Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2006 z dne 15. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2006 z dne 15. 6. 2006

Kazalo

2676. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Mestni občini Ljubljana za volilno leto 2006, stran 6762.

Na podlagi 20. in 24. člena Zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 30. seji dne 29. 5. 2006 sprejel
S K L E P
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Mestni občini Ljubljana za volilno leto 2006
1. člen
S tem sklepom se določijo upravičenci in kriteriji za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Mestni občini Ljubljana (v nadaljevanju: MOL) za volilno leto 2006.
2. člen
Stroški volilne kampanje za volitve v mestni svet ne smejo preseči 60 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v MOL.
Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo preseči 40 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v MOL. Če pride do ponovitve glasovanja, se stroški volilne kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidira, lahko povečajo še za 20 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v MOL.
3. člen
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za člane mestnega sveta, katerih listam so pripadli mandati za člane mestnega sveta, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 60 tolarjev za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila mestnemu svetu in računskemu sodišču.
4. člen
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za župana, za katere je glasovalo najmanj 5% od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer v višini 40 tolarjev za dobljeni glas.
Če se glasovanje ponovi, sta organizatorja volilne kampanje oziroma kandidata za župana, ki kandidirata na ponovnem glasovanju, upravičena do dodatne povrnitve stroškov v višini 20 tolarjev za dobljeni glas na ponovnem glasovanju.
5. člen
Kolikor Državni zbor Republike Slovenije revalorizira zneske, ki določajo višino dovoljene porabe sredstev za volilno kampanjo in omogočajo povrnitev stroškov za volilno kampanjo na podlagi 32. člena zakona o volilni kampanji, se vsi zneski iz tega sklepa revalorizirajo skladno z aktom državnega zbora.
6. člen
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za volitve v mestni svet ali za volitve za župana se na njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna MOL 30. dan po predložitvi poročila mestnemu svetu in računskemu sodišču.
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šifra: 040-1/2006-2
Ljubljana, dne 29. maja 2006
Županja
Mestne občine Ljubljana
Danica Simšič l.r.

AAA Zlata odličnost