Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2006 z dne 13. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2006 z dne 13. 6. 2006, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2566. Zakon o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT)
2567. Zakon o društvih (ZDru-1)
2568. Zakon o sladkovodnem ribištvu (ZSRib)
2569. Zakon o biocidnih proizvodih (ZBioP)
2570. Zakon o pogojih za pridobitev lastninske pravice fizičnih in pravnih oseb držav kandidatk za članstvo v Evropski uniji na nepremičninah (ZPPLPKEU)
2571. Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih (ZSZN-1)
2572. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem jamstvenem in preživninskem skladu Republike Slovenije (ZJSRS-E)
2573. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu novih sort rastlin (ZVNSR-A)
2574. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (ZUODNO-F)
2575. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji (ZSOVA-B)
2576. Zakon o dopolnitvi Zakona o zaščiti prič (ZZPrič-A)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2624. Uredba o plačilih za kmetijska gospodarstva zaradi neugodnih naravnih razmer za leto 2006

MINISTRSTVA

2625. Pravilnik o službeni izkaznici in znački pooblaščene osebe Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije
2626. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o priznanjih policije
2627. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec maj 2006

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2628. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, maj 2006

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2577. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Krško za leto 2006

OBČINE

Celje

2578. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč za območje Mestne občine Celje
2579. Odlok o dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in o dobavi zemeljskega plina tarifnim odjemalcem ter o distribuciji toplote v Mestni občini Celje
2580. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu rekreacijskega centra »Na Golovcu«
2581. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Zgornja Hudinja
2582. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za območje Bukovžlak SV-1
2583. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi v k.o. Brezova

Črnomelj

2584. Program priprave za občinski lokacijski načrt Podcenter za ravnanje z odpadki in deponija inertnih odpadkov Vranoviči

Grosuplje

2585. Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta za razširitev pokopališča v Grosupljem
2586. Odlok o organiziranju in izvajanju socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Grosuplje
2587. Odlok o razglasitvi mlina pri graščini Brinje za kulturni spomenik lokalnega pomena
2588. Sklep o ponovni javni razgrnitvi predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta gospodarska cona sever
2589. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 47/22, k.o. Slivnica

Kranj

2590. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Kranj za leto 2005
2591. Sklep o uvrstitvi direktorja v plačni razred

Kuzma

2592. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Kuzma
2593. Odlok o predkupni pravici Občine Kuzma na nepremičninah

Moravske Toplice

2594. Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Moravske Toplice

Mozirje

2595. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Mozirje
2596. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Mozirje za leto 2006
2597. Odlok o spremembi Odloka o grbu in zastavi Občine Mozirje
2598. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda za turizem, kulturo, šport in mladino Občine Mozirje
2599. Odlok o prenehanju Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta Občine Mozirje in volitve župana Občine Mozirje
2600. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta Občine Mozirje in volitve župana Občine Mozirje
2601. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta Občine Rečica ob Savinji in volitve župana Občine Rečica ob Savinji
2602. Odlok o prenehanju Odloka o določitvi volilnih enot za izvedbo volitev v sveta KS Mozirje in Rečica ob Savinji
2603. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Rečica ob Savinji
2604. Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Mozirje
2605. Sklep o ceni skrajšanega programa predšolske vzgoje v JVIZ Občine Mozirje OE Vrtec Mozirje

Nova Gorica

2606. Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja na območju Mestne občine Nova Gorica

Novo mesto

2607. Sklep o javni razgrnitvi predloga občinskega lokacijskega načrta Gabrje
2608. Sklep o javni razgrnitvi predloga občinskega lokacijskega načrta Brusnice

Postojna

2609. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Postojna
2610. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi območij krajevnih skupnostih v Občini Postojna
2611. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o opravljanju dejavnosti oskrbe s pitno vodo v KS Razdrto
2612. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi števila članov sveta KS in volilnih enot v krajevnih skupnostih Občine Postojna
2613. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Postojna za leto 2004
2614. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Postojna za leto 2005

Sveta Ana

2615. Odlok o zaključnem računu proračuna Občina Sveta Ana za leto 2005
2616. Odlok o dodelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Sveta Ana

Škofljica

2617. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola in vrtec Škofljica

Šmartno pri Litiji

2618. Odlok o programu opremljanja za območje individualne gradnje na obrobju osrednje urbane aglomeracije Velika Kostrevnica – del

Videm

2619. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Videm za leto 2006
2620. Sklep o izvzetju iz javnega dobra

Žiri

2621. Odlok o istovetnostnih simbolih in priznanjih Občine Žiri

Žirovnica

2622. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žirovnica za leto 2005
2623. Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena v Občini Žirovnica

Razglasni del

Sodni register

Vpisi po ZGD

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti