Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2006 z dne 15. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2006 z dne 15. 6. 2006

Kazalo

2658. Program priprave občinskega lokacijskega načrta za poslovno-obrtno cono Cerkvenjak v Občini Cerkvenjak, stran 6743.

Na podlagi 12. in 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek in 58/03 –ZZK-1) in 15. člena Statuta Občine Cerkvenjak (Uradni list RS, št. 26/99, 28/01) je župan Občine Cerkvenjak dne 7. 6. 2006 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
občinskega lokacijskega načrta za poslovno-obrtno cono Cerkvenjak v Občini Cerkvenjak
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo občinskega lokacijskega načrta za poslovno-obrtno cono Cerkvenjak
Občina Cerkvenjak je v mesecu juniju leta 2004 sprejela prostorski plan za svoje območje (Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Lenart za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Lenart za obdobje 1986–1990 za območje Občine Cerkvenjak, spremembe in dopolnitve v letu 2002; Uradni list RS, št. 85/04).
V navedenem aktu je na območju jugozahodno od občinskega središča v neposredni bližini regionalne ceste Lenart–Videm opredelila poslovno-obrtno cono, v kateri zagotavlja potrebne prostorske kapacitete za razvoj poslovnih in obrtnih dejavnosti.
Z opredelitvijo in aktiviranjem cone želi občina zagotoviti možnosti in spodbuditi intenziviranje gospodarskega razvoja ter hkrati poskrbeti, da se tovrstne dejavnosti ne bi odvijale neusmerjano in razpršeno po celotnem prostoru občine.
Dodatni močan argument za realizacijo poslovno-obrtne cone je tudi odločitev države, da bo preko območja Občine Cerkvenjak po dolini Brengovskega potoka izvedla odsek avtoceste na potezi med Maribor in slovensko-madžarsko mejo. Navedeni odsek avtoceste Sp. Senarska–Cogetinci je sestavni del avtocestnega sistema V. prometnega koridorja v osi Koper–Lendava–Budimpešta. Z izgradnjo avtoceste med Mariborom in slovensko madžarsko mejo bo severovzhodna Slovenija–Prekmurje in del Prlekije s Štajersko – učinkovito povezana z osrednjo Slovenijo, Slovenija pa z Madžarsko ter širše z vzhodno Evropo. Z državnim lokacijskim načrtom, s katerim je načrtovan odsek avtoceste Senarska–Cogetinci, je v osrednjem delu Brengovske doline predviden avtocestni priključek, ki se navezuje na regionalno cesto Lenart–Videm ravno na območju, kjer je predvideno tudi priključevanje načrtovane poslovno-obrtne cone Cerkvenjak na državno cestno omrežje.
Poleg tega, da predstavlja avtocesta kvalitetno navezavo lokalnih dejavnikov na državno in evropsko cestno omrežje, omogoča in terja tudi ustrezno prestrukturiranje gospodarstva Občine Cerkvenjak, ki se mora prilagoditi novonastali situaciji. V dolini Brengovskega potoka namreč dolgoročno ne bo več mogoče razvoja graditi izključno na kmetijstvu kot osnovni gospodarski dejavnosti, ampak bo potrebno poiskati alternativo. Vzpostavitev poslovno-obrtne cone vsekakor predstavlja resno in kvalitetno možnost gospodarskega prestrukturiranja, predvsem pa potencial za nova delovna mesta, ki jih kmetijstvo samo več ne bo moglo zagotavljati.
V obdobju zadnjih dveh let po sprejemu občinskega prostorskega plana je Občina Cerkvenjak intenzivno iskala primerne investitorje, ki bi opravljali svojo dejavnost na območju poslovno-obrtne cone Cerkvenjak, prav tako pa je iskala tudi finančne vire, s pomočjo katerih bi bilo mogoče zagotoviti komunalno ureditev in opremljanje cone. Čeprav poslovni programi na območju cone zaenkrat še niso dokončno definirani, se te aktivnosti nahajajo v fazi, ko je treba pripraviti ustrezno prostorsko dokumentacijo kot podlago za pripravo tehnične dokumentacije in za pridobitev dovoljenj za graditev oziroma izvedbo komunalne opreme poslovno-obrtne cone.
V skladu z opredelitvami iz prostorskega plana občine in v skladu z določili Zakona o urejanju prostora je za območje kompleksnega urejanja, kot je poslovno-obrtna cona Cerkvenjak, predvidena izdelava občinskega lokacijskega načrta.
Občinski lokacijski načrt za poslovno-obrtno cono Cerkvenjak (v nadaljevanju: OLN) bo hkrati tudi ustrezna pravna podlaga za pridobitev potrebnih dovoljenj za gradnje na tangiranem območju in za komunalno urejanje, kot jih določajo zakon o urejanju prostora, zakon o graditvi objektov ter drugi relevantni pravni akti.
Pravno podlago za pripravo OLN predstavljajo:
– Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1; Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek in 58/03 – ZZK-1) vključno z ustreznim izvršilnim predpisom, t.j. Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04);
– določila Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Lenart za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Lenart za obdobje 1986–1990 za območje Občine Cerkvenjak, spremembe in dopolnitve v letu 2002.
Z navedenimi pravnimi podlagami je odločitev za pripravo in sprejem OLN ustrezno utemeljena.
S tem programom priprave se opredelijo programska izhodišča OLN, nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja, ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi OLN, seznam potrebnih strokovnih podlag ter način pridobitve strokovnih rešitev, potrebnost in način pridobitve ustreznih geodetskih podlag, roki za pripravo OLN in obveznosti v zvezi s financiranjem OLN.
V programu priprave je opredeljen in časovno ovrednoten tudi postopek za pripravo in sprejem OLN.
 
2. Predmet in programska izhodišča OLN
2.1. Predmet OLN in programska izhodišča
Predmet OLN so vse prostorske ureditve, vezane na realizacijo obravnavane poslovno-obrtne cone.
Po veljavnih planskih aktih občine so na območju OLN možne proizvodne, trgovske, poslovne, obrtne in servisne dejavnosti, ki ne povzročajo prekomernih obremenitev okolja. Dopustne so dejavnosti, za katere ni potrebno izvajati presoje vplivov na okolje oziroma ki niso navedene v Uredbi o vrstah posegov v okolje, za katere je obvezna presoja vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 66/96, 12/00, 83/02).
Poslovni programi na območju cone zaenkrat še niso dokončno definirani, že opredeljeni programi in dodatno željeni programi pa so take vrste, da zanje na podlagi zgoraj navedene uredbe ni potrebno izvesti postopka presoje vplivov na okolje.
Območje poslovno-obrtne cone, kot je določeno v prostorskih sestavinah veljavnih planskih aktov za območje Občine Cerkvenjak, meri cca 3,5 ha. Trenutna raba zemljišč je kmetijska, s prepletom travnikov in njiv.
Območje ima zelo ugodno prometno lego z neposredno navezavo na državno regionalno cesto RII-439 ter na načrtovani avtocestni odsek Sp. Senarska–Cogetinci preko avtocestnega priključka neposredno ob območju poslovne cone.
Zazidalni koncept je zato zasnovan tako, da poteka skozi območje nova centralna prometnica; le-ta predstavlja v nadaljevanju istočasno tudi navezavo na avtocesto preko priključka Cerkvenjak. Osrednja prometnica loči območje cone na dva dela. Načrtovana je sistematična parcelacija zemljišč, prečno na os ceste. Na ta način je ustvarjen raster gradbenih parcel, na katerih je mogoče zgraditi posamičen objekt, v odvisnosti od potreb oziroma dejavnosti pa lahko posamezni investitor združi več parcel in objektov v večje enote. Na ta način je omogočena rast in dinamičen razvoj območja, ki bo s tako zasnovo in prostorsko rešitvijo tudi lažje zaživelo oziroma funkcioniralo.
Območje bo na severni strani zamejeno z zeleno zaveso, ki ga bo ločilo od kmetijskih zemljišč in od obstoječe kmetije v nadaljevanju. Na jugu je območje naslonjeno na gozdni rob, zato posebna dodatna zelena bariera ni potrebna.
Območje je komunalno le delno opremljeno. Obstoječe elektro in vodovodno omrežje novim potrebam ne bosta zadoščala. Potrebna je rekonstrukcija vodovodnega omrežja, območje pa bo napajano iz tranzitnega vodovoda Ptuj–Cerkvenjak, ki poteka skozi območje obravnave. Za zadovoljitev potreb po električni energiji bo potrebno postaviti novo transformatorsko postajo. Zagotoviti pa bo treba tudi ustrezno odvodnjavanje ter zbiranje, čiščenje in odvajanje odpadnih voda.
V postopku priprave OLN je treba:
– zagotoviti potrebne strokovne podlage, ki jih določa ta program priprave;
– zagotoviti ustrezni geodetski načrt;
– pripraviti OLN in izvesti postopek njegove verifikacije in sprejema;
– v odvisnosti od odločitve ministrstva, pristojnega za okolje, izvesti postopke, ki jih opredeljuje Zakon o varstvu okolja (ZVO-1; Uradni list RS, št. 41/04, 17/06 – avtentična razlaga in 20/2006), pa jih je treba izvesti pred sprejemom OLN;
– opraviti druge aktivnosti, ki so potrebne za kvalitetno pripravo in sprejem OLN.
 
2.2. Obveznost izvedbe celovite presoje vplivov na okolje
Z dopisom štev. 35003-002/05-001 z dne 20. 5. 2006 je Občina Cerkvenjak kot pripravljavec OLN obvestila Ministrstvo za okolje in prostor, da namerava pripraviti in sprejeti občinski lokacijski načrt za poslovno-obrtno cono Cerkvenjak v Občini Cerkvenjak. Zaprosila ga je, da ji najkasneje v 30 dneh od prejema obvestila sporoči, ali je za načrtovani OLN potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, kot jo določa zakon o varstvu okolja oziroma presojo sprejemljivosti plana, kot jo opredeljuje zakon o ohranjanju narave.
Ustrezne odločbe oziroma odgovora ministrstva, pristojnega za okolje, občina še ni prejela.
Če bo ministrstvo presodilo, da je v postopku priprave in sprejemanja OLN treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje, bo občina odločitev ministrstva z izvedbo postopka ustrezno spoštovala in upoštevala.
 
3. Okvirno ureditveno območje OLN
Območje poslovno-obrtne cone je velikosti cca 3,5 ha in se nahaja vzhodno od regionalne ceste na vznožju vzpetine, po kateri se razprostora naselje Cerkvenjak.
Okvirno ureditveno območje občinskega lokacijskega načrta zajema naslednje parcele ali njihove dele v k.o. Brengova: 572/2, 572/3, 573/2, 573/3, 610/2, 611/2, 612/4, 612/5, 612/6, 614, 615/2, 615/4, 616/2, 616/1, 617/2, 618, 619, 620, 621, 629/2, 630, 631/2.
Ureditveno območje OLN bo natančno določeno v postopku priprave v samem OLN tako, da bo obsegalo vse površine, na katerih je načrtovana izgradnja cone, vključno s površinami, potrebnimi za nemoteno delovanje cone ter površine, ki so potrebne le v času izvajanja del. Poleg tega bo obsegalo vplivno območje pričakovanih vplivov na okolico.
Ureditveno območje bo v OLN določeno z mejo ureditvenega območja ter s prikazom lege prostorske ureditve v širšem območju.
 
4. Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja, ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi OLN
4.1. Pripravljavec OLN, pobudnik in načrtovalec
Pripravljavec OLN je Občina Cerkvenjak, Cerkvenjak 25, 2236 Cerkvenjak.
Načrtovalca izbere pripravljavec na podlagi določil predpisov o javnem naročanju. Načrtovalec mora izpolnjevati pogoje, ki jih določajo 156. do 160. člen ZUreP-1.
 
4.2. Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja prostora so ministrstva in organi v njihovi sestavi ter nosilci javnih pooblastil v občini, ki sodelujejo pri pripravi OLN in so določeni s tem programom priprave.
Nosilci urejanja prostora sodelujejo v postopku priprave OLN s smernicami in mnenji za področje iz svoje pristojnosti, nekateri pa tudi s strokovnimi podlagami za področje iz svoje pristojnosti.
Nosilci urejanja prostora podajo smernice za pripravo predloga OLN in mnenja k dopolnjenemu predlogu OLN v roku 30 dni od prejema vloge.
V primeru molka nosilca urejanja prostora v fazi pridobivanja smernic se šteje, da nosilec nima smernic, za pripravo predloga OLN pa se v takem primeru smiselno upoštevajo in uporabijo določila predpisov in morebitnih izdelanih strokovnih podlag za področje iz pristojnosti nosilca urejanja prostora.
V primeru molka nosilca urejanja prostora v fazi pridobivanja mnenj se šteje, da nosilec urejanja prostora na dopolnjeni predlog OLN nima pripomb oziroma da se z dopolnjenim predlogom OLN strinja.
V postopku priprave OLN sodelujejo naslednji nosilci urejanja prostora:
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Maribor;
– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo;
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za upravljanje, vzdrževanje in varstvo cest, območje Maribor;
– DARS Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, sektor za varstvo okolja;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, sektor za vode;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, sektor za varstvo narave;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek za porečje reke Drave;
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor;
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor;
– Elektro Maribor d.d. javno podjetje za distribucijo električne energije;
– ELES Elektro Slovenija d.o.o.;
– Komunalno podjetje Ptuj d.d., Ptuj;
– Telekom Slovenije d.d., PE Maribor;
– Občina Cerkvenjak v delu občinske gospodarske javne infrastrukture.
V primeru, da se v postopku priprave OLN ugotovi, da morajo sodelovati tudi drugi subjekti, ki niso navedeni v tem programu, lahko pripravljavec OLN k sodelovanju povabi tudi druge organe in organizacije.
 
5. Potrebne strokovne in druge podlage za pripravo OLN
Pri izdelavi OLN je treba v možnem obsegu upoštevati že izdelane strokovne podlage. Le-te se uporabijo in upoštevajo, kolikor so ustrezno ažurne, skladne z odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lenart za območje Občine Cerkvenjak in skladne z veljavnimi predpisi za posamezna področja.
Poleg uporabe razpoložljivih strokovnih podlag se za OLN v okviru izdelave OLN zagotovijo naslednje strokovne podlage:
– hidrogeološka študija z opredelitvijo pogojev gradnje na območju;
– idejna zasnova načrtovane prostorske ureditve;
– idejna zasnova nove prometne ureditve vključno z opredelitvijo odnosa do obstoječe prometne ureditve;
– idejne zasnove potrebne nove komunalne in energetske infrastrukture ter vodnogospodarskih ureditev vključno z idejnimi zasnovami morebiti potrebne zaščite, prestavitve oziroma ukinitve infrastrukturnih vodov;
– podatki iz zemljiške knjige ali zemljiškega katastra ali iz drugega relevantnega vira o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic na zemljiščih, ki so vključena v ureditveno območje OLN.
V postopku priprave OLN se lahko zagotovijo tudi druge strokovne podlage, če to izhaja iz vsebine problematike, ki jo je treba razrešiti v OLN.
Za izdelavo OLN je na razpolago katastrsko-topografski načrt v digitalni obliki z natančnostjo, ki ustreza merilu 1: 1000. Načrt je izdelan v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04).
 
6. Variantne strokovne rešitve
Variantne strokovne rešitve prostorske ureditve, ki bo obravnavana v OLN, zaradi narave prostorske ureditve in zaenkrat še ne v celoti znanih investitorjev niso predvidene. OLN se zaradi tega izdela z upoštevanjem primernega obsega toleranc.
 
7. Rok za pripravo OLN
Za pripravo OLN so opredeljeni naslednji okvirni roki:
+---------------------------------------+----------------------------------+
|Aktivnost               |Rok oziroma trajanje aktivnosti  |
|                    |                 |
+---------------------------------------+----------------------------------+
|Obvestilo ministru za okolje o nameri |že izvedeno (20. 5. 2006)     |
|izdelave OLN              |                 |
|                    |                 |
+---------------------------------------+----------------------------------+
|Prva prostorska konferenca       |izvedena dne 6. 6. 2006      |
|                    |                 |
+---------------------------------------+----------------------------------+
|Sprejem programa priprave OLN     |sprejel župan Občine Cerkvenjak  |
|                    |dne 7. 6. 2006          |
|                    |                 |
+---------------------------------------+----------------------------------+
|Zagotovitev strokovnih podlag     |najkasneje do pridobitve smernic |
|                    |nosilcev urejanja prostora    |
|                    |                 |
+---------------------------------------+----------------------------------+
|Izdelava gradiva za pridobitev smernic |1 teden po sprejemu in objavi   |
|nosilcev urejanja prostora       |programa priprave OLN       |
|                    |                 |
+---------------------------------------+----------------------------------+
|Pridobitev smernic nosilcev urejanja  |takoj po pripravi gradiva; nosilci|
|prostora                |izdajo smernice v 30 dneh po   |
|                    |prejemu vloge           |
|                    |                 |
+---------------------------------------+----------------------------------+
|Priprava predloga OLN         |1,5 meseca po pridobitvi smernic |
|                    |in zagotovitvi strokovnih podlag |
|                    |                 |
+---------------------------------------+----------------------------------+
|Druga prostorska konferenca      |2 tedna pred javno razgrnitvijo  |
|                    |predloga OLN           |
|                    |                 |
+---------------------------------------+----------------------------------+
|Dopolnitev predloga OLN        |10 dni po izvedeni drugi     |
|                    |prostorski konferenci       |
|                    |                 |
+---------------------------------------+----------------------------------+
|Javna razgrnitev predloga OLN,     |prične 1 teden po objavi sklepa, |
|okoljskega poročila in njegove     |traja 30 dni           |
|revizije                |                 |
|                    |                 |
+---------------------------------------+----------------------------------+
|Javna obravnava predloga OLN      |se izvede v času javne razgrnitve |
|                    |                 |
+---------------------------------------+----------------------------------+
|Ureditev pripomb in predlogov iz javne |po zaključeni javni razgrnitvi  |
|razgrnitve in obravnav         |                 |
|                    |                 |
+---------------------------------------+----------------------------------+
|Priprava strokovnih stališč do pripomb |10 dni po ureditvi pripomb    |
|in predlogov iz javne razgrnitve in  |                 |
|obravnav                |                 |
|                    |                 |
+---------------------------------------+----------------------------------+
|Opredelitev župana do pripomb in    |po pripravi strokovnih stališč  |
|predlogov iz javne razgrnitve in    |                 |
|obravnav                |                 |
|                    |                 |
+---------------------------------------+----------------------------------+
|Izdelava dopolnjenega predloga OLN   |1 mesec po opredelitvi župana do |
|                    |pripomb iz javne razgrnitve in  |
|                    |obravnav             |
|                    |                 |
+---------------------------------------+----------------------------------+
|Pridobitev mnenj nosilcev urejanja   |takoj po pripravi gradiva; nosilci|
|prostora                |izdajo mnenja           |
|                    |v 30 dneh po prejemu vloge    |
|                    |                 |
+---------------------------------------+----------------------------------+
|Uskladitev dopolnjenega predloga OLN z |10 dni po prejemu mnenj nosilcev |
|mnenji nosilcev urejanja prostora   |urejanja prostora         |
|                    |                 |
+---------------------------------------+----------------------------------+
|Sprejem dopolnjenega predloga OLN na  |po uskladitvi dopolnjenega    |
|Občinskem svetu Občine Cerkvenjak   |predloga OLN           |
|                    |                 |
+---------------------------------------+----------------------------------+
|Objava OLN               |po sprejemu OLN na Občinskem svetu|
|                    |Občine Cerkvenjak         |
|                    |                 |
+---------------------------------------+----------------------------------+
Če bo Ministrstvo za okolje in prostor presodilo, da je v postopku priprave in sprejemanja OLN treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje, kot jo določa Zakon o varstvu okolja oziroma presojo sprejemljivosti plana, kot jo opredeljuje zakon o ohranjanju narave, bo vzporedno z gornjim postopkom od faze dopolnitve predloga OLN na podlagi priporočil druge prostorske konference naprej izveden tudi postopek celovite presoje vplivov na okolje.
Dne 6. 6. 2006 je pripravljavec OLN skladno z 28. členom ZUreP-1 izvedel prostorsko konferenco z namenom, da se pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti glede priprave OLN oziroma glede načrtovane prostorske ureditve. Datum ter kraj in čas zbora konference je pripravljavec objavil v dveh sredstvih javnega obveščanja. Z navedeno objavo so bili obveščeni predstavniki gospodarstva, interesnih združenj ter organizirane javnosti, z vabili pa so bili povabljeni nosilci urejanja prostora, ki so navedeni v predhodnih točkah tega programa priprave.
Na prostorski konferenci so pisno ali ustno posredovali priporočila in usmeritve naslednji udeleženci:
– Elektro Maribor d.d. javno podjetje za distribucijo električne energije;
– Telekom Slovenije d.d., PE Maribor.
V tem programu priprave so že upoštevana tista priporočila prostorske konference, ki se nanj neposredno nanašajo, druga pa bodo upoštevana v postopku priprave OLN.
 
8. Druga določila
Program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 35003-002/05-PP OLN
Cerkvenjak, dne 7. junija 2006
Župan
Občine Cerkvenjak
Jože Kraner l.r.

AAA Zlata odličnost