Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2006 z dne 15. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2006 z dne 15. 6. 2006

Kazalo

2660. Odlok o organiziranju in izvajanju socialnovarstvene storitve pomoči družini na domu, stran 6747.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05, ZLS-UPB1), 42., 43. in 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 36/04 – uradno prečiščeno besedilo), 6. člena Pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 52/95, 2/98, 19/99, 28/99 in 127/03), 28. člena Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/4 in 124/04) in 16. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 37/99) je občinski na 36. redni seji dne 7. 6. 2006 sprejel
O D L O K
o organiziranju in izvajanju socialnovarstvene storitve pomoči družini na domu
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se urejajo organizacija, način in oblika izvajanja javne službe pomoči družini na domu v delu, ki se nanaša na socialno oskrbo na domu, upravičence do socialne oskrbe, obseg storitev, cene storitev in način plačila.
2. člen
Pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo za upravičence v primeru invalidnosti, starosti ter drugih primerih, ko socialna oskrba na domu lahko vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki varstva.
3. člen
Storitev pomoči družini na domu se prične izvajati na zahtevo upravičenca ali njegovega zakonitega zastopnika. Prvi del storitve predstavlja ugotavljanje upravičenosti do storitve, pripravo in sklenitev dogovora o obsegu, trajanju in načinu opravljanja storitve, organiziranje ključnih članov okolja. ter izvedbo uvodnih srečanj med izvajalcem in upravičencem ali družino. Drugi del storitve zajema neposredno izvajanje storitve pomoči na domu upravičenca po dogovorjenih vsebinah in v dogovorjenem obsegu.
Obseg in vrsta storitev se določita s pisnim dogovorom med upravičencem ali njegovim zakonitim zastopnikom in izvajalcem javne službe, ki se praviloma sklepa za nedoločen čas.
II. VRSTA STORITEV
4. člen
Socialna oskrba na domu obsega naslednje vrste storitev:
– gospodinjsko pomoč,
– pomoč pri vzdrževanju osebne higiene,
– pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.
5. člen
Gospodinjska pomoč obsega:
– pripravo enega obroka hrane,
– prinašanje enega pripravljenega obroka hrane ali nabava živil,
– pomivanje uporabljene posode,
– osnovno čiščenje bivalnega prostora z odnašanjem smeti,
– postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora.
6. člen
Pomoč pri vzdrževanju osebne higiene obsega:
– pomoč pri oblačenju in slačenju,
– pomoč pri umivanju, hranjenju in opravljanju osnovnih življenjskih potreb,
– vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov.
7. člen
Pomoč pri ohranjanju socialnih stikov obsega:
– družabništvo,
– pomoč za samopomoč,
– vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, prostovoljci in sorodstvom,
– spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti,
– informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter pripravo upravičenca na institucionalno varstvo.
Obseg posameznih vrst storitev glede na specifike uporabnikov določi strokovni delavec, ki posamezni primer obravnava.
III. UPRAVIČENCI
8. člen
Upravičenci do socialne oskrbe pomoči družini na domu so osebe, ki imajo na območju Občine Dobrepolje stalno bivališče in jim preostale psihofizične sposobnosti omogočajo, da z občasno organizirano pomočjo drugega, ohranijo zadovoljivo duševno in telesno počutje ter lahko funkcionirajo v domačem bivalnem okolju tako, da jim vsaj za določen čas ni potrebno institucionalno varstvo v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki varstva.
9. člen
Storitve javne službe so pod pogoji iz prejšnjega člena dostopne:
– osebam starim nad 65 let, ki so zaradi starosti in pojavov, ki spremljajo starost, nesposobne za samostojno življenje,
– osebam s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu,
– drugim invalidnim osebam, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij,
– kronično bolnim osebam in osebam z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje,
– hudo bolnim otrokom ali otrokom s težko motnjo v telesnem ali motnjo v duševnem razvoju, ki niso vključeni v organizirane oblike varstva.
IV. IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
10. člen
Pomoč družini na domu na območju Občine Dobrepolje organizira in izvaja Prizma Ponikve na podlagi Zakona o socialnem varstvu in sklepa Občinskega sveta in neposredne pogodbe o izvajanju.
Ne glede na določila prejšnjega odstavka tega člena lahko Občina Dobrepolje na podlagi ponudbe in povpraševanja podeli za javno službo pomoči družini na domu tudi koncesijo.
Razpis za podelitev koncesije za organiziranje in izvajanje pomoči družini na domu razpiše pristojni občinski upravni organ v skladu z veljavnimi predpisi in tem odlokom. Razpiše se lahko tudi samo določena storitev pomoči družini na domu.
Medsebojne pravice in obveznosti med Občino Dobrepolje in izvajalcem se dogovorijo s pogodbo.
V. IZVAJALCI IN NORMATIV STORITVE
11. člen
Storitve pomoči družini na domu opravljajo delavci, določeni po Zakonu o socialnem varstvu in po Pravilniku o standardih in normativih socialno varstvenih storitev.
VI. CENA IN PLAČILO STORITEV
12. člen
Cena urne postavke pomoči družini na domu se določi ob upoštevanju standardov in normativov socialno varstvenih storitev ter na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev. Občinski svet daje k predlogu cene svoje soglasje, v skladu s tretjim odstavkom 101. člena Zakona o socialnem varstvu.
13. člen
Upravičenci in drugi zavezanci so dolžni sami plačevati celotne stroške storitve do višine subvencionirane cene pomoči na domu, ki jo financira občina v skladu z 99. členom Zakona o socialnem varstvu najmanj v višini 50% ekonomske cene na uro. Občinski svet lahko ob sprejemanju soglasja k ceni storitve pomoč družini na domu določi višji% subvencioniranja ekonomske cene navedene storitve.
Zavezanec ali zavezanka je fizična oseba, ki ni družinski član, če jo z upravičencem do storitve veže preživninska obveznost po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, in druga pravna ali fizična oseba, ki jo k plačilu stroškov oskrbe ali institucionalnega varstva za upravičenca zavezuje izvršljiv pravni naslov, ki izhaja iz pogodbenega razmerja ali sklenjenega medsebojnega dogovora o preživljanju.
Upravičenec ali drugi zavezanec je lahko delno ali v celoti oproščen plačila na podlagi Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev.
14. člen
Če Občina Dobrepolje v skladu s 100.a členom Zakona o socialnem varstvu določi dodatne oprostitve pri plačilu stroškov storitev pomoči na domu in pri plačilu storitev v zavodih za odrasle, o teh oprostitvah odloča župan Občine Dobrepolje.
VII. OLAJŠAVE IN OPROSTITVE PLAČILA STORITEV
15. člen
Pravico do oprostitve plačila ima upravičenec, ki ni plačilno sposoben oziroma njegova plačilna sposobnost ne dosega subvencionirane vrednosti storitve. Upravičenec vloži zahtevo za oprostitev plačila stroškov pri Centru za socialno delo Grosuplje.
16. člen
O delni ali celotni oprostitvi plačila storitev odloča Center za socialno delo Grosuplje po postopku in na način, kot je to določeno po predpisih na področju socialnega varstva.
17. člen
Plačila storitve na domu je v celoti oproščen vsak, ki sklene dogovor o izvajanju storitve v skladu z zakonom o socialnem varstvu in če:
– nima družinskih članov ali drugih zavezancev,
– nima dohodkov ali če njegov ugotovljeni dohodek ne dosega meje socialne varnosti,
– ne prejema dodatka za pomoč in postrežbo ali drugih dodatkov, namenjenih zagotavljanju nege in pomoči druge osebe.
Upravičenec do storitve pomoči na domu, ki prejema dodatek za pomoč in postrežbo, je dolžan del dohodka prispevati za plačilo storitve. Dodatni prispevek upravičenca znaša en odstotek dodatka za pomoč in postrežbo za vsako uro opravljene storitve, vendar skupno lahko doseže največ polovico celotnega zneska prejetega dodatka.
18. člen
Oprostitev plačila storitve pomoč na domu je odvisna od meril, v skladu z uredbo o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev.
19. člen
Upravičenec do socialne oskrbe na domu uveljavlja oprostitve iz 15. člena tega odloka na način, kot je določeno v uredbi.
Upravičenec, ki je lastnik nepremičnin, lahko uveljavlja oprostitev plačila stroškov storitve na domu le, če dovoli zaznambo prepovedi odtujitve in obremenitve nepremičnine v korist Občine Dobrepolje.
V skladu s 100.c členom Zakona o socialnem varstvu o izrecni zahtevi Občine Dobrepolje za prepoved odtujitve in obremenitve nepremičnine odloča župan Občine Dobrepolje.
20. člen
Oprostitev plačila ali doplačila storitev pomoč na domu se lahko določi za določen čas, največ za dobo enega leta.
21. člen
Upravičenec oziroma zavezanec, ki je deloma ali v celoti oproščen plačila storitve, je dolžan takoj ali najpozneje v roku petnajstih dni sporočiti Centru za socialno delo Grosuplje vsako spremembo, ki bi lahko vplivala na obstoj pravice ali na višino oprostitve.
Če Center za socialno delo Grosuplje ugotovi, da sporočena sprememba dejansko vpliva na obstoj pravice ali na višino oprostitve, izda novo odločbo, s katero določi višino oprostitve s prvim dnem naslednjega meseca po nastanku spremembe.
Če upravičenec oziroma zavezanec, ki mu je bila priznana pravica do oprostitve, ne sporoči spremembe, ki bi lahko vplivala na višino oprostitve ali je ne sporoči v roku iz prvega odstavka tega člena, je dolžan povrniti razliko, ki je nastala zaradi spremembe okoliščin, skupaj z zakonskimi obrestmi od dneva nastanka spremembe.
Če je bila upravičencu ali zavezancu priznana oprostitev na podlagi lažnih dokazil ali lažnega prikazovanja dejanskega stanja, je dolžan povrniti vse stroške, ki so nastali v zvezi s priznanjem oprostitve, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, in sicer od dneva, ko mu je bila pravica neupravičeno priznana.
VIII. SKLEPANJE DOGOVOROV O NUDENJU POMOČI DRUŽINI NA DOMU
22. člen
Izvajalec storitve pomoči družini na domu in upravičenec oziroma uporabnik storitve skleneta dogovor o nudenju pomoči na domu. Dogovor vsebuje podatke o izvajalcu in uporabniku storitev, o vsebini in trajanju pomoči, o načinu plačila za opravljene storitve in opredeljuje obveznosti izvajalca in uporabnika.
Dogovor se obnavlja ob spremembi bistvenih elementov izvajanja storitve, in sicer ob spremembi cene ter spremembi obsega in vsebine storitve.
23. člen
Izvajalec storitve pomoči družini na domu vodi evidenco:
– dogovorov,
– delovne naloge za socialne oskrbovalce s podatki: kdo izvaja storitev, komu se pomoč nudi, o vsebini pomoči, tedenskem obsegu pomoči in obdobju izvajanja pomoči,
– opravljenih poti (smeri in prevoženi kilometri).
– supervizijskih obravnav.
24. člen
Oskrbovalec – izvajalec vodi dnevnik dela, v katerega vpisuje podatke o upravičencu, datumu obiska, opisu storitve in porabljenem času. Dnevnik dela mora s podpisom potrditi uporabnik storitve.
25. člen
Izvajalec storitve pomoči družini na domu je dolžan izdelati:
– končno letno poročilo, ki obsega opis opravljenega programa dela ter vsebinski in finančni plan del za naslednje leto,
– poročilo na zahtevo naročnika.
26. člen
Strokovni nadzor nad izvajanjem storitev pri uporabniku vrši izvajalec, ki obenem sprejema tudi vse pritožbe in pripombe.
Občina ima pravico do nadzora namenske porabe sredstev.
IX. KONČNE DOLOČBE
27. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 122-1/06
Dobrepolje, dne 7. junija 2006
Župan
Občine Dobrepolje
Anton Jakopič l.r.

AAA Zlata odličnost