Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2006 z dne 15. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2006 z dne 15. 6. 2006

Kazalo

2692. Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja mesta Slovenske Konjice, stran 6797.

Na podlagi tretjega odstavka 70. člena in 87. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo), 47. člena Odloka o oskrbi s toplotno energijo iz omrežja daljinskega ogrevanja v Občini Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 30/06), 14. člena Akta o določitvi metodologije za določitev splošnih pogojev za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja (Uradni list RS, št. 74/05) in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99, 19/01 in 100/02) je Občinski svet občine Slovenske Konjice na nadaljevanju 31. redne seje dne 1. 6. 2006 sprejel
S P L O Š N E P O G O J E
za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja mesta Slovenske Konjice
I SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S Splošnimi pogoji za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja mesta Slovenske Konjice se urejajo odnos med distributerjem toplotne energije in odjemalcem toplotne energije na način, ki omogoča učinkovito, varno in zanesljivo izvajanje distribucije toplote.
2. člen
S Splošnimi pogoji za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja mesta Slovenske Konjice se uredijo naslednja poglavja in njihove vsebine:
– naprave proizvajalca toplotne energije,
– naprave distributerja toplotne energije,
– toplotne naprave odjemalca toplotne energije,
– vzdrževanje toplotnih naprav,
– izdajanje soglasij,
– izgradnja priključnega voda in toplotne podpostaje,
– priključitev na omrežje,
– začetek dobave toplotne energije,
– sklepanje pogodb o dobavi in odjemu,
– storitev dobave toplote,
– ugotavljanje količin dobavljene toplotne energije,
– reklamacije,
– neupravičen odjem,
– prekinitev dobave toplote.
3. člen
Izdajatelj Splošnih pogojev za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja mesta Slovenske Konjice je distributer toplotne energije:
– Javni Stanovanjski sklad Občine Slovenske Konjice, Mestni trg 12, 3210 Slovenske Konjice.
4. člen
Ti Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja mesta Slovenske Konjice so obvezni za vse udeležence, ki so na območju, ki je z energetsko karto toplovodnega omrežja določeno za oskrbo s toplotno energijo iz sistema omrežja daljinskega ogrevanja mesta Slovenskih Konjic.
5. člen
Pojmi imajo v teh pogojih tale pomen:
– distributer toplotne energije je pravna ali fizična oseba, ki je z Odlokom o oskrbi s toplotno energijo iz omrežja daljinskega ogrevanja v Občini Slovenske Konjice določena za opravljanje dejavnosti distribucije in oskrbe s toplotno energijo iz omrežja daljinskega ogrevanja;
– proizvajalec toplotne energije je pravna ali fizična oseba, ki je z Odlokom o oskrbi s toplotno energijo iz omrežja daljinskega ogrevanja v Občini Slovenske Konjice določena za opravljanje dejavnosti proizvodnje toplotne energije za omrežje daljinskega ogrevanja;
– odjemalec toplote je vsaka fizična ali pravna oseba, ki je lastnica objekta ali dela objekta ali najemnik in je priključena na toplovodno omrežje distributerja in prejema od distributerja toploto (v nadaljnem besedilu: odjemalec);
– investitor je vsaka fizična ali pravna oseba, ki investira v gradnjo objekta ali dela objekta, ki se bo priključil na vročevodno omrežje distributerja in z distributerjem sklenejo ustrezni pisni dokument o izgradnji toplovodnega priključka in toplotne postaje (v nadaljnem besedilu: investitor);
– proizvodni viri so naprave, ki spreminjajo primarno energijo goriv v toplotno;
– črpališča so naprave, ki omogočajo pretok ogrevne vode po toplovodnem omrežju;
– primarno toplovodno omrežje so toplovodi dimenzije od vključno DN 200 in več, ki se uporabljajo za povezavo proizvodnih virov s sekundarnim toplovodnim omrežjem;
– sekundarno toplovodno omrežje (do vključno DN 150) poteka po območju oskrbe do priključnih jaškov ali odcepov za posameznega odjemalca;
– priključni toplovodi potekajo od priključnih jaškov ali odcepov do toplotnih postaj;
– ogrevna voda v omrežju daljinskega ogrevanja je sredstvo, s katerim se prenaša toplota;
