Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2006 z dne 13. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2006 z dne 13. 6. 2006

Kazalo

2585. Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta za razširitev pokopališča v Grosupljem, stran 6667.

Na podlagi 23. člena v povezavi s 175. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popravek) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99, 36/02) je Občinski svet Občine Grosuplje na 40. redni seji dne 31. 5. 2006 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta za razširitev pokopališča
v Grosupljem
1. člen
V Odloku o ureditvenem načrtu za razširitev pokopališča v Grosupljem (Uradni list SRS, št. 9/88 in Uradni list RS, št. 56/96) se v 1. členu dodata nova odstavka, ki se glasita:
»S tem odlokom se sprejme občinski lokacijski načrt Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta za razširitev pokopališča v Grosupljem, ki ga je izdelal Acer Novo mesto d.o.o. pod št. OLN-L5/2005 v aprilu 2006. Sestavljata ga tekstualni del in grafične priloge.
Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta za razširitev pokopališča v Grosupljem obsegajo:
– Predlog odloka,
– Kartografski del: načrt namenske rabe prostora, načrt ureditvenega območja, načrt umestitve načrtovane ureditve v prostor.
– Priloge: povzetek za javnost, izvleček iz strateškega prostorskega akta, obrazložitev in utemeljitev sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta, seznam strokovnih podlag, seznam sektorskih aktov in predpisov ter sprejetih aktov o zavarovanju, smernice nosilcev urejanja prostora, seznam parcel in lastnikov zemljišč, spis postopka, oceno stroškov.«.
2. člen
V 2. členu se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Ureditveno območje novih oziroma spremenjenih ureditev obsega severni, osrednji in jugovzhodni del območja pokopališča Grosuplje. Celotno območje spremembe UN meri 2,29 ha in vključuje zemljišča oziroma dele zemljišč s parcelnimi številkami: 2233, del ceste: 2233, 2091/4 del, 2095/1 del, 2095/3, 2235 del ceste, 2094/2, 2094/1, 2093/2, 2093/1, 2092/1, 2092/2, 2091/12, 2091/13, 2235, 2124, 2125, 2126, 2123, 2120, 2121, 2119, 2122, 2118, 2128 del, 2127 del, 2129 del, 2130 del, 2131 del, 2115/4 del, vse k.o. Grosuplje – naselje.«.
3. člen
V 3. členu se doda nov odstavek, ki se glasi:
»V okviru sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za razširitev pokopališča v Grosupljem so načrtovane ureditve:
– poslovilnega kompleksa s pripadajočimi zunanjimi in prometnimi ureditvami in priključki na obstoječo komunalno infrastrukturo;
– poslovno-storitvenega objekta skupaj s pripadajočimi zunanjimi ureditvami in priključki na komunalno infrastrukturo;
– in druge ureditve, kot: parkovne površine in parkirišče na severu, ob južnem in severnem robu parkovne površine;
– žarni zid s pripadajočo zunanjo ureditvijo, parkirišča na jugovzhodu skupaj s pločnikom ob »cesti ob pokopališču«, ureditev območja za raztros pepela.«.
4. člen
Vsebina 4. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Poslovilni kompleks na pokopališču:
Uredi se nov vhod z vhodnimi propilejami s »ceste ob pokopališču«. Predvidi se nov poslovilni objekt za vse vrste pogrebnih slovesnosti. Poslovilni in pomožni objekt se postavita zahodno od obstoječega objekta, vzporedno z dostopno potjo, pred objektoma se oblikuje tlakovana ploščad, na katere severnem delu se postavi stolp – navček z zvonom, na južnem delu pa se postavi steber z večnim ognjem. Južno od obstoječe mrliške vežice se v okviru drugih ureditev lahko postavi žarni zid.
Poslovilni objekt je pravokotne zasnove, tlorisnega gabarita 8,20 m x 17,70 m, s polkrožno apsido, tlorisnega gabarita 5,70 m x 2,75 m in z nadstreškom, ki pokriva površino 14,60 m x 5,65 m. Pomožni objekt – tlorisni gabarit je 8,20 m x 3,60 m.
Oba objekta naj bosta pritlična in naj imata ravno streho, z zaščito iz prodca. Streha je nad apsidnim delom nekaj višja. Konstrukcija obeh objektov in zvonika je AB, nadstrešnice pa kovinska. Zvonik je samostojna AB konstrukcija, vhodne propileje so kovinske in lesene. Fasade so kombinirane: steklo, kamen, omet.
Vhodne propileje se uredijo ob cesti ob pokopališču v dimenzijah 4.20 x 10.70 m (toleranca +, – 1.00 m v vzdolžni smeri in +, – 0.50 v prečni smeri), navček z zvonom se uredi na poslovilni ploščadi v dimenzijah 2.10 x 1.50 m (toleranca do +, – 0.50 m).
Žarni zid je samostojen objekt, izveden v armiranem betonu in oblečen v fasado iz kamna. Na sprednji strani zidu se predvidijo tlakovana pot, klopi ter zelena bariera (drevesa vzdolž poti).«.
5. člen
Poslovno-storitveni sklop:
Nov poslovno-storitveni objekt se uredi tako, da je v prostor obstoječih cest postavljen diagonalno, s čimer pred objektom tvori javnosti dostopno tržno površino, namenjeno pešcem (dostopi do objekta) in prodaji na prostem. Objekt naj se zasnuje kot enostaven pravokoten objekt, ki mora biti oblikovno in po uporabi materialov usklajen s pokopališkim kompleksom.
Poslovno-storitveni objekt naj bo tlorisnih gabaritov 15,00 m x 45,00 m. Izkoristek parcele za pozidavo naj bo največ do 40%. Pred objektom se oblikuje nadstrešnica, v širini od 1,60 m do 4,50 m. Objekt naj bo pritličen (vertikalni gabarit največ 3,60 m do horizontalnega strešnega venca). Objekt naj ima ravno streho, krito s pločevino ali z zaščito iz prodca, nadstrešnica naj bo kovinska. Streha je lahko tudi nizka dvo ali eno kapnica, ki mora biti skrita za horizontalnim strešnim vencem. Konstrukcija objekta je AB ali klasična zidana, konstrukcija nadstrešnice pa kovinska. Fasade so deloma steklene, obložene z umetnim kamnom oziroma ometane.
Z izbiro materialov, oblikovanjem in višino naj ta objekt ne prevlada nad kompleksom mrliške vežice in poslovilnega objekta na pokopališču.
V objektu se dovolijo naslednji programi: vrtni center in cvetličarna, pogrebna dejavnost, pisarne, trgovine in podobne mirne dejavnosti, ki so kompatibilne z dejavnostjo pokopališča. Kamnoseštvo kot obrt ter gostinska dejavnost se ne dovolita, dovoli pa se prodaja kamnoseških izdelkov.
6. člen
V 6. členu se doda novo besedilo, ki se glasi:
»V gozdiču na zahodnem delu pokopališča se predvidi prostor za raztros pepela in nova sprevodna pot. Zahodno od obstoječih grobnih polj se predvidijo nova grobna polja.
Na severnem delu kompleksa se na območju med železniško progo in lokalno cesto ter med poslovno-storitvenim sklopom uredi javna parkovna površina kot zeleni predprostor pokopališkega kompleksa, ob katerem se lahko uredijo parkirna mesta (na severni strani ob železniški progi in na južni, ob interni dovozni cesti). Na tem območju se zasadijo gruče dreves listavcev.
Vzdolž lokalne ceste se zasadi drevored, ki poteka ob parkovni površini (z možnostjo ureditve parkovnega parkirišča) od železniške proge do parkirišča pri pokopališču do južnega roba poslovno-storitvenega sklopa.
