Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2006 z dne 13. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2006 z dne 13. 6. 2006

Kazalo

2584. Program priprave za občinski lokacijski načrt Podcenter za ravnanje z odpadki in deponija inertnih odpadkov Vranoviči, stran 6665.

Na podlagi 30. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03 – uradno prečiščeno besedilo, št. 106/05 – spremembe in dopolnitve) in drugega odstavka 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) je župan Občine Črnomelj dne 1. junija 2006 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
za občinski lokacijski načrt Podcenter
za ravnanje z odpadki in deponija inertnih odpadkov Vranoviči
1. člen
Izhodišča, razlogi in pravna podlaga za pripravo OLN
Komunalni odpadki z območja občin Črnomelj in Semič so se okoli 20 let odlagali na komunalni deponiji Vranoviči. Po odločitvi, da se na območju jugovzhodne Slovenije uredi Center za ravnanje z odpadki v Leskovcu pri Novem mestu, sta se občini dogovorili, da se obstoječe odlagališče komunalnih odpadkov zapre, ob njem uredi podcenter za ravnanje z odpadki, preostanek razpoložljivih površin pa nameni za deponijo inertnih odpadkov.
Podcenter za ravnanje z odpadki (v nadaljevanju: PCRO) obsega zbirni center komunalnih odpadkov, pretovorno postajo s stiskalnico komunalnih odpadkov, spremljajoče objekte in ureditve (upravni objekt, garažo za stroje, tehtnico, parkirne površine) ter površine za kompostarno ali obdelavo organskih odpadkov. Za predvidene ureditve je bila pripravljena idejna zasnova, ki jo je izdelal TOPOS d.o.o., Dol. Toplice, pod št. IZ-31/05 v decembru 2005.
Za deponijo inertnih odpadkov se bo namenila površina, ki je bila po prvotnem lokacijskem načrtu namenjena za III. fazo širitve komunalne deponije ter južni del območja, ki je bil za odlagališče inertnih odpadkov opredeljen s programsko zasnovo PCRO Vranoviči, sprejeto v okviru sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov Občine Črnomelj (odlok objavljen v Uradnem listu RS, št. 79/04).
Pravna podlaga za pripravo občinskega lokacijskega načrta (v nadaljevanju OLN) je:
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Črnomelj za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Črnomelj za obdobje od leta 1986 do leta 1990 – dopolnjene 2002/2 (Uradni list RS, št. 79/04),
– Zakon o urejanju prostora – ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 ZZK-1),
– Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – ZVO-1-UPB1),
– Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – ZON-UPB2).
Na osnovi odločbe Ministrstva za okolje in prostor št. 35409-60/2006 MK z dne 19. 5. 2006 v postopku priprave predmetnega občinskega lokacijskega načrta ni treba izvesti postopka celovite presoje njegovih vplivov na okolje.
2. člen
Predmet in programska izhodišča za pripravo OLN
Predmet obravnave v OLN je določitev urbanistično-arhitekturnih pogojev, pogojev za zunanje ureditve ter vseh ostalih pogojev, ki jih bo moral investitor upoštevati pri izvedbi podcentra za ravnanje z odpadki, odlagališča za inertne odpadke, rekonstrukciji dostopne ceste ter ureditvi komunalne in energetske infrastrukture.
Izhodišče za pripravo OLN je programska zasnova za PCRO Vranoviči, sprejeta v sklopu občinskega prostorskega plana ter idejna zasnova, izdelana na podlagi predhodno usklajenega programa oziroma organizacije podcentra.
3. člen
Območje OLN
Območje urejanja z OLN leži južno od regionalne ceste R1-218/1212 Črnomelj–Gradac, lokalne ceste za Zastavo in železniške proge Novo mesto–Metlika. Na jugu ga omejuje večji strnjen kompleks gozda, na severu in zahodu pa ozek pas kmetijskih površin, ki se proti severu preko regionalne ceste in železniške proge nadaljuje v gozd. Območje je velikosti cca 5,2 ha, od tega se cca 1,4 ha površin nanaša na obstoječo deponijo komunalnih odpadkov.
V območje urejanja so vključena zemljišča s parc. št.: 1532/1, 1532/2, 1532/3, 1533/1, 1533/2, 2105/9, 1527/3, 2105/10 in 2105/11 ter deli parc. št. 1528/4, 2105/8, 1527/1, 2105/4, 1528/1, 1528/5 in 2066/4, vse k.o. Vranoviči. Deli parcel so v naravi dostopna lokalna cesta, del regionalne ceste in sosednja zemljišča, ki so potrebna za rekonstrukcijo priključka lokalne ceste na regionalno cesto ter lokalne ceste.
4. člen
Nosilci urejanja prostora
Pri pripravi OLN morajo s svojimi smernicami za načrtovanje in mnenji k dopolnjenemu predlogu OLN sodelovati naslednji nosilci urejanja prostora ter udeleženci:
1. Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Novo mesto, Kočevarjeva ulica 1, Novo mesto;
2. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto;
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Sektor za varstvo okolja, Vojkova 1b, Ljubljana;
4. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja spodnje Save, Novi trg 9, N. mesto;
5. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za upravljanje, vzdrževanje in varstvo cest, Območje Novo mesto, Ljubljanska 47, Novo mesto;
6. Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije, Kopitarjeva ulica 5, Maribor;
7. Elektro Ljubljana d.d., DE Elektro Novo mesto, Ljubljanska cesta 7, Novo mesto;
8. Komunala Črnomelj d.o.o., Belokranjska 24, Črnomelj;
9. Telekom Slovenije d.d., Regionalna enota TK omrežja Zahod, Novi trg 7a, Novo mesto;
10. Občina Črnomelj, Oddelek za varstvo okolja in urejanje prostora, Trg svobode 3, Črnomelj.
Če se v postopku priprave OLN ugotovi, da je treba pridobiti smernice ter mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-ti pridobijo v postopku.
Pred pričetkom priprave OLN morajo nosilci urejanja prostora iz te točke na zahtevo pripravljavca le-tega podati, v zvezi s predvidenimi prostorskimi ureditvami, smernice za načrtovanje, ki jih izdelovalec upošteva pri pripravi predloga OLN za javno razgrnitev, k dopolnjenemu predlogu dokumenta pa morajo na zahtevo pripravljavca dokumenta podati mnenje o upoštevanju predhodno podanih smernic. Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z 29. in 33. členom ZureP-1 podati smernice in mnenja v 30 dneh od podane zahteve. V primeru molka nosilca urejanja prostora pri izdaji smernic se šteje, da nimajo smernic, v primeru molka pri izdaji mnenj se šteje, da na predvideno prostorsko ureditev nimajo pripomb.
5. člen
Strokovne podlage za načrtovane prostorske
ureditve in način pridobitve strokovnih rešitev
ter geodetskih podlag
Pri pripravi OLN je potrebno upoštevati veljavne prostorske akte občine, podatke o prostoru ter že izdelane strokovne podlage, in sicer:
– prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Črnomelj,
– podatke o obstoječih infrastrukturnih vodih in napravah,
– podatke o naravnih lastnostih prostora,
– druge elemente obdelave (veljavne urbanistične rešitve sosednjih območij, prometne rešitve …),
– podatke o obstoječi deponiji ter prostorske rešitve, podane s predhodno izdelano idejno zasnovo.
Strokovne podlage za OLN se pripravijo v obsegu in vsebini, kot jih predpisuje Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04). Za predmetni občinski lokacijski načrt na osnovi odločbe Ministrstva za okolje in prostor št. 35409-60/2006 MK z dne 19. 5. 2006 ni treba izvesti postopka celovite presoje vplivov na okolje in s tem tudi ne izdelati okoljskega poročila.
Geodetske podlage za obravnavano območje pred pričetkom priprave OLN zagotovi naročnik tega dokumenta.
V fazi strokovnih podlag za izdelavo OLN variantnih rešitev ni potrebno izdelati, ker je bil v fazi izdelave idejne zasnove že upoštevan predhodno usklajen program oziroma organizacija podcentra.
6. člen
Terminski plan in postopek izdelave
ter sprejemanja OLN
+------------------------------------+---------------------------------------+
|Gradivo za pridobitev smernic    |10 delovnih dni po sprejetju in objavi |
|                  |programa priprave ter dostavi     |
|                  |geodetskega načrta           |
+------------------------------------+---------------------------------------+
|Izdaja smernic za načrtovanje    |30 dni                 |
+------------------------------------+---------------------------------------+
|Izdelava strokovnih podlag     |15 delovnih dni po pridobitvi smernic |
|                  |za načrtovanje             |
+------------------------------------+---------------------------------------+
|Izdelava predloga OLN za javno   |20 delovnih dni po pridobitvi smernic |
|razgrnitev (JR)           |za načrtovanje             |
+------------------------------------+---------------------------------------+
|Izvedba 2. prostorske konference  |najmanj 14 dni pred JR         |
|(PK)                |                    |
+------------------------------------+---------------------------------------+
|Javna razgrnitev in javna obravnava |30 dni                 |
|predloga OLN            |                    |
+------------------------------------+---------------------------------------+
|Priprava stališč do pripomb iz JR  |5 delovnih dni po prejemu pripomb iz JR|
+------------------------------------+---------------------------------------+
|Sprejetje stališč do pripomb    |10 dni po prejemu stališč do pripomb  |
|                  |izdelovalca OLN            |
+------------------------------------+---------------------------------------+
|Pisna seznanitev lastnikov zemljišč |5 dni po sprejetju stališč do pripomb |
|na območju OLN s stališči do    |                    |
|njihovih pripomb          |                    |
+------------------------------------+---------------------------------------+
|Izdelava dopolnjenega predloga OLN |15 delovnih dni po sprejetju stališč do|
|                  |pripomb                |
+------------------------------------+---------------------------------------+
|Izdaja mnenj nosilcev urejanja   |30 po prejemu vloge za izdajo mnenj  |
|prostora              |                    |
+------------------------------------+---------------------------------------+
|Priprava usklajenega predloga OLN  |10 delovnih dni po pridobitvi mnenj k |
|za sprejem             |dopolnjenemu predlogu OLN       |
+------------------------------------+---------------------------------------+
|Sprejetje OLN z odlokom na OS    |30 dni po prejemu usklajenega     |
|                  |dopolnjenega predloga OLN       |
+------------------------------------+---------------------------------------+
|Objava odloka o OLN v Uradnem listu |15 dni po sprejemu OLN na OS      |
|RS                 |                    |
+------------------------------------+---------------------------------------+
|Kompletacija končnega dokumenta   |10 delovnih dni po objavi odloka v   |
|                  |Uradnem listu RS            |
+------------------------------------+---------------------------------------+
 
