Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2006 z dne 15. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2006 z dne 15. 6. 2006

Kazalo

2713. Pravilnik o posebnem delu izpita za tržnega inšpektorja, rudarskega inšpektorja, energetskega inšpektorja, inšpektorja za elektronske komunikacije, elektronski podpis in pošto, pooblaščene osebe Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije in inšpektorja organov lokalnih skupnosti na področju turistične takse, stran 6820.

Na podlagi 12. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 56/02) in v povezavi s 3. členom Pravilnika o strokovnem izpitu za inšpektorja (Uradni list RS, št. 75/04 in 79/05) izdaja minister za gospodarstvo
P R A V I L N I K
o posebnem delu izpita za tržnega inšpektorja, rudarskega inšpektorja, energetskega inšpektorja, inšpektorja za elektronske komunikacije, elektronski podpis in pošto, pooblaščene osebe Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije in inšpektorja organov lokalnih skupnosti na področju turistične takse
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) Ta pravilnik določa program posebnega dela strokovnega izpita za inšpektorja (v nadaljnjem besedilu izpit za inšpektorja) na področju tržne inšpekcije; področju raziskovanja in izkoriščanja vseh vrst mineralnih surovin, elektroenergetike in termoenergetike; področju elektronskih komunikacij, elektronskega podpisovanja in poštnih storitev.
(2) Ta pravilnik določa tudi program posebnega dela strokovnega izpita za pooblaščene osebe Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu pooblaščene osebe).
(3) Ta pravilnik določa tudi program posebnega dela strokovnega izpita za inšpektorja organov lokalnih skupnosti na področju turistične takse.
2. člen
(program posebnega dela izpita)
(1) Program posebnega dela izpita za inšpektorja in pooblaščene osebe obsega vsebine z naslednjih področij:
1. tržna inšpekcija,
2. rudarska inšpekcija,
3. energetska inšpekcija,
4. inšpekcija za elektronske komunikacije, elektronsko podpisovanje in pošto,
5. nadzor Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije,
6. inšpekcija organov lokalnih skupnosti na področju turistične takse.
(2) Program posebnega dela je določen v prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika.
3. člen
(podrobnejše vsebine programa)
(1) Program iz prejšnjega člena je podlaga za izdelavo podrobnejših vsebin za posebni del izpita z navedenimi pravnimi viri in literaturo, ki jih predpiše minister na predlog glavnega inšpektorja, pristojnega za posamezno področje.
(2) Podrobnejšo vsebino s področja nadzora Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije predpiše minister na predlog direktorja in se objavi na spletnih straneh Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije.
(3) Podrobnejšo vsebino programa, ki zajema pravne vire in literaturo tržnega inšpektorja, predpiše minister na predlog glavnega inšpektorja in se objavi na spletnih straneh Tržnega inšpektorata Republike Slovenije.
4. člen
(usklajevanje vsebin)
(1) Minister na predlog glavnega inšpektorja za posamezno področje usklajuje podrobnejše vsebine posebnega dela izpita iz prejšnjega člena glede na spremembe predpisov na področju, na katerem se izvaja inšpekcijski nadzor.
(2) Minister na predlog direktorja Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije usklajuje podrobnejše vsebine posebnega dela izpita glede na spremembe predpisov na področju, na katerem izvaja nadzor Agencija za pošto in elektronske telekomunikacije Republike Slovenije.
5. člen
(prehodne in končne določbe)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati naslednji predpisi:
– Pravilnik o posebnem delu strokovnega izpita za inšpektorja na področju inšpekcije za elektronske komunikacije, elektronsko podpisovanje in pošto ter za pooblaščene osebe Agencije za pošto in elektronske komunikacije (Uradni list RS, št. 128/04);
– Pravilnik o programu in obsegu posebnega dela strokovnega izpita za tržnega inšpektorja (Uradni list RS, št. 123/04).
– Pravilnik o posebnem delu izpita za inšpektorja za okolje in naravo, gradbenega inšpektorja, rudarskega inšpektorja, energetskega inšpektorja, geodetskega inšpektorja in stanovanjskega inšpektorja (Uradni list RS, št. 125/04), v delu, ki se nanaša na rudarskega in energetskega inšpektorja.
6. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 253-1/2002
Ljubljana, dne 7. junija 2006
EVA 2006-2111-0075
mag. Andrej Vizjak l.r.
Minister
za gospodarstvo
  Priloga Program posebnega dela strokovnega izpita za tržnega inšpektorja,
rudarskega inšpektorja, energetskega inšpektorja, inšpektorja za elektronske
komunikacije, elektronsko podpisovanje in pošto, pooblaščene osebe Agencije 
za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije in inšpektorja   
organov lokalnih skupnosti na področju turističnih taks           
                                      
  PRILOGA                                 
                                      
  Program posebnega dela strokovnega izpita za tržnega inšpektorja,    
rudarskega inšpektorja, energetskega inšpektorja, inšpektorja za elektronske
komunikacije, elektronsko podpisovanje in pošto, pooblaščene osebe Agencije 
za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije in inšpektorja   
organov lokalnih skupnosti na področju turističnih taks:          
                                      
  PODROČJE: TRŽNA INŠPEKCIJA                        
  1. Varstvo potrošnikov                          
  2. Potrošniški krediti                          
  3. Skladnost proizvodov v prometu                    
  4. Splošna varnost proizvodov                      
  5. Preprečevanje dela na črno                      
  6. Trgovina                               
  7. Gostinstvo                              
  8. Opravljanje obrtne, obrti podobne dejavnosti in dejavnosti domače in 
umetnostne obrti                              
  9. Opravljanje dejavnosti na področju turizma              
  10. Nepremičninsko posredovanje                     
  11. Varstvo konkurence                          
  12. Avtorska in sorodne pravice                     
  13. Kontrola cen, blaga in storitev                   
  14. Omejevanje porabe tobačnih izdelkov                 
  15. Omejevanje porabe alkohola                      
  16. Druga področja, kjer na podlagi zakona nadzor opravlja tržna     
inšpekcija.                                 
                                      
  PODROČJE: RUDARSKA INŠPEKCIJA                      
  1. Splošne določbe zakona o rudarstvu:                  
  – mineralne surovine,                          
  – rudarska dela.                             
  2. Gospodarjenje z mineralnimi surovinami:                
  – državni program,                            
  – strokovne naloge,                           
  – povezanost s prostorskim planiranjem.                 
  3. Raziskovanje in izkoriščanje mineralnih surovin:           
  – raziskovanje in izkoriščanje,                     
  – rudniški prostor,                           
  – raziskovalni in pridobivalni prostor,                 
  – rudarska pravica,                           
  – omejitev lastninske pravice.                      
  4. Izvajanje rudarskih del:                       
  – pogoji za izvajanje rudarskih del,                   
  – način izvajanja rudarskih del,                     
  – rudarska reševalna služba,                       
  – knjiga rudarskega nadzora,                       
  – vrste dovoljenj in pristojnost za njihovo izdajanje,          
  – dovoljenje za raziskovanje, izkoriščanje in opustitev izkoriščanja,  
  – dovoljenje za izvajanje del,                      
  – dovoljenje za uporabo,                         
  – pogoji za vodenje rudarskih del,                    
  – nevarni pojavi v rudarstvu,                      
  – metan,                                 
  – eksplozivni premogov prah.                       
  5. Ustavitev izvajanja in trajna opustitev rudarskih del:        
  – začasna ustavitev,                           
  – popolna in trajna opustitev izkoriščanja,               
  – sanacija okolja in odprava posledic,                  
  – prenehanje pravic in obveznosti.                    
  6. Tehnična dokumentacija in projektiranje:               
  – tehnična dokumentacija,                        
  – izdelava tehnične dokumentacije,                    
  – rudarski projekti,                           
  – izdelava rudarskih projektov,                     
  – pogoji za opravljanje del samostojnega in odgovornega projektanta ter 
revidenta,                                 
  – pooblaščena oseba,                           
  – revizija,                               
  – vrste projektov,                            
  – odmik od rudarskega projekta,                     
  – druga tehnična dokumentacija,                     
  – strokovni izpit v rudarstvu.                      
  7. Rudarska inšpekcija:                         
  – pristojnost,                              
  – rudarski inšpektor,                          
  – pravice in dolžnosti rudarskega inšpektorja,              
  – odločba,                                
  – dolžnost izvajalca.                          
  8. Varovanje okolja:                           
  – obremenitev okolja,                          
  – dovoljenje za poseg v pridobivalnem prostoru,             
  – graditev v pridobivalnem prostoru,                   
  – uporabe vode.                             
  9. Varnost in zdravje pri izvajanju rudarskih del:            
  – opravljanje strokovnih nalog v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu, 
  – izjava o varnosti z oceno tveganja,                  
  – interni akti rudarskih družb o varnosti in zdravju pri delu,      
  – akt o razporeditvi delavcev,                      
  – naloga nadzora,                            
  – dokumentacija o varnosti in zdravju pri delu.             
  10. Eksplozivne snovi v rudarstvu:                    
  – vrste,                                 
  – skladiščenje,                             
  – promet,                                
  – uporaba,                                
  – uporaba drugih nevarnih snovi v povezavi z izvajanjem rudarskih del.  
  11. Tehnično vodenje in nadzor pri izvajanju rudarskih del:       
  – rudarski obrati, ogroženi zaradi metana, premogovega prahu in drugih  
nevarnih pojavov,                              
  – površinskih kopov,                           
  – pomožnih obratov in tehničnih služb,                  
  – drugih rudarskih del.                         
  12. Varstvo pred IO sevanji:                       
  – viri IO sevanj,                            
  – ukrepi za varstvo pred IO sevanji,                   
  – nadzor nad viri IO sevanj.                       
                                      
  LITERATURA:                               
  – Zakon o rudarstvu (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno    
besedilo);                                 
  – Tehnični predpisi in predpisi o varnosti in zdravju pri delu v     
rudarstvu;                                 
  – Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno     
prečiščeno besedilo);                            
  – Zakon o standardizaciji (Uradni list RS, št. 59/99);          
  – Zakon o akreditaciji (Uradni list RS, št. 59/99);           
  – Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in ugotavljanju skladnosti   
(Uradni list RS, št. 99/04 – uradno prečiščeno besedilo);          
  – Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/99,    
64/01);                                   
  – Podzakonski akti, izdani na podlagi navedenih zakonov;         
  – Drugi zakoni in podzakonski akti, ki veljajo pri izvajanju rudarskih  
del.                                    
                                      
  PODROČJE: ENERGETSKA INŠPEKCIJA                     
  1. Termoenergetsko področje:                       
  – toplotni stroji in naprave za proizvodnjo pare in vroče vode v     
termoelektrarnah, toplarnah in industrijskih kotlovnicah za proizvodnjo   
električne energije ali za tehnološke namene in ogrevanje,         
  – premične in stabilne tlačne posode,                  
  – polnilnice tehničnih in gorljivih plinov,               
  – prenosni, magistralni in distribucijski plinovodi, naftovodi in    
vročevodi s pripadajočo opremo in objekti,                 
  – sistemska obratovalna navodila plinskih sistemov in toplotne energije, 
  – strokovnost in usposobljenost delavcev, ki upravljajo z energetskimi  
viri,                                    
  – racionalna poraba energije in primarnih goriv pri postrojih iz     
pristojnosti inšpekcije.                          
                                      
  LITERATURA:                               
  – Energetski zakon (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno    
besedilo);                                 
  – Pravilnik o tehničnih normativih za postavitev, nadzor in obratovanje 
parnih kotlov in naprav (Uradni list RS, št. 114/03);            
  – Pravilnik o tlačni opremi (Uradni list RS, št. 15/02, 47/02, 54/03,  
114/03);                                  
  – Pravilnik o pregledu in preizkušanju tlačnih posod (Uradni list RS, št.
84/97);                                   
  – Pravilnik o premični tlačni opremi (Uradni list RS, št. 18/04);    
  – Pravilnik o pregledovanju in preskušanju opreme pod tlakom (Uradni list
RS, št. 45/04);                               
  – Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje 
plinovodov z največjim delovnim tlakom do vključno 16 barov (Uradni list RS,
št. 26/02 in 54/02);                            
  – Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje 
plinovodov z največjim delovnim tlakom nad 16 barov (Uradni list RS, št.  
60/01 in 54/02)                               
  – Pravilnik o strokovni izobrazbi, delovnih izkušnjah ter obveznem    
usposabljanju in načinu preizkusa znanja delavcev, ki opravljajo dela in  
naloge upravljanja energetskih naprav (Uradni list SRS, št. 30/83, 31/84 in 
1/87);                                   
  – Program usposabljanja delavcev, ki opravljajo dela in naloge      
upravljanja energetskih naprav (Uradni list SRS, št. 30/83 in 1/87).    
                                      
  2. Elektroenergetsko področje:                      
  – proizvodnja električne energije v hidroelektrarnah, termoelektrarnah, 
toplarnah in nuklearnih elektrarnah,                    
  – prenos, razdelitev in distribucija električne energije,        
  – sistemsko obratovanje prenosnega in distribucijskega          
elektroenergetskega omrežja,                        
  – strokovnost in usposobljenost delavcev, ki upravljajo z energetskimi  
napravami.                                 
                                      
  LITERATURA:                               
  – Energetski zakon (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno    
besedilo);                                 
  – Pravilnik o tehničnih predpisih za obratovanje in vzdrževanje     
elektroenergetskih postrojev (Uradni list SFRJ, št. 19/68);         
  – Pravilnik o tehničnih normativih za graditev nadzemnih         
elektroenergetskih vodov z nazivno napetostjo od 1 do 400 kV (Uradni list  
SFRJ, št. 65/88, 59/99);                          
  – Pravilnik za nizkonapetostne električne inštalacije (Uradni list SFRJ, 
št. 53/88);                                 
  – Navodilo o sistemskem obratovanju prenosnega elektroenergetskega    
omrežja (Uradni list RS, št. 46/02);                    
  – Pravilnik o sistemskem obratovanju distribucijskega omrežja za     
električno energijo (Uradni list RS, št. 123/03);              
  – Pravilnik o strokovni izobrazbi, delovnih izkušnjah ter obveznem    
usposabljanju in načinu preizkusa znanja delavcev, ki opravljajo dela in  
naloge upravljanja energetskih naprav (Uradni list SRS, št. 30/83, 31/84 in 
1/87);                                   
  – Program usposabljanja delavcev, ki opravljajo dela in naloge      
upravljanja energetskih naprav (Uradni list SRS, št. 30/83 in 1/84).    
                                      
  PODROČJE: INŠPEKCIJA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE, ELEKTRONSKO      
PODPISOVANJE IN POŠTO                            
  1. Elektronske komunikacije:                       
  – uporaba radiofrekvenčnega spektra;                   
  – zagotavljanje in uporaba elektronskih komunikacijskih omrežij;     
  – razlastitev in omejitve lastninske pravice;              
  – izredna stanja.                            
  2. Elektronsko podpisovanje:                       
  – elektronski podpis in varen elektronski podpis;            
  – potrdilo in kvalificirano potrdilo;                  
  – overitelj;                               
  – register overiteljev v Republiki Sloveniji;              
  – register preklicanih potrdil.                     
  3. Poštne storitve:                           
  – izvajanje poštnih storitev;                      
  – univerzalna in rezervirane poštne storitve;              
  – dostopnost do javnega poštnega omrežja in izdajanje poštnih vrednotnic;
  – vročanje poštnih pošiljk;                       
  – pravice in obveznosti izvajalcev in uporabnikov poštnih storitev;   
  – splošni pogoji in cene;                        
  – varstvo tajnosti poštnih pošiljk;                   
  – vsebina poštnih pošiljk in odgovornost za škodo.            
  PODROČJE: POOBLAŠČENE OSEBE AGENCIJE ZA POŠTO IN ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE
REPUBLIKE SLOVENIJE                             
  1. Elektronske komunikacije:                       
  – zagotavljanje javnih komunikacijskih omrežij in javnih komunikacijskih 
storitev;                                  
  – izvajanje univerzalne storitve;                    
  – zagotavljanje konkurence na trgu elektronskih komunikacij;       
  – izpolnjevanje obveznosti operaterjev s pomembno tržno močjo;      
  – učinkovita raba radiofrekvenčnega spektra;               
  – učinkovita raba številskega prostora;                 
  – zaščita tajnosti in zaupnosti elektronskih komunikacij;        
  – sistemi s pogojnim dostopom;                      
  – nadzor nad izvajanjem posamičnih aktov oziroma ukrepov Agencije za   
pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije.           
  2. Poštne storitve:                           
  – izvajanje in kakovost univerzalne poštne storitve;           
  – dostop do javnega poštnega omrežja;                  
  – splošni pogoji in oblikovanje cen izvajalca univerzalne poštne     
storitve;                                  
  – prepoved subvencioniranja in vodenja računovodstva izvajalca      
univerzalne poštne storitve;                        
  – nadzor nad izvajanjem posamičnih aktov Agencije za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije.                      
                                      
  PODROČJE: INŠPEKCIJA ORGANOV LOKALNE SKUPNOSTI S PODROČJA TURISTIČNIH  
TAKS                                    
  1. Turistična taksa:                           
  – zavezanci;                               
  – izračun in oprostitev;                         
  – postopek;                               
  – nadzor.                                
  Literatura:                               
  – Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04).    

AAA Zlata odličnost