Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2007 z dne 21. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2007 z dne 21. 9. 2007

Kazalo

Št. 408/07 Ob-25400/07 , Stran 6434
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana. 1. Predmet razpisa: zbiranje predlogov za bivanje slovenskih kulturnih ustvarjalcev v Berlinu v Zvezni republiki Nemčiji med 1. 1. 2008 – 31. 12. 2008; financiranje stroškov najemnine in vzdrževanje umetniškega stanovanja v Berlinu ter povračilo potnih stroškov izbranim kandidatom. 2. Namen in cilji javnega razpisa: razpis je namenjen vsem posameznikom, ki na področju uprizoritvenih umetnosti, vizualnih umetnosti, arhitekture, oblikovanja, književnosti, glasbe, intermedijskih umetnosti in AV – kulture, esejistike, publicistike in kritike v medijih (za področje kulture) delujejo v slovenskem kulturnem prostoru, da se jim omogoči bivanje in delovanje v umetniškem stanovanju v Berlinu v času od 1. 1. 2008 – 31. 12. 2008. 3. Pogoji za sodelovanje na razpisu Na razpis se lahko prijavijo posamezniki, ki ustvarjajo na enem izmed zgoraj naštetih področij ter izpolnjujejo naslednje pogoje: – da imajo stalno bivališče v Republiki Sloveniji, – da niso koristili umetniškega ateljeja v Berlinu v letih 2005, 2006 in 2007, – da niso koristili umetniškega ateljeja v New Yorku v letih 2005, 2006 in 2007, – da niso bili prejemniki delovnih štipendij Ministrstva za kulturo RS v letu 2007, – da niso prejemniki štipendij ali šolnin s strani ministrstva. 4. Pojasnila o uporabi stanovanja: kandidat mora uporabljati stanovanje v skladu s pogodbo o pogojih bivanja in delovanja v ateljeju, ki jo podpiše pred odhodom. Kandidat se zaveže, da bo uporabljal stanovanje s skrbnostjo dobrega gospodarja in odgovarjal za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi neskrbne rabe stanovanja ter poravnal morebitne nastale materialne stroške in sproti poravnaval obratovalne stroške v skladu s pogodbo. 4.1 Izbranega kandidata ministrstvo pozove k podpisu pogodbe o pogojih bivanja in delovanja v ateljeju. Kolikor se v roku 15 dni na poziv ne odzove, se šteje, da je odstopil od svoje zahteve za bivanje v stanovanju. 4.2 Posamezni kandidat lahko v tem stanovanju biva največ 2 meseca. Ministrstvo si pridržuje pravico, da v primeru, ko več kandidatov zaprosi za isti termin, samo določi termine bivanja. 4.3 Strokovna komisija bo poleg izbranih kandidatov oblikovala tudi t. i. »rezervno listo« petih kandidatov (po prioritetnem seznamu), ki lahko bivajo v stanovanju, če umetnik, ki je bil prvotno izbran, zaradi objektivnih okoliščin ministrstvu sporoči, da mora uporabo stanovanja odpovedati. 4.4 Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo imenuje minister. 5. Razpisni kriteriji Ministrstvo bo prijavljene vloge presojalo s stališča kvalitete na podlagi naslednjih kriterijev: 5.1. Splošni kriteriji: – kakovost dosedanjega dela kandidata, – odmevnost v strokovni javnosti, – stopnja prispevka k čim učinkovitejši predstavitvi slovenske umetnosti v mednarodnem prostoru, – reference na področju mednarodnega kulturnega sodelovanja. 5.2. Med prijavami, ki bodo ustrezale splošnim kriterijem, bo ministrstvo izbiralo na podlagi prednostnih kriterijev. Ti so naslednji: – predstavitev čim bolj konkretnega projekta, – možnost vključevanja projekta v mednarodni kulturni prostor. 6. Ocenjevalni kriteriji Osnovni pogoj za kandidiranje na razpisu je izpolnjevanje kriterijev razpisa. Izbrani bodo tisti kandidati, za katere bo v postopku izbire ugotovljena skladnost s splošnimi kriteriji in prednostnima kriterijema. 6.1 Povzetek načina ocenjevanja: skladnost projekta s splošnimi kriteriji in prednostnima kriterijema je ovrednotena s točkami na ocenjevalnem listu, ki je dostopen v dokumentaciji razpisa. Izbrani bodo tisti kandidati, ki jih bo ministrstvo na predlog imenovane strokovne komisije uvrstilo na seznam odobrenih prijaviteljev in bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni višje. Najvišje število prejetih točk je 100 točk. Najnižji seštevek, ki pomeni uvrstitev v izbor, je 75 točk. 6.2. Skupna ocena bo opisna po naslednji vrednostni lestvici: 6.2.1 splošni razpisni kriteriji: – kakovost dosedanjega dela kandidata (0-20 točk), – odmevnost v strokovni javnosti (0-15 točk), – učinkovita predstavitev slovenske umetnosti v mednarodnem prostoru (0-15 točk), – reference na področju mednarodnega kulturnega sodelovanja (0-10 točk); 6.2.2. prednostni kriteriji: – predstavitev čimbolj konkretnega projekta (0-20 točk), – možnost vključevanja projekta v mednarodni kulturni prostor (0-20 točk). 