Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2006 z dne 13. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2006 z dne 13. 6. 2006

Kazalo

2570. Zakon o pogojih za pridobitev lastninske pravice fizičnih in pravnih oseb držav kandidatk za članstvo v Evropski uniji na nepremičninah (ZPPLPKEU), stran 6637.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o pogojih za pridobitev lastninske pravice fizičnih in pravnih oseb držav kandidatk za članstvo v Evropski uniji na nepremičninah (ZPPLPKEU)
Razglašam Zakon o pogojih za pridobitev lastninske pravice fizičnih in pravnih oseb držav kandidatk za članstvo v Evropski uniji na nepremičninah (ZPPLPKEU), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 30. maja 2006.
Št. 001-22-88/06
Ljubljana, dne 7. junija 2006
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O POGOJIH ZA PRIDOBITEV LASTNINSKE PRAVICE FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB DRŽAV KANDIDATK ZA ČLANSTVO V EVROPSKI UNIJI NA NEPREMIČNINAH (ZPPLPKEU)
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina zakona)
Ta zakon določa načine in pogoje, pod katerimi lahko fizične in pravne osebe iz države kandidatke za članstvo v Evropski uniji ter države kandidatke pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah v Republiki Sloveniji, če mednarodna pogodba ne določa drugače.
2. člen
(pomen izrazov)
V tem zakonu uporabljeni izrazi pomenijo:
a) fizična oseba države kandidatke je oseba, ki ima državljanstvo te države;
b) pravna oseba države kandidatke je oseba, ki ima svoj sedež v tej državi;
c) tujci oziroma tujke (v nadaljnjem besedilu: tujci) so fizične in pravne osebe države kandidatke;
d) država kandidatka za članstvo v Evropski uniji je država, ki ima z Evropsko unijo in njenimi državami članicami veljaven sporazum o pridružitvi ali stabilizacijsko-pridružitveni sporazum in ji je status države kandidatke dodelil Evropski svet.
2. NAČINI PRIDOBITVE LASTNINSKE PRAVICE
3. člen
(načini pridobitve)
Tujci lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah po tem zakonu na podlagi pravnega posla, dedovanja ali odločbe državnega organa.
3. POGOJI ZA PRIDOBITEV LASTNINSKE PRAVICE
4. člen
(vzajemnost)
Tujci in države kandidatke lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah, če obstaja vzajemnost.
Vzajemnost se ugotavlja v skladu z Zakonom o ugotavljanju vzajemnosti (Uradni list RS, št. 9/99).
4. KONČNA DOLOČBA
5. člen
(začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 720-01/06-15/1
Ljubljana, dne 30. maja 2006
EPA 849-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost