Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2006 z dne 15. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2006 z dne 15. 6. 2006

Kazalo

2693. Tarifni sistem za prodajo toplote iz toplovodnega omrežja mesta Slovenske Konjice, stran 6802.

Na podlagi 94.a člena in 87. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo), 47. člena Odloka o oskrbi s toplotno energijo iz omrežja daljinskega ogrevanja v Občini Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 30/06), 14. člena Akta o določitvi metodologije za pripravo tarifnih sistemov za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja (Uradni list RS, št. 74/05) in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99, 19/01 in 100/02) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na nadaljevanju 31. redne seje dne 1. 6. 2006 sprejel
T A R I F N I S I S T E M
za prodajo toplote iz toplovodnega omrežja mesta Slovenske Konjice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem aktom »Tarifni sistem za prodajo toplote iz toplovodnega omrežja mesta Slovenske Konjice« se določajo osnovni tarifni elementi za obračunavanje toplote, ki jo Javni stanovanjski sklad Občine Slovenske Konjice (v nadaljnjem besedilu distributer) dobavlja odjemalcem toplote iz toplovodnega omrežja mesta Slovenska Konjice (v nadaljnjem besedilu »odjemalec«).
S Tarifnim sistemom se določajo tudi načela in merila za ugotavljanje tarifnih postavk ter način ugotavljanja in uporabe računskih elementov s ciljem, da bi se spodbujala racionalna raba toplote in da bi bili proizvodno distribucijski objekti bolje izrabljeni.
2. člen
Tarifni sistem velja za vse odjemalce toplote iz toplovodnega omrežja, razen za tiste, s katerimi sklepa distributer posebne pogodbe.
3. člen
Tarifne postavke za posamezne elemente cene tarifnih odjemalcev morajo biti objavljene v sredstvih javnega obveščanja.
II. TARIFNI ELEMENTI IN TARIFNE POSTAVKE
4. člen
Tarifni elementi, za katere se ugotavljajo tarifne postavke, so:
– priključna moč,
– dobavljena količina toplote,
– druge nestandardne storitve.
5. člen
Tarifne postavke za posamezne tarifne elemente so:
– cena za enoto obračunske moči (priključna moč) v SIT/m2/mesec ali SIT/MW/leto,
– cena na enoto dobavljene količine toplote v SIT/MWh,
– števnina po javno objavljenem ceniku.
6. člen
Letni znesek za priključno moč se izračuna tako, da se letna tarifa postavke za priključno moč pomnoži z ustrezno ogrevalno površino (SIT/(m2*leto) in se obračunava na mesec. Znesek ni odvisen od dobavljene količine toplote in pokriva naslednje neodvisne stroške poslovanja:
– stroške materiala,
– stroške storitev,
– stroške dela,
– stroške investicijskega in tekočega vzdrževanja,
– amortizacijo,
– popravek vrednosti terjatev,
– druge odhodke poslovanja,
– odhodke financiranja.
7. člen
Znesek za količino dobavljene toplote se izračuna tako, da se število dobavljenih MWh pomnoži z ustrezno tarifno postavko za enoto dobavljene količine toplote (SIT/MWh).
Znesek za dobavljeno količino toplote predstavlja variabilni del stroškov ogrevanja in pokriva:
– stroške energenta
– stroške električne energije za pogon naprav
– stroške vode in kemično pripravljene vode.
8. člen
Števnina zajema letne stroške vzdrževanja, umerjanja in zamenjave dotrajanih merilnih naprav.
III. RAZVRSTITEV ODJEMA TOPLOTE
9. člen
Odjem toplote je razdeljen v dve skupini (po namenu uporabe objektov):
1. gospodinjski odjem
2. negospodinjski odjem po posebni pogodbi.
10. člen
Distributer lahko po določilih 9. člena Tarifnega sistema sklene posebno pogodbo z odjemalcem negospodinjskega odjema in ni predmet tega Tarifnega sistema.
Izjemoma se lahko med posebne odjemalce uvrstijo tudi drugi odjemalci, če obstajajo za to posebni pogoji.
IV. OBRAČUN DOBAVE TOPLOTE
11. člen
Dobava toplote se pri posameznem odjemalcu obračunava glede na:
– razvrstitev odjemalca v ustrezno tarifno skupino,
– obračun priključne moči po veljavni tarifi,
