Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2006 z dne 15. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2006 z dne 15. 6. 2006

Kazalo

2650. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Dečkovo naselje – Drapšinova, stran 6733.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00 in 108/01) je župan Mestne občine Celje sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Dečkovo naselje – Drapšinova
I. SPLOŠNO
1. člen
S tem programom priprave se podrobneje določajo programska izhodišča, vsebina strokovnih podlag, način pridobitve in financiranja strokovnih rešitev in geodetskih podlag za pripravo Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Dečkovo naselje – Drapšinova, subjekti, ki sodelujejo pri pripravi IPA ter roki za posamezne faze priprave.
2. člen
Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga
S prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskimi sestavinami srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01) je predmetno območje obravnavano kot površine za stanovanjsko gradnjo in spremljajoče dejavnosti znotraj ureditvenega območja, katerega prostorsko urejanje opredeljuje Zazidalni načrt Dečkovo naselje.
Na obravnavanem območju je bila v zazidalnem načrtu predvidena in tudi izvedena gradnja vrtca. Zaradi negativnih demografskih gibanj je s 1. 9. 2003 prenehala delovati Enota Mehurček Vrtca Zarja in od takrat je stavba zapuščena. Oddelek za družbene dejavnosti Mestne občine Celje ocenjuje, da bodo z načrtovano strategijo vrtčevskega prostora v naslednjih letih zadostili potrebam za vzgojo predšolskih otrok. Hkrati pozivajo, da se pri novih načrtovanih soseskah predvidijo objekti za predšolsko vzgojo.
Lokacija se nahaja v soseski Dečkovo naselje in sicer med obstoječo starejšo blokovno pozidavo, individualnimi hišami, trgovino in novimi bloki. Komunalna opremljenost zemljišča je zadostovala za potrebe obratovanja vrtca. Zaradi ugodne lokacije območja na robu obstoječe stanovanjske soseske, v bližini centra soseske ter dobre dostopnosti do centra mesta, želi novi lastnik zemljišča na njem zgraditi nov stanovanjski blok. Ker se z investitorjevo namero spreminja osnovno namembnost območja, je potrebno na pobudo investitorja za obravnavano območje izdelati spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta ter podati nove pogoje za urejanje obravnavanega območja.
3. člen
Predmet, programska izhodišča in namen
Predmet sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Dečkovo naselje – Drapšinova je prostorska ureditev, ki bo podala urbanistično-arhitektonske pogoje za umestitev in gradnjo večstanovanjskega objekta na območju nekdanjega vrtca na Drapšinovi ulici.
Nova pozidava predstavlja interpolacijo v obstoječo stanovanjsko sosesko, zato je posebej pomembno, da tipologija in zasnova stanovanjske zazidave izhaja iz morfološke analize naselja ter upošteva značilnosti stanovanjske soseske in obstoječe grajene strukture. Zasnova mora biti kvalitetna, omogoča naj razvoj novih urbanističnih kvalitet ter vzpostavlja pogoje za oblikovanje kvalitetne arhitekture in prepoznavnosti naselja. Novi objekti naj bodo zasnovani tako, da se ohranja kakovost prostora in hkrati ne znižuje kvaliteta bivanja v soseski. Potrebno je zagotoviti tudi ustrezno količino, razmestitev in opremljenost zelenih površin in drugih javnih prostorov.
Pri programski zasnovi je potrebno poleg stanovanjske dejavnosti predvideti tudi možnost umestitve javnih programov, ki naj bodo locirani v pritlični etaži, in mirne poslovne dejavnosti.
Tipologija stanovanj naj bo razčlenjena po obliki in standardu, organizacija objektov naj omogoča prilagoditev zasnove za različne dejavnosti in uporabnike. V skladu s 3. členom Pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj (Uradni list RS, št. 125/03) je potrebno za vsako stanovanje na gradbeni parceli zagotoviti najmanj 1,50 parkirnega mesta oziroma manjkajoča parkirna mesta zagotoviti na drugih ustreznih površinah, ki so od stavbe oddaljene največ 200 m in je etažnim lastnikom omogočena njihova trajna uporaba.
Na prostorski konferenci so bila dana naslednja priporočila:
– MOC, Oddelek za družbene dejavnosti ocenjuje, da bo z načrtovano strategijo vrtčevskega prostora zadostil potrebam celjskih staršev za vzgojo predšolskih otrok. Kljub temu je potrebno pri novih načrtovanih soseskah predvideti objekte za predšolsko vzgojo.
– Objekt oziroma del novih površin naj se nameni javni funkciji. Dopušča se tudi ponovna oživitev vrtčevske dejavnosti.
– Pri pripravi urbanističnega osnutka naj se smiselno upoštevajo določila Uredbe o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04), predvsem del od 86. do vključno 95. člena.
– Novi objekti ne smejo bistveno spremeniti bivalnih pogojev prebivalcev v neposredni soseščini. Oblikovanje naj bo prilagojeno tipologiji obstoječega dela naselja in mora upoštevati značilnosti prostora ter obstoječe grajene strukture. Novi objekti morajo imeti vse potrebe po pripadajočih površinah (predvsem parkirne površine, zelene površine in površine za igro otrok) zagotovljene na svojem funkcionalnem zemljišču.
– Za novo zasnovo naj bo predvidena takšna tehnologija gradnje in organizacija gradbišča, da bo v času gradnje nemoteno potekal promet po obeh obodnih cestah ter da bodo v času gradnje negativni vplivi zmanjšani na najmanjšo možno mero.
– Pri programski zasnovi naj se prouči možnost umestitve javnih programov, lociranih predvsem v pritlični etaži in sicer takšnih, ki so združljivi s stanovanjskim značajem soseske.
4. člen
Okvirno ureditveno območje IPA
Predmet sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta so zemljišča s parcelnimi številkami 1219/30, 1219/50, 1219/52 in 1219/62, vse k.o. Spodnja Hudinja. Območje na severu omejuje Drapšinova, na jugu Šaranovičeva ulica, na zahodu pešpot ob bloku Drapšinova 5b in na vzhodu parkirne in dovozne površine za center soseske. Iz območja obravnave je izvzeto zaklonišče. V zazidalnem načrtu mora biti obravnavana navezava območja na širši prostor soseske in mesta.
II. NOSILCI UREJANJA PROSTORA IN DRUGI UDELEŽENCI
5. člen
Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja,
ter drugi udeleženci
Pobudnik in naročnik sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta je podjetje Arhinvest d.o.o., Stanetova 2, 3000 Celje. Izbrano projektantsko podjetje za izdelavo projekta je Gradbeništvo Božičnik, Stanko Božičnik s.p., Opekarniška cesta 1, 3000 Celje. Pripravljavec sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta je Mestna občina Celje – Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Sektor za prostorsko načrtovanje in evropske zadeve.
Pristojni nosilci urejanja prostora za izdajo smernic za izdelavo lokacijskega načrta so:
– Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Referat za promet in varovanje okolja, Trg celjskih knezov 8, Celje,
– Vodovod – kanalizacija, JP d.o.o., Lava 2a, Celje,
– Energetika Celje, JP d.o.o., Smrekarjeva 1, Celje,
– Elektro Celje, JP d.d., Vrunčeva 2a, Celje,
– ELES Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana,
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, Celje,
– Javne naprave, JP d.o.o., Teharska 49, Celje,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Območna pisarna Celje, Lava 11, Celje,
– Ministrstvo za obrambo – Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Celje, Dečkova 36, Celje.
V postopku izdelave IPA morajo nosilci urejanja v skladu z 29. členom ZUreP-1 podati smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve v roku 30 dni.
Organi in organizacije (nosilci urejanja) podajo mnenja na usklajeni predlog lokacijskega načrta (osnutek lokacijskega načrta, ki je že usklajen s stališčem Mestnega sveta do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve) v roku 30 dni. Če v predpisanem roku ne podajo smernic in mnenj, se šteje, da jih nimajo, oziroma, da se strinjajo s predlogom.
Če se v postopku priprave IPA ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodne smernice ter mnenja tudi drugih organov, ki zgoraj niso našteti, se le-te pridobe v postopku.
III. SEZNAM STROKOVNIH PODLAG IN DRUGE PREDHODNE AKTIVNOSTI
6. člen
Seznam potrebnih strokovnih podlag
Pri izdelavi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta je potrebno upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in druga gradiva s področja prostorskega razvoja, varstva okolja in ohranjanja narave, relevantna za izdelavo naloge:
– prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01),
– Zazidalni načrt Dečkovo naselje (proj. št. 11/83 RC TOZD Planiranje; Uradni list SRS, št. 14/86, Uradni list RS, št. 69/93, 70/95 in 67/01),
– Uredba o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04),
– Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04).
Prav tako je potrebno že v fazi izdelave prostorskega akta smiselno upoštevati določila predpisov s področja urejanja prostora in graditve objektov, še zlasti:
– Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj (Uradni list RS, št. 125/03),
– Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 97/03),
– Pravilnik o zahtevah za projektiranje objektov brez grajenih ovir (Uradni list RS, št. 110/02).
7. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve prostorske ureditve za obravnavano zemljišče skladno z določbami 158. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, v nadaljevanju ZUreP-1) izdela načrtovalec, ki izpolnjuje pogoje za pooblaščenega prostorskega načrtovalca na podlagi določb 130. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1, Uradni list RS, št. 110/02) in ga izbere pobudnik oziroma investitor. Investitor sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta je podjetje Arhinvest d.o.o., Stanetova 4, 3000 Celje. Le-ta zagotovi tudi idejne zasnove vseh tistih rešitev, ureditev in ukrepov, ki so odvisni od načrtovane prostorske ureditve in morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale iz smernic nosilcev urejanja prostora.
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta se pripravijo v skladu s 73. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) ter Pravilnikom o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04). Prostorski akt mora biti izdelan v digitalni obliki in predan pripravljavcu v dveh izvodih v tiskani in digitalni obliki. Digitalna verzija mora vsebovati tekstualni (doc ali. rtf) in grafični del (gif,.shp ali. dwg).
8. člen
Pridobitev geodetskih podlag
Digitalni geodetski posnetek območja obdelave kot podlago za izdelavo IPA, si je izdelovalec dolžan pridobiti od pooblaščenega izvajalca na stroške investitorja. Geodetski načrt za izdelavo lokacijskega načrta mora biti v digitalni obliki in izdelan v skladu z 9. členom Pravilnika o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04).
IV. FAZE, ROKI IN FINANCIRANJE
9. člen
Faze in roki za pripravo IPA
Rokovno je priprava predloga IPA vezana na pogodbene obveznosti izbranega načrtovalca z investitorjem. Postopek priprave in sprejema sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta bo potekal po naslednjem terminskem planu:
– Prva prostorska konferenca je bila sklicana 11. maja 2006.
– Župan Mestne občine Celje s podpisom potrdi program priprave. Objava Programa priprave v Uradnem listu RS. (Medtem izbrani načrtovalec s strani pobudnika pripravi grafične podloge za pridobitev smernic).
– Nosilci planiranja na državni in lokalni ravni podajo v skladu z 29. členom ZUreP-1 smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve v roku 30 dni.
– Ob predpostavki, da so aktivnosti nosilcev planiranja opravljene v podanih rokih, pripravljavec skupaj z izbranim načrtovalcem pripravi predlog lokacijskega načrta za namen javne razgrnitve.
– 14 dni pred sprejemom sklepa o javni razgrnitvi se skliče druga prostorska konferenca.
– Župan sprejme sklep o javni razgrnitvi, ki se ga objavi v Uadnem listu RS.
– Izvede se javna razgrnitev predloga načrtovane prostorske ureditve z javno obravnavo na mastni četrti Dečkovo naselje in v prostorih Mestne občine Celje, ki traja 30 dni.
– Župan zavzame stališča do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve na podlagi strokovnega mnenja nosilca izdelave sprememb in dopolnitev ZN in občinske strokovne službe, ki predhodno obravnava pripombe in predloge.
– Mestni svet sprejme na predlog župana stališče do pripomb in predlogov podanih v javni razgrnitvi in javni obravnavi.
– Pripravljavec in načrtovalec pripravita usklajeni predlog prostorskega akta. Istočasno pripravljavec pozove nosilce planiranja na državni in lokalni ravni, da dajo mnenja k usklajenemu predlogu prostorskega akta; rok je 30 dni.
– Župan Mestne občine Celje posreduje, po predhodni obravnavi na Odboru za okolje in prostor ter komunalne zadeve, usklajeni predlog sprememb in dopolnitev ZN Mestnemu svetu s predlogom, da ga obravnava ter sprejme v I. obravnavi.
– Mestni svet obravnava in sprejme na predlog župana Odlok o spremembah in dopolnitvah ZN – II. obravnava.
– Objava odloka v Uradnem listu RS.
10. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem
Finančna sredstva za pripravo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta zagotovi pobudnik.
V. KONČNE DOLOČBE
11. člen
Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 35005-00010/2006 4000 SP
Celje, dne 26. maja 2006
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost