Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2006 z dne 15. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2006 z dne 15. 6. 2006

Kazalo

2651. Program priprave za območje lokacijskega načrta Solzen, stran 6736.

Na podlagi 12. in 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 08/03 – popravek) in 18. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 3/00) sprejemam
P R O G R A M P R I P R A V E
za območje lokacijskega načrta Solzen
I. OCENA STANJA, RAZLOGI IN PRAVNA PODLAGA ZA PRIPRAVO LOKACIJSKEGA NAČRTA
1. člen
(1.1.) S tem programom priprave se opredelijo vsebina in obseg izdelave lokacijskega načrta Solzen (v nadaljevanju LN), postopek in roki priprave, seznam pristojnih nosilcev urejanja prostora, ki sodelujejo v postopku načrtovanja predvidene prostorske ureditve, pripravljavci in nosilci upravno-strokovnih aktivnosti ter zagotovitev potrebnih finančnih sredstev za izvedbo naloge.
LN mora biti izdelan v skladu s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04).
(1.2.) S sprejetjem prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 100/04) je predvideno novo poselitveno območje za potrebe stanovanjske gradnje. Razlog za pripravo LN je v večletni aktualni potrebi lokalne skupnosti po zagotovitvi zadostnih površin stanovanjske namembnosti.
(1.3.) Pravna podlaga LN je v veljavni zakonodaji, v zakonu o urejanju prostora – ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 100/04), sprejetem planskem aktu Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 76/03 in 32/04) in izvedeni prvi prostorski konferenci, ki je potekala dne 1. 6. 2006.
II. PREDMET IN PROGRAMSKA IZHODIŠČA LOKACIJSKEGA NAČRTA
2. člen
(2.1.) Predmet izdelave LN je nov občinski izvedbeni prostorski akt, ki se nahaja severozahodno od naselja Grahovo.
Za ureditveno območje kompleksne graditve Solzen je predvidena izdelava zazidalnega načrta, oziroma, v skladu z novim zakonom, lokacijskega načrta.
(2.2.) Območje je nepozidano, namenjeno zagotavljanju zadostnih stavbnih zemljišč, ki jih s širitvijo naselja Grahovo, zaradi obkroženosti z najkvalitetnejšimi kmetijskimi zemljišči, ne moremo zagotoviti.
III. OBMOČJE IZVEDBENEGA PROSTORSKEGA AKTA
3. člen
(3.1.) Obravnavano območje je opredeljeno v planskih dokumentih Občine Cerknica.
Območje Solzen je dvignjeno nad okoliškim terenom in se nahaja severno od regionalne ceste R1 – 212 in severozahodno od naselja Grahovo. Samo območje je na severu omejeno z gozdnim robom, na vzhodu, zahodu in jugu pa ga obkrožajo najboljša kmetijska zemljišča.
(3.2.) Površina območja znaša približno 11,5 hektara. Vsa zemljišča se nahajajo v k.o. Grahovo. Meja območje urejanja je razvidna iz grafičnega dela planskega akta.
Poleg plansko opredeljenega območja so sestavni deli tega LN tudi zemljišča izven območja LN, ki so potrebna za izvedbo omrežij gospodarske javne infrastrukture, potrebnih za komunalno opremljanje območja LN.
IV. NOSILCI UREJANJA PROSTORA, KI DAJEJO SMERNICE IN MNENJA, TER DRUGI UDELEŽENCI,
KI SODELUJEJO PRI IZDELAVI LN
4. člen
(4.1.) Občina Cerknica je kot pripravljalec prostorskega akta sklicala in vodila prostorsko konferenco pred sprejemom programa priprave. Na prostorsko konferenco, ki je bila dne 1. 6. 2006, so bili preko sredstev javnega obveščanja vabljeni zainteresirani predstavniki lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti z namenom pridobitve in uskladitve priporočil, usmeritev in njihovih legitimnih interesov.
(4.2.) Po sprejemu programa priprave bo pripravljalec pozval naslednje nosilce urejanja prostora, da v skladu z 29. členom Zakona o urejanju prostora v roku 30-ih dni podajo smernice in strokovne podlage za načrtovanje LN; hkrati s pozivom bo nosilcem urejanja prostora posredovan tudi program priprave.
(4.2.1.) Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1001 Ljubljana
(4.2.2.) Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Kardeljeva ploščad 21, 1000 Ljubljana
(4.2.3.) Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za upravljanje, vzdrževanje in varstvo cest, Tržaška 19, 1000 Ljubljana
(4.2.5.) Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Postojna, Kolodvorska 5, 6230 Postojna
(4.2.6.) Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Ljubljana, Kersnikova 3, 1000 Ljubljana
(4.2.7.) Elektro Ljubljana d.d., Ljubljana, Slovenska 58, 1000 Ljubljana
(4.2.8.) ELES, Elektro Slovenija d.o.o., Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana
(4.2.9.) Zavod za gozdove Slovenija, OE Postojna, Krajevna enota Cerknica, Čabranska ulica 1, 1380 Cerknica
(4.2.10.) Telekom Slovenije, Regionalna enota TK omrežja Zahod, Stegne 19, 1547 Ljubljana
(4.2.11.) Javno podjetje komunalna Cerknica d.o.o., Notranjska cesta 44, 1380 Cerknica.
Drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi LN:
– župan občine,
– občinski svet,
– odbor OS,
– drugi nosilci urejanja prostora, organi in organizacije, za katere se v postopku priprave LN izkaže, da rešitve posegajo v njihovo delovno področje.
V primeru molka nosilca urejanja prostora se šteje, da nima smernic, ki bi jih bilo potrebno upoštevati.
Pri pripravi LN so dovoljena tudi odstopanja od danih smernic, če so ta odstopanja v okviru zakona in osnovnih usmeritev iz smernic ter utemeljena z mnenjem druge strokovne institucije.
Na izdelan dopolnjen predlog LN pa morajo nosilci urejanja prostora v 30 dneh po prejemu vloge izdati ali utemeljeno zavrniti izdajo mnenja, sicer se šteje, da je mnenje dano.
Pri izdaji mnenja se preverja, kako je načrtovalec LN upošteval smernice. Zaradi drugačnih zahtev ni možno zavrniti izdaje mnenja.
V. VSEBINA IN OBSEG STROKOVNIH PODLAG
IN DRUGIH STROKOVNIH GRADIV
5. člen
LN se izdela na podlagi predohodno izdelanih strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv in sicer:
– povzetkov in usmeritev planskih aktov Občine Cerknica,
– temeljnega geodetskega elaborata in elaborata listin za identifikacijo posestnega stanja (geodetski načrt), po potrebi se za izdelavo LN izdelajo dodatne geodetske izmere predvsem za potrebe načrtovanja komunalnih in drugih ureditev izven območja urejanja,
– idejnih rešitev prometne, komunalne, energetske ter ostale infrastruktre, omrežij in naprav v in do (iz) območja, v kolikor to izhaja iz smernic nosilcev urejanja prostora,
– smernic in strokovnih podlag pristojnih nosilcev urejanja prostora in
– meritev ničelnih stanj, če to izhaja iz smernic nosilcev urejanja prostora.
Kolikor se med postopkom priprave lokacijskega načrta ugotovi, da je utemeljeno potrebno izdelati dodatne strokovne podlage se te pripravijo med postopkom; pridobi jih naročnik (pripravljavec).
VI. NAČIN PRIDOBITVE STROKOVNIH REŠITEV
IN GEODETSKEGA NAČRTA
6. člen
(6.1.) Strokovne rešitve prostorskih ureditev ter ostale strokovne podlage, ki jih pridobi naročnik pripravijo izbrani izvajalci.
(6.2.) Za strokovne rešitve prostorskih ureditev se ne izdelajo variantne rešitve.
(6.3.) Za območje obravnave z LN iz III. točke tega programa se skladno Pravilniku o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04) izdela geodetski načrt. Geodetski načrt pridobi naročnik.
VII. ROKI ZA PRIPRAVO LOKACIJSKEGA NAČRTA
7. člen
S tem programom priprave se določajo naslednji okvirni roki priprave in sprejemanja:
(7.1.) Prva prostorska konferenca opravljena dne 1. 6. 2006,
(7.2.) sprejem programa priprave po opravljeni prostorski konferenci in odločitvi ministrstva glede izvedbe celovite presoje vplivov na okolje,
(7.3.) strokovne podlage 60 dni po sprejetju programa priprave,
(7.4.) pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora 40 dni po sprejetju programa priprave,
(7.5.) druga prostorska konferenca štirinajst dni pred javno razgrnitvijo,
(7.6.) 30 dnevna javna razgrnitev LN in osnutek programa opremljanja,
(7.7.) obravnava predloga odloka (prva obravnava) na OS po javni razgrnitvi,
(7.8.) sprejem stališč do pripomb in predlogov 20 dni po zaključku javne razgrnitve,
(7.9.) izdelava dopolnjenega predloga 30 dni po zavzetju stališč do pripomb iz javne razgrnitve,
(7.10.) program opremljanja – (naročnik oziroma pripravljavec) 40 dni po zavzetju stališč,
(7.11.) pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora na dopolnjen predlog, 40 dni po izdelavi vi dopolnjenega predloga,
(7.12.) obravnava in sprejem dopolnjenega predloga (druga obravnava) na svetu OS 20 dni po pridobitvi mnenj,
(7.13.) priprava in objava sprejetega dokumenta 30 dni po sprejemu.
Roki posameznih faz se lahko podaljšajo v primerih časovnega zamika začetka postopka (smernice, prostorska konferenca), vsled planiranih aktivnosti občinskega sveta oziroma ponovne javne razgrnitve in javne obravnave.
VIII. OBVEZNOSTI V ZVEZI S FINANCIRANJEM IZDELAVE LOKACIJSKEGA NAČRTA
8. člen
Finančna sredstva za izdelavo LN, geodetskega načrta, strokovnih podlag in programa opremljanja se zagotovijo v proračunu Občine Cerknica.
IX. DOLOČITEV OBJAVE
9. člen
Ta program priprave začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-1/2006
Cerknica, dne 2. junija 2006
Župan
Občine Cerknica
Miroslav Levar l.r.

AAA Zlata odličnost