Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2006 z dne 15. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2006 z dne 15. 6. 2006

Kazalo

2647. Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev PUP za območje Trnovlje pod avtocesto – Košenina, stran 6732.

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 27. člena Statuta Mestne občine Celje je župan Mestne občine Celje sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi predloga sprememb
in dopolnitev PUP za območje Trnovlje
pod avtocesto – Košenina
I.
Župan Mestne občine Celje odreja javno razgrnitev predloga sprememb in dopolnitev PUP za območje Trnovlje pod avtocesto – Košenina. Predlog je skladen z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 18/91, 54/94, 25/98, 86/01).
II.
Predmet izdelave Sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Trnovlje pod avtocesto se nanaša na uskladitev PUP s planskim aktom Mestne občine Celje, kjer sta parceli 247/8 in 251/3 k.o. Trnovlje opredeljeni za gradnjo, v veljavnem PUP pa kmetijsko zemljišče. Na omenjenih parcelah je predvidena gradnja 4 enodružinskih stanovanjskih ali poslovno-stanovanjskih objektov.
III.
Javna razgrnitev predloga Sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Trnovlje pod avtocesto se prične osem (8) dni po objavi v Uradnem listu RS na sedežu krajevne skupnosti Trnovlje in prostorih Mestne občine Celje na Oddelku za okolje in prostor ter komunalo, Sektor za prostorsko načrtovanje in evropske zadeve in traja 30 dni.
Pripombe in predloge na javno razgrnjeni predlog lahko podajo vsi zainteresirani. V času javne razgrnitve predloga bo organizirana javna obravnava, ki jo organizira Sektor za prostorsko načrtovanje in evropske zadeve. Datum in kraj javne obravnave bosta objavljena po objavi sklepa v Uradnem listu. O začetku in trajanju javne razgrnitve predloga in o času ter kraju javne obravnave mora organ krajevne skupnosti na primeren način obvestiti krajane.
IV.
V osmih dneh po preteku javne razgrnitve mora pristojni organ krajevne skupnosti posredovati pripombe in svoja stališča županu Mestne občine Celje na javno razgrnjeni predlog. Če v tem roku pripomb ni, se šteje, da se krajevna skupnost strinja z njim.
Pripombe in stališča iz prejšnjega odstavka ter druge pripombe in predloge, ki so jih podale fizične ali pravne osebe, le te pošljejo županu Mestne občine Celje v roku osem dni po preteku javne razgrnitve. Župan zavzame do njih stališča, ki ga posreduje v potrditev Mestnemu svetu Mestne občine Celje.
V.
Ta sklep začne veljati osmi dan od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35005-00002/2004-0008/BP
Celje, dne 29. maja 2006
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost