Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2006 z dne 15. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2006 z dne 15. 6. 2006

Kazalo

2659. Odlok o komunalnem prispevku komunalne opremljenosti, ki se nanaša na oskrbo s pitno vodo v naselju Tisovec v Občini Dobrepolje, stran 6746.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 37/99), tretjega odstavka 146. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr.), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 117/04, 75/05) in Uredbe o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo (Uradni list RS, št. 117/04, 74/05) je Občinski svet Občine Dobrepolje na 36. seji dne 7. 6. 2006 sprejel
O D L O K
o komunalnem prispevku komunalne opremljenosti, ki se nanaša na oskrbo
s pitno vodo v naselju Tisovec
v Občini Dobrepolje
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
– Vodovodni sistem je vodovodni sistem v naselju Tisovec, ki zagotavlja oskrbo uporabnikov v naselju Tisovec, s pitno vodo.
– Zavezanec je investitor oziroma lastnik objekta, ki se priključuje na javni vodovodni sistem Tisovec.
– Komunalni prispevek je komunalni prispevek, ki se nanaša na oskrbo s pitno vodo.
– Komunalna infrastruktura predstavlja vodovodni sistem Tisovec.
2. člen
S tem odlokom se določi merilo za odmero komunalnega prispevka v naselju Tisovec v Občini Dobrepolje in ga plačujejo zavezanci za plačilo komunalnega prispevka.
Stroški opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo, ki se nanaša na oskrbo s pitno vodo, so določeni na podlagi Programa opremljanja oskrbe z vodo v naselju Tisovec.
II. OPREMLJENOST STAVBNEGA ZEMLJIŠČA
3. člen
Če s prostorskimi akti ali s programi opremljanja stavbnih zemljišč ni drugače določeno, velja za komunalno opremljeno stavbno zemljišče, za katerega je v oddaljenosti do 150 m od roba gradbene parcele, zagotovljen priključek na vodovodno omrežje.
III. IZRAČUN IN ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
4. člen
Komunalni prispevek se odmeri za vsako odjemno-merilno mesto.
Komunalni prispevek, izračunan na način iz 5. člena tega odloka, se revalorizira z indeksom rasti cen na drobno glede na izhodiščne cene iz tega odloka, ki veljajo na dan 1. 6. 2006.
5. člen
Komunalni prispevek se zavezancu odmeri glede na stroške komunalne infrastrukture na dva kriterija:
– povprečno površino gradbene parcele v naselju Tisovec in
– povprečno neto tlorisno površino stavbe v naselju Tisovec.
6. člen
Višina komunalnega prispevka je določena na osnovi izračuna v Programu opremljanja oskrbe z vodo v naselju Tisovec (str. 13, varianta C3) in znaša 693.764,10 SIT.
Določi se enotna višina komunalnega prispevka za vse zavezance z upoštevanjem faktorjev, ki so navedeni v 7. členu tega odloka.
IV. OPROSTITVE IN OLAJŠAVE
7. člen
Glede namembnosti objekta se pri izračunu višine komunalnega prispevka uporabljajo naslednji faktorji udeležbe:
+-----------------------------+----------+
|Dejavnost          |  Faktor|
|               |     |
+-----------------------------+----------+
|– proizvodna dejavnost,   |   0,90|
|industrija          |     |
|               |     |
+-----------------------------+----------+
|– obrtna dejavnost      |   0,70|
|               |     |
+-----------------------------+----------+
|– gostinska dejavnost    |   1,00|
|               |     |
+-----------------------------+----------+
|– stanovanjska gradnja    |   0,72|
|               |     |
+-----------------------------+----------+
|– turistično počitniški   |   1,00|
|objekti           |     |
|               |     |
+-----------------------------+----------+
8. člen
Zavezancu za plačilo komunalnega prispevka, ki odmerjeni znesek prispevka poravna v enkratnem znesku, se prizna popust v višini 2%.
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka z vlogo lahko zaprosi za obročno odplačevanje komunalnega prispevka, vendar rok za dokončno poplačilo ne more biti daljši kot eno leto od datuma izdaje odločbe o plačilu komunalnega prispevka.
V primeru obročnega odplačila komunalnega prispevka, je zavezanec dolžan z Občino Dobrepolje skleniti pogodbo o obročnem odplačevanju. Notarsko overjena pogodba se vpiše kot breme v zemljiški knjigi pri zemljiškoknjižnem vložku v lasti zavezanca.
9. člen
Za gradnjo javne gospodarske infrastrukture, socialnih in neprofitnih stanovanj se komunalni prispevek ne plača.
Za gradnjo javnih objektov, katerih investitor je uporabnik občinskega proračuna, predvsem:
– gasilskih domov,
– kulturnih in športnih objektov,
– otroških vrtcev,
– drugih objektov posebnega javnega interesa,
se prispevek odmeri, vendar z odločbo na podlagi sklepa občinskega sveta v celoti ali delno oprosti plačila komunalnega prispevka.
V. POSTOPEK ODMERE
10. člen
Zavezanec je dolžan plačati komunalni prispevek pred izdajo Soglasja k priključitvi na vodovodni sistem, oziroma za objekte, za katere se bo izdalo gradbeno dovoljenje, pred izdajo le-tega.
Odločbo o odmeri komunalnega prispevka izda občinska uprava na zahtevo zavezanca. Dokazilo o plačilu komunalnega prispevka odmerjenega na osnovi odločbe, je osnova za izdajo soglasja k priključitvi, katerega izda upravljavec vodovoda, oziroma osnova za izdajo gradbenega dovoljenja.
11. člen
Odmerjeni komunalni prispevek zagotavlja investitorju priključek na vodovodno omrežje s tem, da stroške izgradnje vodovodnega priključka, ter vsa dela, ki izhajajo iz naslova gradnje le-tega, nosi zavezanec.
12. člen
Sredstva, zbrana po tem odloku, so sredstva občinskega proračuna.
VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
13. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35103-02/05-OP
Videm, dne 7. junija 2006
Župan
Občine Dobrepolje
Anton Jakopič l.r.

AAA Zlata odličnost