Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2006 z dne 15. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2006 z dne 15. 6. 2006, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2629. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o uporabi službenih avtomobilov v organih državne uprave

Sklepi

2630. Sklep o dopolnitvi Odloka o programu prodaje državnega finančnega in stvarnega premoženja za leto 2006 in 2007

MINISTRSTVA

2631. Pravilnik o območnih združenjih upravljavcev lovišč in lovišč s posebnim namenom
2632. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem
2713. Pravilnik o posebnem delu izpita za tržnega inšpektorja, rudarskega inšpektorja, energetskega inšpektorja, inšpektorja za elektronske komunikacije, elektronski podpis in pošto, pooblaščene osebe Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije in inšpektorja organov lokalnih skupnosti na področju turistične takse

USTAVNO SODIŠČE

2633. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe
2634. Odločba o ugotovitvi, da je bil 151.b člen Carinskega zakona v delu, v katerem je uveljavljeno popolno oprostitev plačila uvoznih dajatev pogojeval s tem, da ravnanje carinskega dolžnika kaže na to, da ne gre za namerno kršitev predpisov ali za ravnanje iz malomarnosti, v neskladju z Ustavo, ter da četrti odstavek 86. člena Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost ni bil v neskladju z Ustavo in zakonom
2635. Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja drugega odstavka 162. člena Zakona o javnih uslužbencih

BANKA SLOVENIJE

2636. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o tolarski likvidnostni lestvici hranilnic
2637. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o sistemu zajamčenih vlog
2638. Navodilo o spremembi Navodila za izdelavo poročila o količnikih likvidnosti tolarske likvidnostne lestvice hranilnic

OBČINE

Benedikt

2639. Sklep o določitvi cen programov v javnem vrtcu na območju Občine Benedikt

Bled

2640. Program priprave sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta za območje urejanja BL – M4 – Spodnje Seliše

Braslovče

2641. Program priprave »prostorskega reda Občine Braslovče«

Brezovica

2642. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Brezovica za leto 2005
2643. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2006

Brežice

2644. Odlok o dopolnitvi Odloka o predkupni pravici Občine Brežice

Celje

2645. Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta ČRET MTC 1
2646. Sklep o javni razgrnitvi predloga občinskega lokacijskega načrta za območje GAJI
2647. Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev PUP za območje Trnovlje pod avtocesto – Košenina
2648. Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Staro mestno jedro Celje – nadzidava poslovnega objekta Gledališka 2 (skrajšani postopek)
2649. Sklep o javni razgrnitvi lokacijskega načrta za poslovno cono ob Bežigrajski cesti
2650. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Dečkovo naselje – Drapšinova

Cerknica

2651. Program priprave za območje lokacijskega načrta Solzen

Cerkno

2652. Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 2006
2653. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Cerkno za leto 2005
2654. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi zavoda kot lokalne turistične organizacije Občine Cerkno
2655. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Cerkno
2656. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro
2657. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Cerkno

Cerkvenjak

2658. Program priprave občinskega lokacijskega načrta za poslovno-obrtno cono Cerkvenjak v Občini Cerkvenjak

Dobrepolje

2659. Odlok o komunalnem prispevku komunalne opremljenosti, ki se nanaša na oskrbo s pitno vodo v naselju Tisovec v Občini Dobrepolje
2660. Odlok o organiziranju in izvajanju socialnovarstvene storitve pomoči družini na domu
2661. Pravilnik o povračilu stroškov šolskega prevoza otrokom s posebnimi potrebami
2662. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih storitev v JVIZ OŠ Dobrepolje – VVE Ringaraja

Dol pri Ljubljani

2663. Odlok o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Dol pri Ljubljani
2664. Sklep o javni razgrnitvi predloga Odloka o lokacijskem načrtu za območje urejanja BP 9/1 – Jub Dol

Grosuplje

2665. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 411/5 in parc. št. 1228/1 k.o. Grosuplje naselje

Hajdina

2666. Sklep o prenehanju javnega dobra na zemljišču parc. št. 1130/1 v izmeri 90 m2, k.o. Hajdina

Ivančna Gorica

2667. Sklep o imenovanju poveljnika civilne zaščite Občine Ivančna Gorica, namestnika poveljnika in članov Štaba civilne zaščite Občine Ivančna Gorica

Kobarid

2668. Odlok o imenovanju Industrijske ceste v naselju Kobarid

Kozje

2669. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kozje za leto 2005
2670. Sklep o določitvi cene programov v vrtcu Zmajček Kozje

Laško

2671. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2006
2672. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice
2673. Sklep o formalni določitvi plačnega razreda za določitev osnovne plače direktorja Agencije za razvoj turizma in podjetništva Občine Laško

Lendava

2674. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Lendava za leto 2005

Litija

2675. Odlok o turistični taksi v Občini Litija

Ljubljana

2676. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Mestni občini Ljubljana za volilno leto 2006
2677. Program priprave Občinskega lokacijskega načrta za območje urejanja VP 2/1 Tobačna tovarna in dele območij urejanja VS 2/5 Postojnska ulica in CS 2/39 Vrtača
2678. Program priprave Občinskega lokacijskega načrta za del območja urejanja MS 1/2-1 Zelena jama
2679. Program priprave Občinskega lokacijskega načrta za območje urejanja CR 10/11 Prule-Špica, za del območja urejanja CT 58 Prule, za del območja urejanja VS 2/2 Trnovo in za del območja urejanja VR 1/2 Ob Ljubljanici
2680. Program priprave Občinskega lokacijskega načrta za del območja urejanja VS 3/1 Rožna dolina

Logatec

2681. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja DL J3-C3 Center Tržaška cesta – del
2682. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka za ureditveni načrt območja skladišča C3-OB POTOKU v naselju Logatec

Polzela

2683. Sklep o financiranju političnih strank  v Občini Polzela za leto 2006

Prevalje

2684. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu »Studenci – območje stanovanjske gradnje«

Rogaška Slatina

2685. Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in gospodarske javne službe dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem
2686. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina ter gospodarske javne službe dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem
2687. Pravilnik o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Rogaška Slatina
2688. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Rogaška Slatina

Slovenske Konjice

2689. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve v letu 2006
2690. Odlok o lokacijskem načrtu Spodnje Preloge
2691. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih Občine Slovenske Konjice
2692. Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja mesta Slovenske Konjice
2693. Tarifni sistem za prodajo toplote iz toplovodnega omrežja mesta Slovenske Konjice

Štore

2694. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov v občinski svet in volitve župana Občine Štore
2695. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Štore
2696. Sklep o podelitvi statusa javnega dobra
2697. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2698. Dopolnitev programa priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Lipa Štore

Tišina

2699. Sklep o nadomestilih za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2006

Trebnje

2700. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Trebnje za leto 2005
2701. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2006 – rebalans 2
2702. Odlok o podelitvi javnega pooblastila
2703. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnem nadzoru na območju Občine Trebnje
2704. Sklep o začetku priprave strategije prostorskega razvoja Občine Trebnje ter prostorskega reda Občine Trebnje
2705. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2706. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2707. Sklep o vzpostavitvi statusa javnega dobra
2708. Sklep o vzpostavitvi statusa javnega dobra
2709. Program priprave za izdelavo lokacijskega načrta kamnoloma Vrhpeč

Veržej

2710. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev za prostorsko celoto Občine Ljutomer za območje Občine Veržej in posebej na dveh manjših zaokroženih območjih naselja Veržej

Vipava

2711. Odlok o pogojih opravljanja dejavnosti turističnih vodnikov turističnega območja Občine Vipava

Vrhnika

2712. Sklep o javni razgrnitvi predloga občinskega lokacijskega načrta za stanovanjsko naselje Gabrče 3 na Vrhniki

POPRAVKI

2714. Popravek popravka Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda Turistični informativni center Moravske Toplice
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti