Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2006 z dne 15. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2006 z dne 15. 6. 2006

Kazalo

2679. Program priprave Občinskega lokacijskega načrta za območje urejanja CR 10/11 Prule-Špica, za del območja urejanja CT 58 Prule, za del območja urejanja VS 2/2 Trnovo in za del območja urejanja VR 1/2 Ob Ljubljanici, stran 6765.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 in 58/03 – ZZK-1; ZUreP-1) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) sprejemam
P R O G R A M P R I P R A V E
Občinskega lokacijskega načrta za območje urejanja CR 10/11 Prule-Špica, za del območja urejanja CT 58 Prule, za del območja urejanja
VS 2/2 Trnovo in za del območja urejanja VR 1/2 Ob Ljubljanici
1. člen
S tem programom priprave se podrobneje določajo programska izhodišča, vsebina strokovnih podlag, način pridobitve strokovnih rešitev in geodetskih podlag za pripravo Občinskega lokacijskega načrta za območje urejanja CR 10/11 Prule-Špica, za del območja urejanja CT 58 Prule, za del območja urejanja VS 2/2 Trnovo in za del območja urejanja VR 1/2 Ob Ljubljanici (v nadaljevanju: OLN), subjekti, ki sodelujejo pri pripravi OLN, ter roki priprave posameznih faz OLN.
2. člen
Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga
(1) Ocena stanja, urbanistična dokumentacija in razlogi za pripravo novega OLN:
Obravnavano območje se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja v mestnem središču (Uradni list SRS, št. 13/88 in Uradni list RS, št. 21/90, 16/91, 35/92, 15/93, 61/94, 34/96, 22/98, 68/99, 77/02, 69/03) ter z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V1 Rudnik (Uradni list SRS, št. 6/88, 18/88 (popravek) in Uradni list RS, št. 40/92, 9/95, 11/95, 63/99, 28/00, 102/01 in 85/02 – odločba US) in z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V2 Trnovo – Tržaška cesta (Uradni list SRS, št. 6/88, 18/88 in Uradni list RS, št. 40/92, 5/93, 11/95, 40/97, 52/97, 65/98, 60/99, 63/99, 60/01, 85/02 – odločba US, 89/02 in 79/04).
Določila navedenih dokumentov obravnavajo celotno območje urejanja CR 10/11 Prule-Špica kot urbanistični spomenik. Neposredno območje Špice (funkcionalna enota 2) je namenjeno površinam za rekreacijo ob vodi. Ureja se kot oblikovan mestni park.
Območje zahodno od tega območja (funkcionalna enota 1) je v celoti namenjeno stanovanjem.
Skrajno zahodno območje Špice spada med krajevne parke z obvezno prednostno izrabo za otroško igrišče (funkcionalna enota 3).
Območje urejanja CT 58 Prule je po veljavnih prostorskih ureditvenih pogojih prav tako urbanistični spomenik. Opredeljeno je kot distribucijska ulica, kjer so predvidene ureditve za promet.
Veljavni prostorski ureditveni pogoji za območje urejanja VR 1/2 Ob Ljubljanici, morfološka enota 9/1, dovoljujejo ureditev peš poti na bregu Ljubljanice, gradnjo mostov – brvi preko Ljubljanice za pešce in kolesarje, dodatne ureditve ob peš poti (počivališča, elementi za trim), ureditev pristanišč in pomolov za čolne, urejanje zelenih površin, vodnogospodarske ureditve in vzdrževanje vodotoka. Posegi v prostor morajo zagotoviti ohranitev avtohtone obrežne vegetacije.
Določila dokumentov za del območja urejanja VS 2/2 Trnovo obravnavajo območje kot javno zelenje, kjer je dovoljena ureditev javnih zelenih površin, ureditev zelenja ob prometnih objektih, ureditev območij vrtičkov v skladu s predpisi o vrtičkarskem redu in mikrourbana oprema. V obvodnih pasovih, 6 m od gornjega roba brežine vodotoka, je dovoljena le ureditev peš poti, kolesarske steze in zasaditev drevoreda. Znotraj 20 m pasov z obeh strani vodotokov je možna gradnja objektov in naprav za potrebe komunale, prometa in zvez, vodnogospodarske ureditve. Na Ljubljanici se predvidevajo le vzdrževalna dela. Drevesna in grmovna rast je gručasta in dovoljuje nemoten dostop do reke.
Današnje stanje v prostoru ni v skladu z določili veljavnih ureditvenih pogojev. Prevladujejo zanemarjenost, zmeda in naključne, tudi nasilne ureditve. Nekoč priljubljena točka Ljubljančanov je sedaj neprivlačna tako zaradi pomanjkljivih prostorskih ureditev kot zaradi nekvalitetnega programa. Objekti na Špici v funkcionalni enoti 2 so v zelo slabem stanju, zato jih je smiselno v celoti porušiti in jih nadomestiti z novimi kot sestavni del ureditve mestnega parka z novim programom in gostinsko ponudbo.
Pri tem pa se je treba izogibati naključnim ureditvam kljub temu, da utegnejo odgovarjati določilom ureditvenih pogojev. Izkazuje se in to so potrdili tudi rezultati javnega natečaja za ureditev obrežnega prostora Ljubljanice in Gruberjevega prekopa, da je treba območje Špice urejevati na osnovi kompleksne rešitve, kjer bodo poudarjeni in usklajeni vsi vidiki možne rabe tega prostora. Ustrezen poudarek v tej rešitvi bo dobila zlasti lega tega prostora na razvodju Ljubljanice in Gruberjevega prekopa ter možnosti povezave programa na območju z vodnogospodarskimi ureditvami za potrebe plovbe.
Načrtovana nova ureditev bi prispevala k večji urejenosti prostora, s celovito urbanistično rešitvijo bi kompleksno zaokrožila in uredila del mestnega središča ter omogočila ustreznejšo rabo prostora, kot jo dovoljuje danes veljavni urbanistični dokument.
(2) Pravna podlaga
Pravna podlaga za pripravo OLN sta ZUreP-1 in Dolgoročni plan občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 za območje Mestne občine Ljubljana (Uradni list SRS, št. 11/86 in Uradni list RS, št. 23/91, 71/93, 62/94, 33/97, 72/98, 13/99, 26/99, 28/99, 41/99, 79/99, 98/99, 31/00, 36/00, 59/00, 75/00, 37/01, 63/02, 52/03, 70/03-odločba US, 64/04, 69/04) ter srednjeročni družbeni plan Občine Ljubljana Center za obdobje 1986-1990 (Uradni list SRS, št. 3/87, 27/88, 32/88, 43/88 in Uradni list RS, št. 11/92, 6/93).
3. člen
Predmet in programska izhodišča OLN
(1) Predmet OLN:
Predmet OLN je celovita programska in prostorska ureditev območja CR 10/11 Prule-Špica, del območja urejanja CT 58 Prule, del območja urejanja VS 2/2 Trnovo in del območja urejanja VR 1/2 Ob Ljubljanici ter določitev lokacijskih pogojev za zunanjo ureditev, novogradnjo, pristanišče, vstopno izstopno mesto ob Ljubljanici in za izgradnjo ustrezne prometne, komunalne in energetske infrastrukture.
(2) Programska izhodišča OLN:
Na obravnavanem območju je predvidena ureditev mestnega parka s turistično ponudbo in priložnostnimi kulturnimi prireditvami, ki bodo dopolnile programsko pestrost tega območja. Posegi in ureditve bodo vzpostavili stik z vodo ter povečali ekološko pestrost.
Pozidava:
Ob cesti Prule se locira manj intenzivna zazidava z ustreznim spremljajočim programom pristanišča z gostinskim programom in javnimi sanitarijami v zaprtem objektu. Ostale površine se namenijo različnim parkovnim ureditvam, ureditvi javnega otroškega igrišča ter ureditvi manjšega avditorija. Kot sestavni del parkovne ureditve območja se uredi tudi pristanišče ob Gruberjevem prekopu, ki naj presega zgolj funkcionalno rešitev. Predvideni zaprti objekt je možno podkletiti ter klet povezati s pristaniščem z neposrednim izhodom proti Gruberjevem prekopu. Vsi bregovi vodotokov morajo biti brezpogojno dostopni za javno rabo.
Za realizacijo predlagane ureditve je treba porušiti vse objekte na zemljišču parc. št. 25/14, 25/35, 25/36, 25/37, 28/25 k.o. Prule.
Promet:
Vse obodne ceste se ohranijo v sedanjih gabaritih. Lokalni motorni promet naj se ureja po principu prometnih zank, ki dopuščajo dovoze in destimulirajo tranzitni motorni promet. Dostava do objekta je predvidena s ceste Prule. Z obrežij je treba umakniti mirujoči promet. Parkiranje osebnih vozil naj bo v stiku ceste in obrežja prepovedano. Pri zagotavljanju parkirnih mest za novozgrajene površine je treba upoštevati naslednje normative:
– 1 parkirno mesto/30 m neto poslovne površine,
– 1 parkirno mesto/4 sedeže ali 1 m točilnega pulta v gostinskem lokalu.
Nepozidane površine območja urejanja bodo urejene kot peščeve površine. Na območju Špice ni predviden kolesarski promet. Ta poteka samo po ulici Prule in preko brvi, ki je namenjena peš in kolesarskemu prometu.
Predvidena je ureditev vstopno-izstopnega mesta za turistične ladje ob Ljubljanici ter ureditev pristanišča za trajnejše priveze na levem bregu Gruberjevega prekopa z možnostjo rasti pristanišča proti Karlovškem mostu. Vse vodne ureditve bodo dostopne z vzdolžne pešpoti, ki poteka neprekinjeno ob obeh nabrežjih in se navezuje na obstoječe nabrežne poti.
Ureditve morajo biti prilagojene gibanju fizično oviranih oseb.
Predvidena prometna ureditev in vse vodne ureditve bodo preverjene in dopolnjene s smernicami nosilcev urejanja prostora in z usmeritvami strokovnih podlag.
Komunalna ureditev:
Novogradnja bo priključena na komunalne naprave skladno s smernicami nosilcev urejanja prostora.
Varovanje okolja:
Predvidijo se zasaditve in ureditve vegetacije na način, ki spodbuja cirkulacijo zračnih mas čez območje urejanja in na način, ki povečuje bioočiščevalne sposobnosti zelenih površin.
Upoštevajo se pogoji iz Odloka, ki ureja varovanje vodnih virov, določi se stopnja zaščite pred hrupom ter predvidijo posegi in merila za varovanje pred prekomernim hrupom. Opredelijo se pogoji za zagotovitev čistosti zraka. Preveri se osončenje novih in posledice izgradnje novih objektov glede na osončenje obstoječe zazidave.
Ukrepi in posegi za varovanje okolja se predvidijo v skladu s smernicami nosilcev urejanja prostora in z merili in pogoji, določenimi s predpisi.
Varovanje naravne in kulturne dediščine:
Za celotno območje velja:
– Odlok o razglasitvi Šempetrskega, Poljanskega in Karlovškega predmestja za kulturni in zgodovinski spomenik ter naravno znamenitost (Uradni list RS, št. 18/90 in 27/91),
– Odlok o razglasitvi struge reke Ljubljanice ter njenega pritoka Ljubije, vključno z bregovi, in območja stare struge Ljubljanice, za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 115/03).
Načrtovani posegi morajo biti usklajeni s smernicami nosilcev urejanja.
Ostale usmeritve:
Določi se etapnost posegov.
Opredeli se pogoje za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
4. člen
Ureditveno območje OLN
Ureditveno območje OLN zajema površine območja urejanja CR 10/11 Prule-Špica, del območja urejanja CT 58 Prule, del območja urejanja VS 2/2 Trnovo in del območja urejanja VR1/2 Ob Ljubljanici. Ureditveno območje omejujejo na severu cesta Prule, na vzhodu Gruberjevo nabrežje in desni breg Gruberjevega prekopa, na zahodu Trnovski pristan in Prulski most ter na jugu struga reke Ljubljanice in struga Gruberjevega prekopa. Velikost območja OLN je cca 64.455 m2. Ureditveno območje se v fazi izdelave dokumenta lahko spremeni.
