Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2006 z dne 13. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2006 z dne 13. 6. 2006

Kazalo

2625. Pravilnik o službeni izkaznici in znački pooblaščene osebe Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, stran 6708.

Za izvrševanje drugega odstavka 145. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 43/04 in 86/04 – ZVOP-1) in četrtega odstavka 56. člena Zakona o poštnih storitvah (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo) ter v zvezi s tretjim odstavkom 18. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 56/02) izdaja minister za gospodarstvo v soglasju z ministrom za javno upravo
P R A V I L N I K
o službeni izkaznici in znački pooblaščene osebe Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije
1. člen
S tem pravilnikom se določa oblika službene izkaznice in značke pooblaščene osebe Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: pooblaščena oseba) in druga vprašanja, povezana z njuno izdajo.
2. člen
Službena izkaznica pooblaščene osebe (v nadaljnjem besedilu: izkaznica) se izda v obliki knjižice.
3. člen
Značka pooblaščene osebe se izda v obliki kovinskega znaka.
4. člen
(1) Izkaznica ima platnice vezane v temno modro usnje v velikosti 10,5 x 6,5 cm in obsega najmanj dvanajst strani iz posebnega papirja z zaščitnimi elementi. Napisi na prvi strani platnic so v zlati barvi.
(2) Obrazec izkaznice ima:
1. na prvi strani platnic na vrhu vtisnjen barvni grb Republike Slovenije, pod njim napis »REPUBLIKA SLOVENIJA«, spodaj navedbo »Službena izkaznica pooblaščene osebe Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije« in prostor za registrsko številko izkaznice;
2. na drugi strani platnic prostor za fotografijo imetnika izkaznice v velikosti 3 x 4 cm in pečat ministra, pristojnega za pošto in elektronske komunikacije (v nadaljnjem besedilu: minister), poleg nje barvni grb Republike Slovenije in pod njim napis »Republika Slovenija«. Pod fotografijo imetnika izkaznice vsebuje obrazec še prostor za ime in priimek imetnika, naziv, njegov podpis, registrsko številko izkaznice, ki je enaka registrski številki značke, in datum izdaje izkaznice. Pod datumom izdaje izkaznice je prostor za mali pečat ministrstva, pristojnega za pošto in elektronske komunikacije (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) in poleg njega za podpis ministra;
3. prvo stran izkaznice predvideno za navedbo, da se pooblastilo za opravljanje nalog nadzora izkazuje z izkaznico in značko. Pod tem besedilom se izpiše predpis, ki je podlaga za izdajo pooblastila pooblaščeni osebi za opravljanje nadzora.
(3) Na vsaki strani obrazca izkaznice je v sredini zgoraj barvni grb Republike Slovenije in pod njim napis »Republika Slovenija«.
(4) Na obrazcu izkaznice se uporablja pokončna pisava »Arial«.
(5) Obrazec izkaznice je kot priloga sestavni del tega pravilnika in je objavljen skupaj z njim.
5. člen
(1) Značka se izdela iz obstojne in trdne kovine, na katero se nanesejo barvni in zaščitni sloji.
(2) Značka ne sme preseči velikosti kvadrata 6,5 x 6,5 cm oziroma pravokotnika 8,5 cm x 6,5 cm, ne glede na njeno obliko. Njena debelina sme znašati z vsemi nanosi največ 0.3 cm.
(3) Značka mora vsebovati:
1. grb Republike Slovenije;
2. napis »REPUBLIKA SLOVENIJA«;
3. napis »POOBLAŠČENA OSEBA AGENCIJE ZA POŠTO IN ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE«;
4. odtisnjeno registrsko številko značke, ki je enaka registrski številki izkaznice;
5. na hrbtni strani značke odtisnjeno zaporedno številko izdelovalca značke za pristojno ministrstvo.
(4) Na znački se uporablja pokončna pisava »Arial«.
(5) Značka je v barvah, ki omogočajo jasno in natančno branje zahtevanih napisov in številk. Grb Republike Slovenije je v predpisanih barvah.
6. člen
Izkaznica in značka se hranita v usnjenem preklopnem ovitku temno modre barve, ki ima na notranji strani dva žepa. Na prednji strani ovitka je barvni grb Republike Slovenije in zlat napis »Republika Slovenija«. Robovi ovitka imajo kovinsko pozlačeno obrobo.
7. člen
Imetniku izkaznice in značke, ki opravlja nadzorstvo na območjih občin, v katerih živita avtohtoni italijanska in madžarska narodna skupnost, se izda izkaznica in značka tudi z besedilom v italijanskem oziroma madžarskem jeziku.
8. člen
Ministrstvo vodi register izdanih izkaznic in značk z naslednjimi podatki:
1. osebno ime imetnika izkaznice in značke;
2. datum izdaje;
3. registrska številka;
4. zaporedna številka izdelovalca značke;
5. datum prenehanja veljavnosti ali zamenjave izkaznice in značke;
6. razlog za prenehanje veljavnosti oziroma zamenjavo izkaznice in značke ter
7. podatki o izkaznicah in značkah v hranjenju zaradi težje disciplinske kršitve pooblaščene osebe.
9. člen
(1) Veljavnost izkaznice in značke preneha z dnem:
1. prenehanja delovnega razmerja imetnika izkaznice in značke;
2. razporeditve imetnika izkaznice in značke na delovno mesto, za katero ni predpisanih pooblastil za nadzor.
(2) V primerih iz prejšnjega odstavka mora imetnik izkaznico in značko takoj vrniti ministrstvu.
10. člen
Pooblaščeni osebi se izdata nova izkaznica in značka, če:
1. imetnik izgubi izkaznico oziroma značko ter jo prekliče v Uradnem listu Republike Slovenije;
2. je izkaznica oziroma značka poškodovana;
3. je imetnik spremenil osebno ime.
11. člen
Izkaznica in značka se pooblaščeni osebi odvzameta za čas do dokončnosti odločbe o disciplinski odgovornosti, ko zaradi težje disciplinske kršitve ne sme opravljati nalog nadzora.
12. člen
(1) Vrnjene izkaznice in značke po 9. in 10. členu tega pravilnika se komisijsko uničijo. Komisijo za uničenje izkaznic in značk določi minister. O uničenju se sestavi zapisnik.
(2) Za uničenje se šteje večkratno preluknjanje izkaznice in značke.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-23/2006
Ljubljana, dne 31. maja 2006
EVA 2006-2111-0077
mag. Andrej Vizjak l.r.
Minister
za gospodarstvo
 
Soglašam!
dr. Gregor Virant l.r.
Minister
za javno upravo

AAA Zlata odličnost