OPOMBA:
– Župan sprejme sklep o 30-dnevni javni razgrnitvi predloga dokumenta, ki se
objavi v Uradnem listu RS.
– Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Črnomelj. V času javne
razgrnitve mora biti izvedena tudi javna obravnava.
– Občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti
lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve predloga OLN.
– Po končani javni razgrnitvi pripravljavec zavzame stališča do pripomb in
predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve in poskrbi za pripravo
dopolnjenega predloga dokumenta.
– Stališča do pripomb sprejme občinski svet Občine Črnomelj.
– K dopolnjenemu predlogu OLN pridobi pripravljavec mnenja pristojnih nosilcev
urejanja prostora ob upoštevanju predhodnih smernic.
– Po pridobitvi mnenj izdelovalec pripravi predlog OLN za sprejem.
– Župan posreduje predlog OLN občinskemu svetu, skupaj s sprejetimi stališči v
obravnavo in mu predlaga sprejem le-tega z odlokom.
– Odlok se objavi v Uradnem listu RS.
– Program opremljanja zemljišč za gradnjo je obvezna priloga OLN, pripravi ga in sprejme pristojni organ občinske uprave.
7. člen
Organizacija priprave in obveznosti v zvezi
s financiranjem OLN
Pripravljavec OLN je Občina Črnomelj v sodelovanju z izdelovalcem dokumenta.
Izdelovalec OLN je TOPOS d.o.o.o, Dol. Toplice, ki je bil izbran na podlagi zbiranja ponudb v postopku javnega naročila male vrednosti.
Naročnik dokumenta je Občina Črnomelj, investitor pa Občina Črnomelj in Občina Semič.
Sredstva za izdelavo OLN se zagotovijo v proračunu občin Črnomelj in Semič.
8. člen
Začetek veljavnosti
Program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem sprejema.
Št. 35206-8/2005
Črnomelj, dne 1. junija 2006
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.

AAA Zlata odličnost