Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2006 z dne 13. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2006 z dne 13. 6. 2006

Kazalo

2586. Odlok o organiziranju in izvajanju socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Grosuplje, stran 6669.

Na podlagi 42., 43. in 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 36/04 – uradno prečiščeno besedilo), 6. člena Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 52/95, 2/98, 61/98, 19/99, 28/99 – popr., 127/03, 125/04 in 120/205), 28. člena Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/4 in 124/04) ter 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99 in 36/02) je Občinski svet Občine Grosuplje na 40. seji z dne 31. 5. 2006 sprejel
O D L O K
o organiziranju in izvajanju socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu
v Občini Grosuplje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa organiziranost socialnovarstvene storitve (v nadaljevanju: storitev) pomoč družini na domu in merila, po katerih se določita višina plačila za pomoč družini na domu in način izvajanja storitve.
2. člen
Pomoč družini na domu, ki se izvaja v obliki socialne oskrbe na domu, lahko upravičenci uporabijo v primerih invalidnosti in starosti ter v drugih primerih, ko oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo.
3. člen
Pomoč družini na domu na območju Občine Grosuplje organizira in izvaja Dom starejših občanov Grosuplje na podlagi neposredne pogodbe o izvajanju.
Ne glede na določila prejšnjega odstavka tega člena lahko Občina Grosuplje na podlagi ponudbe in povpraševanja podeli za javno službo pomoč družini na domu tudi koncesijo.
4. člen
Razpis za podelitev koncesije za organiziranje in izvajanje pomoči družini na domu razpiše pristojni občinski upravni organ v skladu z veljavnimi predpisi in tem odlokom. Razpiše se lahko tudi samo določena storitev pomoči družini na domu.
5. člen
Upravičenci in drugi zavezanci so dolžni plačati storitev socialne oskrbe na domu, oproščeni so le pod pogoji, ki jih določa ta odlok na podlagi veljavne zakonodaje.
Zavezanci za plačilo storitve po tem odloku so poleg upravičenca osebe, ki jih do upravičenca veže preživninska obveznost, ki izhaja iz zakonov ali pogodbenega razmerja.
II. UPRAVIČENCI
6. člen
Upravičenci do socialne oskrbe na domu so:
– osebe, stare nad 65 let, ki so zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, nesposobne za samostojno življenje,
– osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu,
– druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij,
– kronično bolne in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje,
– hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva.
III. VRSTA IN OBSEG STORITEV
7. člen
Socialna oskrba na domu se prilagodi potrebam posameznega upravičenca in obsega:
– gospodinjsko pomoč, kamor sodijo: priprava hrane, vzdrževanje stanovanjskih prostorov, čiščenje, pranje, likanje, postiljanje, nakupovanje, kurjava in druga dela po dogovoru z upravičencem,
– pomoč pri vzdrževanju osebne higiene,
– pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, kamor sodijo: družabništvo, preprečevanje osamljenosti, odtujenosti, strahu in predsodkov, pomoč za samopomoč, vzpostavljanje socialne mreže z okoljem in sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov ter priprava upravičenca ter njegove družine na institucionalno varstvo.
8. člen
Storitev pomoč družini na domu obsega:
– strokovno pripravo izvajanja storitve v obliki analize primera, priprave dogovora in kontakta z udeleženci v procesu nudenja pomoči, ki traja 8 ur na upravičenca oziroma 12 ur na par,
– neposredno izvajanje storitve, ki traja do 4 ure dnevno oziroma do 20 ur tedensko.
V izjemnem primeru je upravičenec lahko upravičen do storitve v večjem obsegu ur, vendar le po predhodnem dogovoru z izvajalcem storitve, socialno službo in občino.
IV. DOLOČANJE CENE STORITVE
9. člen
Cena storitve socialne oskrbe na domu se oblikuje po načinu, ki ga določa Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev in jo predlaga izvajalec storitve.
Ceno urne postavke potrdi s sklepom Občinski svet Občine Grosuplje.
Osnova za plačilo je cena storitve socialne oskrbe na domu. Storitev se zaračunava po dejansko opravljenih urah.
Cena storitve je sestavljena iz naslednjih elementov:
– stroški dela,
– materialni stroški,
– stroški amortizacije in investicijsko vzdrževanje za vozilo (se ne upoštevajo, če je v okviru materialnih stroškov vključena kilometrina).
V. VIŠINA PLAČILA STORITEV
10. člen
Upravičenci in drugi zavezanci so dolžni plačati stroške izvajanja storitve v višini veljavne cene storitve, zmanjšane za subvencijo občine, kot to določa zakon.
11. člen
Upravičenci, ki nimajo lastnih sredstev ali jim ta ne zadoščajo za plačilo stroškov storitev socialne oskrbe na domu in nimajo zavezancev, ki bi jih bili dolžni preživljati, lahko vložijo pri Centru za socialno delo Grosuplje zahtevo za delno ali celotno oprostitev plačila stroškov.
O delni ali celotni oprostitvi plačila storitev odloča Center za socialno delo Grosuplje po postopku in na način, kot je to določeno po predpisih o socialnem varstvu.
12. člen
Oprostitev plačila storitve je v skladu z zakonodajo odvisna od naslednjih meril:
– vrednosti opravljene storitve,
– višine ugotovljenega dohodka,
– meje socialne varnosti,
– plačilne sposobnosti.
Plačilna sposobnost upravičenca in zavezancev se ugotavlja tako, da se v dohodek upoštevajo vsi dohodki in osebni prejemki, ugotovljeni na način, ki ga določa Zakon o socialnem varstvu in Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev.
13. člen
Center za socialno delo Grosuplje upravičencu ali zavezancu lahko določi višjo oprostitev plačila storitve, kot bi jo ob upoštevanju meril, če upravičenec storitev nujno potrebuje in bi prišlo do ogrožanja njegovega zdravja in življenja, če mu storitev ne bi bila omogočena ali če to narekujejo posebne socialne razmere v katerih upravičenec živi.
14. člen
Če je uporabnik storitve, ki uveljavlja oprostitev plačila storitve pomoč družini na domu, lastnik nepremičnine, se mu lahko prepove odtujiti in obremeniti nepremičnino, katere lastnik je, v korist občine, ki zanj financira pomoč družini na domu, le v primeru izrecne zahteve občine, in če gre za nepremičnino, na kateri uporabnik storitve nima prijavljenega stalnega bivališča.
Občina mora zahtevo iz prejšnjega odstavka podati v roku 20 dni od prejema obvestila centra za socialno delo o tem, da vodi postopek, v katerem odloča o oprostitvi storitve pomoč na domu.
15. člen
Upravičenec ali zavezanec je dolžan center za socialno delo obvestiti o vsaki spremembi dejstev in okoliščin, ki so podlaga za odločitev o delni ali celotni oprostitvi plačila storitve pomoči družini na domu, v roku 15 dni od nastanka spremembe.
Če je upravičenec ali zavezanec pridobil pravico do delne ali celotne oprostitve plačila storitve na podlagi lažnih podatkov oziroma centra za socialno delo ni pravočasno obvestil o spremembi stanja, je dolžan vsa sredstva, do katerih ni bil upravičen, vrniti z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva, ko je neupravičeno pridobil oprostitev plačila oziroma doplačila storitve.
16. člen
Občina Grosuplje subvencionira storitev pomoč družini na domu v skladu z določili Zakona o socialnem varstvu, ki določa višino minimalne subvencije občine k ceni storitve in pokrivanja stroškov storitve upravičencem in zavezancem, ki so delno ali v celoti oproščeni plačila.
O preseganju in višini preseganja zakonsko določene subvencije občine k ceni storitve odloča Občinski svet Občine Grosuplje v okviru potrjevanja cene storitve.
VI. SKLEPANJE DOGOVOROV O NUDENJU POMOČI DRUŽINI NA DOMU
17. člen
Izvajalec storitve pomoč družini na domu in upravičenec oziroma uporabnik storitve skleneta dogovor o nudenju pomoči na domu. Dogovor vsebuje podatke o izvajalcu in uporabniku storitev, o vsebini in trajanju pomoči, o načinu plačila za opravljene storitve in opredeljuje obveznosti izvajalca in uporabnika.
Dogovor se obnavlja ob spremembi bistvenih elementov izvajanja storitve in sicer ob spremembi cene ter spremembi obsega in vsebine storitve.
18. člen
Izvajalec storitve pomoč družini na domu vodi evidenco:
– dogovorov,
– delovne naloge za socialne oskrbovalce s podatki: kdo izvaja storitev, komu se pomoč nudi, o vsebini pomoči, tedenskem obsegu pomoči in obdobju izvajanja pomoči,
– opravljenih poti (smeri in prevoženi kilometri),
– supervizijskih obravnav.
19. člen
Socialni oskrbovalci vodijo dnevnik dela, v katerega vpisujejo podatke o upravičencu, datumu obiska, opisu storitve in porabljenem času. Dnevnik dela mora praviloma s podpisom potrditi uporabnik storitve.
VII. KONČNA DOLOČBA
20. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 122-005/2006-02/mk
Grosuplje, dne 31. maja 2006
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l.r.

AAA Zlata odličnost