– toplotna postaja z vgrajenim prenosnikom toplote se deli na primarni in sekundarni del, ki sta med seboj povezana indirektno preko toplotnega prenosnika. Toplotna podpostaja brez vgrajenega toplotnega prenosnika je direktna toplotna podpostaja in nima primarnega in sekundarnega dela (drugi tip toplotne podpostaje je dopusten le v primeru starejših gradenj objektov (gradnja pred letom 1980) in je potrebno ob sanaciji podpostaje preiti na prvi tip podpostaje). Toplotna podpostaja svojim delovanjem uravnava dobavo toplote v interne toplotne naprave;
– toplotna podpostaja je sestavljena iz priključne in hišne postaje in s svojim delovanjem uravnava dobavo toplote v interne toplotne naprave;
– priključna postaja je sestavljena iz zapornih, regulacijskih, varnostnih in merilnih elementov;
– hišna postaja je sestavljena iz toplotnih prenosnikov, razdelilnih sistemov, regulacijskih in varovalnih naprav ter naprav za pripravo sanitarne tople vode in služi za razdelitev toplote za različne sisteme internih toplotnih naprav;
– v primarnem delu se pretaka topla voda distributerja, v sekundarnem delu pa topla voda odjemalca;
– interne toplotne naprave, ki so priključene na hišno postajo, se uporabljajo za različne vrste ogrevanja: radiatorsko, konvektorsko in talno ogrevanje, toplo – zračno ogrevanje in prezračevanje, klimatizacijo prostorov, pripravo sanitarne tople vode idr.;
– odjemno mesto je mesto v priključni postaji, kjer odjemalec prevzema dobavljeno toploto;
– merilno mesto v priključni postaji je mesto, kjer je nameščen merilnik pretoka toplotnega števca;
– obračunsko mesto je objekt ali etažna enota odjemalca, ki ima svojo šifro in za katero distributer izstavlja račun;
– merilna naprava je:
– toplotni števec, ki meri dobavljeno toploto neposredno v toplotni podpostaji in je temelj za obračunavanje toplote odjemalcem;
– delilnik dobavljene toplote na radiatorju, ki indeksira delež toplote, ki jo je oddal radiator napram vsem ostalim radiatorjem, ki so priključeni na sistem z enim toplotnim števcem;
– merilnik toplote kot delilnik, ki je vgrajen pred enoto in indeksira delež toplote, ki je bila porabljena v enoti napram vsem ostalim enotam, ki so priključene na sistem z enim toplotnim števcem;
– vodomer, ki meri porabo količine vode za sanitarno toplo vodo in služi za obračunavanje dobavljene toplote za ogrevanje sanitarne tople vode, če ni tudi za to merjenje nameščen toplotni števec,
– sanitarna topla voda je hladna voda (v kolikor ni drugače določeno je temperatura hladne vode 12 °C) iz vodovodnega omrežja, ki se v toplotnih prenosnikih ogreva in jo odjemalec uporablja za gospodinjske ali druge potrebe;
– priključna moč je nazivna moč internih toplotnih naprav, določena s projektom za izvedbo oziroma projektom izvedenih del in po Tehničnih pogojih za priključitev na vročevodno omrežje distributerja. Tehnični pogoji opredeljujejo priključitev in tehnične pogoje za priključek na vročevodno omrežje,
– sprememba odjemalčevih toplotnih naprav je katerakoli sprememba na teh napravah, ki povzroči obratovalne spremembe delovanja toplotnih naprav;
– obratovalne spremembe vplivajo na: spremembo tlaka, povratno temperaturo, pretok in odjem toplote;
– dovoljenje ali soglasje je pisni dokument, ki ga izda distributer;
– primerljivo obračunsko obdobje je obdobje, v katerem so bili pogoji odjema toplote ali porabe sanitarne tople vode podobni pogojem v obdobju, za katerega z meritvami ni bilo možno ugotoviti dejanske porabe.
II. NAPRAVE PROIZVAJALCA, DISTRIBUTERJA IN ODJEMALCA TOPLOTNE ENERGIJE
6. člen
Naprave proizvajalca toplotne energije so:
– proizvodni viri
– sekundarna infrastruktura (priprava vode, rezervoarji, črpališča)
– merilne naprave za merjenje toplotne energije za potrebe distributerja vključno z zapornimi elementi.
Naprave distributerja toplotne energije so:
– primarno vročevodno omrežje je omrežje od proizvajalčevih merilnih naprav, razvejano v mestu Slovenske Konjice in je namenjeno za pokrivanje toplotnih potreb fizičnih in pravnih oseb
– sekundarno vročevodno omrežje so odcepi od primarnega omrežja do posameznih stanovanjskih in drugih območij.
Odjemalčeve toplotne naprave so:
– toplotna podpostaja, ki je sestavljena iz priključne postaje in hišne postaje
– interne toplotne naprave
– hišni vročevodni priključki so odcepi od sekundarnega omrežja do toplotnih podpostaj posameznih porabnikov.
III. VZDRŽEVANJE TOPLOTNIH NAPRAV
7. člen
Nadzor na priključno podpostajo izključno izvaja distributer toplotne energije. Nadzor nad hišno podpostajo zaradi zagotovitve minimalnih standardov delovanja omrežja distributerja toplotne energije opravlja distributer toplotne energije, na podlagi sklenjene pogodbe o dobavi in odjemu toplote, razen če se distributer toplote in odjemalec toplote ne dogovorita drugače.
8. člen
Lastnik naprav proizvajalca in distributerja toplotne energije je Občina Slovenske Konjice razen če v pogodbo ni dogovorjeno drugače.
Lastnik odjemalčevih toplotnih naprav so vsi odjemalci, ki imajo v objektu lastniški delež.
9. člen
Obratovalni stroški odjemalčevih toplotnih naprav so:
– stroški električne energije potrebne za obratovanje odjemalčevih toplotnih naprav, ki so vgrajene v toplotno podpostajo,
– stroški telefonskih in internetnih storitev vezani na delovanje toplotne podpostaje,
– stroški porabe vode v toplotni podpostaji.
Vzdrževalni stroški so vsi stroški, ki nastanejo v toplotni podpostaji odjemalca in niso obratovalni stroški podani v predhodnem odstavku.
10. člen
Odjemalec mora pravočasno opraviti vzdrževalna dela in popravila na odjemalčevih toplotnih napravah. Če odjemalec pravočasno ne opravi vzdrževanja in popravila odjemalčevih toplotnih naprav mu distributer toplotne energije ni dolžan dobavljati toplotne energije, dokler niso izpolnjeni vsi pogoji za varno in pravilno obratovanje.
11. člen
Na podlagi odjemalčevega naročila in proti plačilu lahko opravi distributer:
– remont odjemalčevih toplotnih naprav,
– odpravo okvare in zamenjavo pokvarjenih elementov odjemalčevih toplotnih naprav,
– registracijo napak v delovanju odjemalčevih toplotnih naprav s predlogom ukrepov za njihovo odpravo,
– nastavitev delovanja odjemalčevih toplotnih naprav,
– čiščenje prostora toplotne postaje.
IV. IZDAJANJE SOGLASIJ
12. člen
Distributer toplotne energije izda:
– smernice in mnenja k prostorskim aktom,
– soglasje k projektnim rešitvam za pridobitev gradbenega dovoljenja,
– dovoljenje za poseg v prostor na območju, kjer potekajo cevovodi in ostale naprave omrežja daljinskega ogrevanja.
13. člen
Investitor ali odjemalec, ki želi priključiti odjemalčeve toplotne naprave na distributerjevo toplovodno omrežje ali spremeniti že priključene toplotne naprave, mora pridobiti od distributerja ustrezna dovoljenja ali soglasja.
Za vsako spremembo odjemalčevih toplotnih naprav, katerih posledica je sprememba priključne moči, mora odjemalec pridobiti predhodno soglasje od distributerja.
14. člen
Na podlagi pisne vloge investitorja ali odjemalca in priloženih dokumentov, s katerimi se opredeli obseg del, navedenih v nadaljevanju, distributer izda naslednja dovoljenja ali soglasja:
a) za izdajo projektnih pogojev:
Zahtevani priloženi dokumenti:
– situacija objekta z vrisano lokacijo toplotne postaje
– ocena priključne moči objekta
b) za pridobitev gradbenega dovoljenja ali enotnega gradbenega dovoljenja:
Zahtevani priloženi dokumenti:
– projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) ali projekti za izvedbo (PZI) internih toplotnih naprav (radiatorsko ogrevanje, toplozračno ogrevanje, klimatizacijo, vodovodne instalacije – pripravo sanitarne tople vode in podobno),
– projekt (PGD oziroma PZI) toplotne postaje (projekte strojnih in elektro instalacij),
– projekt (PGD oziroma PZI) priključnega toplovoda,
– spremembe navedenih projektov.
Poleg naštetih dokumentov, lahko distributer zahteva še druge dokumente, ki se nanašajo na odjem toplotne energije.
15. člen
Distributer mora dati investitorju ali odjemalcu pisno dovoljenje ali soglasje, če je vloga za izdajo dovoljenja ali soglasja usklajena s splošnimi in tehničnimi pogoji za priključitev na distributerjevo toplovodno omrežje in če to dopuščajo zmogljivosti distributerjevih naprav ter ekonomičnost dobave toplote. Dovoljenje ali soglasje določa pogoje za priključitev ali spremembo investitorjevih toplotnih naprav.
Rok za izdajo dovoljenja ali soglasja je 30 dni po prejeti pravilno izpolnjeni vlogi investitorja ali odjemalca. Če distributer izdajo dovoljenja ali soglasja zavrne, mora navesti vzrok zavrnitve.
Za postopek pritožbe se uporabljajo določila Zakona o upravnem postopku.
V. IZGRADNJA PRIKLJUČNEGA VODA IN TOPLOTNE PODPOSTAJE
16. člen
Vrsto in število in lego priključnih vročevodov, določi distributer glede na tehnične pogoje za priključitev na distributerjevo vročevodno omrežje in ekonomičnost dobave toplote, pri tem pa tudi upošteva upravičene investitorjeve ali odjemalčeve interese.
17. člen
Investitorjeve ali odjemalčeve toplotne naprave lahko gradi samo strokovno usposobljen izvajalec. Toplotne naprave se lahko postavijo, razširijo, spremenijo in vzdržujejo le po določilih teh splošnih pogojev. Investitorjeve ali odjemalčeve toplotne naprave se smejo priključiti na distributerjevo vročevodno omrežje le v distributerjevi in investitorjevi ali odjemalčevi navzočnosti. Enako velja za vse zagone po spremembah na odjemalčevih toplotnih napravah, ki lahko povzročijo obratovalne spremembe ali spremembo priključne moči. Za vsako spremembo odjemalčevih toplotnih naprav, katere posledica so obratovalne spremembe ali sprememba priključne moči, mora investitor ali odjemalec pridobiti distributerjevo dovoljenje ali soglasje.
18. člen
Če se v skladu z dolgoročnim razvojem oskrbe mesta s toploto pogoji za dobavo toliko spremenijo, da so potrebne spremembe, predelave ali zamenjave na distributerjevih in odjemalčevih toplotnih napravah, potem poravna vse stroške, ki nastanejo na distributerjevih toplotnih napravah distributer, odjemalec pa vse stroške na odjemalčevih toplotnih napravah.
VI. PRIKLJUČITEV NA OMREŽJE
19. člen
Investitor ali odjemalec, ki želi priključiti odjemalčeve toplotne naprave na distributerjevo toplovodno omrežje ali spremeniti že priključene toplotne naprave, mora pridobiti od distributerja ustrezna dovoljenja ali soglasja.
Za vsako spremembo odjemalčevih toplotnih naprav, katerih posledica je sprememba priključne moči, mora odjemalec pridobiti predhodno soglasje od distributerja.
VII. ZAČETEK DOBAVE TOPLOTE
20. člen
Distributer praviloma začne dobavljati toploto potem, ko so izpolnjeni vsi pogoji iz izdanih soglasij in pogodb.
21. člen
S priključitvijo odjemalčevih naprav, distributer ne prevzema poroštva in odgovornosti za pravilno in brezhibno delovanje odjemalčevih naprav in tudi ne odpravlja napake, če naprave ne bi pravilno delovale, kljub predhodnemu pogledu projektov in izvajanja nadzora med gradnjo priključnega toplovoda in toplotne postaje.
VIII. SKLEPANJE POGODB O DOBAVI IN ODJEMU
22. člen
Pogodba o dobavi toplote med distributerjem in odjemalcem se sklene v pisni obliki. Če ni sklenjena pogodba v pisni obliki, se šteje, da je pogodbeno razmerje med distributerjem in odjemalcem nastalo z dnem pričetka dobave toplote. V tem primeru sta odjemalec in dejanski uporabnik toplote nerazdelno odgovorna za nastale obveznosti dobave toplote v skladu z določili Pravilnika.
Distributer ni dolžan dobavljati toplote, če odjemalec noče skleniti pisne pogodbe o dobavi toplote.
Pogodba o dobavi toplote vsebuje:
– podatke o odjemalcu,
– naslov odjemnega mesta,
– priključno moč,
– uvrstitev v tarifno skupino za odjem toplote,
– delitev stroškov dobave toplote, če je odjemno mesto skupno,
– morebitne posebnosti pogodbenega razmerja, ki niso skladna z določili teh Splošnih pogojev, Tehničnih pogojev ali Tarifnega pravilnika.
23. člen
Pogodba o dobavi toplote je sklenjena za nedoločen čas, razen če se distributer in odjemalec ne dogovorita drugače. Odjemalec lahko odpove pogodbo o dobavi toplote pisno z 90 dnevnim odpovednim rokom. V kolikor je odpoved podana pred iztekom amortizacijske dobe priključnega toplovoda in je ta priključni toplovod financiral distributer mora odjemalec plačati neamortizirani del priključka preden je odpoved veljavna. Distributer upošteva odpoved s prvim naslednjim obračunskim obdobjem po preteku odpovednega roka. Če na enem odjemnem mestu odjema toploto več odjemalcev, velja odpoved le, če jo podajo vsi odjemalci pisno. Če odjemalec odpove dobavo toplote za krajši čas (manj kot 12 mesecev), je odjemalec dolžan plačati za vse mesece te prekinitve vse fiksne stroške dobave, ki bi jih plačeval, če bi toploto prejemal neprekinjeno. Fiksni stroški se poravnajo v enkratnem znesku.
24. člen
Odjemalci skupnega odjemnega mesta morajo distributerju pred sklenitvijo pogodbe o dobavi toplote predložiti sporazumno izdelan delilnik stroškov, ki je sestavni del pogodbe o dobavi toplote.
Če odjemalci distributerju ne predložijo delilnika stroškov iz prvega odstavka, obračuna distributer posameznim odjemalcem stroške dobave toplote po podatkih delilnika, ki ga ima na voljo, oziroma izdela delitev po površini ogrevalnih enot.
25. člen
Odjemalec mora distributerja pravočasno pisno obvestiti o statusnih in lastninskih spremembah, ki vplivajo na razmerje med distributerjem in odjemalcem. Distributerja mora pisno obvestiti o morebitni spremembi naslova za dostavo računov in drugih podatkih, ki vplivajo na razmerje med distributerjem in odjemalcem, ter skrbeti, da tudi njegov naslednik vstopi v obstoječo pogodbo o dobavi toplote. Obvestilo velja od prvega naslednjega obračunskega obdobja.
Obvestilo obsega:
– ime, priimek in naslov (stati in novi) dosedanjega odjemalca,
– ime, priimek in naslov novega odjemalca,
– priloženo listino o prenosu lastninske pravice,
– številko in naslov obračunskega mesta,
– davčno številko,
– podpisano izjavo novega odjemalca na distributerjevem obrazcu, da vstopa v že sklenjeno pogodbeno razmerje ali nova pogodba.
Do prejema pogodbenega obvestila iz prejšnjega odstavka je za vse obveznosti iz pogodbe o dobavi toplote zavezan dotedanji odjemalec.
IX. STORITEV DOBAVE TOPLOTE
26. člen
Dobava toplotne energije za ogrevanje prostorov je sezonska. O dobavi toplotne energije v ogrevalni sezoni ali izven nje, za posebne toplotne naprave ali primere, se dogovorita distributer in uporabnik in skleneta posebno pogodbo.
Na pisno naročilo in proti plačilu ter v skladu s tehničnimi možnostmi, dobavlja distributer uporabniku toplotno energijo tudi izven ogrevalne sezone.
27. člen
Distributer zagotavlja odjemalcu na odjemnem mestu potrebno količino toplote za obratovanje odjemalčevih toplotnih naprav s priključno močjo, ki je dogovorjena s pogodbo o dobavi toplote.
28. člen
Tehnični podatki distributerjevega vročevodnega sistema:
+------------------------------------------------------------------+-------+
|– nazivni tlak                          |  16 |
|                                 | bar |
|                                 |    |
+------------------------------------------------------------------+-------+
|– nazivna temperatura                       |110 °C |
|                                 |    |
|                                 |    |
+------------------------------------------------------------------+-------+
|– najmanjša tlačilna razlika                   | 0,75 |
|                                 | bar |
|                                 |    |
+------------------------------------------------------------------+-------+
|– temperatura dovoda ogrevane vode na pragu proizvodnega vira se |    |
|spreminja v odvisnosti od zunanje temperature. in je pri –20 °C  |    |
|                                 | 90 °C |
+------------------------------------------------------------------+-------+
|– najnižja temperatura dovoda ogrevne vode je           |50 °C. |
|                                 |    |
+------------------------------------------------------------------+-------+
X. UGOTAVLJANJE KOLIČIN DOBAVLJENE TOPLOTE
29. člen
Prvo namestitev toplotnega števca na merilno mesto v priključni postaji opravi odjemalec na lastne stroške. Velikost in način namestitve toplotnega števca določi projektant z distributerjevim soglasjem.
Merilnik toplote mora imeti odobritev tipa in overitev v skladu s predpisi.
30. člen
Merilno mesto objekta je števec toplotne energije, vgrajen v priključni podpostaji objekta.
31. člen
Meritev toplotne energije poteka s pomočjo merilca pretoka in merilca temperaturne razlike na dovodu in povratku priključne podpostaje. Prevzete količine se merijo v MWh, kWh ali J.
32. člen
Vsa dela v zvezi s popravili in zamenjavo merilnih naprav (toplotnih števcev in vodomerov) opravlja distributer ali od njega pooblaščena oseba.
33. člen
Če je pri odjemalcu zaradi spremembe priključne moči treba zamenjati merilno napravo, poravna stroške nabave in zamenjave merilne naprave odjemalec.
34. člen
Dobavljene količine toplote se merijo neposredno, posredno ali se določajo, če je toplotni števec v okvari, z izračunom za primerljivo obračunsko obdobje.
35. člen
Količina toplote, merjena s toplotnim števcem se ugotovi neposredno na podlagi odčitka toplotnega števca, nameščenega na merilnem mestu v priključni postaji ne glede na nameščene merilne naprave, ki se uporabljajo za interno razdelitev porabljene toplote.
36. člen
Za obdobje, ko je toplotni števec ali vodomer v okvari, se določi dobavljena količina na podlagi porabe v primerljivem obračunskem obdobju, ko je toplotni števec ali vodomer še pravilno deloval, z upoštevanjem vseh okoliščin, ki vplivajo na odjem toplote.
Primerljivo obračunsko obdobje določi distributer, na osnovi podatkov o odjemalcu.
37. člen
Dobavljena količina toplote, ki je odvisna od zunanje temperature, se za obračunsko obdobje, ko je bil toplotni števec pokvarjen določi:
   Q = Q(h) * K *Y
Pri tem simboli pomenijo:
Q – dobavljena količina toplote (MWh, GJ)
Q(h) – priključna moč toplotnih naprav za ogrevanje in klimatizacijo prostorov (W, MW)
K – število ur obratovanja odjemalčevih toplotnih naprav s priključno močjo v obračunskem obdobju
Y – faktor odjema toplote za primerljivo obračunsko obdobje
       T(n)-T(Zsr)
K= 24 * Z* -------------
      T(np)-T(Zmin)
Pri tem simboli pomenijo:
Z – število ogrevalnih dni
Tn – srednja projektna ali predpisana temperatura prostorov
Tnp – projektna notranja temperatura
Tzsr – srednja temperatura v obračunskem obdobju
Tzmin – –20 °C, računska minimalna zunanja temperatura.
38. člen
Podatke z merilnih naprav odčita distributer, razen če se odjemalec in distributer ne dogovorita drugače.
39. člen
Odjemalec mora distributerju omogočiti dostop do merilnih naprav zaradi odčitavanja in nadziranja naprav, predpisanih z zakoni in podzakonskimi akti ter s tem odlokom.
Če distributer zaradi odjemalčevih razlogov ni mogel odčitati merilnih naprav, mora odjemalec na podlagi distributerjevega obvestila sporočiti pravilen odčitek v dogovorjenem času in tako, kakor to določi distributer. Če odjemalec ne sporoči odčitka merilnih naprav, mu distributer obračuna dobavljene količine glede na dobavo toplote v primerljivem obračunskem obdobju, skladno z določili 37. člena teh splošnih pogojev.
40. člen
Redne preglede, overitve in zamenjave merilnih naprav (toplotnega števca na merilnem mestu v priključni postaji in vodomera nameščenega pred sistemom za ogrevanje sanitarne tople vode) v skladu s predpisi in proti plačilu mesečnega zneska za vzdrževanje merilnih naprav, (števnine) opravlja distributer.
V primeru če distributer ne zaračunava števnine, zaračuna storitve omenjene v prejšnjem odstavku tega člena uporabniku v enkratnem znesku po opravljeni storitvi.
Distributer in odjemalec imata poleg rednih pregledov po prvem odstavku tega člena pravico preverjati točnost merilnih naprav. Če se pri kontrolnem pregledu ugotovi večja odstopanja merilnih naprav, kot določajo predpisi, poravna stroške preizkusa distributer, sicer pa tisti, ki je pregled zahteval.
Če pokaže preizkus merilnih naprav večje odstopanje, kakor dopuščajo veljavni predpisi, ki urejajo merilna naprave, se šteje, da je merilna naprava pokvarjena, dobavljena toplota pa se za obdobje okvare obračuna glede na primerljivo obračunsko obdobje (37. člen tega odloka).
41. člen
V primeru, da so v večstanovanjskem objektu vgrajene naprave za določanje deležev porabljene toplotne energije za posamezno stanovanjsko oziroma poslovno enoto, se sklene med odjemalcem, distributerjem in izvajalcem obračuna pisni sporazum o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več odjemalci, v skladu z veljavno zakonodajo. Sporazum morajo podpisati večina lastnikov večstanovanjskega objekta.
Vse do sklenitve pisnega sporazuma ostaja ključ delitve ogrevalna površina objekta.
XI. REKLAMACIJE
42. člen
Kakovost dobavljene toplote na odjemnem mestu lahko reklamira odjemalec oziroma pooblaščenec odjemalcev v večstanovanjskih objektih.
Poleg kakovosti dobavljene toplote se lahko reklamirajo tudi:
– obračun toplote,
– druge storitve.
43. člen
Upravičene reklamacije upošteva distributer sorazmerno s časom njihovega trajanja. Ne upoštevajo se odbitki na račun dobavljene toplote za čas, ki je krajši od enega dneva.
44. člen
Reklamacije so lahko telefonske, ustne ali pisne. Odjemalec mora reklamirati brez odlašanja. Telefonske ali ustne reklamacije mora uporabnik takoj pisno potrditi. Reklamacije morajo javljati izključno pooblaščeni predstavniki uporabnika. Reklamacije nepooblaščenih oseb se upoštevajo le v primeru večjih okvar.
45. člen
Odjemalec je dolžan pisno obvestiti distributerja o lastninskih, statusnih in tehničnih spremembah, ki vplivajo na razmerje med uporabnikom in distributerjem. Obvestilo velja po prvem odčitku od obvestila dalje.
Uporabnik je dolžan pisno obvestiti distributerja o vsakokratnem svojem predstavniku, ki je pooblaščen, da zastopa uporabnika in sprejema poslovno pošto in vse informacije, ki jih za uporabnika izdaja distributer.
XII. NEUPRAVIČEN ODJEM
46. člen
Če odjemalec odjema toploto brez distributerjevega soglasja ali če vpliva na merilne naprave v distributerjevo škodo, je distributer upravičen zaračunati že porabljeno toploto glede na dobavo toplote v primerljivem obračunskem obdobju (37. člen odloka) in z upoštevanjem najvišjega faktorja odjema toplote.
47. člen
Če trajanja neupravičenega odjema ni mogoče zanesljivo ugotoviti, se neupravičen odjem toplote zaračuna za 12 mesecev.
48. člen
Odjemalec mora distributerju plačati tudi vse stroške in škodo, ki jo je povzročil z neupravičenim odjemom toplote.
49. člen
Če odjemalec pridobi soglasje za pridobitev lokacijskega dovoljenja in/ali soglasje za pridobitev gradbenega dovoljenja in priključi svoje naprave brez distributerjeve vednosti na sistem, ki že obratuje, lahko distributer sam sestavi zapisnik o začetku obratovanja odjemalčevih toplotnih naprav z datumom, ko je bil tak poseg tehnično mogoč ali ugotovljen.
Distributer v takem primeru odjemalcu obračuna na priključno moč iz soglasja, ostale odjemalce na istem odjemnem mestu pa obvesti o dodatni priključitvi, zaradi ureditve pogodbenega razmerja.
XIII. PREKINITEV DOBAVE TOPLOTE
50. člen
Distributer prekine dobavo toplote po poprejšnjem obvestilu (dopis, dnevno časopisje, radio):
– zaradi vzdrževanja oziroma odstranitve obratovalnih motenj distributerjevih toplotnih naprav,
– zaradi razširitve omrežja,
– če odjemalec poškoduje svoje ali distributerjeve toplotne naprave tako, da je ogroženo delovanje distributerjevega sistema in če moti dobavo toplote drugim odjemalcem,
– če odjemalec ne vzdržuje odjemalčeve toplotne naprave tako, da zagotavlja nemoteno obratovanje oziroma dobavo toplote,
– če odjemalec ne omogoči distributerju varnega dostopa in dela v prostor, kjer so odjemalčeve toplotne naprave,
– če odjemalec ne obvesti distributerja pisno o lastninskih, statusnih in drugih spremembah, ki vplivajo na razmerje med odjemalcem in distributerjem,
– če odjemalec preprodaja dobavljeno toploto brez distributerjevega soglasja,
– če odjemalec ne plača dobavljene toplote na odjemnem mestu v priključni postaji in ne poravna drugih obveznosti do distributerja več kot tri mesece zapored ali pet mesecev v enem letu,
– če odjemalec v roku, ki ga postavi distributer, ne sklene pisne pogodbe o dobavi toplote,
– če poteče rok za poskusno obratovanje odjemalčevih toplotnih naprav, odjemalec pa do izteka roka ni pridobil uporabnega dovoljenja.
51. člen
Distributer ustavi dobavo toplote takoj, brez predhodnega obvestila:
– če odjemalec odstrani žig z merilnih ali regulacijskih naprav v priključni postaji,
– če odjemalec spreminja kemijske ali fizikalne lastnosti ogrevne vode,
– če odjemalec odvzema ogrevno vodo iz distributerjevega omrežja,
– če odjemalčeve toplotne naprave ogrožajo okolico,
– če ob pomanjkanju toplote zaradi okvare ali transportne poti, ne upošteva navodil o omejevanju odvzema toplote.
52. člen
Ponovna dobava toplote po ustavitvi se začne potem, ko se odpravijo razlogi za ustavitev in ko se distributerju poravnajo nastali stroški.
XIV. OBVEZNOSTI DISTRIBUTERJA
53. člen
Distributer:
– dobavlja odjemalcu toploto za obratovanje odjemalčevih toplotnih naprav s priključno močjo, dogovorjeno s pogodbo o dobavi toplote,
– redno daje mesečno poročilo o količini dobavljene toplotne energije,
– opravlja redne preglede, overitve in zamenjave merilnih naprav,
– skrbi za redno vzdrževanje priključnega voda in toplotne postaje,
– obvešča odjemalca o predvidenih ustavitvah dobave toplote po javnih občilih,
– ob primeru večje okvare v odjemalčevi toplotni postaji, odklopi toplotno postajo od vročevodnega omrežja,
– ščiti interese skupnih porabnikov pred individualnimi, dokler je to smotrno,
– da posluje po veljavnem tarifnem pravilniku, potrjenih cenah in veljavni zakonodaji,
– da v skladu s tarifnim pravilnikom odčitava in obračunava porabo toplotne energije na merilnem mestu pri uporabniku.
54. člen
Distributer ima pravico preverjati in nastaviti regulacijske naprave v toplotni postaji, da se izpolnijo obratovalni pogoji, ki izhajajo iz projektne dokumentacije odjemalčevih toplotnih naprav in pogodbe o dobavi toplote ter Tehničnih pogojev za priključitev na vročevodno omrežje distributerja ne glede na spremembo kakovosti ogrevanja pri odjemalcu.
XV. OBVEZNOSTI ODJEMALCA
55. člen
Odjemalec:
– skrbi za normalno obratovanje in vzdrževanje odjemalčevih toplotnih naprav,
– ne sme spreminjati nastavitve pretoka in temperature na odjemalčevih napravah v priključni postaji,
– ne sme spreminjati brez distributerjevega pisnega soglasja odjemalčevih toplotnih naprav, ki bi lahko povzročile obratovalne spremembe na distributerjevih toplotnih napravah,
– poskrbi, da je toplotna postaja v zaklenjenem prostoru in vsak čas dostopna distributerjevim delavcem,
– skrbi, da je v prostoru priključne postaje obratovalna dokumentacija s shemami naprav in napeljav,
– vzdržuje prostore in pomožne naprave ter dostope do prostorov, kjer so odjemalčeve toplotne naprave tako, da bodo distributerju zagotovljene delovne razmere, ki veljajo za delovne prostore,
– da do 15. septembra poskrbi za redni letni pregled, popravilo svojih toplotnih naprav in jih usposobi za redno obratovanje,
– sproti obvešča distributerja o motnjah pri dobavi toplote, ugotovljenih na odjemnem mestu,
– odgovarja za škodo in posledice, ki so nastale zaradi obratovalne onesposobljenosti odjemalčevih toplotnih naprav,
– z obratovanjem odjemalčevih toplotnih naprav ne moti drugih odjemalcev ali distributerja,
– ne preprodaja dobavljene toplote brez distributerjevega soglasja,
– omogoči priključitev toplotnih naprav tretje osebe na priključni cevovod, če ta prenese dodatne obremenitve, o čemer presodi distributer, ki izda ustrezno soglasje,
– v toplotni postaji omogoči distributerju priključitev naprav za daljinski nadzor in krmiljenje,
– obvestiti distributerja o okvari merilne naprave,
– odgovarja za škodo distributerju, ki je nastala zaradi odjemalčevih posegov na toplotnih napravah,
– plačuje svoje obveznosti.
XVI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
56. člen
Splošne pogoje potrdi Občinski svet Občine Slovenske Konjice in pričnejo veljati en dan po objavi v Uradnem listu RS.
Šifra: 354-0005/2006 (126)
Slovenske Konjice, dne 1. junija 2006
Župan
Občine Slovenske Konjice
Janez Jazbec l.r.

AAA Zlata odličnost