Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2006 z dne 15. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2006 z dne 15. 6. 2006

Kazalo

2654. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi zavoda kot lokalne turistične organizacije Občine Cerkno, stran 6741.

V skladu z določili Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo), 2. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96) in na podlagi 25. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 48/95) je Občinski svet Občine Cerkno na 22. redni seji dne 31. 5. 2006 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi zavoda kot lokalne turistične organizacije Občine Cerkno
1. člen
V prvem odstavku 3. člena Odloka o ustanovitvi zavoda kot lokalne turistične organizacije Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 65/00 in 50/05) (v nadaljevanju: odlok), se dejavnosti zavoda uskladijo z Uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02) in razširijo tako, da se glasijo:
»22.110 Izdajanje knjig
22.120 Izdajanje časopisov
22.130 Izdajanje revij in periodike
22.150 Drugo založništvo
22.220 Drugo tiskarstvo
22.240 Priprava za tisk
51.190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
52.472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami
52.481 Trgovina na drobno s športno opremo
52.486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki
52.488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.
52.620 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah
52.630 Trgovina na drobno zunaj prodajaln
55.100 Dejavnost hotelov in podobnih obratov
55.302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij
55.303 Dejavnost slaščičarn, kavarn
63.300 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti
67.130 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom
70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem
74.130 Raziskovanje trga in javnega mnenja
74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje
74.400 Oglaševanje,
74.810 Fotografska dejavnost
74.871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
74.873 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.
91.110 Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj
92.110 Snemanje filmov in video filmov
92.120 Distribucija filmov in video filmov
92.310 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
92.320 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
92.330 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov
92.340 Druge razvedrilne dejavnosti
92.400 Dejavnosti tiskovnih agencij
92.522 Varstvo kulturne dediščine
92.720 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.«.
2. člen
Črta se naslov in besedilo 14. in 15. člena.
3. člen
V 17. členu odloka se besedilo člena spremeni tako, da se po novem glasi:
»Zavod pridobiva sredstva za svoje delo s:
– sredstvi turistične takse, ki ga nameni zavodu ustanovitelj,
– finančno udeležbo članov in partnerjev v okviru posameznih nalog ali projektov,
– lastnimi prihodki iz naslova provizij za posredovanje turističnih storitev,
– lastnimi prihodki iz naslova prodaje lastnih turističnih aranžmajev,
– lastnimi prihodki iz naslova posredniške prodaje turističnih aranžmajev,
– lastnimi prihodki iz naslova posredništva pri prodaji raznovrstnih izdelkov,
– lastnimi prihodki iz naslova ostalega posredništva,
– lastnimi prihodki iz naslova organiziranja prireditev,
– lastnimi prihodki iz naslova prodaje publikacij in tiskovin,
– sredstvi iz naslova javnih razpisov,
– sredstvi nacionalne turistične organizacije za pospeševanje turizma,
– sredstvi iz naslova koncesijskih dajatev za prirejanje posebnih iger na srečo, ki so namenjena lokalnim skupnostim in jih ustanovitelj nameni zavodu,
– proračunskimi sredstvi občine,
– darili in dotacijami ter iz drugih virov.«.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-0002/2006-5
Cerkno, dne 31. maja 2006
Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l.r.

AAA Zlata odličnost