Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2006 z dne 15. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2006 z dne 15. 6. 2006

Kazalo

2680. Program priprave Občinskega lokacijskega načrta za del območja urejanja VS 3/1 Rožna dolina, stran 6767.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 in 58/03 – ZZK-1; ZUreP-1) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) sprejemam
P R O G R A M P R I P R A V E
Občinskega lokacijskega načrta za del območja urejanja VS 3/1 Rožna dolina
1. člen
S tem programom se podrobneje določajo programska izhodišča, vsebina strokovnih podlag, način pridobitve strokovnih rešitev in geodetskih podlag za pripravo Občinskega lokacijskega načrta za del območja urejanja VS 3/1 Rožna dolina (v nadaljevanju: OLN), subjekti, ki sodelujejo pri pripravi OLN, ter roki za posamezne faze priprave OLN.
2. člen
Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga
(1) Ocena stanja, urbanistična dokumentacija in razlogi za pripravo novega OLN
Območje se ureja z Zazidalnim načrtom za območje urejanja VS 3/1 Rožna dolina (Odlok o sprejemu zazidalnega načrta za zazidalni otok VS-5 Rožna dolina in del VS-6 – Vič, Uradni list SRS, št. 32/84).
Določila veljavnega zazidalnega načrta na obravnavanem območju predvidevajo posege za potrebe stanovalcev območja v okviru trgovskih in družbenih dejavnosti. Lastniki zemljišč pa želijo zemljišče izkoristiti za stanovanja in poslovno dejavnost.
Namera se sklada z osnovno stanovanjsko namembnostjo širšega območja.
(2) Pravna podlaga
Pravna podlaga za pripravo OLN sta ZUreP-1 in Dolgoročni plan občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986 – 2000 za območje Mestne občine Ljubljana (Uradni list SRS, št. 11/86 in Uradni list RS, št. 23/91, 71/93, 62/94, 33/97, 72/98, 13/99, 26/99, 28/99, 41/99, 79/99, 98/99, 31/00, 36/00, 59/00, 75/00, 37/01, 63/02, 52/03, 70/03 – odločba US, 64/04 in 69/04).
3. člen
Predmet in programska izhodišča OLN
(1) V območju se predvidi kompleks večstanovanjskih objektov, slaščičarna in poslovni prostori. Med stanovanjskimi objekti se predvidijo zelenice in otroška igrišča.
Prouči se možnost povečanja trgovine Mercator.
(2) Promet
Parkiranje je predvideno v podzemnih etažah. Predvidi se dve parkirni mesti na stanovanje, dve parkirni mesti na mizo ter eno na 25 m2 poslovnega prostora.
(3) Komunalna ureditev
Povzamejo se obstoječi komunalni vodi in predvidijo nove komunalne ureditve v skladu z usmeritvami nosilcev urejanja prostora.
(4) Varovanje okolja
Določi se stopnjo zaščite pred hrupom ter predvidijo posegi in merila v zvezi z varovanjem pred hrupom. Opredelijo se pogoji za zagotovitev čistosti zraka. Opredeli se ustrezna osončenost.
Ukrepi in posegi za zaščito okolja se predvidijo v skladu s smernicami nosilcev urejanja prostora in z merili, ki izhajajo iz veljavnih predpisov.
(5) Varovanje naravne in kulturne dediščine
Načrtovani posegi morajo biti usklajeni s smernicami nosilcev urejanja prostora. Upoštevati je treba Odlok o zaščiti spomeniško-kulturne dediščine in zavarovati naravno in kulturno dediščino.
(6) Ostale usmeritve
Določi se faznost posegov.
Opredeli se rešitve in ukrepe za obrambo ter zaščito pred naravnimi in drugimi nesrečami.
4. člen
Ureditveno območje OLN
Ureditveno območje OLN se nahaja v središčnem delu Rožne doline, med Cesto IX, Cesto VI in Cesto X ter zajema zemljišča parc. št. 382, 383/2, 383/3, 383/4, 383/5, 383/7, 383/8, 384/2, 384/3, 385, 389, 234/1, 234/2, 234/3, 234/4, vse k.o. Vič. Površina območja je cca 4.500 m2. Ureditveno območje se v fazi izdelave dokumenta lahko spremeni.
5. člen
Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi prostorskega akta
(1) Nosilci urejanja prostora:
1. JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o. (Področje oskrbe z vodo, Področje odvajanja odpadnih voda),
2. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana,
3. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana,
4. MOL, MU Oddelek za gospodarske javne službe in promet,
5. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje (Urad za okolje, Urad za upravljanje z vodami),
6. JP Elektro Ljubljana d.d., DEE Ljubljana mesto,
7. JP Energetika Ljubljana p.o. (Oskrba s plinom, Daljinska oskrba s toplotno energijo),
8. RS, Ministrstvo za obrambo (Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Uprava RS za zaščito in reševanje, Direktorat za obrambne zadeve – Sektor za civilno obrambo),
9. Telekom Slovenije d.d.,
10. Javna razsvetljava d.d.,
11. JP Snaga, d.o.o.,
(2) Drugi udeleženci:
12. MOL, MU Oddelek za gospodarjenje z zemljišči.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave OLN izkaže, da rešitve posegajo v njihovo delovno področje.
6. člen
Potrebne strokovne podlage
Potrebne strokovne podlage za izdelavo OLN so:
– analiza obstoječega stanja z usmeritvami za izdelavo OLN:
– vplivi, povezave in soodvisnosti s sosednjimi območji,
– značilnosti grajenega prostora (morfologija pozidave, tipologija objektov, gabariti objektov, ambientalne značilnosti območja, kvalitetni pogledi, gostota pozidave, namembnost površin in objektov, kulturna dediščina itd.),
– parcelacija in lastništvo;
– zelene površine;
– variantne rešitve zazidave;
– programsko-idejna zasnova komunalnih vodov glede na zahteve nosilcev urejanja prostora;
– ocena osončenja stanovanjskih objektov ter
– morebitne druge dodatne ekspertize in poročila.
V skladu z zahtevami nosilcev urejanja prostora se po potrebi opredelijo še druge strokovne podlage.
7. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev
Pridobita se najmanj dve strokovni rešitvi prostorske ureditve, različnih avtorjev.
8. člen
Način pridobitve geodetskih podlog
Digitalni geodetsko-katastrski načrt pridobi Oddelek za urbanizem Mestne uprave Mestne občine Ljubljana iz uradne evidence Geodetske uprave RS. Investitor pridobi reambuliran posnetek, ki mora biti uradno potrjen.
9. člen
Roki za pripravo OLN
Izdelava strokovnih podlag je predvidena dva meseca po prostorski konferenci. Sprejem predloga OLN je predviden eno leto po potrditvi strokovne rešitve. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
10. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem OLN
Pripravo OLN financira investitor, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Obveznosti investitorja se določijo z dogovorom o sodelovanju med Mestno občino Ljubljana in investitorjem.
11. člen
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in prične veljati naslednji po objavi.
Št. 3505-9/2006-1
Ljubljana, dne 29. maja 2006
Županja
Mestne občine Ljubljana
Danica Simšič l.r.

AAA Zlata odličnost