Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2006 z dne 15. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2006 z dne 15. 6. 2006

Kazalo

2711. Odlok o pogojih opravljanja dejavnosti turističnih vodnikov turističnega območja Občine Vipava, stran 6818.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 54/02 in 83/02) in 41. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04) je Svet Občine Vipava na svoji 30. redni seji dne 1. 6. 2006 sprejel
O D L O K
o pogojih opravljanja dejavnosti turističnih vodnikov turističnega območja Občine Vipava
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določijo način in pogoji za pridobitev naziva turističnega vodnika turističnega območja Občine Vipava, način ter postopek vodenja registra turističnih vodnikov območja Občine Vipava in sprejem naročil za vodenje po turističnem območju Občine Vipava.
2. člen
Turistični vodnik turističnega območja Občine Vipava po tem odloku je oseba, ki domačim in tujim obiskovalcem na območju Občine Vipava razkazuje in strokovno pojasnjuje naravne lepote, kulturnozgodovinske spomenike, zgodovino, umetniška dela, etnografske in druge znamenitosti.
Za turističnega vodnika turističnega območja Občine Vipava po tem odloku se ne štejejo strokovni delavci v Centru za razvoj podeželja TRG Vipava, muzejih, galerijah, šolah, cerkvah in drugih pomembnih objektih, ko opravljajo posle vodnika v okviru svoje službe, planinski in jamski vodniki.
Turistično območje Občine Vipava zajema celotno območje Občine Vipava (v nadaljevanju: turistično območje Občine Vipava).
STROKOVNA USPOSOBLJENOST
3. člen
Turistični vodnik turističnega območja Občine Vipava lahko postane oseba, ki ima najmanj srednjo strokovno izobrazbo, znanje slovenskega in znanje enega tujega jezika za stopnjo najmanj srednje izobrazbe in opravi tečaj strokovne usposobljenosti za turističnega vodnika turističnega območja Občine Vipava.
Tečaj strokovne usposobljenosti za opravljanje poslov turističnega vodnika turističnega območja Občine Vipava organizira po potrebi Center za razvoj podeželja TRG Vipava.
Znanje preverja strokovna komisija, ki jo imenuje Center za razvoj podeželja TRG Vipava ob predhodnem soglasju župana Občine Vipava.
Kandidat, ki ni pozitivno opravil preizkusa znanja za turističnega vodnika turističnega območja Občine Vipava, se lahko ponovno priglasi na naslednji preizkus, ki ga organizira Center za razvoj podeželja TRG Vipava.
4. člen
Dejavnost turističnega vodnika turističnega območja Občine Vipava lahko opravljajo samo turistični vodniki turističnega območja Občine Vipava, vpisani v register turističnih vodnikov turističnega območja Občine Vipava.
Dejavnost turističnega vodenja po turističnem območju Občine Vipava lahko opravlja tudi vodnik, ki je vpisan v register turističnih vodnikov pri Gospodarski zbornici Slovenije in to ustrezno dokaže.
REGISTER IN PODELITEV LICENCE
5. člen
Turistični vodnik turističnega območja Občine Vipava se mora pred začetkom opravljanja dejavnosti turističnega vodenja vpisati v register turističnih vodnikov turističnega območja Občine Vipava (v nadaljevanju: register), ki ga vodi Center za razvoj podeželja TRG Vipava. Register mora vsebovati naslednje podatke:
– zaporedno evidenčno številko,
– datum vpisa,
– ime in priimek,
– prebivališče, številko telefona ter e-naslov,
– davčno številko in EMŠO,
– dokazila o opravljenem preizkusu znanja strokovne usposobljenosti za turističnega vodnika turističnega območja,
– dokazila o strokovnem znanju in usposobljenosti,
– dokazila o znanju tujih jezikov,
– podatke o številu ur vodenja za preteklo leto in v katerem jeziku.
6. člen
Ob vpisu v register mora turistični vodnik turističnega območja Občine Vipava predložiti vse potrebne podatke in dokazila v skladu s prejšnjim členom tega odloka in izpolniti obrazec prijave v register.
Na osnovi vpisa v register pridobi kandidat licenco za turističnega vodnika turističnega območja Občine Vipava (v nadaljevanju: licenca), ki jo izda Občina Vipava za obdobje petih let.
Licenca vsebuje:
– ime, priimek in naslov turističnega vodnika turističnega območja Občine Vipava,
– datum izdaje licence, žig, in podpis odgovorne osebe Občine Vipava,
– rubrike za podaljšanje veljavnosti licence (velja od – do).
7. člen
Kandidatom, ki so pridobili licenco za turističnega vodnika turističnega območja Občine Vipava, izda Center za razvoj podeželja TRG Vipava priponko turističnega vodnika turističnega območja Občine Vipava (v nadaljevanju: priponka).
Obliko in vsebino priponke določi Center za razvoj podeželja TRG Vipava.
8. člen
Turistični vodnik turističnega območja Občine Vipava mora na vodenjih nositi priponko in biti primerno urejen in opremljen.
9. člen
Licenca se vodniku turističnega območja Občine Vipava avtomatsko podaljša, če je aktiven. Vodnik turističnega območja Občine Vipava je aktiven, če v petih letih izvede vsaj deset vodenj. V primeru, da v petih letih opravi manj vodenj, se izbriše iz registra in nima več pravice vodenja po tem odloku, dokler se ne vpiše ponovno v register.
Turističnim vodnikom turističnega območja Občine Vipava, ki so kršili zakonska določila z delovnega področja ali so bili deležni več upravičenih kritik ali pritožb, Občinska uprava Občine Vipava po uradni dolžnosti z odločbo odvzame licenco in odredi izbris iz registra. Zoper odločbo je dopustna pritožba na župana Občine Vipava. Po pravnomočnosti odločbe se turistični vodnik turističnega območja Občine Vipava izbriše iz registra in se mu odvzame licenca. O upravičenosti kritik in pritožb odloča strokovna komisija.
VODENJE EVIDENCE IN NADZOR
10. člen
Center za razvoj podeželja TRG Vipava vodi evidenco o opravljenih turističnih vodstvih in o tem pošlje letno poročilo (v nadaljevanju: poročilo) Občinskemu svetu Občine Vipava do konca meseca februarja tekočega leta za preteklo leto.
Iz poročila mora biti vidno:
– ime in priimek turističnega vodnika turističnega območja Občine Vipava,
– število ur vodenja, število dni vodenja,
– naročnik vodenja,
– število obiskovalcev, ki je bilo vodeno,
– navedbo kraja in države, iz katere so obiskovalci,
– v katerem jeziku je bilo opravljeno vodenje,
– morebitne pripombe in pohvale dane o vodenju.
Turistični vodnik turističnega območja Občine Vipava mora najkasneje do 31. 1. tekočega leta posredovati Centru za razvoj podeželja TRG Vipava vse potrebne podatke za pripravo poročila.
11. člen
Nadzor nad izvajanjem odloka izvaja občinska uprava Občine Vipava.
NAROČANJE VODENJ
12. člen
Turistična vodniška služba turističnega območja Občine Vipava se izvaja v obliki naročenih ogledov turističnega območja Občine Vipava. Naročila sprejema Center za razvoj podeželja TRG Vipava. Naročila lahko sprejema tudi turistična organizacija; pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki opravlja dejavnost organiziranja, prodaje oziroma posredovanja turističnih potovanj in letovanj, če najame turističnega vodnika v skladu s prvim in drugim odstavkom 4. člena tega odloka.
Turistične organizacije iz prejšnjega odstavka so dolžne trimesečno poročati Centru za razvoj podeželja TRG Vipava o opravljenih vodstvih na turističnem območju Občine Vipava.
13. člen
Turistična vodstva po turističnem območju Občine Vipava se zaračunavajo po ceniku, ki ga izdela Center za razvoj podeželja TRG Vipava.
Turistične organizacije iz prvega odstavka 12. člena tega odloka lahko izdelajo lasten cenik turističnega vodenja po turističnem območju Občine Vipava v primeru, ko najamejo turističnega vodnika v skladu z drugim odstavkom 4. člena tega odloka.
14. člen
Turistični vodnik turističnega območja Občine Vipava ne sme neposredno prevzemati vodstev in jih opravljati za svoj račun, ampak samo po naročilu organizacij iz 12. člena tega odloka.
Z denarno kaznijo 50.000 SIT se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
KAZENSKE DOLOČBE
15. člen
Z globo 50.000 SIT se predpiše sankcija za prekršek:
– turistični vodnik turističnega območja Občine Vipava, ki opravlja dejavnost turističnega vodenja po turističnem območju Občine Vipava brez vpisa v register.
Z globo 150.000 SIT se predpiše sankcija za prekršek:
– pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki opravlja dejavnost organiziranja, prodaje oziroma posredovanja turističnih potovanj in letovanj, če najame turističnega vodnika v nasprotju s prvim in drugim odstavkom 4. člena.
Z globo 50.000 SIT se predpiše sankcija za prekršek iz prejšnjega odstavka za odgovorno osebo pravne osebe.
PREDHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Center za razvoj podeželja TRG Vipava v roku enega meseca od začetka veljavnosti tega odloka:
– po pooblastilu Občine Vipava vzpostavi register turističnih vodnikov turističnega območja Občine Vipava in pripravi obrazec prijave v register,
– po pooblastilu Občine Vipava določi obliko in vsebino priponke za turistične vodnike turističnega območja Občine Vipava,
– po pooblastilu Občine Vipava pripravi obrazec za vodenje evidence o opravljenih turističnih vodstvih.
17. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Šifra: 322-0001/2006
Vipava, dne 1. junija 2006
Župan
Občine Vipava
mag. Ivan Princes l.r.

AAA Zlata odličnost