Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2007 z dne 21. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2007 z dne 21. 9. 2007

Kazalo

Št. 1100-10/2007 Ob-25374/07 , Stran 6450
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 58, Ljubljana, na podlagi 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96) in 16. člena Sklepa o organizaciji in začetku dela Zavoda za gozdove Slovenije (Uradni list RS, št. 72/93, 3/94, 43/94, 15/98, 72/02 in 112/06) razpisuje prosto delovno mesto direktorja / direktorice Zavoda za gozdove Slovenije. Zahtevani pogoji: – univerzitetna izobrazba gozdarske, ekonomske, pravne ali managerske smeri, – pet let delovnih izkušenj na vodilnih mestih, – znanje vsaj enega svetovnega jezika. Splošni pogoji za zasedbo delovnega mesta so: državljanstvo Republike Slovenije, znanje uradnega jezika, nekaznovanost, dejstvo, da zoper kandidata ni bil uveden kazenski postopek za naklepno storjeno dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti. Prijava mora vsebovati: 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila pridobljena, 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj na vodilnih mestih, 3. izjavo kandidata, da: – je državljan Republike Slovenije, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, – da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, po uradni dolžnosti, 4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Kandidati morajo izkazati znanje vsaj enega tujega jezika z ustreznim dokazilom oziroma potrdilom o znanju tujega jezika ali kako drugače, kar pojasnijo v razgovoru z natečajno komisijo. Pri znanju vsaj enega tujega jezika se kot tuji jezik upoštevajo angleščina, francoščina, nemščina in izjemoma drug tuji jezik, ki se uporablja v državah EU in drugih razvitejših državah sveta. Zaželeno je tudi, da kandidati predložijo vizijo razvoja in dela Zavoda za gozdove v naslednjem mandatu. Izbrani/a kandidat/ka bo na razpisano delovno mesto imenovan/a za štiriletno mandatno obdobje. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje najkasneje v 8 dneh po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletni strani Ministrstva za javno upravo, na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.mkgp@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Vsi prijavljeni kandidati/ke bodo o izbiri obveščeni najkasneje v roku 30 dni od dneva objave razpisa. Kandidati naj se glede vprašanj v zvezi z razpisom obrnejo na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, tel. 01/478-91-44.