Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2006 z dne 15. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2006 z dne 15. 6. 2006

Kazalo

2700. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Trebnje za leto 2005, stran 6809.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odločba US, 9/96 – odločba US, 39/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odločba US, 74/98, 12/99 – odločba US, 16/99 – odločba US, 59/99 – odločba US, 70/00, 100/00 – odločba US, 87/01 – ZSam-1, 16/02 – Sklep US, 51/02, 108/03 – odločba US in 72/05), na podlagi 96. in 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT) in 19. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95, 80/98 in 119/05) je Občinski svet Občine Trebnje na 24. redni seji dne 6. 6. 2006 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Trebnje za leto 2005
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Trebnje za leto 2005, katerega sestavni del je bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja, z izkazom doseženih prihodkov in odhodkov, z ugotovitvijo presežka in njegovo razporeditvijo.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Trebnje za leto 2005 obsega:
+------------+----------------+------------+--------------+----------------+
|      |   Bilanca  |  Račun  |  Račun   |   Skupaj   |
|      |  prihodkov  | finančnih | financiranja |        |
|      |  in odhodkov | terjatev in|       |        |
|      |        |  naložb  |       |        |
+------------+----------------+------------+--------------+----------------+
|Prihodki  |2.981.189.732,77|      |       0|2.981.189.732,77|
|      |        |      |       |        |
+------------+----------------+------------+--------------+----------------+
|Odhodki   |2.696.439.960,68|      | 8.985.166,75|2.705.425.127,43|
|      |        |      |       |        |
+------------+----------------+------------+--------------+----------------+
|Primanjkljaj|        |      | 8.985.166,75|  8.985.166,75|
|      |        |      |       |        |
+------------+----------------+------------+--------------+----------------+
|Presežek  | 284.749.772,09|      |       0| 284.749.772,09|
|      |        |      |       |        |
+------------+----------------+------------+--------------+----------------+
3. člen
Presežek prejemkov nad izdatki za leto 2005 znaša 275.764.605,34 SIT in se prenaša v splošni sklad Občine Trebnje ter se lahko uporabi za pokrivanje obveznosti iz preteklih proračunskih let in za pokrivanje tekočih obveznosti v proračunskem letu 2006.
4. člen
Sprejmejo se zaključni računi Krajevnih skupnosti Občine Trebnje za leto 2005, ki obsegajo:
+------------+-----------------+------------------+------------+-----------+
|      |Bilanca prihodkov| Račun finančnih |  Račun  |  Skupaj |
|      |         |         |      |      |
+------------+-----------------+------------------+------------+-----------+
|      |  in odhodkov  |terjatev in naložb|financiranja|      |
|      |         |         |      |      |
+------------+-----------------+------------------+------------+-----------+
|Prihodki  |   330.772.036|         |      |330.772.036|
|      |         |         |      |      |
+------------+-----------------+------------------+------------+-----------+
|Odhodki   |   345.111.673|         |      |345.111.673|
|      |         |         |      |      |
+------------+-----------------+------------------+------------+-----------+
|Primanjkljaj|    14.339.637|         |      | 14.339.637|
|      |         |         |      |      |
+------------+-----------------+------------------+------------+-----------+
|Presežek  |        0|         |      |     0|
|      |         |         |      |      |
+------------+-----------------+------------------+------------+-----------+
Presežek odhodkov nad prihodki Krajevnih skupnosti za leto 2005 znaša 14.339.637 SIT in se pokriva iz sredstev splošnega sklada posameznih krajevnih skupnosti.
5. člen
Sprejme se zaključni račun Rezervnega sklada za leto 2005, ki obsega
------------------------------------------------
Prihodki              44.358.407,38
Odhodki               1.690.065,00
Primanjkljaj                  0
Presežek              42.668.342,38
------------------------------------------------
Presežek prihodkov nad odhodki Rezervnega sklada za leto 2005 znaša 42.668.342,38 SIT in se prenaša v sklad proračunske rezerve za leto 2006.
6. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 410-23/2006
Trebnje, dne 6. junija 2006
Župan
Občine Trebnje
Ciril Metod Pungartnik l.r.

AAA Zlata odličnost