Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2006 z dne 15. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2006 z dne 15. 6. 2006

Kazalo

2710. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev za prostorsko celoto Občine Ljutomer za območje Občine Veržej in posebej na dveh manjših zaokroženih območjih naselja Veržej, stran 6816.

Na podlagi 31. in 43. člena in v povezavi s 17. in 34. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, popravek 8/03), 22. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) ter Statuta Občine Veržej (Uradni list RS, št. 37/99, 65/00 in 11/01) je župan Občine Veržej sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev za prostorsko celoto Občine Ljutomer za območje Občine Veržej in posebej na dveh manjših zaokroženih območjih naselja Veržej
1. člen
S tem programom priprave se podrobneje določijo programska izhodišča, ureditveno območje, sodelujoči v postopku, roki priprave in obveznosti financiranja pri pripravi sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev za prostorsko celoto Občine Ljutomer na dveh manjših zaokroženih območjih naselja Veržej.
2. člen
(Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo lokacijskega načrta)
Občina želi določiti gradbene pogoje za individualno stanovanjsko gradnjo in gradnjo manjših obrtnih objektov. Prav tako želi z noveliranjem veljavnega odloka pravno formalno omogočiti izvedbo drugih ureditev, ki jih odlok s sedanjo vsebino ne obravnava.
Izhodišče za pripravo navedenih sprememb je Odlok o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana Občine Ljutomer za obdobje 1986 do 2000 in družbenega plana Občine Ljutomer za obdobje 1986 do 1990 za območje Občine Veržej, dopolnjen v letu 2001 (Uradni list RS, št. 89/04).
3. člen
(Predmet in programska izhodišča)
Predmet naloge je izvedba parcelacije in komunalne opreme za dve območji na vzhodnem robu naselja Veržej, ki se nahajata znotraj poselitvenega območja naselja. Območji sta namenjeni za individualno stanovanjsko gradnjo in gradnjo manjših objektov za mirno obrtno dejavnost v kombinaciji s stanovanjem. Predvidi se tudi potrebna prometna, komunalna in energetska infrastruktura, ki bo navezana na obstoječo občinsko infrastrukturo.
Plan bo podal osnovne oblikovalske in funkcionalne pogoje, kot so tipologija zazidave, regulacijske črte, gabariti. Namembnost objektov bo določena načelno. Upoštevan bo pogoj, da se v območje umestijo take obrtne in poslovne dejavnosti, za katere ne bo treba izdelati poročila o vplivih na okolje.
V primeru večjih odstopanj ali v primeru, da bo za predvidene dejavnosti glede na kapaciteto treba izdelati poročilo o vplivih na okolje, pa je predvidena sprememba plana.
4. člen
(Ureditveno območje)
Območji, ki ju za navedene dejavnosti opredeljujejo planski akti Občine Veržej, obsega naslednja zemljišča:
– območje A določajo parcele: 2185, 2186, 2187, v velikosti cca 1,35 ha;
– območje B določajo parcele: 2122/2 – 2122/5, 2124/2, 2125, 2126, 2127, v velikosti cca 1,10 ha.
V območje obdelave se lahko vključijo tudi sosednja območja, če se v okviru naloge ugotovi, da je to potrebno zaradi okoljskih ali funkcionalno ugodnejših rešitev.
5. člen
(Nosilci urejanja prostora)
Organi in organizacije, ki sodelujejo pri pripravi lokacijskega načrta in od katerih bodo v postopku priprave pridobljene smernice in mnenja na lokacijski načrt.
1. Elektro Maribor d.d., PE Elektro Murska Sobota
2. Telekom Slovenije, PE Murska Sobota
3. Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Murska Sobota
4. Zdravstveni inšpektorat RS, enota Murska Sobota
5. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, oddelek porečja reke Mure (M. Sobota)
6. Zavod RS za gozdove, Območna enota Murska Sobota, Ul. Arhitekta Novaka 17, 9000 Murska Sobota
7. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Kardeljeva ploščad 21, 1000 Ljubljana
8. Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor, Pobreška cesta 20/II, 2000 Maribor
9. Zavod za varstvo kulturne dediščine Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor
10. Komunalno stanovanjsko podjetje Ljutomer d.o.o., Ulica Rada Pušenjaka 9, 9240 Ljutomer
11. Mestni plinovodi d.o.o., Cesta ljudskih brigad 11, 1000 Ljubljana
12. Mestni plinovodi, Slomškova 33, 9000 Murska Sobota
13. Občina Veržej.
6. člen
(Seznam potrebnih strokovnih podlag in način njihove pridobitve)
Pri izdelavi spremembe plana mora biti upoštevana veljavna urbanistična in planska dokumentacija in predhodno izdelane strokovne podlage in usmeritve:
– geodetski načrt obstoječega stanja
– druge strokovne podlage, ki jih bodo v fazi pridobivanja smernic zahtevali posamezni nosilci urejanja prostora.
7. člen
(Navedba in način pridobitve geodetskih podlag)
Osnovna geodetska podlaga je digitalni katastrski načrt, ki ga izdelovalcu posreduje Občina Veržej.
8. člen
(Rok priprave lokacijskega načrta)
Postopek priprave in sprejema spremembe plana bo potekal po naslednjem terminskem planu:
– s pripravo osnutka prične izbrani načrtovalec po podpisu pogodbe oziroma po pridobitvi vseh potrebnih geodetskih podlag ter po izvedeni prvi prostorski konferenci;
– načrtovalec bo pripravil osnutek v roku 15 dni od objave Programa priprave in zaprosil smernice od navedenih nosilcev prostora;
– župan Občine Veržej sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka po izvedbi druge prostorske konference. Javna razgrnitev se objavi v Uradnem listu RS – predvidoma v mesecu juniju 2006;
– v času javne razgrnitve se izvede javna razprava na sedežu Občine Veržej.Občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani lahko podajo pisne pripombe v času trajanje javne razgrnitve;
– župan oziroma občinski svet zavzame stališče do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve na podlagi strokovnega mnenja izdelovalca spremembe plana in občinske strokovne službe, ki predhodno obravnava pripombe in predloge;
– v roku 15 dni po sprejetju stališča do pripomb in predlogov iz prejšnjega odstavka, izdelovalec poskrbi za pripravo usklajenega predloga oziroma dopolnitev in popravkov tistih sestavin, na katere so se nanašale utemeljene pripombe in predlogi in nanj zaprosi mnenja od pristojnih nosilcev urejanja;
– župan Občine Veržej posreduje usklajen in kompletiran predlog spremembe plana občinskemu svetu s predlogom, da ga obravnava ter sprejme v enofaznem postopku;
– Predaja končnega elaborata spremembe plana investitorju je predvidena do konca septembra 2006.
9. člen
(Obveznosti financiranja)
Finančna sredstva za plan zagotavlja Občina Veržej.
10. člen
(Končna določila)
Ta program priprave začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu.
Št. 350-09/06-11-OV
Veržej, dne 9. junija 2006
Župan
Občine Veržej
Drago Legen l.r.

AAA Zlata odličnost