Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2006 z dne 15. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2006 z dne 15. 6. 2006

Kazalo

2678. Program priprave Občinskega lokacijskega načrta za del območja urejanja MS 1/2-1 Zelena jama, stran 6764.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 in 58/03 – ZZK-1; ZUreP-1) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) sprejemam
P R O G R A M P R I P R A V E
Občinskega lokacijskega načrta za del območja urejanja MS 1/2-1 Zelena jama
1. člen
S tem programom priprave se podrobneje določajo programska izhodišča, vsebina strokovnih podlag, način pridobitve strokovnih rešitev in geodetskih podlag za pripravo Občinskega lokacijskega načrta za del območja urejanja MS 1/2-1 Zelena jama (v nadaljevanju: OLN), subjekti, ki sodelujejo pri pripravi OLN, ter roki za posamezne faze priprave OLN.
2. člen
Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga
(1) Ocena stanja, urbanistična dokumentacija in razlogi za pripravo novega OLN
Obravnavano območje se ureja z Zazidalnim načrtom za območji urejanja MS 1/2-1 in MR 1/1 Zelena jama (Uradni list RS, št. 99/02). Po navedenem dokumentu je območje opredeljeno kot funkcionalni celoti F5 in F9, v katerih je predvidena izgradnja dela stanovanjske soseske – stanovanjsko poslovnega objekta ob Šmartinski cesti in 6 stanovanjskih stolpičev v zaledju, pripadajoča zunanja, prometna in komunalna ureditev.
Podjetje I Projekt želi obravnavano območje pozidati tako, da ohranja urbanistično zasnovo pozidave ter gabarite in namembnost objektov, določeno v zazidalnem načrtu. Za racionalnejšo in kvalitetnejšo prometno ureditev območja in ureditev nepozidanih površin stanovalcev pa želi spremeniti koncept prometne ureditve.
Ker so navedene spremembe neskladne z določili veljavnega zazidalnega načrta, je investitor podal pobudo za izdelavo OLN.
(2) Pravna podlaga
Pravna podlaga za pripravo OLN sta Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 in 58/03 – ZZK-1) in Dolgoročni plan občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za območje Mestne občine Ljubljana (Uradni list SRS, št. 11/86 in Uradni list RS, št. 23/91, 71/93, 62/94, 33/97, 72/98, 13/99, 26/99, 28/99, 41/99, 79/99, 98/99, 31/00, 36/00, 59/00, 75/00, 37/01, 63/02, 52/03, 70/03 – odločba US, 64/04 in 69/04).
3. člen
Predmet in programska izhodišča OLN
(1) Predmet OLN
Predmet OLN je sprememba določil veljavnega zazidalnega načrta, severovzhodni del načrtovane stanovanjske soseske Zelena jama, ki je v zazidalnem načrtu označen kot funkcionalni celoti F5 in F9.
(2) Programska izhodišča OLN
V območju OLN se, skladno z veljavnim zazidalnim načrtom, locirajo stanovanjski objekti s spremljajočim, javnim programom v delu pritličij objektov, orientiranih proti Šmartinski cesti, in stanovanjski vila–bloki v zaledju. Velikost objektov, namembnost ter njihova postavitev v prostoru se ne spreminjajo. Spremenita se le velikost in zasnova v celoti vkopane kleti ter zunanja ureditev: ukine se predvidena napajalna cesta ter dvojni uvozi v klet. Namesto tega se uredi skupni uvoz v kleti in zelene ter utrjene površine, ki bodo služile bodočim stanovalcem.
4. člen
Ureditveno območje OLN
Ureditveno območje OLN obsega površine dela območja urejanja MS 1/2-1 Zelena jama, v skupni površini cca 13.000 m2. Območje je omejeno s Šmartinsko cesto, vrstnimi hišami ob Vzajemni ulici, stanovanjskimi stolpiči ob Rožičevi ulici in po zazidalnem načrtu predvideno stanovanjsko cesto U3.
5. člen
Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi prostorskega akta
Nosilci urejanja prostora, ki pred pričetkom izdelave OLN podajo smernice za njegovo pripravo, k dopolnjenim predlogom pa mnenje, so:
(1) Nosilci urejanja prostora:
1. JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o. (Področje oskrbe z vodo, Področje odvajanja odpadnih voda)
2. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana
3. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana
4. MOL, MU, Oddelek za gospodarske javne službe in promet
5. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje (Urad za okolje, Urad za upravljanje z vodami)
6. JP Elektro Ljubljana, d.d., DEE Ljubljana mesto
7. JP Energetika Ljubljana p.o. (Oskrba s plinom, Daljinska oskrba s toplotno energijo)
8. RS, Ministrstvo za obrambo (Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Uprava RS za zaščito in reševanje, Direktorat za obrambne zadeve – Sektor za civilno obrambo)
9. Telekom Slovenije, d.d.
10. Javna razsvetljava, d.d.
11. JP Snaga, d.o.o.
(2) Drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri OLN, so:
1. MOL, MU, Oddelek za gospodarjenje z zemljišči, Ambrožev trg 7, Ljubljana.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave OLN izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
6. člen
Potrebne strokovne podlage
Za območje OLN je izdelana idejna zasnova sprememb zazidalnega načrta, iz katere je razvidno, da gre za njegovo nebistveno spremembo. Glede na navedeno izdelava dodatnih strokovnih podlag ni potrebna.
7. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev
Pridobi se ena strokovna rešitev.
8. člen
Način pridobitve geodetskih podlog
Geodetski načrt (reambuliran topografski načrt, nadzemni in evidentirani podzemni komunalni vodi, katastrski načrt) v digitalni obliki, ki mora biti uradno potrjen, pridobi investitor.
9. člen
Roki za pripravo OLN
Sprejem predloga OLN je predviden eno leto po potrjeni variantni rešitvi. Upoštevani so minimalni roki.
10. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem OLN
Pripravo OLN financira I Projekt, d.o.o, Kajuhova 32b, Ljubljana, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Obveznosti investitorja se določijo z dogovorom o sodelovanju med Mestno občino Ljubljana in investitorjem.
11. člen
Ta program se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in prične veljati naslednji dan po objavi.
Šifra: 3505-6/2006-1
Ljubljana, dne 29. maja 2006
Županja
Mestne občine Ljubljana
Danica Simšič l.r.

AAA Zlata odličnost