6.3. Vloge, ki ne bodo izpolnjevale kriterijev, bodo zavrnjene. 7. Razpisna dokumentacija: – besedilo razpisa, – prijavni obrazec 1 z navedbo obveznih prilog, – prijavni obrazec 2 izjave predlagatelja, – ocenjevalni list. 7.1 Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani v razpisnem roku dvignejo v vložišču ministrstva med uradnimi urami (vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure). 7.2 Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani ministrstva http://www.kultura.gov.si, kjer najdejo tudi vse ostale podatke, povezano z izvedbo javnega razpisa (zakonski in podzakonski akti, imena članov strokovnih komisij …). 7.3 Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v času razpisnega roka zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi poslati. 8. Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev: okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet razpisa JPR4-UAB-2008, znaša: 23.000 EUR za leto 2008. 9. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2008 oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračuna RS za leti 2007 in 2008 (Uradni list RS, št. 126/06 in 66/07). 10. Razpisni rok: razpis se prične 21. 9. 2007 in zaključi 22. 10. 2007. 11. Oddaja in dostava predlogov Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. 11.1 Vloga mora biti predložena na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, do 22. 10. 2007 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zaprti ovojnici, z izpisom na prednji strani: Ne odpiraj – Prijava na razpis 2008, stanovanje v Berlinu z oznako JPR4-UAB-2008. Na hrbtni strani ovojnice mora biti navedba vlagatelja: naziv in naslov. 11.2 Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila oddana kot priporočena pošiljka na poštnem naslovu do vštetega 22. 10. 2007 oziroma je bila do tega dne predložena na vložišču ministrstva. Vloge, prispele oziroma oddane po tem datumu, se štejejo za prepozne. Ministrstvo bo po odpiranju vlog, ki bo 26. 10. 2007, iz nadaljnjega postopka izločilo vse prepozne in nepopolne vloge ter vloge, katerih prijavitelji ne izpolnjujejo razpisnih pogojev. 11.3 Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. 12. Izločitev vlog Ministrstvo bo iz nadaljnjega postopka izločilo oziroma zavrglo vse vloge predlagateljev: – ki so prepozne ali prepozno dopolnjene, – ki so nepopolne, – ki ne izpolnjujejo razpisnih pogojev. 12.1 Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 22. 10. 2007, oziroma do tega dne ni bila predložena v vložišču ministrstva. 12.2 Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije. 12.3 Dopolnjevanje delov vlog ali vlog v celoti je možno le v razpisnem roku (do 22. 10. 2007), z nujno oznako, na katero vlogo ali del vloge se dopolnitev nanaša. 13. Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil: Marina Barbara Žlender, e-mail: Marina-Barbara.Zlender@gov.si, tel. 01/369-59-06. 13.1 Uradne ure po telefonu in elektronskih medijih ministrstva so vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure. 14. Vpogled v razpisno dokumentacijo: zainteresirane osebe lahko vpogledajo v razpisno dokumentacijo v vložišču ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana), kot je navedeno pod točko 7. 15. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: ministrstvo bo predlagatelje o izidih razpisa obvestilo najkasneje v enem mesecu po zaključku odpiranja vlog, ki se bo pričelo 26. 10. 2007. Ministrstvo bo izbralo predloge po postopku, kot ga določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradi list RS, št. 93/05) in največ do vrednosti, določenih z državnim proračunom.