnaženja tal, vode in zraka pri transportu, skladiščenju in uporabi škodljivih snovi; v primeru nesreče pa zagotovljeno takojšnje ukrepanje usposobljene službe.
(2) Poleg urbanistično arhitektonskih pogojev je potrebno upoštevati vsa navodila in pogoje posameznih nosilcev urejanja prostora, ki so sestavni del tega prostorskega akta.
25. člen
(tla, varstvo podtalnice in površinskih vodotokov)
(1) Na območju posega se nahajata vodotoka 2. reda: Borovniščica in Malence. Vsi objekti s pripadajočo komunalno, prometno in zunanjo ureditvijo, vključno z morebitno ograjo morajo biti, skladno s 14. in 37. členom ZV-1, odmaknjeni od meje vodnega zemljišča, to je od zgornjega roba brežine vodotoka 5 m. Pas priobalnega zemljišča v območju ureditve je treba v PGD označiti in kotirati. Ker je gradnja pokopališča opredeljena kot grajeno javno dobro lokalnega pomena (Uradni list RS, št. 102/02 – ZGO-1-UPB1), je za omenjen poseg izjemoma dopusten manjši odmik po 37. členu ZV-1, na minimalni dolžini, kjer so prostorske možnosti omejene. V takšnem primeru mora biti zagotovljen takšen odmik od zgornjega roba brežine, ki bo zagotavljal stabilnost brežine v času gradnje in uporabe objekta ter varnost samega objekta.
(2) Gradnja je locirana znotraj vodovarstvenega območja zajetij pitne vode – režima 3, zato je potrebno pri načrtovanju in izgradnji dosledno upoštevati omejitve in pogoje iz veljavnega predpisa.
(3) Zacevljenje ali prekrivanje vodotokov je strogo prepovedano, razen na krajših razdaljah, ki omogočajo dostop oziroma prehod preko vodotokov, v primerih, da gre za objekt javne prometne infrastrukture (mostovi, prepusti na javnih cestah oziroma poteh).
(4) Za vse posege na vodna in priobalna zemljišča je potrebno določiti vplivno območje in na njem preučiti širši vpliv izbranih ukrepov ter predvideti morebitne dodatne ukrepe, da ne pride do poslabšanja stanja voda in da se ne onemogoči varstva pred škodljivim delovanjem voda (Uradni list RS, št. 67/02, 5. člen ZV-1).
(5) Komunalne odpadne vode morajo biti obvezno priključene na javni kanalizacijski sistem.
(6) Pri projektiranju je potrebno predvideti odvajanje padavinskih voda iz ureditvenih območij v skladu z 92. členom ZV (Uradni list RS, št. 67/02), in sicer na tak način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan hipni odtok z urbanih površin, kar pomeni, da je potrebno predvideti zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v vodotok Malence (zatravitev travne plošče, morebitni suhi zadrževalnik).
(7) Za čas gradnje je nujno predvideti vse potrebne varnostne ukrepe in tako organizacijo na gradbiščih, da bo preprečeno onesnaženje voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi oziroma v primeru nezgod zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsa začasna skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena pred možnostjo izliva v tla in vodotok.
26. člen
(varstvo zraka)
(1) Po končani izvedbi lokacijskega načrta se onesnaženje zraka ne bo povečalo.
(2) Do dodatnega onesnaženja zraka bi lahko prišlo v času gradnje, zato so v odloku določeni ukrepi, ki se nanašajo na uporabo gradbene mehanizacije oziroma transporta.
27. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) V območju urejanja ni predvidenih dejavnosti, ki bi povzročale večje obremenitve s hrupom kot je dovoljeno v Uredbi o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05).
(2) Pri projektiranju, gradnji in obratovanju objektov in naprav morajo projektanti, izvajalci in investitorji upoštevati določbe o maksimalnih dovoljenih ravneh hrupa za IV. območje varovanja pred hrupom.
(3) Za obvladovanje emisije hrupa se mora v času gradnje izvajati sledeči omilitveni ukrep: prilagajanje režima delovanja gradbenih strojev.
28. člen
(odstranjevanje odpadkov)
(1) Investitor je dolžan ravnati z odpadki, ki nastanejo v času gradnje in obratovanja objektov, v skladu z veljavnimi predpisi o ravnanju z odpadki.
29. člen
(ohranjanje narave in kulturne dediščine)
(1) Na območju OPPN ni naravnih vrednot, zavarovanih območij ali območij, pomembnih za biotsko raznovrstnost. Varstvo narave se zagotavlja z racionalno organizacijo gradbišča.
(2) Obstoječe pokopališče s posameznimi grobovi je evidentirano kot umetnostnozgodovinski in arhitekturni spomenik, hkrati pa leži v vaškem jedru Borovnica. Pri načrtovanju je potrebno upoštevati predpisane smernice ZVKDS (tretji varstveni režim).
(3) Obstoječi poslovilni objekt se uredi skladno z usmeritvami, ki se jih pridobi na Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Objekt se uredi kot prostor pietetnega pomena.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER ZA VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
30. člen
(splošne določbe)
(1) Za območje urejanja ni predvidenih ukrepov za obrambo.
(2) Za zaščito pred požarom je treba zagotoviti:
– pogoje za varen umik ljudi in premoženja,
– odmik med objektoma,
– vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.
31. člen
(varstvo pred požarom)
(1) Požarna varnost okoliških objektov se zaradi izvedbe občinskega podrobnega prostorskega načrta ne bo poslabšala. V času gradnje bo zagotovljen dostop in delovne površine za intervencijska vozila in gasilce.
(2) V okviru zaščite pred požarom se opremi poslovilni objekt z dvema ročnima gasilnima aparatoma, servisni objekt z enim ročnim gasilnim aparatom in oba komunalna otoka s po enim ročnim gasilnim aparatom.
VIII. NAČRT PARCELACIJE
32. člen
(načrt parcelacije)
(1) Mejne točke parcel in objektov so opredeljene po Gauss-Kruegerjevem koordinatnem sistemu.
(2) Celotno ureditveno območje obsega površino 11.831 m2.
(3) Tehnični elementi parcelacije in zakoličbe objektov so razvidni iz kartografskega dela občinskega lokacijskega načrta – »Načrt zakoličbenih elementov gradbene parcele in predvidenih objektov« (list št. 2.3.2.).
IX. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE IN DRUGI POGOJI ZA IZVAJANJE OPPN
33. člen
(etapnost izvedbe)
(1) Komunalna opremljenost celotnega območja se izvede v prvi etapi.
(2) Ostale posege se lahko izvede v več ločenih etapah ali poljubno združeno:
1. programski enoti A in B (območje glavnega vhoda in območje poslovilnega objekta, ki ležita na parc. št. 3645/4, 3645/2, 331/1, 3643/1, k.o. Borovnica),
2. programska enota C, ki jo sestavljajo grobna polja I, II, III, IV, V, se bo urejala postopoma in sicer od I. grobnega polja proti V. grobnemu polju:
– I. grobno polje leži na parc. št. 3645/2, 331/1, k.o. Borovnica;
– II. grobno polje s klasičnimi grobovi leži na parc. št. 3645/2, 331/1, k.o. Borovnica;
– III. grobno polje leži na parc. št. 3645/2, 331/1, k.o. Borovnica;
– IV. grobno polje leži na parc. št. 3645/2 in 3645/4, k.o. Borovnica;
– V. grobno polje leži na parc. št. 3645/2 in 3645/4, k.o. Borovnica.
3. programska enota D (grobišče, prostor za raztros pepela, kolumbarij; na parc. št. 3645/2 in 3645/4, k.o. Borovnica).
(3) Do ureditve grobov v posameznem grobnem polju se prostor uredi kot zelenica s predvideno zasaditvijo drevnin, grmičevja in potrebnim temeljenjem za kasnejša grobna polja.
(4) Neodvisno od etapnosti izvajanja nove ureditve se poruši in odstrani lesena lopa za spravilo orodja in opreme ob obstoječem poslovilnem objektu. Tako sproščeno površino se primerno hortikulturno uredi.
(5) Neodvisno od etapnosti izvajanja nove ureditve se zgradi klančina za invalide na vhodu na pokopališče ob cerkvi.
34. člen
(prostorski ukrepi)
Za zemljišča, na katerih bo postavljena elektroenergetska infrastruktura, morajo biti pridobljene overjene tripartitne služnostne pogodbe z lastniki zemljišč, kjer bo navedeno, da ima Elektro Ljubljana d.d. pravico vpisa služnostne pravice gradnje in vzdrževanja omenjene infrastrukture v zemljiško knjigo.
35. člen
(razmejitev financiranja)
Investitor prostorske ureditve je Občina Borovnica.
X. TOLERANCE
36. člen
(dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev)
(1) Tolerance vseh dimenzij objektov so ± 10%, ob pogoju, da so izpolnjeni navedeni urbanistični pogoji.
(2) Višinska regulacija terena se prilagodi arhitektonski rešitvi zunanje ureditve ob tem, da se upošteva niveleto dostopne ceste kot izhodiščno točko ureditve.
(3) Komunalni vodi, objekti in naprave:
Pri realizaciji sprememb in dopolnitev UN so dopustni premiki tras komunalnih naprav in prometnih ureditev od prikazanih, kolikor gre za prilagajanje stanju na terenu, izboljšavam tehničnih rešitev, ki so primernejše z oblikovalskega, prometno-tehničnega, ozelenitvenega ali okoljevarstvenega vidika, s katerimi pa se ne smejo poslabšati prostorski in okoljski pogoji ali prejudicirati in ovirati bodoče ureditve, ob upoštevanju veljavnih predpisov za tovrstna omrežja in naprave.
Pod enakimi pogoji je za izboljšanje stanja opremljenosti območja možno izvesti dodatno podzemno gospodarsko javno infrastrukturo.
(4) Število žarnih in klasičnih pokopnih mest:
Glede na tolerance navedene v prejšnji točki tega člena je dopustno odstopanje pri končnem številu pokopnih mest za ± 5%.
(5) Parcelacija in zakoličba objektov:
Dopustna so odstopanja skladno z uskladitvami parcelnih mej in s tolerancami horizontalnih gabaritov objektov.
XI. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV
37. člen
(splošne obveznosti)
(1) Poleg splošnih pogojev morata investitor in izvajalec upoštevati določilo, da se načrtovanje in izvedba posegov opravi na tak način, da so ti čim manj moteči ter tako, da ohranijo ali celo izboljšajo gradbeno tehnične in prometno varnostne ter okoljevarstvene razmere.
(2) Poleg vseh obveznosti, navedenih v predhodnih členih tega odloka, so obveznosti investitorja in izvajalca v času gradnje in po izgradnji tudi:
– izdelati načrt ureditve gradbišča,
– promet v času gradnje organizirati tako, da ne bo prihajalo do poslabšanja prometnih razmer na obstoječem cestnem omrežju,
– zagotoviti ukrepe na obstoječem cestnem omrežju v takšnem obsegu, da se prometna varnost zaradi predvidenih posegov ne bo poslabšala,
– zagotoviti dostope, ki so bili zaradi gradnje prekinjeni,
– zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da bosta zagotovljeni varnost in raba bližnjih objektov in zemljišč,
– v skladu z veljavnimi predpisi odpraviti v najkrajšem možnem času prekomerne negativne posledice, ki bi nastale zaradi gradnje,
– zagotoviti nemoteno komunalno oskrbo preko vseh obstoječih infrastrukturnih vodov in naprav. Infrastrukturne vode je potrebno takoj obnoviti v primeru poškodb pri gradnji,
– v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo gradbišča za preprečitev prekomernega onesnaženja tal, vode in zraka pri transportu, skladiščenju in uporabi škodljivih snovi ter v primeru nesreče zagotoviti takojšnje ukrepanje usposobljene službe,
– za čas gradnje upoštevati, da v dnevnem času niso prekoračene kritične ravni hrupa, predpisane za posamezna območja varovanja pred hrupom,
– zagotoviti sanacijo zaradi gradnje poškodovanih objektov, naprav in območij ter okolico objektov.
(3) Investitor in izvajalec morata poleg urbanistično arhitektonskih pogojev upoštevati vse smernice, usmeritve in pogoje posameznih nosilcev urejanja prostora, ki so sestavni del tega OPPN.
XII. NADZOR
38. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
39. člen
(usmeritve za določitev meril in pogojev po uveljavitvi veljavnosti občinskega lokacijskega načrta)
S sprejetjem tega odloka prenehajo veljati določila Odloka o ureditvenem načrtu pokopališča v Borovnici (Uradni list RS, št. 11/93) in Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu pokopališča v Borovnici (Uradni list RS, št. 5/06).
40. člen
(usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti OPPN)
Po izvedbi z OPPN predvidene prostorske ureditve so dopustna investicijsko vzdrževalna dela na obstoječih objektih in napravah in postavitev enostavnih objektov, skladno z 11. členom tega odloka.
41. člen
(vpogled OPPN)
Občinski podrobni prostorski načrt je stalno na vpogled na pristojnem oddelku Občine Borovnica.
42. člen
(uveljavitev)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, objavi pa se tudi v občinskem glasilu Naš časopis.
Št. 3505-0001/2007-40
Borovnica, dne 13. septembra 2007
Župan
Občine Borovnica
Andrej Ocepek l.r.