Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2006 z dne 15. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2006 z dne 15. 6. 2006

Kazalo

2709. Program priprave za izdelavo lokacijskega načrta kamnoloma Vrhpeč, stran 6814.

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95 in 80/98), 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) je župan Občine Trebnje dne 7. 6. 2006 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
za izdelavo lokacijskega načrta kamnoloma Vrhpeč
I. Ocena stanja in razlogi za pripravo lokacijskega načrta
Za eksploatacijsko območje kamnoloma Vrhpeč je bil v letu 1991 izdano lokacijsko dovoljenje, ki je opredeljevalo območje in pogoje eksploatacije agregata. Cestno in gradbeno podjetje Novo mesto kot upravljalec tega kamnoloma želi s povečanjem kamnoloma zagotoviti dovolj materiala za svoje potrebe ter za ostalo potrošnjo širšega območja. Do sedaj je izkoriščeno cca 103.000 m3, letna proizvodnja je bila cca 40.000 m3. Načrtovana letna proizvodnja je 60.000 m3. Povečana proizvodnja ter pričakovana vgradnja materiala je predvideno dobo eksploatacije bistveno skrajšalo. Za nadaljnje koriščenje in pridobitev ustreznih dovoljenj je potrebna predhodna izdelava lokacijskega načrta.
 
II. Predmet in programska izhodišča lokacijskega načrta ter okvirno ureditveno območje
S programom priprave se določa vsebina in obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv ter postopkov, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave lokacijskega načrta za izkoriščanje in sanacijo kamnoloma Vrhpeč.
Območje urejanja vključuje sedaj opredeljeno območje z veljavnim ureditvenim načrtom ter nove parcele, na območju k.o. Lukovek.
Sedanji pridobivalni prostor, določen s koncesijsko pogodbo, je 8,7ha. Skupna površina OLN je cca 35 ha. Z razširitvijo pridobivalnega prostora bi se zaloge povečale skupaj s sedanjih 300.000m3 na 2,2 mio. m3, kar pomeni ob predvideni porabi za nadaljnjih 30 let.
Ob pripravi lokacijskega načrta (v nadaljnjem besedilu: lokacijski načrt ali OLN) bo treba posebno pozornost posvetiti naravovarstvenim kriterijem, saj je širitev predvidena v zaščitenem območju potoka Temenica ter cerkve sv. Ana.
Odlok o lokacijskem načrtu bo predstavljal pravno osnovo za pridobitev ustreznih dovoljenj.
Predmet lokacijskega načrta za izkoriščanje in sanacijo kamnoloma Vrhpeč:
– določiti razširjeni pridobivalni prostor, za katerega investitor zaprosi za rudarsko pravico;
– določiti tehnološki postopek izkoriščanja kamnoloma na podlagi Rudarskega projekta;
– določiti gradnjo objektov, ki so potrebni za obratovanje kamnoloma na podlagi Rudarskega projekta;
– določiti namensko rabo prostora z organizacijo dejavnosti v prostoru (kamnolom, betonarna, pomožni prostori, predelava gradbenih odpadkov in druge dejavnosti, ki so potrebne za obratovanje kamnoloma);
– določiti usmeritve in pogoje za izvajanje novih programov (betonarna, pomožni prostori, predelava gradbenih odpadkov in druge dejavnosti, ki se umeščajo v območja kamnoloma);
– določiti gradnjo komunalno energetske infrastrukture;
– izdelati celovito presojo vplivov na okolje;
– določiti vplivno območje kamnoloma v toku izkoriščanja;
– določiti sanacijski program.
Namen priprave in sprejema lokacijskega načrta so določitev meril, pogojev in ukrepov v zvezi z organizacijo dejavnosti v prostoru ter s tem omogočiti pogoje za realizacijo načrtovanih posegov.
Na podlagi lokacijskega načrta za izkoriščanje in sanacijo kamnoloma Vrhpeč mora biti možna izdaja ustreznih dovoljenj za izkoriščanje in sanacijo.
Dne 19. 10. 2005 je Občina Trebnje skladno z 28. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1; v nadaljnjem besedilu: Zakon o urejanju prostora) sklicala prostorsko konferenco z namenom, da se pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti glede priprave prostorskega akta oziroma predvidene prostorske ureditve.
Priprava lokacijskega načrta obsega izdelavo:
– strokovnih podlag iz VI. točke tega programa priprave ter
– predloga lokacijskega načrta,
ki se izdelajo v skladu z Zakonom o urejanju prostora, Uredbo o Prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04) in Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04).
Pri pripravi lokacijskega načrta se upoštevajo:
– Odloki z vsemi spremembami o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Trebnje za obdobje od leta 1986 do 2000 (skupščinski Dolenjski list št. 2/90, Uradni list RS, št. 35/93, 50/97, 61/98, 18/00, 7/02, 59/04 in 82/04) in prostorskih sestavin srednjeročnega plana za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Skupščinski Dolenjski list, št. 19/86, 16/90, Uradni list RS, št. 35/93, 50/97, 61/98, 18/00, 7/02, 59/04 in 82/04) ter
– vse zakonodaje in predpisov v zvezi s prostorom.
V skladu z odločbo Ministrstva za okolje in prostor št. 35409-149/2005 IL z dne 27. 1. 2006 je v postopku izdelave lokacijskega načrta za kamnolom Vrhpeč treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje.
 
III. Nosilci nalog in njihove obveznosti pri financiranju priprave lokacijskega načrta
Pripravljavec lokacijskega načrta je Občina Trebnje skupaj z županom Občine Trebnje in s strokovnimi službami.
Pripravljavec poskrbi, da nosilec strokovnih aktivnosti, ki vodi postopek priprave in sprejemanja lokacijskega načrta:
– izdela tekstualni in grafični del lokacijskega načrta v skladu z zakonşkimi in podzakonskimi akti in sprejetim programom priprave,
– pridobi smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
– sodeluje na organizirani javni obravnavi ter v vseh postopkih sprejemanja lokacijskega načrta,
– opredeli se do strokovnega mnenja o zbranih pripombah, kar bo podlaga za odločanje in sprejemanje lokacijskega načrta.
Naročnik in investitor vseh strokovnih podlag ter lokacijskega načrta je CGP, Cestno in gradbeno podjetje, d.d. Ljubljanska cesta 47, 8000 Novo mesto, ki zagotovi vsa sredstva za izdelavo, strokovnih podlag, geodetskega načrta ter lokacijskega načrta.
Načrtovalec lokacijskega načrta (v nadaljnjem besedilu: načrtovalec) je K.A.B., d.o.o. iz Novega mesta.
 
IV. Nosilci urejanja prostora
Državni organi oziroma organi lokalnih skupnosti ter nosilci javnih pooblastil, ki v skladu z Zakonom o urejanju prostora predstavljajo nosilce urejanja prostora in ki v konkretnem postopku priprave lokacijskega načrta odločajo ali soodločajo o zadevah urejanja prostora, so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za okolje, Vojkova 1b, Ljubljana,
2. ELES, Elektro – Slovenija d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana,
3. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo, Sektor za rudarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana,
4. Zavod za gozdove Slovenije, OE Novo mesto, Gubčeva ulica 15, Novo mesto
5. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek območja spodnje Save, Novi trg 9, Novo mesto,
6. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Novo mesto, Skalickega 1, Novo mesto,
7. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Novo mesto, Adamičeva 2, Novo mesto,
8. JP Elektro Ljubljana d.d., DE Novo mesto, Ljubljanska 7, Novo mesto,
9. Komunala Trebnje d.o.o., Goliev trg 9, Trebnje,
10. Telekom Slovenije, PE Novo mesto, Novi trg 7a, Novo mesto,
11. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto,
12. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za upravljanje, vzdrževanje in varstvo cest, Območje Novo mesto, Ljubljanska cesta 47, 8104 Novo mesto,
13. Slovenske železnice, Javna agencija za železniški promet RS, Kopitarjeva ulica 5, 2000 Maribor,
14. Krajevna skupnost Dol. Nemška vas.
Če se v postopku priprave lokacijskega načrta ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se njihove smernice in mnenja pridobijo v postopku.
Nosilci urejanja prostora morajo v 30 dneh od prejema vloge in dokumentacije za pridobitev smernic in mnenj posredovati svoje smernice in soglasja pisno, sicer se šteje, da pogojev nimajo in zato njihovo sodelovanje in mnenje k predlogu lokacijskega načrta ni potrebno.
V primeru, da smernice nekaterih nosilcev urejanja prostora ne bodo podane, mora načrtovalec lokacijskega načrta kljub temu upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte.
 
V. Način pridobitve strokovnih rešitev
Rešitve se izdelajo na podlagi analize prostora, pridobljenih smernic in analize le-teh, priporočil s prostorske konference ter ob upoštevanju programskih izhodišč, določenih v II. točki tega programa priprave.
 
VI. Seznam potrebnih strokovnih podlag in način njihove pridobitve
Pri izdelavi strokovnih podlag in lokacijskega načrta je treba upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in vsa druga gradiva, relevantna za izdelavo naloge s področja prostorskega razvoja, varstva okolja, ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine. Za izdelavo lokacijskega načrta se uporabijo kartografske podlage, ki morajo biti usklajene s katastrskimi podatki in jih pridobi naročnik lokacijskega načrta, ter podlage iz veljavnih prostorskih sestavin občinskih prostorskih aktov.
Pred izdelavo predloga lokacijskega načrta se izdelajo naslednje strokovne podlage:
– idejna zasnova načrtovane sanacije, izdelana na način, ki vključuje vse funkcionalne, urbanistične, krajinske, arhitekturne in okoljevarstvene rešitve in ureditve z ustreznim poročilom in utemeljitvijo;
– idejna zasnova novih energetskih, vodovodnih, komunalnih in drugih infrastrukturnih priključkov in ureditev;
– idejna zasnova zaščite, prestavitve in ukinitve obstoječih energetskih, vodovodnih in drugih komunalnih priključkov in ureditev;
– idejna zasnova rešitev in ukrepov za preprečitev negativnih vplivov na okolje, kulturno dediščino in trajnostno rabo naravnih dobrin, za omilitev vplivov na rastlinske in živalske vrste;
– idejna zasnova rešitev in ukrepov za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– prikaz vplivnega območja pričakovanih posameznih vrst vplivov načrtovanih objektov na okolico;
– celovito presojo vplivov na okolje;
– morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale iz smernic nosilcev urejanja prostora, po potrebi tudi strokovne podlage v zvezi z ukrepi v času gradnje.
Podlaga za izdelavo predloga lokacijskega načrta je geodetski načrt izdelan v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04). Predlog lokacijskega načrta mora vsebovati tudi podatke o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic.
 
VII. Postopek in roki za pripravo lokacijskega načrta
Postopek priprave in sprejemanja lokacijskega načrta bo potekal po naslednjem terminskem planu:
– strokovne službe Občine Trebnje organizirajo in izvedejo prostorsko konferenco v roku najmanj 14 dni pred sprejetjem tega programa priprave;
– predlog LN se dostavi na Občino Trebnje v roku 60 dni po pridobitvi in uskladitvi s smernicami nosilcev urejanja prostora;
– župan Občine Trebnje sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi predloga LN; sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS;
– javna razgrnitev predloga LN se izvede na sedežu Občine Trebnje ter KS Dolenja Nemška vas in traja trideset dni po dnevu objave sklepa o javni razgrnitvi iz prejšnje alinee; javna razprava o predlogu LN se izvede v KS Dolenja Nemška vas in v času trajanja javne razgrnitve;
– občani, organi in organizacije, skupnosti ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti so obveščeni o javni razgrnitvi na krajevno običajen način; svoje pisne pripombe lahko podajo v času trajanja javne razgrnitve predloga LN;
– s predlogom LN se seznani Občinski svet Občine Trebnje, ki zavzame tudi dokončno stališče do pripomb, če strokovne službe in župan ocenijo, da so pripombe take narave, da je z njimi Občinski svet nujno potrebno seznaniti;
– po zavzetih stališčih do pripomb in predlogov podanih v času trajanja javne razgrnitve ter na podlagi poročila nosilca strokovnih aktivnosti (izdelovalec LN) in strokovnih podlag občine, ki predhodno obravnavajo pripombe, predloge in poročilo izdelovalca LN;
– strokovne službe Občine Trebnje v roku 14 dni po sprejetju stališča do pripomb in predlogov iz prejšnje alinee naložijo izdelovalcu LN, da poskrbi za pripravo usklajenega predloga LN;
– župan Občine Trebnje posreduje usklajen predlog LN Občinskemu svetu Občine Trebnje v sprejem.
 
VIII. Objava programa priprave
Program priprave za lokacijski načrt za kamnolom Vrhpeč začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35003-00004/2005
Trebnje, dne 7. junija 2006
Župan
Občine Trebnje
Ciril Metod Pungartnik l.r.

AAA Zlata odličnost