Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2006 z dne 15. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2006 z dne 15. 6. 2006

Kazalo

2675. Odlok o turistični taksi v Občini Litija, stran 6760.

Na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04) in 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04) je Občinski svet Občine Litija na 35. seji dne 23. 5. 2006 sprejel
O D L O K
o turistični taksi v Občini Litija
1. člen
S tem odlokom se določa višina turistične takse v Občini Litija in način poročanja.
2. člen
Turistična taksa se v skladu z Zakonom o spodbujanju turizma določi v višini 3 točk.
Znesek turistične takse se določi tako, da se pomnoži število točk z vrednostjo točke.
Vrednost točke turistične takse določi v skladu z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma Vlada Republike Slovenije.
3. člen
Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, so dolžne pobirati turistično takso s plačilom storitev za prenočevanje ter predložiti občini in pristojnemu davčnemu organu mesečno poročilo, iz katerega morata biti razvidna število vseh prenočitev in znesek pobrane turistične takse, in sicer do 25. v mesecu za pretekli mesec. Obrazec Mesečno poročilo oddajo osebe iz prejšnjega odstavka tega člena na obrazcu, ki je sestavni del tega odloka.
Turistična taksa se pobira in odvaja tudi v primeru, če ni bilo zaračunano plačilo storitev za prenočevanje.
4. člen
Turistična taksa je namenski prihodek občine.
5. člen
Za druga vprašanja, ki jih ta odlok ne predpisuje, se uporablja zakon neposredno.
6. člen
Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse ter vodenjem evidenc kot tudi prisilno izterjavo plačila takse v skladu 32. členom Zakona o spodbujanju razvoja turizma opravlja pristojni davčni organ. Medsebojna razmerja med občino in davčno upravo se uredijo s pogodbo.
Nadzor iz prejšnjega odstavka tega člena lahko opravlja tudi pristojni občinski inšpekcijski organ v okviru svojih pooblastil.
7. člen
Kazenske določbe se uporabljajo tako, kot jih navaja Zakon o spodbujanju razvoja turizma.
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-1/2006
Litija, dne 6. junija 2006
Župan
Občine Litija
Mirko Kaplja l.r.

AAA Zlata odličnost