Pokopališče se načeloma (razen vhodov) ogradi z mrežno ograjo višine do 1,40 do 2,00 m (ob upoštevanju višinskih razlik terena). Iz ceste proti Spodnji Slivnici se predvidi manjša mikrourbana ureditev v smislu dostopa iz parkirišča v os pokopališča. Ureditev tega vhoda v pokopališče se predvidi usklajeno z oblikovanjem vhodnih propilej.«
7. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Izvedba spremembe UN se predvidi po posameznih tematskih ureditvenih sklopih, ki se lahko izvajajo ločeno in medsebojno neodvisno:
– sklop poslovilnega objekta na obstoječem pokopališču se uredi skupaj s pripadajočimi zunanjimi ureditvami in potrebnimi priključki na obstoječo komunalno infrastrukturo. Predvidi se uporaba obstoječih parkirišč;
– sklop poslovno-storitvenega objekta se uredi skupaj s pripadajočimi zunanjimi ureditvami (servisna dovozna cesta, parkirišča, zunanje tlakovane in zelene površine) in potrebnimi priključki na komunalno infrastrukturo;
– sklopi preostalih zunanjih ureditev pa obsegajo: žarni zid s spremljajočimi ureditvami, ureditev parkovne in parkirne površine na severu, ureditev parkirišča na jugovzhodu skupaj s pločnikom ob pokopališki cesti do vhodnih propilej in v nadaljevanju do območja za raztros pepela ter vzdolž celotnega območja za raztros pepela;
– ureditev območja za raztros pepela, postavitev ograje okrog celotnega pokopališča.«.
8. člen
V 10. členu se doda novo besedilo, ki se glasi:
»Prometno omrežje – ceste in parkirišča:
Po severnem robu območja pokopališča poteka obstoječa cesta – javna pot (JP 611151), ki se za potrebe tega odloka poimenuje »cesta ob pokopališču«. Ohrani se obstoječi sistem parkirišč in vmesne drevesne zasaditve. Od križišča s cesto proti Spodnji Slivnici do vhoda na pokopališče se vzdolž ceste uredi pločnik, ki se nadaljuje do začetka gozdička.
Po vzhodnem robu območja pokopališča poteka obstoječa lokalna cesta (LC 111401 Grosuplje–Malo Mlačevo) s pločnikom, ki se za potrebe tega odloka poimenuje »cesta proti Spodnji Slivnici«.
Za dostop do poslovno-storitvenega objekta se uredi interna dostopna cesta, ki se navezuje na lokalno cesto Grosuplje–M. Mlačevo.
Dostop na kmetijske površine in na parkirišče na severu območja se uredi ob železniški progi, ob njem se proti železniški progi postavi nizko odbojno ograjo za preprečitev dovoza vozil na progo ali zdrsa v obvodni jarek ob progi.
Parkirišča:
Nov poslovilni objekt na pokopališču se naveže na obstoječa parkirišča na severni strani (ob cesti ob pokopališču).
Nova parkirišča se uredijo ločeno za pokopališče in poslovno-storitveni objekt.
Nova parkirišča za potrebe razširitve pokopališča se uredijo ob »cesti proti Spodnji Slivnici«. Predvidi se ureditev večje parkovno urejene parkirne površine za približno 100 parkirnih mest in z dvema uvozoma s ceste proti Spodnji Slivnici.
Novo parkirišče se uredi tudi na severu – ob železniški progi. Dovoli se izraba parkovne površine za parkovno urejeno parkirišče, ki se uredi kot povozna zelenica, ozelenjena z drevesno vegetacijo. Uvoza – izvoza na parkirišče se uredita na severu (ob železniški progi) in na jugu (v območju uvoza – izvoza v poslovno-storitveni sklop).
Parkirišča za poslovno-storitveni objekt se uredijo na parceli tega objekta, ob interni dovozni cesti. Vsaj polovico potrebnih parkirnih mest (računano je približno 1 parkirno mesto na 30 m2 površine objekta, skladno s Tehničnimi normativi za projektiranje in opremo mestnih prometnih površin, Prometno-tehniški inštitut FAGG, Ljubljana 1991) se zagotovi na parceli (vsaj 11 parkirnih mest), preostala parkirna mesta pa se zagotavljajo na javnih parkiriščih.
Komunalna infrastruktura:
Elektroenergetsko omrežje: poslovilni objekt se napaja iz obstoječega omrežja, ki je že na območju pokopališča in se ustrezno podaljša do novega objekta. Za napajanje poslovno storitvenega objekta se izvede novo elektroenergetsko omrežje v podzemni izvedbi iz obstoječe trafo postaje.
Telekomunikacijsko omrežje: predvidi se izgradnja novega TK omrežja, do izgradnje kabelskega TK omrežja se lahko uporablja mobilna telefonija. Poslovno-storitveni sklop se priključi na obstoječe TK krajevno omrežje.
Vodovod: obstoječe omrežje se ohrani, uredijo se priključki za nove objekte.
Kanalizacija: obstoječe omrežje se ohrani, uredijo se priključki za nove objekte.
Odpadki: na območju urejanja se zbiranje odpadkov uredi s postavitvijo posod za odpadke, ki se postavijo na posebej urejena stojna mesta ob cestah, parkiriščih oziroma uvozih. Predviden je odvoz ločeno zbranih odpadkov v CERO Špaja Dolina.
Za ogrevanje poslovilnega objekta se uporablja plin, za kar se namesti vkopana cisterna v zelenico severno od predvidenega objekta.«.
9. člen
Za 11. členom se doda nov 11.a člen, ki se glasi:
»11.a člen
Rešitve in ukrepi za varovanje okolja ter trajnostne rabe naravnih dobrin
Tla
(1) Posegi v tla se izvedejo tako, da bodo prizadete čim manjše površine tal. Za začasne prometne in gradbene površine ter deponije se uporabijo infrastrukturne površine in površine, na katerih so tla manj kvalitetna.
(2) Pri gradnji se uporabljajo transportna sredstva in gradbeni stroji, ki so tehnično brezhibni ter le materiali, za katera obstajajo dokazila o njihovi neškodljivosti za okolje. S transportnih in gradbenih površin ter deponij gradbenih materialov je treba preprečiti emisije prahu z vlaženjem teh površin ob sušnem in vetrovnem vremenu. S teh površin je potrebno preprečiti tudi odtekanje vod na kmetijsko obdelovalne površine. Treba je predvideti nujne ukrepe za odstranitev in odlaganje materialov, ki vsebujejo škodljive snovi zaradi nezgod na tehnoloških površinah.
(3) Prst se odstrani in deponira ter uporabi za sanacijo degradiranih tal ter za urejanje zelenih in rekreacijskih površin. Prst se odstrani in premesti na drugo lokacijo tako, da ne pride do onesnaženja s škodljivimi snovmi in manj kvalitetnim materialom. Pri tem ne sme priti do mešanja mrtvice in živice, ki ne sme biti deponirana v kupih višjih od 1,20 m.
Usmeritve za varovanje in izboljšanje bivalnega in delovnega okolja)
Med gradnjo in po izgradnji načrtovanih objektov in ureditev je treba zagotoviti ukrepe za varstvo pred onesnaženjem zraka ter tal in vode, predvsem pa rešitve za odvodnjavanje vod s cestnih in parkirnih površin, tako, da bo preprečeno neposredno odtekanje onesnažene komunalne vode v tla, podtalje in površinske vode. Hrup in emisije v zrak, ki bodo povzročeni med gradnjo in med obratovanjem, morajo ostati pod normativno določenimi ravnmi.
Varstvo pred hrupom
Za zmanjšanje hrupa v času gradnje je treba zagotoviti, da bo med gradnjo uporabljena gradbena mehanizacija novejšega datuma in opremljena s certifikati o zvočni moči, ki ne smejo presegati predpisanih vrednosti. Pri transportu naj se uporabljajo čim manj hrupna vozila. Vsa hrupna dela naj se po možnosti izvajajo samo med 7. in 19. uro. Zvočni signali na gradbišču naj se uporabljajo le v nujnih primerih, motorji strojev pa naj brez potrebe ne obratujejo v prostem teku. Po izgradnji se območje spremembe UN obravnava kot 3. območje varstva pred hrupom po Uredbi o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05).
Pri projektiranju in izvedbi objektov so investitorji dolžni upoštevati tudi (Zakon o varstvu pred hrupom v naravnem in bivalnem okolju /ZVPH/ (Uradni list SRS, št. 41/04), Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04) in Uredbo o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 121/04).
Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Pri načrtovanju nove zazidave in vseh zaradi nje potrebnih ureditev je treba upoštevati določila odredbe o dimenzioniranju in izvedbi gradbenih objektov v potresnih območjih (Uradni list SRS, št. 18/63) za območje seizmične intenzitete VII. stopnje lestvice Mercalli – Cancan – Seiberg.
Zaklonišč, zaklonilnikov ali drugih zaščitnih objektov za zaščito pred posledicami naravnih in drugih nesreč ter pred vojnimi dejstvovanji glede na določbe zakona o obrambi in zaščiti (Uradni list RS, št. 15/91) ni potrebno predvideti.«.
10. člen
Za 11. členom se doda nov 11.b člen, ki se glasi:
»11.b člen
Zemljišča, ki pred izvedbo objektov in ureditev po teh spremembah UN in med izvedbo posameznih faz gradnje ne bodo zazidana oziroma urejena, se lahko uporabljajo za enak namen, kot so se uporabljala pred veljavnostjo tega odloka.«.
11. člen
Za 11. členom se doda nov 11.c člen, ki se glasi:
»11.c člen
Dovoljena odstopanja
1) Odstopanja od določil tega zazidalnega načrta so dovoljena v tlorisnih gabaritih objektov v poslovilnem kompleksu do + 10% in do – 20%, pri zunanjih ureditvah pa do +,- 20%, ob upoštevanju določil 4. člena tega odloka.
2) Odstopanja od določil tega zazidalnega načrta so dovoljena v tlorisnih gabaritih objekta v poslovno-storitvenem sklopu do – 40%, pri čemer naj se objekt postavi na gradbeno linijo, kot je prikazana na ureditveni situaciji, pri zunanjih ureditvah pa do +,- 20%, ob upoštevanju določil 5. člena tega odloka.
3) Odstopanja so dovoljena tudi pri kotah pritličij objektov, in so do +,- 0,50 m, lahko pa tudi do 1,00 m, če se ob izdelavi projektne dokumentacije podajo racionalnejše rešitve.
4) Pri realizaciji sprememb UN so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev, določenih s temi spremembami UN, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer poiščejo tehnične rešitve, ki so primernejše z oblikovalskega, prometno-tehničnega ali okoljevarstvenega vidika, s katerim pa se ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere.
5) Odstopanja od tehničnih rešitev iz prejšnjega odstavka ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi, z njimi morajo soglašati organi in organizacije, v delovno področje katerih spadajo ta odstopanja.«.
12. člen
Vsebina 12. člena se nadomesti, tako da se glasi:
»Sprememba ureditvenega načrta je na vpogled na Občini Grosuplje, Taborska cesta 2 in na Upravni enoti Grosuplje, Kolodvorska cesta 2.«.
13. člen
Vsebina 13. člena se spremeni tako, da se pravilno glasi:
»Prehodne in končne določbe
Z dnem uveljavitve tega odloka se za ureditveno območje spremembe UN iz 2. člena tega odloka šteje, da je spremenjen in dopolnjen občinski prostorski akt: odlok o Ureditvenem načrtu za razširitev pokopališča v Grosupljem (Uradni list SRS, št. 9/88 in Uradni list RS, št. 56/96 – sprememba).
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja pristojna urbanistična in gradbena inšpekcija.«.
14. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35003-0004/2005
Grosuplje, dne 31. maja 2006
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l.r.

AAA Zlata odličnost