Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2006 z dne 15. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2006 z dne 15. 6. 2006

Kazalo

2687. Pravilnik o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Rogaška Slatina, stran 6787.

Na podlagi 21. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 60/95, 49/98 – ODL US, 89/99, 80/04), določb Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04) in 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 109/03-UPB-1) je Občinski svet Občine Rogaška Slatina na 33. seji dne 31. 5. 2006 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Rogaška Slatina
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo namen, upravičenci, pogoji, merila in kriteriji za sofinanciranje letnih programov društev na področju turizma v Občini Rogaška Slatina. Sredstva za sofinanciranje programov na področju turizma se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino določi občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto.
2. člen
Za sofinanciranje programov morajo društva iz 1. člena tega pravilnika izpolnjevati naslednje pogoje:
– da so registrirana za izvajanje dejavnosti, ki je predmet razpisa, po zakonu o društvih,
– imajo sedež v Občini Rogaška Slatina,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo v skladu z določili o registraciji,
– da je v društvu vsaj deset članov iz Občine Rogaška Slatina,
– da imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo načrtovanih programov (materialne, prostorske, kadrovske, organizacijske),
– da vsako leto občinski upravi redno dostavljajo poslovno in finančno poročilo o realizaciji,
– programov in finančno ovrednoten plan aktivnosti za prihodnje leto.
3. člen
Predmet tega pravilnika je sofinanciranje letnih programov na področju turizma s strani občine, z naslednjimi vsebinami:
– redne dejavnosti turističnih društev,
– organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turističnih prireditev in akcij lokalnega in širšega pomena,
– izvajanje promocijskih in informativnih aktivnosti lokalnega in širšega pomena,
– spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma,
– akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine ter urejanju okolja,
– izvajanje projektov, ki povezujejo več društev in drugih turističnih organizacij,
– organizacija in sodelovanje na različnih izobraževanjih in delavnicah,
– aktivnosti za zagotavljanje in vzgajanje turističnega podmladka.
Sredstva za investicije v prostore in opremo društev niso predmet tega pravilnika.
II. POSTOPEK PRIDOBIVANJA SREDSTEV
4. člen
Posamezni izvajalci programov s področja turizma lahko s svojimi programi za proračunska sredstva lokalne skupnosti, po posameznih vsebinah, opredeljenih v 9. členu tega pravilnika, kandidirajo le enkrat. Če se je izvajalec s svojim programom prijavil na kateri drug javni razpis lokalne skupnosti v posameznem proračunskem letu, njegov program ne more biti sofinanciran po merilih tega pravilnika.
5. člen
Javni razpis se objavi na krajevno običajen način. Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika, ki dodeljuje sredstva,
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
– predmet javnega razpisa,
– navedbo osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem razpisu in meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev,
– okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa,
– določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev,
– datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev,
– rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa,
– kraj, čas ter osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo.
Vlagatelji oddajo ponudbo na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, ki jo pripravi občinska uprava.
6. člen
Župan imenuje komisijo za dodelitev sredstev proračuna za programe društev na področju turizma v občini Rogaška Slatina. Komisijo sestavljajo predsednik in dva člana, kateri morajo imeti ustrezno strokovno izobrazbo in izkušnje s področja, za katero se dodeljujejo sredstva, ki omogočajo strokovno presojo vlog. Predsednik in člani komisije ne smejo biti s prejemniki interesno povezani.
Na odpiranju vlog komisija ugotavlja popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. Komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove vlagatelje nepopolnih vlog k njihovi dopolnitvi v roku 8 dni. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v roku ne dopolnijo, se zavržejo.
Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog in na podlagi s pravilnikom določenih pogojev in meril oceni prispele vloge, ter pripravi pisni predlog višine sofinanciranja in ga predloži v potrditev županu. Sklep o sofinanciranju, katerega izda župan, je osnova za sklenitev pogodbe o sofinanciranju z izbranimi društvi, društvom, katera ne izpolnjujejo razpisnih pogojev, pa se izda sklep o zavrnitvi vloge. Neizbrani vlagatelj lahko v roku 8 dni od prejema sklepa na občino vloži pritožbo, o kateri odloča župan v roku 15 dni s sklepom. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji.
7. člen
Obvezna vsebina pogodbe je:
– naziv, naslov, davčna številka ter matična številka naročnika,
– naziv, naslov, davčna številka, matična številka ter številka transakcijskega računa upravičenca,
– namen, za katerega se namenjajo sredstva proračuna, oziroma vrsta programa, ki se sofinancira,
– višina dodeljenih sredstev in način izplačevanja,
– nadzor nad izvajanjem programa in porabo sredstev,
– določilo o vračilu sredstev v primeru nenamenske porabe le-teh,
– druga določila, pomembna za sofinanciranje programa.
III. MERILA IN KRITERIJI ZA IZBOR PROGRAMOV
8. člen
Programi se ocenijo glede na vsebino posameznih dejavnosti, pestrost programa, množičnost vključevanja, sodelovanje organizacije z okoljem, odmevnost programov, ki jih izvaja v širši okolici in pomembnost projektov za širšo lokalno skupnost.
Sredstva za posamezne programe se razdelijo glede na doseženo število točk in višino razpoložljivih namenskih sredstev proračuna.
9. člen
Pri izboru programov in projektov za sofinanciranje se upoštevajo naslednja merila in kriteriji:
10. člen
Programi bodo ocenjeni v skladu z merili in kriteriji in ob upoštevanju specifičnosti posameznih programov. Programi se točkujejo. Vrednost točke določi komisija v skladu z višino razpisanih sredstev za tekoče proračunsko leto, tako da višino razpisanih sredstev deli z vsoto vseh dodeljenih točk. Višina sofinanciranja posameznega programa je odvisna od skupnega števila zbranih točk in vrednosti točke.
IV. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV
11. člen
Izvajalci programov so dolžni izvajati programe in projekte v skladu s tem pravilnikom in le za namene, kot so jim bili opredeljeni v pogodbi, ter o izvedbi redno poročat v skladu z pogodbenimi določili. Občina Rogaška Slatina lahko od izvajalcev programov zahteva vsa dokazila in podatke, ki so potrebni za ovrednotenje izvajanja dogovorjenih programov. Namensko porabo sredstev po tem pravilniku spremlja in preverja občinska strokovna služba.
12. člen
Upravičenec je dolžan povrniti nenamensko porabljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva nakazila do dneva vračila sredstev v primeru:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko uporabljena,
– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke,
– druge nepravilnosti pri porabi sredstev.
V. KONČNI DOLOČBI
13. člen
Spremembe in dopolnitve pravilnika se sprejemajo po enakem postopku kot sam pravilnik.
14. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0320-0004-05/2006
Rogaška Slatina, dne 31. maja 2006
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l.r.

AAA Zlata odličnost