Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2007 z dne 21. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2007 z dne 21. 9. 2007

Kazalo

Št. 169/07 Ob-25694/07 , Stran 6449
Naziv in sedež organizatorja: Občina Moravče, Trg svobode 4, 1251 Moravče. Opis predmeta prodaje: 1. Trosobno stanovanje na naslovu Vegova 13, Moravče, št. stan. 7, v II. nadstropju, zasedeno, 64,50 m2, parc. št. 99/33, ZKV 918, k.o. Moravče. Stanovanje je vpisano v zemljiško knjigo. a) Izklicna cena: 50.075,00 EUR 2. Dvosobno stanovanje na naslovu Vegova 1, Moravče, št. stan. 11, v II. nadstropju, zasedeno, 53,20 m2, parc. št. 5/1, 6/1, 6/2, 8/1, 8/2, 9/2, 9/3, vse k.o. Moravče. Etažna lastnina ni urejena, stanovanje ni vpisano v zemljiško knjigo. a) Izklicna cena: 43.065,00 EUR 3. Enosobno stanovanje na naslovu Vegova 1, Moravče, št. stan. 11, v II. nadstropju, zasedeno, 42,57 m2, parc. št. 5/1, 6/1, 6/2, 8/1, 8/2, 9/2, 9/3, vse k.o. Moravče. Etažna lastnina ni urejena, stanovanje ni vpisano v zemljiško knjigo. a) Izklicna cena: 34.141,00 EUR 4. Enosobno stanovanje na naslovu Trg svobode 4, Moravče, št. stan. 20, v I. nadstropju, zasedeno, 50,86 m2, parc. št. 27, k.o. Moravče. Etažna lastnina ni urejena, stanovanje ni vpisano v zemljiško knjigo. a) Izklicna cena: 27.023,00 EUR Vrsta pravnega posla: prodaja. Informacije in ogled nepremičnin: razpisno dokumentacijo lahko vsi zainteresirani ponudniki dobijo na vložišču Občine Moravče in na spletnih straneh Občine Moravče (http://www.moravce.si). Dokumentacija je brezplačna. Ogled stanovanj je možen po predhodnem dogovoru. Za vse dodatne informacije v zvezi s prodajo nepremičnin smo dosegljivi na tel. 723-10-44, med 10. in 12. uro, kontaktna oseba: Nuška Jerman Ben Amor. Kriteriji dvigovanja izklicne cene: višanje bo mogoče v zneskih po najmanj 1.000 EUR. Rok sklenitve pogodbe: pogodba se sklene z najugodnejšim dražiteljem v roku 30 dni po zaključku javne dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, prodajalec zadrži njegovo kavcijo. Način in rok plačila: kupnina mora biti nakazana v 8 dneh po sklenitvi pogodbe na transakcijski račun Občine Moravče št. 01277-0100001755. Plačilo kupnine v roku 8 dni je bistvena sestavina pravnega posla. Občina Moravče bo kupcu za poravnane pogodbene obveznosti izstavila račun. Višina kavcije: višina kavcije za sodelovanje na dražbi znaša 10% izklicne cene. Kavcija mora biti vplačana na transakcijski račun Občine Moravče št. 01277-0100001755 s pripisom »za dražbo, stanovanje št. --« do ponedeljka, 8. 10. 2007 do 13. ure. Vplačana kavcija bo neizbranim ponudnikom brezobrestno vrnjena najkasneje 5 dni po izvedeni dražbi. Vplačana kavcija bo pri izbranemu ponudniku poračunana pri plačilu kupnine. Kraj in čas dražbe: dražba bo v sredo, 10. 10. 2007 ob 10. uri, v sejni sobi Občine Moravče, na naslovu Vegova 7, 1251 Moravče. Pogoji: sodelovanje na dražbi je možno po predhodni prijavi. Pisne prijave morajo prispeti na Občino Moravče, Trg svobode 4, 1251 Moravče, s pripisom »za dražbo – št. stanovanja --« najkasneje do 9. 10. 2007 do 12. ure. Poleg prijave mora posamezni dražitelj do začetka dražbe za sodelovanje na dražbi komisiji predložiti dokazilo o plačilu kavcije in parafirano kupoprodajno pogodbo. Nepremičnine se prodajajo po sistemu videno kupljeno. Predpisane davčne dajatve in stroške notarskih overitev plača kupec. Komisija za upravljanje s stvarnim premoženjem lahko s soglasjem župana ustavi postopek do sklenitve kupoprodajne pogodbe, pri tem se dražiteljem povrnejo izkazani stroški za prevzem dokumentacije.