Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2006 z dne 15. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2006 z dne 15. 6. 2006

Kazalo

2661. Pravilnik o povračilu stroškov šolskega prevoza otrokom s posebnimi potrebami, stran 6750.

Na podlagi 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI-UPB3 (Uradni list RS, št. 98/05, ZOFVI-UPB4), 56. člena Zakona o osnovni šoli – UPB2 (Uradni list RS, št. 70/05) in 16. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski svet Občine Dobrepolje na 36. redni seji dne 7. 6. 2006 sprejel
P R A V I L N I K
o povračilu stroškov šolskega prevoza otrokom s posebnimi potrebami
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje in postopke za uveljavljanje, ter način izračunavanja višine povračila stroškov šolskega prevoza otrokom s posebnimi potrebami iz proračunskih sredstev Občine Dobrepolje.
2. člen
Upravičenci do sredstev po tem pravilniku so:
– starši oziroma skrbniki otrok s posebnimi potrebami, ki jim odločba o usmeritvi v skladu z zakonodajo odreja pravico do brezplačnega prevoza v šolo oziroma zavod, ki izvaja prilagojen izobraževalni program osnovne šole,
– v izjemnih primerih tudi starši oziroma skrbniki otrok s posebnimi potrebami, ki so vključeni v predšolsko izobraževanje, in jim povračila stroškov prevoza iz kraja prebivališča do kraja šolanja ni mogoče zagotoviti v skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 54/00),
– v izjemnih primerih tudi starši oziroma skrbniki otrok s posebnimi potrebami, ki so vključeni v srednješolsko izobraževanje.
Otroci, ki se jim povračajo stroški prevoza, morajo imeti stalno prebivališče v Občini Dobrepolje.
3. člen
Povračilo stroškov prevoza se določi na osnovi dejansko prevoženih kilometrov na relaciji dom upravičenca –vzgojno izobraževalni zavod – dom upravičenca, in sicer za število dni v mesecu, ko je otrok prisoten pri pouku, ter v skladu z Uredbo o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (Uradni list RS, št. 142/04, 7/05, 60/05 in 26/06). Število dni prisotnosti pri pouku v posameznem mesecu upravičenci izkažejo s potrdilom šole oziroma zavoda.
Za otroke s posebnimi potrebami, ki so vključeni med tednom v zavod za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, se povračilo stroškov prevoza določi na osnovi dejansko prevoženih kilometrov – dom upravičenca – v izobraževalni zavod – dom upravičenca za dejansko število dni v mesecu, ko se opravi prevoz v zavod in iz zavoda, v skladu z Uredbo o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (Uradni list RS, št. 142/04, 7/05, 60/05 in 26/06).
Možno je tudi povračilo stroškov mesečne vozovnice, če otrok s posebnimi potrebami lahko uporablja sredstva organiziranega javnega prevoza.
Občina v dogovoru s starši oziroma skrbniki lahko organizira poseben prevoz namenjen otrokom s posebnimi potrebami, če bi se to izkazalo za ekonomsko upravičeno.
Za julij in avgust se povračila stroškov prevozov v šolo ne izplačuje.
4. člen
Finančna sredstva se upravičencem dodelijo na podlagi pogodbe, v kateri občina in starši oziroma skrbniki otrok s posebnimi potrebami opredelijo:
– način prevoza,
– dostavo potrdil prisotnosti pri pouku in
– povračilo stroškov za tekoče šolsko leto.
Sredstva se upravičencem nakazujejo mesečno na njihov osebni račun, in sicer najkasneje do 15. v mesecu za pretekli mesec.
Pogodba se sklene oziroma podpiše ob začetku vsakega šolskega leta na podlagi pismene vloge upravičenca, ki ji je potrebno priložiti potrdilo o vpisu za tekoče šolske leto, ob prvem uveljavljanju pravice do povračila stroškov pa tudi odločbo o usmeritvi otroka s posebnimi potrebami in ob preveritvah novo odločbo, če je bistveno spremenjena.
V primeru, da se vloga za povračilo stroškov prevoza nanaša na predšolski oziroma srednješolski izobraževalni program, o njeni upravičenosti, na podlagi utemeljenega predloga strokovne službe občine, odloči župan.
Strokovna služba oblikuje predlog za odobritev povračila stroškov prevoza v šolo za predšolskega otroka oziroma srednješolca na podlagi mnenja strokovne komisije o usmerjanju in ostalih dokazil iz drugega odstavka tega člena.
Strokovna služba lahko zahteva tudi druga dokazila, ki se v posameznem primeru izkažejo nujna za utemeljitev predloga.
Če upravičenec uveljavlja povračilo stroškov za dodatno število prevoženih kilometrov zaradi zaposlitve izven kraja šolanja otroka oziroma zaradi dela v turnusu, mora za to predložiti ustrezna dokazila.
5. člen
Upravičenci do povračila stroškov prevoza otrok s posebnimi potrebami morajo o morebitnih spremembah, ki bi lahko vplivale na višino povračila v roku 7 dni obvestiti občinsko upravo.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 600-2/06
Dobrepolje, dne 7. junija 2006
Župan
Občine Dobrepolje
Anton Jakopič l.r.

AAA Zlata odličnost