5. člen
Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi prostorskega akta
Nosilci urejanja prostora:
1. JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o. (Področje oskrbe z vodo, Področje odvajanja odpadnih voda,
2. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana,
3. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana,
4. MOL, MU Oddelek za gospodarske javne službe in promet,
5. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje (Urad za okolje, Urad za upravljanje z vodami),
6. JP Elektro Ljubljana d.d., DEE Ljubljana mesto,
7. JP Energetika Ljubljana p.o. (Oskrba s plinom, Daljinska oskrba s toplotno energijo),
8. RS, Ministrstvo za obrambo (Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami – Izpostava Ljubljana, Uprava RS za zaščito in reševanje, Direktorat za obrambne zadeve – Sektor za civilno obrambo),
9. Telekom Slovenije d.d.,
10. Javna razsvetljava d.d.,
11. JP Snaga, d.o.o.,
12. RS, Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste,
Ostali sodelujoči:
13. MOL, MU Oddelek za gospodarjenje z zemljišči,
14. MOL, MU Oddelek za gospodarske dejavnosti in turizem.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da so potrebne njihove smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve.
6. člen
Potrebne strokovne podlage
Za izdelavo OLN se uporabijo kot strokovne podlage variantne rešitve urbanistično arhitektonske ureditve in ostala gradiva, ki so bila že izdelana za obravnavano območje. Dopolnijo se tako, da vsebujejo:
1. strokovne podlage in usmeritve za izdelavo OLN o naravnih lastnostih: geomorfoloških, hidroloških, seizmičnih lastnosti, klimatskih razmer in geomehansko ter geološko poročilo;
2. strokovne podlage in usmeritve za izdelavo OLN o ustvarjenih razmerah:
– vplivi, povezave in soodvisnosti s sosednjimi območji; značilnosti grajenega širšega prostora (gradbene linije, morfologija pozidave, tipologija objektov, gabariti objektov, ambientalne značilnosti območja, pomembne vedute, gostota pozidave, namembnost površin in objektov, razčlenitev in prikaz omejitev glede razvojnih možnosti ipd.),
– naravna dediščina,
– kulturna dediščina,
– parcelacija in lastništvo oziroma pravica uporabe in razpolaganja z objekti in zemljišči,
– zelene in parkovne površine,
– prometna ureditev;
3. variantne rešitve ureditve območja;
4. varovanje okolja (hrup, čistost zraka itd) in ocena osončenja izbrane variantne rešitve;
5. ostale strokovne podlage glede na zahteve nosilcev urejanja prostora in morebitne druge dodatne ekspertize in poročila (po dogovoru s prostorske konference).
7. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev
Za območje Špice bodo pridobljene štiri strokovne rešitve celovite urbanistično arhitektonske zasnove različnih avtorjev. Vse rešitve morajo upoštevati določila, ugotovitve in usmeritve strokovnih podlag in tako predstavljati celovito urbanistično rešitev območja OLN.
8. člen
Način pridobitve geodetskih podlog
Digitalni geodetsko-katastrski načrt pridobi Oddelek za urbanizem MU MOL iz uradne evidence Geodetske uprave RS. Mestna občina Ljubljana pridobi še reambuliran posnetek, ki mora biti uradno potrjen. Geodetski načrt mora vsebovati tudi kote vencev obstoječe zazidave ob območju, kjer bo pridobljena celovita urbanistično arhitektonska zasnova.
9. člen
Roki za pripravo OLN
Sprejem predloga OLN je predviden eno leto po izbrani in potrjeni variantni rešitvi. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
10. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem OLN
Naročnik in plačnik izdelave OLN je Mestna občina Ljubljana.
11. člen
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in prične veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3505-7/2006-1
Ljubljana, dne 29. maja 2006
Županja
Mestne občine Ljubljana
Danica Simšič l.r.

AAA Zlata odličnost