Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2006 z dne 15. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2006 z dne 15. 6. 2006

Kazalo

2641. Program priprave »prostorskega reda Občine Braslovče«, stran 6726.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr. in 58703-ZZK-1) in 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99, 55/00, 16/03) je župan Občine Braslovče dne 7. 6. 2006 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
»prostorskega reda Občine Braslovče«
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo prostorskega reda Občine Braslovče
a) Župan Občine Braslovče je dne 6. 5. 2005 sprejel program priprave strategije prostorskega razvoja Občine Braslovče. Strategija prostorskega razvoja Občine Braslovče je že pripravljena do faze za javno razgrnitev. Glede na to, da Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.; v nadaljevanju: ZUreP-1) omogoča sočasnost priprave prostorskih aktov za isto prostorsko ureditev (ZUreP-1, 22. člen) ter glede na priporočila Ministrstva za okolje in prostor občinam, da naj pričnejo pripravljati prostorske strategije in prostorske rede istočasno in načrtujejo njihov sočasni sprejem (dopis Ministrstva za okolje in prostor, številka: 350-01-1/2004, datum: 5. 1. 2004), se je Občina Braslovče odločila, da tudi formalno prične s pripravo prostorskega reda Občine Braslovče ter v največji možni meri sočasno vodi postopek za izdelavo in sprejem strategije prostorskega razvoja Občine Braslovče (v nadaljevanju: SPRO) in prostorskega reda Občine Braslovče (v nadaljevanju: PRO).
b) S PRO bo nadomeščena vsebina prostorskih sestavin družbenega plana Občine Žalec za območje Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 51/99), v katerih je določena namenska raba prostora in vsebina prostorskih ureditvenih pogojev za del območja Občine Žalec z oznako PUP2 (Uradni list SRS, št. 35/96) ter prostorskih ureditvenih pogojev za del območja Občine Žalec z oznako PUP4 (Uradni list SRS, št. 37/1996), ki določajo merila in pogoje za posege v prostor. ZUreP-1 namreč z dnem 20. 7. 2007 razveljavlja vse občinske prostorske akte, sprejete v prejšnji družbeno ekonomski ureditvi v okviru sistema družbenega planiranja. Te bo Občina Braslovče med drugim nadomestila s PRO, ki predstavlja operativni dokument oziroma temeljni izvedbeni prostorski akt občine, ki z uvedbo meril in pogojev za urejanje prostora zagotavlja izvedbo načrtovanih prostorskih ureditev.
c) Pravna podlaga za pripravo PRO je dana v Zakonu o urejanju prostora (ZUreP-1, Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek) in njegovih podzakonskih aktih, predvsem v Pravilniku o vsebini, obliki in načinu priprave prostorskega reda občine ter vrstah njegovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 127/04) ter s sprejemom Strategije prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04) in Prostorskega reda Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04).
 
2. Predmet in programska izhodišča prostorskega reda Občine Braslovče
a) Občina Braslovče bo s PRO določila območja namenske rabe prostora, merila in pogoje ter ukrepe za načrtovanje v prostoru in pripravo lokacijskih načrtov občine ter pogoje za pripravo projektov po določbah zakona, ki ureja graditev objektov. Občina bo v PRO sledila ciljem prostorskega razvoja, opredeljenim v SPRO, ki določa prostorski razvoj na strateški ravni. Glede na njihovo prioriteto bodo v PRO nato dani pogoji za izvedbo predvsem naslednjih načrtovanih ureditev:
– kompleksen razvoj občinskega središča Braslovče v povezavi z Rakovljami (zagotavljanje prostorskih pogojev za usmerjeno stanovanjsko gradnjo, umestitev območja za trgovino, drobno obrt in storitvene dejavnosti, zagotavljanje prostih površin za potrebe prireditev, umestitev novih športno rekreacijskih površin, načrtovanje prometne in druge infrastrukturne mreže in drugo),
– investicije na območju prometnega koridorja in sicer oblikovanje nove obrtno-poslovne cone (ob avtocestni in regionalni povezavi Ljubljane in Celja),
– nove vsebine prostorskega razvoja občine, kot je turizem s poudarkom na izkoriščanju vodnih površin v turistično rekreacijske namene (Žovneško in Preserko jezero),
– zagotavljanje pogojev za storitvene dejavnosti na območju celotne občine,
– prestrukturiranje večjih kmetij v celovite gospodarske subjekte,
– ohranjanje poselitve na območju Dobrovelj,
– usmerjanje nove gradnje v obstoječa naselja,
– reševanje konfliktov med intenzivno kmetijsko rabo in območjem strogega varstva podtalnice na območju Savinjske doline,
– prenova degradiranih urbanih območij (graščina Žovnek v Podvrhu),
– umestitev novih površin za mirujoči tovorni promet (ob avtocestnem priključku),
– podpora drugim ciljem iz SPRO (pospešen razvoj občine v odnosu do regije, podpora razvojnim potrebam občine po novih poslovnih površinah v smislu razvoja tržnega gospodarstva, ureditev policentričnega razvoja naselij v občini, ureditev prometne in druge infrastrukture v občini in drugo).
b) Izhodišča za pripravo PRO bodo strokovne podlage iz 5. točke tega programa priprave ter digitalizirane in v skladu s Pravilnikom o pripravi prostorskih sestavin dolgoročnih in srednjeročnih družbenih planov v digitalni obliki (Uradni list RS, št. 20/03) izdelane prostorske sestavine, ki bodo uporabljene kot eno izmed izhodišč za določitev namenske rabe v prostoru.
 
3. Ureditveno območje prostorskega reda Občine Braslovče
S PRO bo Občina Braslovče določila območja namenske rabe prostora, merila in pogoje za urejanje prostora, členitev območja občine na prostorske in funkcionalne enote, za katere bodo izdelani prostorski akti in merila in pogoji za varovanje prostora ter ukrepe za izvajanje PRO za celotno območje Občine Braslovče.
 
4. Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi prostorskega akta
a) Pripravljavec PRO je Občina Braslovče (v nadaljevanju: pripravljavec).
b) Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred začetkom izdelave PRO podati smernice in strokovne podlage za njegovo pripravo, k dopolnjenemu predlogu PRO pa mnenje so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor:
– Direktorat za prostor, Urad za prostorski razvoj.
– Direktorat za okolje, Sektor za varstvo narave.
– Direktorat za okolje, Sektor za vode.
– Direktorat za okolje, Sektor za rudarstvo in mineralne surovine.
– Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami.
– Agencija RS za okolje, Urad za okolje.
– Agencija RS za okolje, OE Celje.
– Agencija RS za okolje, Sektor za ohranjanje narave.
2. Ministrstvo za promet:
– Direktorat za ceste.
– Direktorat za železnice.
– Direktorat za letalstvo.
– Direktorat za pomorstvo.
– Direkcija RS za ceste, Izpostava Celje.
3. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano:
– Direktorat za kmetijstvo.
– Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo.
4. Ministrstvo za kulturo skupaj z javnim zavodom za varstvo kulturne dediščine.
5. Ministrstvo za gospodarstvo:
– Direktorat za notranji trg.
– Direktorat za energijo.
6. Ministrstvo za informacijsko družbo.
7. Ministrstvo za zdravje:
– Področje za razvoj omrežja ustanov zdravstvene dejavnosti.
– Zdravstveni inšpektorat RS, OE Celje.
8. Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport.
9. Ministrstvo za obrambo:
– Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo.
– Uprava RS za zaščito in reševanje.
– Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Celje.
– Uprava za obrambo, Celje.
10. Ministrstvo za notranje zadeve.
11. Agencija RS za regionalni razvoj.
12. ELES Elektro Slovenija, javno podjetje za prenos električne energije d.o.o., Ljubljana.
13. Zavod za gozdove Slovenije, OE Celje.
14. Zavod RS za varstvo narave, OE Celje.
15. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje.
16. Pošta Slovenije d.o.o., PE Celje.
17. Telekom Slovenije d.d., PE Celje.
18. Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o. (JKP Žalec).
19. Telmach d.o.o., Družba za komunikacijske storitve.
20. Elektro Celje d.d., javno podjetje za distribucijo električne energije, Celje.
21. Geoplin d.o.o., Ljubljana.
22. Vodovod-kanalizacija d.o.o., Celje.
23. Energetika Celje javno podjetje d.o.o., Celje.
24. Javne naprave, javno podjetje d.o.o., Celje.
25. Občina Braslovče – področje razvoja prometa (lokalne ceste), gospodarstva, družbene javne infrastrukture lokalnega pomena, turizma, kmetijstva, kulture, druge infrastrukture lokalnega pomena.
c) Drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi PRO so:
– Občinski svet Občine Braslovče,
– Odbor Občinskega sveta Občine Braslovče za okolje in prostor,
– župan Občine Braslovče,
– Strokovne službe občinske uprave Občine Braslovče,
– Krajevni odbori v Občini Braslovče
d) O pripravi PRO pripravljavec obvesti tudi sosednje občine, in sicer občine Mozirje, Nazarje, Vransko, Tabor, Prebold, Polzela in Šmartno ob Paki, ki lahko v postopku priprave PRO dajejo predloge in mnenja v zvezi s prostorskimi ureditvami, ki lahko vplivajo na njihove zadeve urejanja prostora.
e) Če se v postopku PRO ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja drugih organov, ki niso našteti v 4. točki tega programa priprave, se le-ta pridobi tekom postopka.
 
5. Seznam potrebnih strokovnih podlag za načrtovanje predvidene prostorske ureditve
a) Pripravljavec zagotovi strokovne podlage pripravljavca. Za strokovne podlage PRO se štejejo že izdelane strokovne podlage za SPRO, ki se po potrebi dopolnijo ali izdelajo na novo v tistih sestavinah, ki so pomembne za PRO.
Strokovne podlage pripravljavca vsebujejo najmanj:
– analizo stanja in teženj v prostoru,
– analizo razvojnih možnosti za posamezne dejavnosti v prostoru in
– študijo ranljivosti prostora.
Del strokovnih podlag pripravljavca je predvsem temeljita analiza vseh veljavnih prostorskih ureditvenih pogojev iz drugega odstavka 1. točke tega programa priprave, zlasti v delih, ki se nanašajo na merila in pogoje glede določanja velikosti gradbenih parcel, oblikovanja objektov, varstva kulturne dediščine in ohranjanja naravnih vrednot ter druga merila oziroma pogoji. Dosedanje rešitve se podrobneje prouči in po potrebi v skladu z zakonom ustrezno popravi.
b) Strokovne podlage nosilcev urejanja prostora posredujejo posamezni nosilci urejanja prostora iz 4. točke tega programa priprave, pri čemer morajo upoštevati raven podobnosti obravnavane problematike. Strokovne podlage nosilcev urejanja prostora se pripravljavcu posredujejo v tiskani in digitalni obliki, če v tej obliki že obstajajo.
 
6. Način pridobitve strokovnih rešitev
a) Pri izdelavi PRO se upoštevajo strokovne podlage za SPRO, smiselno se upoštevajo že izdelane strokovne podlage pripravljavca, izhodišča veljavnih prostorskih aktov na območju Občine Braslovče, predvsem digitalizirane in v skladu s Pravilnikom o pripravi prostorskih sestavin dolgoročnih in srednjeročnih družbenih planov v digitalni obliki (Uradni list RS, št. 20/03) izdelane prostorske sestavine in prostorski ureditveni pogoji v skladu z drugim odstavkom 1. točke tega programa priprave, podatki o obstoječi gospodarski javni infrastrukturi, podatki o pravnih režimih, geodetski podatki in podlage iz 7. točke tega programa priprave, drugi podatki iz uradnih evidenc in drugi podatki nosilcev urejanja prostora iz 4. točke tega programa priprave ter ostalih.
b) Pripravljavec lahko pridobi tudi druge analize prostora in podrobnejše strokovne podlage, za katere se v postopku priprave PRO ugotovi, da so pomembne pri obravnavi problematike in za odločitev o prostorskem razvoju občine.
 
7. Navedba in način pridobitve geodetskih podlag
Vse geodetske podlage, ki so potrebne za pripravo PRO, pridobi pripravljavec.
Potrebni geodetski podatki in geodetske podlage, ki bodo uporabljeni kot strokovna podlaga in kot podlaga za izdelavo kartografskega dela PRO, so naslednji: podatek prostorskih enot za naselja, topografski podatki o vodah, reliefu in cestah merila 1:25.000, grafični podatki katastra stavb, digitalni katastrski načrt, državna topografska karta merila 1:50.000, državna topografska karta merila 1:25.000, temeljni topografski načrti merila 1:5.000, digitalni ortofoto načrti. Vsi podatki se nanašajo na območje Občine Braslovče. Za PRO se lahko uporabijo geodetski podatki in podlage, ki so bili pridobljeni za namen izdelave SPRO, če je tako dogovorjeno z upravljalcem podatkov.
Kolikor se v postopku PRO ugotovi, da je potrebno pridobiti tudi druge geodetske podatke, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-te pridobi tekom postopka.
 
8. Celovita presoja vplivov PRO na okolje po Zakonu o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04, v nadaljevanju: ZVO) in zakonom o ohranjanju narave (Uradni list RS,
št. 96/04, v nadaljevanju: ZON)
Skladno z določili ZVO in ZON je pripravljavec z vlogo št. 003-03-05/9-KS z dne 28. 2. 2005 obvestil Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljevanju: MOP) o nameri priprave PRO. Na podlagi zaprosila je MOP pripravljavca z odločbo št. 354-09-106/2005 dne 13. 4. 2005 seznanilo, da je v postopku priprave PRO potrebno izvesti postopek celovite presoje njegovih vplivov na okolje, ker se na območju, ki ga obravnava PRO nahajata dve posebni varstveni območji in šest zavarovanih območij, na katere bi lahko izvedba plana pomembno vplivala.
 
9. Rok za pripravo prostorskega akta oziroma njegovih posameznih faz in rok za smernice za načrtovanje iz 29. člena ZUreP-1, če je dopusten daljši od 30 dni
Postopka za izdelavo in sprejem SPRO in PRO bosta v skladu s prvim odstavkom 1. točke tega programa priprave od sprejema tega programa priprave potekala v največji možni meri sočasno. Priprava PRO bo ob sodelovanju nosilcev urejanja prostora predvidoma potekala po naslednjem terminskem planu:
Prva prostorska konferenca
– Pripravljavec je do sprejema tega programa priprave v skladu z 28. členom ZUreP-1 in namenom, da se pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi lokalne skupnosti, gospodarstva in interesi združenj ter organizirane javnosti glede priprave prostorskega akta že izvedel 1. prostorsko konferenco in izbral načrtovalca PRO z javnim naročilom. Datum, kraj in čas zbora konference je pripravljalec v skladu z ZUreP-1 objavil v javnih medijih in na krajevno običajen način.
Pridobivanje smernic pristojnih nosilcev urejanja prostora
– Po sprejemu tega programa priprave pripravljavec pridobi geodetske podlage in druge podatke ter skupaj z načrtovalcem pristopi k izdelavi strokovnih podlag pripravljavca.
– Pripravljavec pozove nosilce urejanja prostora iz 4. točke tega programa priprave, da v roku 30 dni po prejetju vloge pripravljavca posredujejo smernice za načrtovanje. Hkrati s pozivom jim pripravljavec posreduje tudi ta program priprave.
– Po izteku roka za pridobitev smernic načrtovalec dopolni strokovne podlage.
– Načrtovalec in pripravljavec pripravita predlog PRO. Pripravljavec obravnava predlog PRO na občinskem svetu.
Druga prostorska konferenca
– Pripravljavec skliče zbor 2. prostorske konference.
– Glede na pridobljene predloge, pripombe in priporočila, dane na občinskem svetu in 2. prostorski konferenci, načrtovalec in pripravljavec dopolnita predlog PRO.
Javna razgrnitev in obravnava prostorskega akta
– Najmanj 14 dni po izvedbi 2. prostorski konferenci pripravljavec s sklepom javno razgrne predlog PRO. Javna razgrnitev traja najmanj 30 dni. V času javne razgrnitve pripravljavec organizira javno obravnavo predloga PRO.
– Pripravljavec po javni razgrnitvi predloga PRO ob upoštevanju strokovnih stališč načrtovalca, zavzame stališča do pripomb in predlogov danih v času javne razgrnitve.
– Načrtovalec dopolni predlog PRO v skladu s stališči do pripomb in predlogov iz prejšnje alineje.
– Pripravljavec pozove nosilce urejanja prostora iz 4. točke tega programa priprave, da v roku 30 dni po prejetju vloge pripravljavca posredujejo mnenja k dopolnjenemu predlogu PRO.
Sprejem akta
– Pripravljavec izvede obravnavo dopolnjenega predloga PRO na občinskem svetu po pridobitvi mnenj nosilcev. Sestavni del gradiva so stališča s pripombami in predlogi iz javne obravnave in javne razgrnitve ter priporočila prostorske konference.
– Občinski svet sprejme dopolnjen predlog PRO z odlokom.
Potrditev in objava akta
– Pred objavo odloka o PRO pripravljavec pošlje PRO ministru za prostor v potrditev. Minister za prostor v 15 dneh od prejema vloge ugotovi ali je vloga popolna in v skladu z 69. členom ZUreP-1 in na njegovi podlagi izdanimi predpisi ter prostorskimi akti države.
– Potrjen odlok o PRO pripravljavec objavi skupaj z datumom in številko sklepa ministra za prostor o potrditvi.
Podaljšanje roka
– Roki za pripravo prostorskega akta, predvideni v tem programu priprave se lahko zaradi nepredvidenih zunanjih okoliščin spremenijo
 
10. Obveznosti v zvezi s financiranjem prostorskega akta
Sredstva za izdelavo in sprejem PRO, vključno s sredstvi za izdelavo strokovnih podlag pripravljavca, geodetskimi podlagami in celovito presojo vplivov PRO na okolje zagotovi pripravljavec vsakoletno v proračunu.
Sredstva, potrebna za izdelavo zakonsko predpisanih strokovnih podlag nosilcev urejanja prostora, zagotovijo nosilci iz lastnih proračunskih sredstev.
 
11. Začetek veljavnosti
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Št. 3504/01/06
Braslovče, dne 7. junija 2006
Župan
Občine Braslovče
Marko Balant l.r.

AAA Zlata odličnost