Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2006 z dne 15. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2006 z dne 15. 6. 2006

Kazalo

2640. Program priprave sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta za območje urejanja BL – M4 – Spodnje Seliše, stran 6724.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1) in 30. člena Statuta Občine Bled – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 119/03) je župan Občine Bled sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta za območje urejanja
BL – M4 – Spodnje Seliše
1. člen
(Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga)
Območje na katerem so predvidene spremembe in dopolnitve Odloka o lokacijskem načrtu BL M-4, Spodnje Seliše predstavlja predvsem območje kareja S. Lokacijski načrt je bil sprejet v letu 2005, izvajanje ureditev se še ni pričelo. Razlog za pripravo sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta je v pobudi lastnika zemljišč na območju lokacijskega načrta, ki želi izvajati gradnjo objektov s povečanim gabaritom, vezano na racionalnost izrabe prostora in ekonomičnost gradnje, prav tako pa tudi dopolnitev načrtovanih programov in predvidenih dejavnosti.
Pravno podlago predstavlja Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr.) in Odlok o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana Občine Bled (Uradni list RS, št. 95/02).
2. člen
(Predmet in programska izhodišča)
Predmet izdelave spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta so poleg sprememb gabaritov objektov v kareju S tudi vse prostorske ureditve vezane na spremembe objektov in dejavnosti na območju zemljišč v lasti pobudnika.
V pobudi se predlaga sprememba gabaritov in povečanje kapacitet objektov v kareju S, s tem da se vključijo tudi nove dejavnosti (predvsem vodni programi), s katerimi se dopolni tako ponudba dejavnosti tega predela kot tudi ponudba dejavnosti kraja. Nove dejavnosti vnašajo v območje element vode, ki popestri in obogati zunanjo ureditev območja kareja. Preveri se možnost arhitekturnega preoblikovanja objektov znotraj kareja.
Program v največji možni meri zagotavlja ohranitev načrtovanih površin mirujočega prometa pod nivojem parterja ter omogoča kontinuirano pretakanje zelenih parkovnih površin v celotnem območju.
V postopku sprememb in dopolnitev akta se odloča na podlagi pripravljenih variantnih rešitev, ki se primerjajo v okviru postopka OLN.
Vezano na izbrano varianto je predmet obravnave v lokacijskem načrtu tudi določitev pogojev za:
– določitev pogojev za spremembo predvidene gradnje gospodarske infrastrukture:
– določitev pogojev za ev. spremembo komasacije stavbnih zemljišč v območju OLN;
– program opremljanja po 139. členu ZUreP-1.
Dne 12. 5. 2006 je bila organizirana tudi 1. prostorska konferenca, kjer so bila s strani navzočih podana sledeča priporočila:
– razmerje med zelenimi in grajenimi površinami naj se ne spreminja;
– preveri naj se predlagana višina objektov v odnosu odmikov in insolacije;
– preveri naj se oblikovna izhodišča posameznih objektov veljavnega akta (ravne strehe);
– preveri naj se možnost izrabe termalnih voda.
3. člen
(Meja območja OLN)
Meja območja OLN je določena v kartografskem delu prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana Občine Bled (Uradni list 95/02). Vse spremembe se načrtujejo znotraj teh površin.
4. člen
(Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci)
Postopek priprave in sprejemanja OLN vodi pripravljavec: Občina Bled, Občinska uprava, Oddelek za okolje in prostor.
Naročnik strokovnih podlag in spremembe in dopolnitve občinskega lokacijskega načrta je Veletekstil d.d., Leskoškova 10, Ljubljana.
Izdelovalec variant in izdelovalec sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta je Načrtovalec Kontura d.o.o. Bled, Črtomirova 6a, Bled. Le-ta na podlagi priporočil s 1. prostorske konference, pridobljenih smernic in analize le-teh pripravi najmanj dva variantna predloga spremembe in dopolnitve akta.
Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave načrta dajejo smernice za načrtovanje in mnenja k dopolnjenemu predlogu so:
1. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Kranj, Bleiweisova 34, Kranj;
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, Ljubljana;
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, M. Vadnova 5, 4000 Kranj;
4. Zavod RS za varstvo narave, območna enota Kranj, Tomšičeva 9, Kranj;
5. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, območna enota Kranj, Tomšičeva 7, Kranj;
6. Telekom Slovenije d.d., Regionalna enota TK omrežja zahod, Center skrbništva TK kabelskega omrežja, Stegne 19, 1547 Ljubljana, oziroma Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj;
7. Elektro Gorenjska d.d., Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj;
8. WTE d.o.o., Ljubljanska 4, 4260 Bled.
9. Infrastruktura d.o.o., Rečiška cesta 2, 4260 Bled;
10. Telemach d.o.o., Kidričeva 41, 4270 Jesenice;
11. Adriaplin, podjetje za distribucijo zemeljskega plina d.o.o., Dunajska c.7, Ljubljana;
12. Občina Bled, Oddelek za gospodarske javne službe, Cesta Svobode 13, 4260 Bled;
13. Krajevna skupnost Bled.
Organizacije oziroma nosilci javnih pooblastil morajo v postopku priprave lokacijskega načrta sodelovati tudi s predložitvijo podatkov o lastnem infrastukturnem omrežju.
Če se bo izkazalo, da bo potrebno pridobiti še dodatne smernice in mnenja organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, bodo le-te pridobljene med postopkom.
Pristojni nosilci urejanja prostora so dolžni v skladu z 29. in 33. členom ZUreP-1 v roku 30 dni podati smernice za načrtovanje in mnenje k dopolnjenemu predlogu. Rok za izdelavo smernic je lahko daljši, če tako določa kateri od zakonov, ki opredeljujejo delovanje nosilcev urejanja prostora, vendar ne daljši od zakonsko določenega.
5. člen
(Seznam potrebnih strokovnih podlag)
Predhodno pripravljene strokovne podlage in veljavna urbanistična dokumentacija, ki se mora upoštevati pri izdelavi OLN:
– prostorske sestavine dolgoročnega in družbenega plana občine Bled (Uradni list RS, št. 95/02);
– OLN BL M-4, Spodnje Seliše (Uradni list RS, št. 7/06);
– podatki o naravnih lastnostih prostora;
– podatki o obstoječih infrastrukturnih vodih in napravah;
– drugi pomembni elementi obdelave (veljavne urbanistične rešitve sosednjih območij,
– upoštevanje minimalnih tehničnih standardov za urejanje območij te namembnosti).
Načrtovalec bo izdelal vse potrebne dodatne strokovne podlage skladno s 7. členom ZUreP.
6. člen
(Način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve bodo izbrane izmed variantnih strokovnih rešitev, ki jih bo izdelal načrtovalec.
7. člen
(Navedba in način pridobitve geodetskih podlag)
Spremembe in dopolnitve OLN se v kartgrafskme delu izdelajo na geodetski načrt, izdelan v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04).
8. člen
(Roki za postopek sprejemanja OLN)
+---------------------------------------------------+----------------------+
|– pridobitev smernic                |30 dni od prejema   |
|za načrtovanje                   |vlog         |
|                          |           |
+---------------------------------------------------+----------------------+
|– pridobitev sklepa                |30 dni od prejema   |
|o presoji plana                  |vloge         |
|                          |           |
+---------------------------------------------------+----------------------+
|– izdelava variantnih rešitev           |januar 2007      |
|in priprava predloga                |           |
|                          |           |
+---------------------------------------------------+----------------------+
|– druga prostorska konferenca           |februar 2007     |
|                          |           |
+---------------------------------------------------+----------------------+
|– sklep župana o pričetku             |februar 2007     |
|javne razgrnitve                  |           |
|                          |           |
+---------------------------------------------------+----------------------+
|– javna razgrnitev in javna obravnava       |30 dni – marec 2007  |
|                          |           |
+---------------------------------------------------+----------------------+
|– obravnava osnutka predloga na občinskem svetu  |marec 2007      |
|                          |           |
+---------------------------------------------------+----------------------+
|– priprava strokovnih stališča do pripomb in    |marec 2007      |
|predlogov                     |           |
|                          |           |
+---------------------------------------------------+----------------------+
|– izdelava dopolnjenega predloga          |15 dni        |
|                          |           |
+---------------------------------------------------+----------------------+
|– pridobitev mnenj                 |30 dni        |
|k dopolnjenemu predlogu              |           |
|                          |           |
+---------------------------------------------------+----------------------+
|– priprava usklajenega               |15 dni po prejemu   |
|predloga                      |mnenj         |
|                          |           |
+---------------------------------------------------+----------------------+
|– obravnava usklajenega              |           |
|predloga in sprejem odloka             |           |
|                          |           |
+---------------------------------------------------+----------------------+
|– ter objava v uradnem glasilu           |maj-junij 2007    |
|                          |           |
+---------------------------------------------------+----------------------+
9. člen
(Obveznosti v zvezi s financiranjem)
Investitor OLN je Veletekstil d.d. Leskoškova 10, Ljubljana.
10. člen
(Končna določba)
Ta program priprave se uradno objavi, začne pa veljati takoj.
Št. 35001-8/2005
Bled, dne 8. junija 2006
Župan
Občine Bled
Jože Antonič l.r.

AAA Zlata odličnost