– obračun dobavljenih količin toplote po veljavni tarifi,
– obračun števnine.
12. člen
Prispevek za priključno moč se obračuna mesečno. Letni znesek za priključno moč se deli z 12 (mesecev v letu) in pomnoži z ogrevalno površino enote.
13. člen
Dobavljena količina toplote se obračuna takole:
– pri obračunu po toplotnem števcu se količina dobavljene toplote obračuna na podlagi odbirkov s toplotnega števca nameščenega na merilnem mestu v priključni postaji,
– pri obračunu po pavšalu (ni vgrajenega merilnika) se mesečna tarifa pomnoži z ogrevalno površino enote in se zaračuna mesečno skozi vso leto.
Dobavljena količina se obračunava mesečno ali se lahko obračunava en krat letno ali v krajšem časovnem obdobju, v vmesnem času pa odjemalec plačuje akontacije. Na zahtevo večine odjemalcev priključenih na isto odjemno mesto, mora distributer v vsakem trenutku obračunati dobavljeno energijo.
14. člen
Obračunsko obdobje praviloma traja od 1. 10. tekočega leta do 30. 9. prihodnjega leta.
15. člen
V primeru prehoda objekta iz pavšalnega obračuna na obračun po toplotnem števcu, se poraba toplotne energije za preteklo obdobje v veljavni kurilni sezoni izračuna v skladu s 37. členom Splošnih pogojev za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja mesta Slovenske Konjice. Če je toplotni števec vgrajen po datumu 1. 5. v obračunskem obdobju, se upošteva obračun po pavšalu do konca obračunskega obdobja.
16. člen
Odjemalec mora plačati dobavljeno toploto in storitve, ki se zaračunavajo skupaj s toploto, v plačilnem roku navedenem na izstavljenem računu, položnici ali drugem veljavnem dokumentu.
Če odjemalec ne poravna pravočasno svojih obveznosti, mu distributer zaračunava zakonske zamudne obresti od zapadlosti računa do dneva poravnave.
Če nastane dvom o odjemalčevi plačilni sposobnosti ali zaradi neredne poravnave plačilnih obveznosti, lahko distributer zahteva plačilo vnaprej. Največja količina toplote, za katero lahko distributer zahteva plačilo, ki se obrestuje vnaprej, je enaka največjemu mesečnemu odjemu v zadnjih 12 mesecih.
17. člen
Distributer zaračunava stroške izterjave in ustavitve dobave toplote po veljavnem ceniku.
18. člen
Odjemalec mora poravnati stroške dobave toplote, neodvisne od porabe, skladno z Odlokom za dobavo toplote iz toplovodnega omrežja in Splošnimi pogoji za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja mesta Slovenske Konjice.
19. člen
Distributer v skladu z Odlokom o odjemu toplote iz toplovodnega omrežja opravlja vzdrževanje, redne preglede overitve in zamenjave merilnih naprav proti plačilu po veljavnem ceniku. Po veljavnem ceniku distributer zaračuna tudi izdajo soglasij in vršitev nadzora opravljenih del.
20. člen
Če ni dogovorjeno drugače, plača obratovalne stroške za obratovanje toplotne podpostaje odjemalec dobavitelju električne energije.
21. člen
Reklamacije na prejeti račun, obračun za dobavljeno toploto oziroma storitve, ki jih opravlja distributer na podlagi Odloka o oskrbi s toplotno energijo iz omrežja daljinskega ogrevanja v Občini Slovenske Konjice, po dogovoru z odjemalcem, sprejema distributer samo v pisni obliki, v osmih dneh po prejemu računa ali obračuna.
Pripombe k prejetemu računu ali obračunu ali ugovor ne odložijo plačila računa.
V. OSNOVE ZA OBLIKOVANJE CEN IN DOLOČANJE TARIFNIH POSTAVK ZA OBRAČUN DOBAVLJENE TOPLOTE
22. člen
Cene toplote iz toplovodnega omrežja po tarifnih postavkah in skupinah se določajo v skladu s politiko cen in v skladu z razvojem oskrbe mesta Slovenskih Konjic s toploto ter v skladu z veljavno zakonodajo.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
23. člen
Tarifni sistem se uporablja za vsa že sklenjena in nova razmerja v zvezi z dobavo toplote.
24. člen
Tarifni sistem potrdi Občinski svet Občine Slovenske Konjice in prične veljati en dan po objavi v Uradnem listu RS.
Šifra: 354-0006/2006 (126)
Slovenske Konjice, dne 1. junija 2006
Župan
Občine Slovenske Konjice
Janez Jazbec l.r.

AAA Zlata odličnost